Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati adóhatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Hatv.) 6. § e) pontjában és 42/C. § (4) bekezdésében, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 175. § (24) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) adóhatóság: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati adóhatósága,

b) adókötelezettség: a bevallási, a bejelentési, a változás-bejelentési és az adatszolgáltatási kötelezettség,

c) elektronikus adófizetés: készpénz helyettesítő fizetési eszközzel teljesíthető adófizetés, amely a pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott bankkártyának, hitelkártyának az adóhatóság által rendelkezésre bocsátott eszköz (POS terminál) történő használatával valósul meg

2. § (1) A helyi adókkal és gépjárműadóval kapcsolatos adókötelezettségek teljesítését, egyes kérelmek benyújtását az adóhatóság felé az Önkormányzat honlapján közzétett nyomtatványokon kell teljesíteni.

(2) Az adóhatóság - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - az adókötelezettségek teljesítéséhez, egyes kérelmek benyújtásához elektronikus űrlapot is rendszeresít.

3. § Az adózó az adókötelezettségét teljesítheti

a) a közzétett nyomtatványon, annak papír alapú benyújtásával vagy

b) az Önkormányzat honlapján közzétett számítógépes program segítségével kitöltött, kinyomtatott, papíralapú, aláírásával ellátott irat adóhatósághoz történő benyújtásával vagy

c) az Önkormányzat honlapján közzétett számítógépes program segítségével kitöltött irat elektronikus úton (ügyfélkapu) történő benyújtásával.

Az elektronikus benyújtás feltételeit a honlapon közzé kell tenni.

4. § Amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan a teljesítendő adókötelezettséget vagy más egyéb kérelmet, úgy az első elektronikus ügyintézés időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített papíralapú nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy a képviseleti jogosultság tartalma mely adókötelezettségre, kérelem benyújtásra terjed ki.

5. § Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat és díjakat az adóhatóságnál elektronikus adófizetéssel, POS terminálon keresztül is teljesítheti.

6. § Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

dr. Sélley Zoltán Szentgyörgyvölgyi Péter
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére