Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelete

az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, a fogorvosi, valamint a védőnői körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást végző felnőtt háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, területi védőnő, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító orvosokra és védőnőkre, továbbá az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást biztosító szolgáltatókra.

II. Fejezet

Az egészségügyi alapellátás körzetei

3. A felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek

3. § (1) Az Önkormányzat

a) a felnőtt lakosság alapellátását tizenhat háziorvosi körzetben, három telephelyen,

b) a 0-14 éves korú lakosság alapellátását négy házi gyermekorvosi körzetben egy telephelyen

biztosítja.

(2) A háziorvosi telephelyek a következők

a) a felnőtt lakosság esetében

aa) Budapest V. kerület, Hold u. 8.

ab) Budapest V. kerület, Semmelweis u. 14.

ac) Budapest V. kerület, Váci u. 40.

b) a 0-14 éves korú lakosság esetében

ba) Budapest V. kerület, Akadémia u. 8.

(3) Az egyes háziorvosokhoz tartozó utcajegyzéket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

4. § (1) *  Az önkormányzat a háziorvosi alapellátáshoz és a házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti alapellátást a naptári év minden napján, a nap 24 órájában, a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kötött közreműködői szerződéssel, két telephelyen látja el. Az V. kerület lakosai felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátása vonatkozásában Budapest Főváros V. kerületének teljes közigazgatási területe egy ellátási körzetet képez.

(2) Az ügyeleti telephelyek a következők

a) felnőtt lakosság esetében

aa) Budapest V. kerület, Semmelweis u. 14.

b) 0-14 éves korú lakosság esetében

ba) Budapest XIII. kerület, Révész u. 12.

4. A fogorvosi ellátás körzetei

5. § (1) Az Önkormányzat

a) a felnőtt lakosság fogászati alapellátását tizenkét fogorvos útján, egy telephelyen, tizenkét körzetben biztosítja,

b) a gyermek és ifjúsági fogászati ellátást négy fogorvos útján, két telephelyen, négy - két lakossági és két oktatási, nevelési - körzetben biztosítja.

(2) A fogászati telephelyek a következők

a) a felnőtt fogászati ellátás

aa) Budapest V. kerület, Hercegprímás u. 14-16.

b) a gyermek és ifjúsági fogászati ellátás

ba) Budapest V. kerület, Markó u. 7.

bb) Budapest V. kerület, Kecskeméti u. 9.

(3) *  Az V. kerület lakosai fogászati ügyeleti ellátása vonatkozásában Budapest Főváros V. kerületének teljes közigazgatási területe egy ellátási körzetet képez. Az Önkormányzat a fogászati alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt és gyermek fogászati ügyeleti alapellátást a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40. szám alatt biztosítja

a) munkanapokon 20.00 órától 7.00 óráig

b) nem munkanapokon (pihenőnapok, munkaszüneti napok) 8.00 órától 13.00 óráig, 14.00 órától 19.00 óráig, 20.00 órától 7.00 óráig.

(4) A felnőtt fogorvosokhoz tartozó utcajegyzéket a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A gyermek és ifjúsági fogorvosokhoz tartozó utcajegyzéket, illetve az oktatási, nevelési intézmények felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. A védőnői ellátás körzetei

6. § (1) Az Önkormányzat a 0-18 éves korú lakosság területi védőnői ellátását négy védőnővel, négy körzetben egy telephelyen látja el.

(2) A védőnői telephely a Budapest V. kerület, Akadémia u. 8. szám alatt található.

(3) Az egyes védőnői körzetekhez tartozó utcajegyzéket a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

6. Az iskola-egészségügyi ellátás körzetei

7. § (1) *  Az Önkormányzat az iskola-egészségügyi ellátást, - mely iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el - három iskolaorvossal, öt védőnővel, négy gyermekorvossal, illetve két gyermek fogorvossal látja el.

(2) Az iskola egészségügyi ellátáshoz tartozó oktatási, nevelési intézmények jegyzékét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § (1) A rendelet 2017. április 01. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Sélley Zoltán Szentgyörgyvölgyi Péter
Jegyző Polgármester

1. melléklet az 5/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

Háziorvosokhoz tartozó utcajegyzék

2. melléklet az 5/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

Felnőtt fogorvosokhoz tartozó utcajegyzék

3. melléklet az 5/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

Gyermek és ifjúsági fogorvosokhoz tartozó utcajegyzék

4. melléklet az 5/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

Egyes védőnői körzetekhez tartozó utcajegyzék

5. melléklet az 5/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

Iskola egészségügyi ellátáshoz tartozó oktatási, nevelési intézmények jegyzéke


  Vissza az oldal tetejére