Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdés, 131. § és 162. § (5) bekezdés, valamint a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

1. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § * 

2. A rendelet hatálya

2. § * 

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában

a)-c) * 

d) *  életvitelszerű ottlakás: ha az érintettnek az adott lakás az otthona és máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen rendeltetésszerűen használ: életét onnan szervezi (rendszeresen onnan indul munkába vagy oktatási intézménybe, oda tér haza), az életviteléhez szükséges tevékenységeket (főzés, mosás, családi élet, közüzemi szolgáltatások igénybevétele) rendszeresen és legjellemzőbben ott folytatja, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak tekintetében a Gyvt. 5. §-ának rendelkezései az irányadók.

(3) A rendelet 15. §-ában szabályozott fogalmak tekintetében a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 2. § rendelkezései az irányadók.

4. Hatásköri és eljárási szabályok

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket

a) pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket első fokon a Polgármester gyakorolja,

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel és a hozzá kapcsolódó természetbeni támogatással és pénzbeli ellátással, valamint a természetbeni ellátással kapcsolatos feladat- és hatásköröket első fokon a Jegyző látja el,

c) *  a Gyvt. 133. § (5) bekezdés szerinti méltányosságot az Egészségügyi és Szociális Bizottság gyakorolja.

(2) A rendeletben szabályozott ellátások tekintetében a Gyvt. 16. § (2) bekezdésében foglalt illetékességi, valamint a 127-133/B. §-aiban foglalt eljárási szabályok az irányadóak.

(3) * 

(4) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmeket döntés meghozatalára a Népjóléti Osztály készíti elő.

(5) A Polgármester és az Egészségügyi és Szociális Bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályához benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

5. § (1) Ha a rendelet a jogosultság megállapításához a jövedelmi körülmények vizsgálatát írja elő, az alábbi dokumentumok csatolása szükséges

a) rendszeres jövedelemmel rendelkező személyek esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén

ba) a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás,

bb) az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről, vagy könyvelő által kiállított hivatalos igazolás,

c) álláskereső esetén az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségének igazolása az álláskereső státuszról, valamint arról, hogy pénzbeli ellátásban részesül-e,

d) alkalmi munkából élő esetén büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából származó - a kérelmet megelőző 12 naptári hónapban szerzett - jövedelemről,

e) amennyiben a gyermek gyámság alatt áll, a gyámkirendelő határozat,

f) az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,

g) a tartásdíjat megállapító bírói végzés, hivatalos megállapodás vagy büntetőjogi nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről,

h) *  a szülői felügyeleti jog igazolására a gyermek elhelyezésének ügyében hozott bírósági döntés vagy hivatalos megállapodás vagy a szülők együttes nyilatkozata arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését melyikük látja el.

(2) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a Gyvt. 131. § (2) bekezdése alapján kerül megállapításra.

(3) *  Családba fogadó gyám gyámsága alatt álló gyermek esetében a 7. § (1) bekezdés b), e) és f) pontjában szabályozott ellátásoknál történő jövedelemszámításnál a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 66. § (3) bekezdése az irányadó.

(4) *  A rendelet 7. § (1) bekezdés a)-k) pontja szerinti ellátási formák az V. kerületben lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen is a kerületben élő személyek részére állapíthatók meg.

(5) Az e rendeletben szabályozott rendszeres pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hó 05-ig kerülnek folyósításra elsősorban folyószámlára történő utalással.

(6) *  A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg a jogosultság fennállása hónapjának utolsó napjáig. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

6. § (1) Az adatok valódiságának ellenőrzése - a támogatások megállapítását megelőzően - a Gyvt. 131. § (4) és (5) bekezdése szerint történik.

(2) A jogosultsági feltételek hiányában, vagy e rendelet rendelkezéseinek megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni. A rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetésére a Gyvt. 133. § (2)-(5) bekezdése az irányadó.

(3) *  Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból

a) elengedheti,

b) csökkentheti,

c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

5. A támogatások formái

7. § (1) *  Pénzbeli és természetbeni ellátások

a) nevelési támogatás

b) tömegközlekedési támogatás

c) környezettudatos közlekedési eszköz vásárlásának támogatása

d) időszaki támogatás

e) szociális tanulmányi ösztöndíj

f) beiskolázási támogatás

g) karácsonyi támogatás

h) gyermekek védőoltás költségeinek átvállalása

i) életmentő adrenalin injekció költségeinek átvállalása

j) fiatalok életkezdési támogatása

k) babaköszöntő csomag

l) mosható nadrágpelenka támogatás

m) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ma) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás

n) gyermekétkeztetés

(2) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

a) gyermekjóléti szolgáltatás

b) gyermekek napközbeni ellátása

ba) Bölcsőde

c) gyermekek átmeneti gondozása

ca) Gyermekek Átmeneti Otthona

cb) Családok Átmenti Otthona

II. fejezet

2. Pénzbeli és természetbeni ellátások

6. Nevelési támogatás

8. § (1) Az Önkormányzat a gyermeket nevelő szociálisan rászorult hátrányos helyzetű családok részére nevelési támogatást nyújt.

(2) Nevelési támogatásra jogosult

a) a gyermekét egyedül nevelő szülő,

b) a három vagy több gyermeket nevelő család,

c) a tartós beteg vagy fogyatékkal élő gyermek(ek) - akik után emelt szintű családi pótlékot vagy fogyatékossági támogatást folyósítanak - szülője,

amennyiben a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(3) A megállapított nevelési támogatás a gyermek nagykorúságának elérése után legfeljebb azonban 23. életévének betöltéséig folyósítható, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén

a) önálló keresettel nem rendelkezik

b) nappali tagozaton tanul és

c) tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll.

(4) A nevelési támogatás havi összege gyermekenként 5.000.- Ft.

7. Tömegközlekedési támogatás

9. § (1) Az Önkormányzat a kerületi gyermek és fiatal felnőtt tanulók részére a helyi tömegközlekedési eszközök igénybevételéhez tömegközlekedési támogatást nyújt.

(2) *  Tömegközlekedési támogatásra jogosult az V. kerületben lakcímmel rendelkező

a) 14. életévét betöltött, helyi tömegközlekedési eszköz díjmentes igénybevételére nem jogosult, a nappali oktatás munkarendje szerint általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató V. kerületi lakcímmel rendelkező kiskorú gyermek jogán törvényes képviselője,

b) 18. életévét betöltött tanuló, aki nappali oktatás munkarendje szerint középiskolai, tanulmányokat folytat 23. életévének betöltéséig, illetve nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat 25. életévének betöltéséig,

amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750%-át, egyedülálló szülő esetében a 800%-át, a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében 900%-át nem haladja meg.

(3) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, mely a tárgyév augusztus 01-től nyújtható be.

(4) A támogatásra való jogosultság a szorgalmi időre, minden év szeptember 1-től a következő év június 30-ig kerül megállapításra.

(5) A tömegközlekedési támogatás összege a mindenkori helyi tömegközlekedési tanulóbérlet (a továbbiakban: bérlet) összege. A havi bérlet ellenértékét a jogosultak pénzben kapják meg.

7/A. *  Környezettudatos közlekedési eszköz vásárlásának támogatása

9/A. § *  (1) Az Önkormányzat támogatást nyújt a kerületi gyermekek részére történő környezettudatos közlekedési eszköz vásárlásához.

(2) A támogatásra az V. kerületben lakcímmel rendelkező, tanulói jogviszonyban álló és a budapesti helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési személyszállítást díjmentesen igénybe vevő gyermek jogán V. kerületi lakcímmel rendelkező törvényes képviselője jogosult, amennyiben a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750%-át, egyedülálló szülő esetében a 800%-át, a három vagy több gyermeket nevelő család esetében 900%-át.

(3) A támogatást a törvényes képviselő annak a tanévnek az utolsó napjáig veheti igénybe, amelyben a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek a 14. életévét betölti.

(4) E rendelet alkalmazásában környezettudatos közlekedési eszköznek minősül

a) a kerékpár,

b) elektromos kerékpár,

c) a roller,

d) az elektromos roller,

e) görkorcsolya.

(5) A támogatás mértéke gyermekenként 34.500.-Ft.

(6) A támogatás gyermekenként egy tanévben egy alkalommal állapítható meg.

(7) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, amelyet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a gyermek tanulói jogviszonyának és a család jövedelmének igazolását.

8. Időszaki támogatás

10. § (1) *  Az Önkormányzat időszaki támogatást nyújt a 0-18 éves korú gyermeket nevelő kerületi családok részére.

(2) *  Időszaki támogatásra jogosult az V. kerületben lakcímmel rendelkező 0-18 éves korú gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750%-át, egyedülálló szülő esetében 800%-át, három vagy több gyermeket nevelő család esetében 900%-át.

(3) *  Az időszaki támogatást évente három alkalommal

a) a húsvétot,

b) a tanévkezdést,

c) a karácsonyt

(a továbbiakban: jogosultsági időszak) megelőző 30 napon belül nyújtja az Önkormányzat.

(4) * 

(5) *  A támogatás összege gyermekenként és jogosultsági időszakonként 10.000.- Ft.

(6) Az időszaki támogatásra való jogosultság megállapítása az adott tanévre történik, szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tartó időszakra. A kérelem benyújtása folyamatos, a jogosultság a benyújtást követő jogosultsági időszak/ok/ra állapítható meg.

(7) Az időszaki támogatás

a) e rendelet 9. § szerinti jogosultsággal rendelkezők gyermekei esetében kérelem nélkül,

b) egyéb esetekben kérelemre

kerül megállapításra.

(8) Tanévkezdéshez kapcsolódó időszaki támogatásra nem jogosult az a gyermek, akinek az iskoláztatási támogatása hatósági döntéssel szüneteltetésre került azon okból, hogy tankötelezettségét nem teljesíti.

9. Szociális tanulmányi ösztöndíj

11. § (1) Az Önkormányzat alap- és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán legalább jó tanulmányi eredménnyel tanuló részére szociális tanulmányi ösztöndíjat (továbbiakban: ösztöndíj) biztosít.

(2) Ösztöndíjra jogosult az általános iskolai, annak negyedik osztályát elvégzett vagy középiskola nappali tagozatán tanulmányait folytató tanuló legfeljebb 23. életévének betöltéséig, akinek

a) a megelőző tanévben 4. évfolyamtól 4,00, illetve felette van a tanulmányi átlaga, és

b) a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250%-át.

(3) Az ösztöndíj havi összege

a) 5-8. évfolyamig

aa) 4,00-4,5 tanulmányi átlagig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-a

ab) 4,51 tanulmányi átlagtól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-a.

b) 9. évfolyamtól

ba) 4,00-4,5 tanulmányi átlagig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-a

bb) 4,51 tanulmányi átlagtól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-a.

(4) A tanulmányi átlag megállapításánál a magatartás és szorgalom érdemjegyek nem kerülnek figyelembevételre.

(5) A jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat évente, az iskolai tanítási év végétől augusztus 31-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása a következő tanévre jogvesztő.

(6) Az ösztöndíj a tanévre kerül megállapításra, tárgyév szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig.

10. Beiskolázási támogatás

12. § (1) Az Önkormányzat a tanévkezdéssel járó többletkiadások enyhítése érdekében beiskolázási támogatásban részesíti a gyermeket nevelő szociálisan rászoruló kerületi családokat.

(2) Beiskolázási támogatásra jogosult az V. kerületben lakcímmel rendelkező alap- és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt 23. életévének betöltéséig, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem a 8. § (2) bekezdésében meghatározott értékhatárt nem éri el.

(3) A beiskolázási támogatásra való jogosultság megállapítását a szülő vagy a törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult kérheti.

(4) A beiskolázási támogatás összege gyermekenként, fiatal felnőttenként, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75%-a.

(5) A beiskolázási támogatás iránti kérelem benyújtási ideje tárgyév július 01-e és szeptember 15-e közötti időszak. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(6) A tanulói jogviszony fennállását az oktatási intézmény, következő tanévre vonatkozó hivatalos igazolásával kell igazolni.

10/A. Tankönyv és taneszköz támogatás * 

12/A. § * 

11. Karácsonyi támogatás

13. § (1) Az Önkormányzat azoknak a családoknak, akik a tárgyév november 01. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak vagy nevelési támogatásban részesülnek, külön kérelem nélkül karácsonyi támogatást folyósít pénzbeli ellátásként tárgyév december hónapban.

(2) A karácsonyi támogatás összege gyermekenként 15.000.- Ft.

12. Gyermekek védőoltás költségeinek átvállalása

14. § (1) Az Önkormányzat az V. kerületben lakcímmel rendelkező 0-18 éves korú gyermekek Magyarországon ajánlott - ide nem értve a külföldi tartózkodás időtartamára szolgáló - védőoltásainak költségeit átvállalja.

(2) *  A védőoltás költségének átvállalása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon két példányban, a háziorvos védőoltásra tett javaslatával és a kerületi életvitelszerű tartózkodást igazoló, a Védőnői Szolgálat által kiállított igazolással együtt, zárt borítékban a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: BLESZ) Igazgatóságához kell benyújtani.

(3) A kérelem elbírálását követően az oltóanyag beszerzéséről és a háziorvoshoz történő eljuttatásáról a BLESZ gondoskodik.

12/A. *  Életmentő adrenalin injekció költségének átvállalása

14/A. § *  (1) Az Önkormányzat az V. kerületben lakcímmel rendelkező 0-18 éves korú gyermekek részére - szakorvos által indokoltnak tartott esetben - a súlyos allergiás anafilaxia megelőzésére adható életmentő adrenalin injekció költségét átvállalja.

(2) Az adrenalin injekció költségének megtérítését az V. kerületben lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben élő kiskorú gyermek jogán törvényes képviselője igényelheti az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell

a) a kérelmező nevére kiállított, az életmentő adrenalin injekció vásárlását igazoló - 60 napnál nem régebbi - eredeti számlát és

b) a szakorvosi javaslatot.

(3) Az adrenalin injekció költségének megtérítése - abban az esetben, ha nem került felhasználásra - gyermekenként évente egy alkalommal igényelhető.

(4) Az életvitelszerű tartózkodást a BLESZ Védőnői Szolgálat igazolja.

(5) Az Önkormányzat a fenntartásában, működtetésében álló

a) Egyesített Bölcsődék három tagintézménye,

b) a Balaton Óvoda,

c) a Bástya Óvoda,

d) a Játékkal-mesével Óvoda és tagintézménye,

e) a Tesz-Vesz Óvoda,

f) a Hild József Általános Iskola,

g) a Váci utcai Ének-zenei Általános Iskola,

h) a Szemere Bertalan Általános Iskola,

i) a Szent István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,

j) a Belvárosi Közösségi Tér,

k) a házi gyermekorvosi rendelő

részére biztosítja az adrenalin injekció rendelkezésre állását.

(6) Az adrenalin injekció az (5) bekezdés szerinti intézmények részére történő beszerzéséről és eljuttatásáról a BLESZ gondoskodik.

13. Fiatalok helyi életkezdési támogatása

15. § (1) Az Önkormányzat a kerületi gyermekek életkezdési esélyeinek javítása érdekében helyi életkezdési támogatást nyújt.

(2) Fiatalok helyi életkezdési támogatására jogosult az V. kerületben születése napjától érvényes lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben élő gyermek, akinek

a) legalább az egyik, a gyermeket saját háztartásában nevelő szülője vagy törvényes képviselője a gyermek születése előtt legalább egy évvel V. kerületi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is az V. kerületben lakik és

b) akinek a nevére Start-számlát nyitottak.

(3) Az életvitelszerű tartózkodást a BLESZ Védőnői Szolgálat igazolja.

(4) A fiatalok helyi életkezdési támogatása a gyermek születését követő 180 napon belül igényelhető. Az igénylés benyújtásának elmulasztása jogvesztő.

(5) Az igényjogosultság megállapításához a szülő vagy a törvényes képviselő köteles az alábbiakban felsorolt valamennyi okmányt, igazolást csatolni

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,

b) a szülő vagy törvényes képviselő és a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata,

c) a Start-számla megnyitását igazoló dokumentum,

d) *  a gyermek adóazonosító jele,

e) a természetes személyek befizetéseiről szóló igazolás,

f) a szülő vagy törvényes képviselő írásos hozzájáruló nyilatkozata a gyermek adatainak kezeléséhez, különösen a számla vezetéséhez és az utaláshoz szükséges adatokra vonatkozóan.

(6) A fiatalok helyi életkezdési támogatásának összege

a) a gyermek születését követő 180 napon belül történő igénylése (első utalási összeg) esetén 170.000.- Ft,

b) a gyermek születését követő 7. évben (második utalási összeg) 42.000.- Ft,

c) a gyermek születését követő 14. évben (harmadik utalási összeg) 42.000.- Ft.

(7) A második és harmadik utalási összeg iránti igényt a szülő vagy a törvényes képviselő a gyermek 7. és 14. életévének betöltését követő egy éven belül igényelheti, amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott feltételek esetükben továbbra is változatlanul fennállnak.

(8) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetében a (7) bekezdés alapján igényelt támogatás mértéke a (6) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott összeg kétszerese.

(9) *  A természetes személyek által történő befizetések esetén a befizetést követő év január 01. napjától március 01. napjáig előterjesztett kérelem alapján

a) a naptári évben befizetett összeg 10%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 12.000.-Ft,

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén a naptári évben befizetett összeg 20%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 24.000.-Ft.

(10) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogosultsági feltétel hiányában, különösen indokolt esetben az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatára a Polgármester egyedi méltányosság alapján dönthet a támogatás megállapításáról.

14. Babaköszöntő csomag

16. § (1) Az Önkormányzat természetbeni támogatásként babaköszöntő csomaggal támogatja az V. kerületben lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben élő családok újszülött gyermekeit.

(2) A természetbeni támogatás formája egyszeri támogatási csomag, amely a kerületi Védőnői Szolgálat közreműködése útján a gyermek születését követő 180 napon belül igényelhető az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. Az igénylés benyújtásának elmulasztása jogvesztő.

(3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. Amennyiben a jogosultsági feltételek mindkét szülő esetében fennállnak, azonban a szülők külön élnek, abban az esetben a támogatásra az a szülő jogosult, akinél a gyermek elhelyezésre került.

14/A. *  Mosható nadrágpelenka támogatás

16/A. § (1) Az Önkormányzat a gyermeket nevelő családok anyagi terheinek csökkentése és a környezettudatos szemléletformálás érdekében mosható nadrágpelenka támogatást nyújt.

(2) A támogatásra az V. kerületben lakcímmel rendelkező kiskorú gyermeket nevelő szülő jogosult, aki

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy nevelési támogatásban részesül,

b) 3 vagy több gyermeket nevel, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át.

c) tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át.

d) orvosi javaslattal rendelkezik, arról hogy gyermeke számára ajánlott a mosható nadrágpelenka használata, különösen atopiás dermatitisz diagnózis esetén, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át.

e) minden más igénylő, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

(3) A támogatás gyermekenként egy alkalommal állapítható meg a BLESZ Védőnői Szolgálatának javaslata alapján.

(4) A támogatás mértéke

a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a mosható nadrágpelenka vásárlását igazoló számlán szereplő beszerzési árnak (a továbbiakban: beszerzési ár) a 100%-a, de maximum 60.000.- Ft.,

b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a beszerzési ár 80%-a, de maximum 50.000.- Ft,

c) a (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetben a beszerzési ár 60%-a, de maximum 40.000.- Ft,

d) a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a beszerzési ár 50%-a, de maximum 30.000.- Ft.

(5) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, amelyet az erre célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell

a) a kérelmező nevére kiállított, a mosható nadrágpelenka vásárlását igazoló - 60 napnál nem régebbi eredeti számlát,

b) a BLESZ Védőnői Szolgálatának javaslatát,

c) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az orvosi javaslatot,

d) a (2) bekezdés b)-e) pontja szerinti igénylők esetében a család jövedelmének igazolását.

15. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

17. § A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a Gyvt. 19. §-20. §-ban foglaltak szerint a Jegyző állapítja meg.

16. *  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás

18. § *  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásra való jogosultságot a Gyvt. 20/A. §-20/B. §-ban foglaltak szerint a Jegyző állapítja meg.

17. Gyermekétkeztetés

19. § A természetbeni ellátásként nyújtott gyermekétkeztetésre való jogosultságot a Gyvt. 21. §-21/C. §-ban foglaltak szerint a Jegyző állapítja meg.

III. fejezet

3. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

18. Gyermekjóléti szolgáltatás

20. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatásnak a Gyvt. 39-40/A. §-ban előírt feladatait az Önkormányzat az Egyesített Szociális Intézmény által látja el.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

19. Bölcsőde

21. § (1) A gyermek napközbeni ellátása érdekében az önkormányzat a Gyvt. 43. § szerinti intézményt tart fent a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése biztosítására.

(2) Az V. kerületben lakcímmel rendelkező gyermek ellátására, szakszerű gondozására és nevelésére az önkormányzat a Gyvt. 42-42/A. § és a 94. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően Egyesített Bölcsődék keretében bölcsődéket működtet.

(3) *  A szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám legfeljebb 25%-a mértékéig olyan gyermek is felvehető a bölcsődébe, akinek a szülője vagy gyámja

a) az V. kerületi Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézményben rendelkezik munkahellyel vagy

b) Budapest Főváros vagy Pest megye közigazgatási területén rendelkezik lakcímmel és az V. kerület közigazgatási területén rendelkezik munkahellyel vagy

c) az V. kerület közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár és esetében a Gyvt. 4. § (1)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezései fennállnak

feltéve, hogy az V. kerületi lakcímmel rendelkező gyermekek ellátása biztosított.

(4) A (3) bekezdés szerinti méltányossági hatáskört gyakorlója a polgármester.

(5) A bölcsődék nyitva tartása

a) munkanapokon hétfőtől péntekig, reggel 6 órától délután 18 óráig tart,

b) a nyári nyitva tartás rendjének elveit a Képviselő-testület minden év február 15-ig határozza meg úgy, hogy gondoskodik a bölcsődei szünet idejére a gyermek intézményi gondozásának megszervezéséről.

(6) Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsödében.

22. § (1) A bölcsődei felvételi kérelmet az Egyesített Bölcsődék Vezetőjéhez (a továbbiakban: intézményvezető) a gyermek szülői felügyeleti jogával rendelkező szülőjének vagy törvényes képviselőjének kell előterjesztenie. A kérelem elbírálásáról az intézményvezető intézkedésével dönt.

(2) A bölcsődei ellátás iránti kérelmet

a) a nevelési év kezdetével történő igénybevétel iránti kérelem esetében minden év május 15. és május 31. napja között,

b) egyéb esetekben az ellátás megkezdésének kérelemben megjelölt időpontja előtt legfeljebb két hónappal kell benyújtani az intézményvezetőhöz.

(3) Amennyiben a szülő a kérelmében megjelölt ellátás megkezdésének időpontját követő két hónapon belül nem veszi igénybe a bölcsődei ellátást, abban az esetben a gyermeke részére biztosított bölcsődei férőhely nem tartható fenn.

(4) A bölcsődei felvétel során az alábbi sorrendben előnyt élvez az a gyermek

a) akinek a családja családgondozásban részesül, és a gyermek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség,

b) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

c) akit hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy a házastársától külön élő- kivéve az élettársi kapcsolatban élő- szülője nevel,

d) akit a szülője orvosilag igazolt állapota miatt egyáltalán nem vagy csak részben tud ellátni,

e) akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a három főt,

f) akit- gyámhatósági határozat alapján- a gyámként kirendelt hozzátartozója nevel.

(5) A bölcsődei felvételi kérelemhez csatolni kell

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, normatív alapú étkezési térítési díjkedvezményre jogosító határozat másolatát,

b) a gyermekkel közös háztartásban élő szülő vagy a szülő házastársa, élettársa vonatkozásában, a munkáltatói igazolást a keresőtevékenység folytatásáról, ha a szülők munkavégzésére való tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést,

c) az illetékes munkaügyi kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci képzésen való részvétel tényéről és idejéről,

d) a szülő tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról az oktatási intézmény által kiállított igazolást,

e) a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy a szülő az állapota miatt a gyermek napközbeni ellátását egyáltalán nem vagy csak részben tudja biztosítani,

f) a gyermek diétás élelmezéséhez szükséges szakorvosi igazolást.

(6) A bölcsődei felvételi kérelem benyújtásakor be kell mutatni

a) a szülő és a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

b) a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági igazolványt.

(7) Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, az intézményvezető írásban értesíti a kérelmezőt, egyben tájékoztatja, hogy a gyermeke várólistára kerül.

(8) Szabad férőhely esetén az intézményvezető értesíti a kérelmezőt az elhelyezés időpontjáról.

(9) A bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt a Gyvt. 31. § (7) bekezdésében meghatározottak alapján.

(10) Megszűnik a bölcsődei ellátás, ha

a) a 21. § (6) bekezdés kivételével bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte,

b) a törvényes képviselő kérelmére,

c) a bölcsőde orvosának szakvéleménye alapján, ha a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható,

d) ha 30 napon túl igazolatlanul hiányzik,

e) ha a törvényes képviselő ismételt viselkedésével súlyosan megsérti az intézmény házirendjét és ezzel veszélyezteti a gyermekek ellátását és személyiségük fejlődését, az illetékes Család- és Gyermekjóléti Központ egyidejű értesítése mellett.

20. Gyermekek Átmeneti Otthona

23. § Gyermekjóléti alapellátás keretében az önkormányzat a Gyvt. 50. § és a 94. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően gyermekek átmeneti otthoni elhelyezését ellátási szerződés keretében biztosítja.

21. Családok Átmenti Otthona

24. § Családok Átmeneti Otthonát az Önkormányzat a Gyvt. 51. §-ban foglaltaknak megfelelően, önként vállalt feladatként ellátási szerződés keretében biztosítja.

IV. fejezet

Záró rendelkezés

25. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) A 16. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.

(4) * 

dr. Sélley Zoltán Szentgyörgyvölgyi Péter
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére