Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.

Belváros-Lipótváros Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § *  Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2014. évi költségvetése

BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGÉT: 29.853.571 ezer Ft-ban;
KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGÉT: 29.853.571 ezer Ft-ban

állapítja meg az alábbi részletezés szerint:

tárgyévi költségvetési bevételek összege: 24.517.530 e Ft
tárgyévi költségvetési kiadások összege: 27.353.571 e Ft
tárgyévi költségvetési hiány: 2.836.041 e Ft
finanszírozási műveletek bevételei: 5.336.041 e Ft
finanszírozási műveletek kiadásai: 2.500.000 e Ft
finanszírozási többlet: 2.836.041 e Ft

A költségvetés szerkezete

3. § A 2. § szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az 1. számú melléklet mutatja be.

4. § (1) A költségvetés címrendjét a 2. számú melléklet határozza meg az alábbiak szerint:

a) A költségvetés címrendje 1 számjegyű összegző címekből és 4 számjegyű részletező címekből áll.

b) Az 1 számjegyű összegző címek és a hozzátartozó 4 számjegyű részletező címek rendje az alábbi:

1. ÖNKORMÁNYZAT

1000 Önkormányzat működési kiadásai

1001 - 1050 Önkormányzati feladatok kiadásai

1051 - 1090 Működési célú pénzeszközátadások

1091 - 1099 Költségvetési szervek és nemzetiségi önkormányzatok támogatása

1100 Önkormányzat felhalmozási kiadásai

1200 Kölcsönök kiadásai

1300 Tartalékok

1400 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

1500 Önkormányzat működési bevételei

1600 Önkormányzat felhalmozási bevételei

1700 Kölcsönök bevétele

1800 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

2. BLESZ

3. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

4. POLGÁRMESTERI HIVATAL

4001-4003 A Polgármesteri Hivatal kiadásai és az e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek

5. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

5001 - 5006 Az önállóan működő költségvetési szervekhez kapcsolódó kiadások és bevételek

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú melléklet KIADÁSOK I - IV. sorai tartalmazzák.

(3) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú melléklet BEVÉTELEK I-IV. sorai tartalmazzák.

(4) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. számú melléklet szerint határozza meg.

(5) *  A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete 150 fő.

5. § (1) A működési költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 3-as és a 4-es számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2. § szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg, melynek további részletezését az 5/a., 5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A felújítási előirányzatokat célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonkénti bontásban, a pénzügyi befektetések kiadásait, felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásait államháztartáson kívülre, a felhalmozási célú támogatásait államháztartáson belülre, kölcsönök nyújtását, valamint a finanszírozási kiadásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2014. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. § (1) A költségvetési évet követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési évet követő év(ek) kötelezettségeit a feladatok jóváhagyásának megfelelően a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A közvetett támogatások tervezett összegét a 12. számú melléklet tartalmazza.

Tartalékok

7. § (1) *  A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból a 2. számú melléklet 1301-es címén szereplő, önkormányzati általános tartalék 35.980 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(2) Az önkormányzati céltartalékok címeit a 2. számú melléklet 1302 - 1317 címei tartalmazzák.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(3) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek szabad pénzeszközeiket az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Ávr) 147. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel köthetik le.

10. § Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet a Képviselő-testület egyedi engedélyével hozhat létre.

11. § Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

12. § (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg;

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa;

c) a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg;

d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Belváros-Lipótváros Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.

(4) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(5) A helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és átvett pénzeszközök 2013. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

13. § (1) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.

(2) A leltározás végrehajtását az Szt. 69. §-a szerint kell végrehajtani.

Átruházott hatáskörök

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy szükség esetén a számlavezető pénzintézettől munkabérhitelt vegyen fel.

15. § (1) A Képviselő-testület a 1302-1308, 1310-1317 címeken tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a Polgármesterre ruházza át.

(2) Az 1302-1305 címeken szereplő előirányzatok felhasználásánál a polgármester köteles figyelembe venni az illetékes bizottságok javaslatait.

(3) Az 1307 és1316 címeken szereplő előirányzat felhasználásánál a Kulturális, Emberi jogi és Nemzetiségi Bizottság javaslatát a polgármester köteles figyelembe venni.

(4) Az 1306, 1308, 1310, 1313-1315, 1317 címeken szereplő előirányzatok esetében a Polgármester önállóan, egyszerre az előirányzat összege erejéig, de maximum 150 millió forint felhasználásáról dönthet. Ennél nagyobb összeg esetén minden esetben ki kell kérje a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményét.

(5) Az 1311 címen szereplő előirányzatból 7.650 ezer Ft erejéig döntéseinél köteles figyelembe venni az alpolgármesterek javaslatait 2.550 ezer - 2.550 ezer Ft összeghatárig.

(6) Az 1312 címen szereplő előirányzatból 3.600 ezer Ft erejéig döntéseinél köteles figyelembe venni a képviselők javaslatait 300-300 ezer Ft összeghatárig.

(7) Az 1301, 1309 címeken szereplő előirányzatok felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) Az alapítványok és társadalmi szervezetek részére a 1309 címen tervezett céltartalékról a jóváhagyott címekre történő átcsoportosítást követően a Képviselő-testület döntése alapján utalható támogatás.

16. § (1) A Képviselő-testület az előirányzat módosítási jogát az önkormányzati költségvetési szervnél képződő, a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó - 2014. december 31-ig ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő - összeg erejéig, a Polgármester jóváhagyását követően a költségvetési szervre ruházza át, azzal a megkötéssel, hogy:

a) a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, és szerződés estén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

b) az önkormányzati költségvetési intézmények éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:

- az intézményi ellátási díjak

- az alkalmazottak térítése,

- az alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítése

- felhalmozási és tőke jellegű bevételek,

- az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza át a Polgármesterre:

a) Az önkormányzatot, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket, az önállóan működő költségvetési szerveket érintően:

- az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő intézmények feladat-átrendezésből adódó kiadási, bevételi előirányzat-mozgatás;

- az önkormányzat valamint az önállóan működő intézmények esetében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást 100 millió Ft értékhatárig.

b) Az önkormányzatnál a felújítási, felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások, és a kölcsönnyújtások előirányzatai között és a jóváhagyott főösszegeken belül jelentkező esetleges átcsoportosítást saját hatáskörében a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, az illetékes alpolgármesterek és az érintett szakbizottság véleményének kikérésével 100 millió Ft értékhatárig.

(3) A nyári szünet ideje alatt a Polgármester felhatalmazást kap arra, hogy a 16. § (2) bekezdés b) pontban meghatározott esetben jelentkező átcsoportosítást saját hatáskörben - a 16. § (2) bekezdés b) pontban meghatározottak véleményének kikérése nélkül - végrehajtsa.

(4) A Polgármester a 16. § (3) bekezdés alapján tett intézkedéseiről a szeptemberi rendes testületi ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

17. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek, az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - e rendelettől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodása

18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(2) A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők.

(3) A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

19. § (1) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, gazdasági társaság vezetője az Önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat e rendelet 2. számú melléklet 1-5. címeken meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

20. § (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a hatáskörükbe utalt személyi juttatások és létszám előirányzatával - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.

21. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a 2014. évben 46.500 Ft-ban határozza meg.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2014. évben a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletmény 40%-a, középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletmény 20%-a.

(3) *  Az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8,3%-os mértékéig fizethetnek ki.

(4) *  Az Önálló Közterület-felügyelet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 11%-os mértékéig fizethet ki, céljuttatás kifizetése nem haladhatja meg ugyanezen előirányzat 8,15%-os mértékét.

(5) Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8,3%-os mértékéig fizethet ki, céljuttatás kifizetése nem haladhatja meg ugyanezen előirányzat 5%-os mértékét.

(6) *  A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8,3%-os mértékéig fizethet ki, céljuttatás kifizetése nem haladhatja meg ugyanezen előirányzat 18,5%-át.

22. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek:

a) kezességet nem vállalhatnak,

b) értékpapírt nem vásárolhatnak,

c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti,

e) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(3) Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

23. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásának költségvetési többlettámogatása meghaladja a 10 millió forintot. 10 millió forint alatt polgármesteri előzetes jóváhagyás (kötelezettségvállalás) szükséges.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Polgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása.

Előirányzat-módosítás az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél

24. § (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után megállapított előző évi pénzmaradványukkal, a Képviselő-testület elfogadását követően.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb ugyanezen előirányzat maradványa fordítható, amely tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.

(3) A 2. §-ban szereplő korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre az intézmények saját hatáskörében.

Tájékoztatás

25. § (1) A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja:

a) év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatról

b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásáról

(2) A Polgármester Belváros-Lipótváros Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2014. szeptember 15-ig köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(3) A Polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként - az első negyedév kivételével -, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal az alábbi esetekben:

a) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat

b) az államháztartáson belüli és kívüli működési és felhalmozási - meghatározott célra - átvett pénzeszközök,

c) a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetése,

d) a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás átvezetése,

e) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetést módosító döntéseinek átvezetése miatt.

Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai

26. § (1) A Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önkormányzati költségvetési intézményeknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a dologi kiadások terhére - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglakoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szerven belül a feladat ellátáshoz megfelelő képzettséggel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre vagy a szervezet alapfeladatait jelentősen meghaladó többletfeladatot kell átmenetileg ellátnia.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátásra szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

(6) Szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részére személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhalmozott személy megnevezését.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

27. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

ab) eseti megbízási díj,

ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja

ad) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b) készpénzelőleg,

c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

i) reprezentációs kiadások,

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások

l) közbiztonsági feladatok kiadásai

m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,

n) jogcímtől függetlenül 400.000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

Vegyes rendelkezések

28. § (1) Az Önkormányzat címein jóváhagyott költségvetési előirányzatokból pályázatok kiírására megbízást a Polgármester egyetértésével lehet kiadni.

(2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatásról az alábbiak szerint gondoskodik:

a) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények működési, költségvetési támogatását az intézménnyel történő egyeztetést követően havonta, a likviditási helyzet függvényében utalja,

b) az intézmények tárgyi eszköz beszerzésére jóváhagyott támogatásokat kizárólag igénylés szerint a felhalmozási célú bevételek teljesítésének függvényében negyedévenként teljesíti,

c) minden egyéb támogatás a likviditás függvényében teljesíthető a Polgármester jóváhagyásával a velük megkötött támogatási szerződés, megállapodás alapján,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása a velük megkötött megállapodás alapján havonta, nettó módon történik.

29. § A Polgármester a 16., és 18. §-okban meghatározott jogköreit pénzügyi és jegyzői ellenjegyzéssel gyakorolhatja.

30. § E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/3013. (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.

Záró rendelkezések

31. § (1) A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 38/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

3-4. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

5. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

6. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

7. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

8. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

9. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

10. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

11. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

12. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére