Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során biztosítani lehessen a teljes körű nyilvánosságot, a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.

(2) A rendelet hatálya a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat

a) településfejlesztési koncepciója,

b) integrált településfejlesztési stratégiája,

c) településrendezési eszközei,

d) településképi arculati kézikönyve,

e) településképi rendelete megalkotásának és módosításának eljárására terjed ki.

2. § *  A rendelet személyi hatálya a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 28. § (2) bekezdésében megjelölt, az egyeztetési eljárásba partnerként bejelentkezett alanyi körre terjed ki.

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. § (1) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.belvaros-lipotvaros.hu kerületi honlapon (a továbbiakban: kerületi honlap) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés érdekében a hatályos tervek, dokumentumok, aktuálisan véleményezhető tervezetek egységes megjelentethetősége érdekében.

(2) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően az 1. számú mellékletben szereplő táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a kerületi honlapon biztosított tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé

a) a Polgármesteri Hivatal főbejáratánál lévő hirdetőtáblán,

b) a kerületi honlapon,

c) a Mai Belváros c. kerületi közéleti lapban,

d) lakossági fórumon,

e) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen.

A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, nyilvántartásának módja

4. § (1) A 3. § (2) bekezdésben meghatározott közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott, a jogszabályban előírt határidőig észrevételeket tehetnek az alábbi módon

a) az írásos észrevétel a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának (a továbbiakban: Főépítészi Iroda) címére (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.) történő megküldésével,

b) elektronikus levélben történő megküldéssel a fejlesztes@belvaros-lipotvaros.hu e-mail címre,

c) lakossági fórumon szóban.

(2) A beérkezett véleményeket a Főépítészi Iroda nyilvántartásban rögzíti. A lakossági fórumon tett észrevételekről is jegyzőkönyv készül.

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

5. § (1) Amennyiben a fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz elkészítését megbízott tervező végzi, valamennyi beérkező véleményt tartalmazó táblázatot a Főépítészi Iroda megküldi a fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai javaslatot készít a Főépítészi Iroda részére.

(2) A Főépítészi Iroda valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszát a tervezők által megküldött szakmai álláspont alapján.

(3) Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket és azok indokolását tartalmazó táblázatot a Polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel, aki ezek ismeretében dönt. Tárgyalásos eljárásban és az állami főépítészi eljárásban a beérkezett vélemények elfogadásáról a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság dönt. Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket és azok indokolását tartalmazó táblázat a 3. § (1) bekezdésben rögzített tárhelyre feltöltésre kerül a döntést követő 15 napon belül.

(4) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni. A döntésről a véleményező partnert a döntést követő 15 napon belül kell tájékoztatni.

Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

6. § (1) Az elfogadott településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégiai, továbbá valamennyi településrendezési eszköz jóváhagyását követően a Polgármester a jogszabályban meghatározott határidők figyelembevételével gondoskodik azok közzétételéről a kerületi honlapon.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé

a) a kerületi honlapon,

b) a Mai Belváros c. kerületi közéleti lapban,

c) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (III. 16.) önkormányzati rendeletéhez

Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes tájékoztatás Elfogadás előtti tájékoztatás
Településfejlesztési koncepció - van van
Integrált településfejlesztési stratégia - van van
Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, Teljes eljárás van van
szabályozási terv) Egyszerűsített eljárás nincs van
Tárgyalásos eljárás nincs van
Településfejlesztési koncepció Állami főépítészi eljárás nincs van
Településképi arculati kézikönyv - van van
Településképi rendelet - van van

  Vissza az oldal tetejére