Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (VI. 04.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért, valamint az anyakönyvvezető közreműködéséért fizetendő díjak mértékéről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 25. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület közigazgatási területén történő házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése tekintetében az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybevevőkre, valamint a közreműködő anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali munkaidő:

Hétfő: 8.00-18.00

Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 8.00-16.30

Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek: 8.00-13.30

b) anyakönyvi esemény: a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

c) hivatali helyiség: Bp., V. ker. Erzsébet tér 4. szám alatti Házasságkötő Terem, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácsterme, anyakönyvvezetői iroda,

d) többletszolgáltatás: hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésnél vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködés.

2. Az anyakönyvvezető hivatali munkaidején túli és hivatalos helyiségen kívüli anyakönyvi eseményen történő közreműködésének rendje

3. § (1) Az anyakönyvvezetők a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében, valamint - e rendeletben meghatározott keretek között - a hivatali helyiségen kívüli helyszíneken és hivatali munkaidőn kívül működnek közre az anyakönyvi eseményeken.

Az anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő engedélyezése során - a vonatkozó törvényben meghatározott alapfeltételeken túl -, a jelen rendeletben előírt követelmények figyelembevételével kell eljárni.

(2) A hivatali helyiségeken kívüli anyakönyvi események engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti

(3) Az anyakönyvi eseményekre alkalmas - hivatali helyiségen kívüli - helyszínek Budapest V., kerület területén az alábbiak: szállodák, rendezvényhajók, Ybl Palota, Károlyi Palota, Gerbeaud különterme, BM Duna Palota, valamint az ügyfél által megjelölt egyéb helyszín, amennyiben az anyakönyvvezető meggyőződött annak alkalmasságáról. Házasságkötésre alkalmas külső helyszínnek minősül az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló „Aranytíz” Művelődési Intézmény.

(4) *  A hivatali munkaidőn túli időpontokban (különösen szombat) engedélyezett az anyakönyvi esemény megtartása kivéve, ha az esemény az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott munkaszüneti napokra esik.

3. Díjfizetési kötelezettség rendje

4. § (1) Az anyakönyvi eseményeken hivatali munkaidőben, anyakönyvvezetői irodában ingyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése.

(2) a) a hivatali munkaidőben, az anyakönyvi irodán kívüli hivatali helyiségekben történő anyakönyvi eseményekért a szolgáltatást igénybevevők e rendelet 1. melléklet I./ 2. pontjában meghatározott díjat kötelesek fizetni.

b) a hivatali munkaidőben az anyakönyvvezető hivatali helyiségén kívül történő anyakönyvi eseményekért a szolgáltatást igénybevevők e rendelet 1. melléklet I./4. pontjában meghatározott díjat kötelesek fizetni.

c) a hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségekben történő anyakönyvi eseményekért a szolgáltatást igénybevevők e rendelet 1. melléklet I./3. pontjában meghatározott díjat kötelesek fizetni.

d) az anyakönyvvezető hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidején kívül történő anyakönyvi eseményekért a szolgáltatást igénybevevők e rendelet 1. melléklet I./4. pontjában meghatározott díjat kötelesek fizetni.

(3) A házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén az egészségügyi-, vagy a szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

(4) Az anyakönyvvezető közreműködéséért járó díjazás jelen rendelet 1. melléklet II. pontjában meghatározottak szerint történik.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Sélley Zoltán Szentgyörgyvölgyi Péter
jegyző polgármester

1. melléklet a 11/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

I. A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésekor fizetendő terembérleti díjak, valamint a külső helyszíni anyakönyvi események díja:

1. Az anyakönyvvezetői irodában - hivatali munkaidőben - történő anyakönyvi eseményekért terembérleti díjat nem kell fizetni.

2. *  A Budapest, V. ker. Erzsébet tér 4. alatt lévő Házasságkötő Teremben, hivatali munkaidőben történő anyakönyvi események esetén, a kerületi lakosnak bruttó 5.080.-Ft/fél óra, nem kerületi lakosnak bruttó 15.000.-Ft/fél óra terembérleti díjat kell megfizetni.

3. *  A Budapest, V. ker. Erzsébet tér 4. szám alatti Házasságkötő Teremben, anyakönyvvezetői irodában hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események esetén kerületi lakosnak bruttó 20.000.-Ft/fél óra, nem kerületi lakosnak bruttó 30.000.- Ft/fél óra terembérleti díj fizetendő. A Tanácsterem terembérleti díja - hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események esetén - kerületi lakosnak bruttó 30.000.-Ft/fél óra, nem kerületi lakosnak bruttó 40.000.-Ft/fél óra.

4. A külső helyszínen történő anyakönyvi események díjtétele bruttó 101.600.- Ft/esemény. Ezen összeg az anyakönyvvezető, valamint az anyakönyvi esemény vezetéséhez szükséges kellékek rendelkezésre állásán kívül semmilyen egyéb szolgáltatást nem tartalmaz.

A külső helyszínnek minősülő „Aranytíz” Művelődési Intézményben (Bp., 1051 Arany János utca 10.) történő anyakönyvi eseményekért fizetendő díj mértéke a külső helyszínekre érvényes mindenkori díjtétel összegének 20%-a, jelenleg bruttó 20.320.- Ft/szertartás.

5. Az 1-4. pontban megállapított díjak az Önkormányzat bevételét képezik.

II. Az anyakönyvvezető közreműködéséért járó díjazás rendje:

1. A Budapest, V. ker. Erzsébet tér 4. szám alatti hivatali helyiségekben, vagy a hivatali helyiségeken kívüli, külső helyszíneken, hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményeken való közreműködésért, az anyakönyvvezetőt díjazás nem illeti meg.

2. A Budapest, V. ker. Erzsébet tér 4. szám alatti hivatali helyiségekben, hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményeken való közreműködésért az anyakönyvvezetőt bruttó 5.000.-Ft/esemény összegű közreműködési díj illeti meg.

3. A Budapest, V. ker. Erzsébet tér 4. szám alatti hivatali helyiségeken kívüli, külső helyszínen - munkaidőn kívül - történő anyakönyvi eseményeken való közreműködésért az anyakönyvvezetőt bruttó 20.000.-Ft/esemény összegű közreműködési díj illeti meg.

4. Az anyakönyvvezetőt az anyakönyvi eseményeken való közreműködéséért az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (2) bekezdése vagy a 33. § (2) bekezdése szerinti ellenszolgáltatás illeti meg. Az ellenszolgáltatás nyilvántartási és pénzügyi elszámolási rendjét belső szabályzat tartalmazza.