Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíj és Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíj alapításáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában valamint a 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet célja

1. § Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a sportolás és a tanulmányok terén kiemelkedő tehetséggel és képességgel bíró tanulók, hallgatók támogatása, sportolásuk, tanulmányi, szakmai fejlődésük elősegítése érdekében Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíj valamint Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíj alapításáról dönt.

A rendelet hatálya, feltételei

2. § (1) Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíjban részesíthető az az V. kerületben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, köznevelési intézményben tanulói, vagy felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, valamely sportágban kiemelkedő spotteljesítményt felmutató diák, azon év december 31. napjáig, amikor 25. életévét betölti.

(2) Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíjban részesíthető az az V. kerületben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, köznevelési intézményben tanulói, vagy felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, tanulmányi versenyen kiváló eredményt felmutató, illetve egyetemi tudományos munkában eredményesen résztvevő diák, azon év december 31. napjáig, amikor 25. életévét betölti.

(3) Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíj valamint a Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíj évente legfeljebb 4-4 tanuló részére folyósítható.

(4) A Képviselő-testület egyedi elbírálás alapján, kivételes méltányosságból Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíjat illetve Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíjat állapíthat meg az Önkormányzat testvérvárosában állandó lakcímmel rendelkező, de tanulmányait Budapesten folytató, a (1)-(2) bekezdésben foglalt feltéteknek egyéb vonatkozásban megfelelő tanuló észére. A méltányossági ösztöndíj a (3) bekezdésben meghatározott összesen 8 főből ösztöndíjanként 1-1 fő részére állapítható meg.

Az ösztöndíj mértéke, időtartama

3. § (1) Az ösztöndíj folyósításának időtartama tíz hónap, tárgyév szeptemberétől a következő év június hónapig tart.

(2) Az elnyerhető ösztöndíj éves összege pályázónként 250.000 Ft/fő.

(3) Az Önkormányzat a Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíj valamint a Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíj összegét az adott évi költségvetésében biztosítja.

(4) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a köznevelési intézményben tanuló, 16. életévét betöltött diák szeptember hónapban, felsőoktatási intézményben tanulmányait folytató hallgató szeptember és február hónapban iskolalátogatási igazolást nyújtson be tanulmányai folytatásának igazolására.

Az ösztöndíj felhasználása, elszámolás

4. § (1) Az ösztöndíj kizárólag a sport illetve a tanulmányi tevékenység fejlesztéséhez valamint a versenyeken való részvételhez szükséges áru- és szolgáltatás költségre fordítható.

(2) Az ösztöndíj valótlan adatközlés esetén visszavonható. A tanulmányok megszűnése vagy a 3. § (4) bekezdésében előírt iskolalátogatási igazolás - felszólítást követő - benyújtásának elmaradása esetén az ösztöndíj folyósítása megszűntetésre kerül. A felszólító levél a rendelet 5. számú mellékletét képezi.

(2) A támogatás folyósításának feltételeit, valamint az elszámolás rendjét az Önkormányzat és a támogatott kötött létrejött - a rendelet 2. számú mellékletét képező - támogatási szerződés tartalmazza. Az (1) bekezdésben meghatározott költségeket az adott év szeptemberétől a következő év augusztus 31. napjáig kiállított számlával lehet igazolni.

A pályázati eljárás szabályai

5. § (1) *  A pályázatot az ágazatért felelő Alpolgármester február 1. napjával írja ki. A pályázat az Önkormányzat honlapján, a kábeltelevízióban és az Önkormányzat hivatalos közleményeit megjelentető újságban kerül meghirdetésre. A pályázat beadásának határideje: a pályázat kiírását követő 60 nap. A pályázat benyújtásának helye: osztondij@belvaros-lipotvaros.hu A pályázat kiírásának szövege a rendelet 4. számú mellékletét képezi.

(2) A pályázatot a rendelet 1. számú mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani, amely az Önkormányzat honlapján letölthető. A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:

1. iskolalátogatási igazolást a tanintézménytől ahol a pályázat benyújtásakor a pályázó tanulmányait folytatja,

2. önéletrajzot,

3. pályázat benyújtását megelőző években:

a) elért sporteredményeket igazoló oklevelet,

b) tanulmányi versenyen vagy egyetemi tudományos munkában elért eredményt igazoló oklevelet,

4. a pályázó felkészítő tanárának ajánlását.

(3) A kitöltött és benyújtott pályázati adatlap csak a (2) bekezdésben megjelölt mellékletek egyidejű benyújtásával érvényes.

A pályázat elbírálása

6. § (1) A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat bizottságai elnökeiből, elnökhelyetteseiből és az ágazatért felelős alpolgármesterből álló Munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület bírája el és dönt az ösztöndíjak odaítéléséről. A döntését a Képviselő-testület a pályázat lejártát követően megtartott első rendes testületi ülésén hozza meg.

(2) A Munkacsoport a képviselő-testület mindenkori bizottságai szerinti változó számú tagból áll. Feladata a Belváros Ifjú Sportolója és a Belváros Ifjú Tehetsége ösztöndíjra beérkezett pályázatok közül az ösztöndíjban részesülők személyére vonatkozó javaslat kialakítása. A Munkacsoport tagjai közül elnököt választ, aki összehívja és vezeti a Munkacsoport ülését. A Munkacsoport akkor határozatképes, ha a tagok több, mint a fele jelen van. Döntéseit a jelenlévő tagok több, mint a felének egybehangzó szavazatával hozza meg.

(3) A Képviselő-testület döntését követően a nyertes pályázóknak az ösztöndíj elnyerését igazoló Díszoklevél a Belvárosi Fesztivál alkalmával kerül átadásra. A díszoklevél leírását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Sélley Zoltán Szentgyörgyvölgyi Péter
jegyző polgármester

1. melléklet Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletéhez

A) PÁLYÁZATI ADATLAP BELVÁROS IFJÚ SPPORTOLÓJA ÖSZTÖNDÍJRA

A pályázó adatai:

1. A pályázó neve: ......................................................................................................................

2. Születési hely, időpont: ...........................................................................................................

3. Anyja születési (leánykori) neve: ............................................................................................

4. Lakcíme: ..................................................................................................................................

5. Személyigazolvány száma: ......................................................................................................

6. Adóazonosító száma: ...............................................................................................................

7. A pályázó bankszámla száma: .................................................................................................

8. A számlavezető bank megnevezése, címe: ..............................................................................

9. Telefonszáma: ..........................................................................................................................

10. Email címe: ............................................................................................................................

(az 5-10. pont alatti adatok közül azokat kell kitölteni, amelyikkel a pályázó rendelkezik)

A törvényes képviselő adatai:

(amennyiben kiskorú vagy fiatalkorú a pályázó)

1. A törvényes képviselő (szülő) neve: ........................................................................................

2. Címe: .......................................................................................................................................

3. Személyigazolvány száma: ......................................................................................................

4. Adóazonosító száma: ...............................................................................................................

5. Bankszámla száma: ..................................................................................................................

6. A számlavezető bank megnevezése, címe: ..............................................................................

7. Telefonszáma: ..........................................................................................................................

8. Email címe: ..............................................................................................................................

A pályázó egyéb adatai:

1. A tanintézmény neve, címe, ahol a pályázó a pályázat benyújtásakor tanulói/hallgatói jogviszonyban áll:

......................................................................................................................................................

2. A sportág megnevezése, amelyet a pályázó űz:

......................................................................................................................................................

3. A pályázó felkészítő tanárának megnevezése:

......................................................................................................................................................

4. A pályázat benyújtását megelőző években elért sporteredményeinek felsorolása:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

A pályázat kötelező mellékletei:

1. Iskolalátogatási igazolás

2. A megjelölt sporteredményeket igazoló oklevelek

3. A felkészítő tanár ajánlása

4. Önéletrajz

(A kitöltött pályázati adatlap csak a pályázat kötelező mellékletei együttes benyújtásával érvényes.)

Dátum: ..........................................................

...................................................... ................................................................
törvényes képviselője aláírása, ha a pályázó kiskorú a pályázó (olvasható) aláírása

B) Pályázati adatlap Belváros Ifjú Tehetsége ösztöndíjra

A pályázó adatai:

1. A pályázó neve: .......................................................................................................................

2. Születési hely, időpont: ...........................................................................................................

3. Anyja születési (leánykori) neve: ............................................................................................

4. Lakcíme: ..................................................................................................................................

5. Személyigazolvány száma: ......................................................................................................

6. Adóazonosító száma: ...............................................................................................................

7. A pályázó bankszámla száma: .................................................................................................

8. A számlavezető bank megnevezése, címe: ..............................................................................

9. Telefonszáma: ..........................................................................................................................

10. Email címe: ............................................................................................................................

(az 5-10. pont alatti adatok közül azokat kell kitölteni, amelyikkel a pályázó rendelkezik)

A törvényes képviselő adatai:

(amennyiben kiskorú vagy fiatalkorú a pályázó)

1. A törvényes képviselő (szülő) neve: .......................................................................................

2. Címe: .......................................................................................................................................

3. Személyigazolvány száma: ......................................................................................................

4. Adóazonosító száma: ...............................................................................................................

5. Bankszámla száma: .................................................................................................................

6. A számlavezető bank megnevezése, címe: ..............................................................................

7. Telefonszáma: .........................................................................................................................

8. Email címe: .............................................................................................................................

A pályázó egyéb adatai:

1. A tanintézmény neve, címe, ahol a pályázó a pályázat benyújtásakor tanulói/hallgatói jogviszonyban áll:

......................................................................................................................................................

2. A tantárgy/témakör megnevezése, amelyben a pályázó kiemelkedik:

......................................................................................................................................................

3. A pályázó felkészítő tanárának megnevezése:

......................................................................................................................................................

4. A pályázat benyújtását megelőző években elért tanulmányi versenyeken elért eredmények felsorolása, vagy az egyetemi tudományos munka leírása:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

A pályázat kötelező mellékletei:

1. Iskolalátogatási igazolás

2. A megjelölt sporteredményeket igazoló oklevelek

3. A felkészítő tanár ajánlása

4. Önéletrajz

(A kitöltött pályázati adatlap csak a pályázat kötelező mellékletei együttes benyújtásával érvényes.)

Dátum: .........................................................

...................................................... ................................................................
a törvényes képviselője aláírása, ha a pályázó kiskorú a pályázó (olvasható) aláírása

2. melléklet Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletéhez

A) Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről:

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (1051 Budapest V. kerület Erzsébet tér 4., képviseli: Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester), mint Támogató (a továbbiakban: Támogató)

másrészről:

támogatott neve: (Szül. hely: ........, idő: ......, anyja neve: ......, lakcím: ......., adóazonosító sz.: ........., szig.sz.: ............., bankszámla sz.: ............, számlavezető bank megnevezése: ...........,) a támogatott szülőjének, törvényes képviselőjének neve: ............. (lakcím: ......., adóazonosító sz.: ........., szig.sz.: ............., bankszámla sz.: ............, számlavezető bank megnevezése: ...........,) mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott) között, a mai napon az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 201... évi költségvetéséről szóló ..../201 (... ...) önkormányzati rendeletében az 1017 címen 2.100.000 Ft összeget biztosított a Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíj valamint Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíj folyósítására. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíj pályázatot írt ki a Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíj és Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíj alapításáról szóló ......../2017. (XII.....) önkormányzati rendelet 5. § alapján. Az ösztöndíj kizárólag az V. kerületben állandó lakcímmel rendelkező, az adott év december 31. napjáig 25. életévét betöltő köznevelési intézményben tanulói, illetve felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére adható. Ösztöndíjban részesülhet az Önkormányzat testvérvárosában állandó lakcímmel rendelkező, de tanulmányait Budapesten folytató diák is, amennyiben a rendelet egyéb előírásainak megfelel. Az ösztöndíj célja, hogy valamely sportágban kiemelkedő sportteljesítményt felmutató illetve kimagasló képességekkel rendelkező kerületi fiataloknak segítséget nyújtson képzésük, sportszakmai fejlődésük kiteljesedéséhez.

Támogatottat a Támogató a ..../..... (......) B-L. Ö. számú határozat alapján, a ..../.....-es tanévben szeptembertől - júniusig, azaz 10 hónapon keresztül havi 25.000 Ft, (azaz huszonötezer forint) összesen 250.000 Ft, (azaz kettőszázötvenezer forint) összegű ösztöndíjban részesíti. Az ösztöndíj folyósítására minden hónap 10. napjáig kerül sor, melynek kezdő időpontja .......év szeptember hónap.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele köznevelési intézményben tanuló 16. életévét betöltött diák által szeptember hónapban, felsőoktatási intézményben tanulmányait folytató hallgató esetében szeptember és február hónapban a Támogató részére iskolalátogatási/hallgatói igazolás benyújtása.

A támogatás kizárólag számlával igazolt, a sport tevékenység fejlesztéséhez, továbbképzéséhez illetőleg a versenyeken való részvételhez engedhetetlenül szükséges áru- és szolgáltatás költségre fordítható.

Az ösztöndíj valótlan adatközlés esetén visszavonható. A tanulmányok megszakítása, illetve az iskolalátogatási igazolás beküldésének elmaradása esetén a folyósítás megszűntetésre kerül.

Támogatott kötelezi magát, hogy az ösztöndíjat e szerződésben megjelölt célra és formában használja fel, melynek felhasználásáról részletes elszámolást és szakmai beszámolót ad.

Támogatott tudomásul veszi, hogy az elnyert ösztöndíj felhasználását az államháztartásról szóló törvény vonatkozó szakasza értelmében az adott év szeptemberétől a következő év augusztus 31. napjáig a nevére kiállított és általa hitelesített, eredeti számlával kell igazolni. A tételes elszámolást .... év, ......... hó .... napig köteles benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal, Belső Ellenőrzés, 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Amennyiben Támogatott elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor Támogató által a továbbiakban támogatásban nem részesülhet.

Támogatott tudomásul veszi, hogy ha a támogatást nem e szerződésben megjelölt módon és célra használja fel, a kapott összeget köteles ........ év ..... hó ..... napig, annak a Ptk. vonatkozó szakaszai szerinti éves kamataival együtt Támogatónak visszafizetni.

A Támogató és a Támogatott jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

A szerződés három egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 2 db a Támogatónál, 1 db Támogatottnál marad.

Budapest, ........ év ....... hó .... nap

.......................................... ..........................................
Támogatott Törvényes Képviselő

..........................................
Támogató

B) Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről:

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (1051 Budapest V. kerület Erzsébet tér 4., képviseli: Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester), mint Támogató (a továbbiakban: Támogató),

másrészről:

támogatott neve: (Szül. hely: ........, idő: ......, anyja neve: ......, lakcím: ......., adóazonosító sz.: ........., szig.sz.: ............., bankszámla sz.: ............, számlavezető bank megnevezése: ...........,) a támogatott szülőjének, törvényes képviselőjének neve: ............. (lakcím: ......., adóazonosító sz.: ........., szig.sz.: ............., bankszámla sz.: ............, számlavezető bank megnevezése: ...........,) mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott) között, a mai napon az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 201... évi költségvetéséről szóló ..../201 (... ...) önkormányzati rendeletében az 1017 címen 2.100.000 Ft összeget biztosított Belváros Ifjú Sportolója valamint Belváros Ifjú Tehetsége ösztöndíj folyósítására. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíj pályázatot írt ki a Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíj és Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíj alapításáról szóló ......../2017. (XII.....) önkormányzati rendelet 5. § alapján. Az ösztöndíj kizárólag az V. kerületben állandó lakcímmel rendelkező, az év december 31. napjáig 25. életévét betöltő köznevelési intézményben tanulói, illetve felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére adható. Ösztöndíjban részesülhet az Önkormányzat testvérvárosában állandó lakcímmel rendelkező, de tanulmányait Budapesten folytató diák is, amennyiben a rendelet egyéb előírásainak megfelel. Az ösztöndíj célja, hogy a tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt felmutató, illetve egyetemi tudományos munkában kiemelkedő képességekkel rendelkező kerületi fiataloknak segítséget nyújtson képzésük, szakmai fejlődésük kiteljesedéséhez.

Támogatottat a Támogató a ..../..... (......) B-L. Ö. számú határozat alapján, a ..../.....-es tanévben szeptembertől - júniusig, azaz 10 hónapon keresztül havi 25.000 Ft, (azaz huszonötezer forint) összesen 250.000 Ft, (azaz kettőszázötvenezer forint) összegű ösztöndíjban részesíti. Az ösztöndíj folyósítására minden hónap 10. napjáig kerül sor, melynek kezdő időpontja .......év szeptember hónap.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele köznevelési intézményben tanuló 16. életévét betöltött diák által szeptember hónapban, felsőoktatási intézményben tanulmányait folytató hallgató esetében szeptember és február hónapban a Támogató részére iskolalátogatási/hallgatói igazolás benyújtása.

A támogatás kizárólag számlával igazolt, a tanulmányi tevékenység fejlesztéséhez, továbbképzéséhez a tanulmányi versenyeken való részvételhez, valamint az egyetemi labormunkához elengedhetetlenül szükséges áru- és szolgáltatás költségre fordítható.

Az ösztöndíj valótlan adatközlés esetén visszavonható. A tanulmányok megszakítása, illetve az iskolalátogatási igazolás beküldésének elmaradása esetén a folyósítás megszűntetésre kerül.

Támogatott kötelezi magát, hogy az ösztöndíjat e szerződésben megjelölt célra és formában használja fel, melynek felhasználásáról részletes elszámolást és szakmai beszámolót ad.

Támogatott tudomásul veszi, hogy az elnyert ösztöndíj felhasználását az államháztartásról szóló törvény vonatkozó szakasza értelmében az adott év szeptemberétől a következő év augusztus 31. napjáig a nevére kiállított és általa hitelesített, eredeti számlával kell igazolni. A tételes elszámolást .... év, ......... hó .... napig köteles benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal, Belső Ellenőrzés, 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Amennyiben Támogatott elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor Támogató által a továbbiakban támogatásban nem részesülhet.

Támogatott tudomásul veszi, hogy ha a támogatást nem e szerződésben megjelölt módon és célra használja fel, a kapott összeget köteles ........ év ..... hó ..... napig, annak a Ptk. vonatkozó szakaszai szerinti éves kamataival együtt Támogatónak visszafizetni.

A Támogató és a Támogatott jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

A szerződés három egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 2 db a Támogatónál, 1 db Támogatottnál marad.

Budapest, ........ év ....... hó .... nap

.......................................... ..........................................
Támogatott Törvényes Képviselő

..........................................
Támogató

3. melléklet Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Belváros Ifjú Sportolója valamint Belváros Ifjú Tehetsége ösztöndíjas számára átadásra kerülő Díszoklevél leírása

Díszoklevél

A Díszoklevél 35 x 26 cm nagyságú, merített papír, egyedi kézzel festett oklevél, Szalay Katalin kódexíró alkotása.

A Díszoklevél Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíj illetve Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíj elnyeréséről szól, és tartalmazza az Ösztöndíjban részesített valamint a Támogató nevét és az aktuális évszámot.

4. melléklet Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Az ösztöndíj pályázat kiírásának szövege

Tisztelt Ifjú Kerületi Polgárok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata a Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíj és Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíj alapításáról szóló......./2017. (XII. ....) önkormányzati rendelet értelmében a sportolás és a tanulmányok terén kiemelkedő tehetséggel és képességekkel bíró tanulók/hallgatók támogatása, sportolásuk valamint tanulmányi, szakmai fejlődésük elősegítése érdekében Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíj valamint Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíj Pályázatot ír ki. A pályázaton az V. kerületben állandó lakcímmel rendelkező, az év december 31. napjáig 25. életévüket betöltő köznevelési intézményben tanulói illetve felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanuló indulhat. Pályázatot nyújthat be az Önkormányzat testvérvárosában állandó lakcímmel rendelkező, de tanulmányait Budapesten folytató diák is. A pályázatot az Önkormányzat honlapján, ................ helyen letölthető pályázati adatlapon kell benyújtani a megjelölt kötelező mellékletekkel együtt, az osztondij@belvaros-lipotvaros.hu a-mail címre. A pályázat beadásának határideje: a kiírást követő 60. nap. A pályázatot a Képviselő-testület bizottsági elnökeiből és elnökhelyetteseiből valamint az ágazatért felelős alpolgármesterből álló Munkacsoport javaslatára az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat lejártát követő első rendes testületi ülésén. Az ösztöndíj összege: 25.000 Ft/fő/hó, folyósítási ideje 10 hónap. Ösztöndíjban évente és ösztöndíjanként maximum 4-4 fő részesülhet. A folyósítás feltétele, hogy a pályázat nyertese amennyiben 16. életévét betöltötte az ösztöndíj folyósításának megkezdéséig, akkor szeptember hónapban, felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanuló esetén szeptember és február hónapban is nyújtson be iskolalátogatási igazolást. Az ösztöndíj folyósítása támogatási szerződés keretében történik. Az ösztöndíj felhasználását a támogatott nevére kiállított és általa hitelesített, az adott év szeptemberétől a következő év augusztus 31. napjáig szóló, eredeti számlával lehet igazolni. A Képviselő-testület döntését követően a nyertes pályázóknak díszoklevél kerül átadásra a Belvárosi Fesztivál keretében.

Budapest, 2018. .......... hónap ......... nap.

Böröcz László

alpolgármester

5. melléklet Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Felszólító levél az iskolalátogatási igazolás benyújtására

Tisztelt ................................!

Önnek Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő - testülete a 201..../201.....szorgalmi időszakra a ......../201.......... (....... ..........) B-L. Ö. számú határozatával Belváros Ifjú Sportolója/Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíjat szavazott meg.

A Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíj és Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíj alapításáról szóló ......../2017. (XII.....) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében az ösztöndíj folyósításának feltétele köznevelési intézményben tanuló 16. életévét betöltött diák által szeptember hónapban, felsőoktatási intézményben tanulmányait folytató hallgató esetében szeptember és február hónapban az Önkormányzat részére megküldött iskolalátogatási igazolás benyújtása.

Megállapítottam, hogy Ön ennek a kötelezettségének szeptember/február hónapban nem tett eleget.

Felkérem, hogy az iskolalátogatási igazolást jelen felszólítás átvételét követő 5 napon belül pótolja. Tájékoztatom, hogy az igazolás benyújtásáig az ösztöndíj folyósítása szünetel. Amennyiben az igazolást benyújtja, az elmaradt ösztöndíj folyósításra kerül. Amennyiben nem nyújt be igazolást az ösztöndíj folyósítása megszűnik.

Budapest, 201.........................................

........................................................

dr. Sélley Zoltán

jegyző


  Vissza az oldal tetejére