Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a Belváros - Lipótváros, Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat a tulajdonában álló bérlakások elidegenítésének feltételeiről szóló 40/2007. (X. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE, VALAMINT AZ ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY 54 §-ÁBAN KAPOTT FELHATALMAZÁS ALAPJÁN AZ ALAPTÖRVÉNY 32. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN A MAGYARORSZÁG HELYI ÖNKORMÁNYZATAIRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXXXIX. TÖRVÉNY 13. § (1) BEKEZDÉS 9. PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT FELADATKÖRBEN ELJÁRVA A KÖVETKEZŐKET RENDELI EL:

1-3. § * 

Záró rendelkezések

4. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.