Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE, VALAMINT AZ ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: LTV.) 62. § (3) BEKEZDÉSÉBEN KAPOTT FELHATALMAZÁS ALAPJÁN AZ ALAPTÖRVÉNY 32. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK E) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT FELADATKÖRBEN ELJÁRVA A LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA RÉSZLETES SZABÁLYAINAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A KÖVETKEZŐKET RENDELI EL:

1. § A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek (a bennük lévő lakásoknak) elidegenítéséből származó, 1994. március 31. napját követően befolyó, pénzintézetnél elkülönített számlán kezelt bevételeinek felhasználására terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott bevételeit - a Ltv. 62. § (3) bekezdésében megjelölt felhasználási célok figyelembevételével - kizárólag az alábbi célokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra használhatja fel:

a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására,

b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére,

c) városrehabilitációra,

d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására,

e) a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is.

(2) A lakás és helyiség elidegenítéséből származó bevételből az önkormányzat levonhatja

a) az épület elidegenítésre való előkészítésével;

b) a földrészlet megosztásával;

c) a társasházzá való átalakítással;

d) a forgalmi érték megállapításával;

e) az elidegenítés lebonyolításával kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeket.

Új lakás építése, új vagy használt lakás megvásárlása

3. § (1) Az 1. §-ban megjelölt bevételek felhasználhatóak

a) önkormányzati bérlakás céljára felépíttetett új lakások finanszírozására, illetve önkormányzati tulajdonba kerülő lakások építésének finanszírozására,

b) önkormányzati bérlakás állomány szinten tartása céljából legalább komfortos vagy összkomfortos komfortfokozatú új vagy használt lakások vásárlására,

c) életjáradéki szerződések finanszírozására.

(2) Abban az esetben, ha a megépített új lakások egy része értékesítésre kerül, akkor az értékesítési ár az 1. §-ban jelölt bevételek elhelyezésére nyitott elkülönített pénzalapba kerül visszapótlásra.

Lakóépület teljes vagy részletes felújítása, korszerűsítése

4. § (1) Az 1. §-ban megjelölt bevételek felhasználhatóak az önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek, lakások teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére.

(2) Az (1) szerinti felhasználására éves ütemtervet kell készíteni.

Városrehabilitáció

5. § (1) Az 1. §-ban megjelölt bevételek felhasználhatóak városrehabilitációs feladatok finanszírozására.

(2) A városrehabilitáció megvalósulása érdekében az 1. §-ban megjelölt bevételek felhasználhatóak a városrehabilitációval érintett területeken

a) új közterületek és a tömbbelsőben lévő közös használatú területek, kiemelten zöldterületek kialakítására, valamint szint alatti parkolók építésére,

b) tömbökhöz közvetlenül kapcsolódó közterületi rekonstrukciós és közmű-felújítási munkákra, meglévő utak, járdák felújítására,

c) az a) és b) pontban meghatározott célok megvalósításához szükséges ingatlanok megszerzésére.

EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítása

6. § Az 1. §-ban megjelölt bevételekből fedezhető az Európai Unió egyes - a lakáscélokhoz és az ezekhez kapcsolódó infrastruktuális beruházásokhoz kapcsolódó - támogatásainak elnyerésére kiírt pályázatokhoz szükséges pályázati önrész.

A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozása, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is

7. § Az 1. §-ban megjelölt bevételek felhasználhatóak a lakáscélú állami támogatásokról szóló hatályos Kormány rendeletben a települési önkormányzatok támogatásaként meghatározott, kizárólag pályázat útján önkormányzati önrész biztosítása mellett elnyerhető támogatások önkormányzati pályázati önrésze finanszírozására.

Eljárási rendelkezések

8. § A felhasználási célokról és az azokhoz biztosított pénzösszegekről a Képviselő-testület első alkalommal december 31-ig, ezt követően az éves költségvetési rendelet elfogadásával dönt.

Hatálybalépés

9. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére