Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (VII. 23.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatairól

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

Alapelvek

1. § Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy minden kerületi polgárnak és közösségnek joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének művelődés által való fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.

A rendelet célja

2. § E rendelet célja, hogy a helyi művelődési és kulturális igények figyelembe vételével jogszabályi hátteret és anyagi keretet biztosítson a helyi hagyományok ápolásához, erősítse a helyi értékek védelmét, valamint a növelje a közösségek és az egyének értékhordozó közművelődési szerepének lehetőségeit.

A rendelet hatálya

3. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) a helyi közművelődés megvalósításában résztvevő, a kerületben lakó polgárra,

b) a kerületben lévő közművelődési intézményekre, körösségi színterekre valamint alkalmazottaira és működtetőire,

c) közművelődési megállapodás alapján vagy más formában támogatott intézményekre és szervezetekre, azok alkalmazottaira és működtetőire.

II. Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatai

4. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (továbbiakban: Törvény) meghatározott feladatokon felül az Önkormányzat kötelező feladata az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosítása:

a) a kerület szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelése,

b) a kerület kulturális értékeinek, hagyományainak minél szélesebb körű feltárása, megismertetése, ápolása,

c) a kerületi lakosság közművelődési-, művészeti-, egyéb alkotó tevékenységének elősegítése, és a rekreációhoz megfelelő szakmai infrastruktúra biztosítása,

d) a gyermekek, a fiatalok öntevékeny, iskolarendszeren kívüli, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeinek előteremtése, a hátrányos helyzetű kulturális lemaradás mérséklése,

e) a nyugdíjasok művelődési-, művészeti-, és közösségi tevékenységének elősegítése,

f) a kerületben élő kiemelkedő személyiségek értékteremtő tevékenységének segítése,

g) a környezeti kultúra javítása, valamint a városesztétikai kultúra fejlesztése,

h) az egyetemes, a nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetése, gyarapítása, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartása,

i) a testvérvárosi és nemzetiségi kapcsolatrendszer kulturális célú kiterjesztése, művészeti értékeik több szintű bemutatása,

j) az amatőr alkotó valamint műkedvelő személyek, közösségek tevékenységének támogatása, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészi és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,

k) a kulturális tevékenységek gyakorlásához bemutatók, kiállítóhelyek biztosítása, tanfolyamok szervezése, alkalmi fellépések elősegítése,

l) a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenyégének erősítése,

m) köztéri szobrok, emléktáblák állítása.

(2) A megfelelő tájékoztatás érdekében az Önkormányzat gondoskodik:

a) a közművelődési programok helyi sajtón, kábeltelevízión és Interneten való megismertetéséről,

b) az önkormányzati fenntartású intézmények programjainak plakátokon, hirdetőtáblákon, szórólapokon és műsorfüzetek formájában történő megjelentetéséről.

(3) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik a kerület területén működő:

a) nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel,

b) kerületi székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi és civil szervezetekkel,

c) kerületi székhelyű, kulturális tevékenységet végző gazdasági társaságokkal,

d) a kerületi nemzetiségi önkormányzatokkal,

e) egyházakkal,

f) hasonló feladatokat ellátó országos és regionális térségi szervekkel.

III. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei

5. § (1) Az Önkormányzat a Törvényben és e rendeletben vállalt közművelődési alapfeladatait az általa - közművelődési megállapodással - megbízott Aranytíz Kft. útján látja el.

(2) Az Önkormányzat közművelődési színterei:

a) Aranytíz Kft. - Arany János u. 10.

b) Széphárom Közösségi Tér - Szép u. 3.

c) Karátson Gábor Lakásgyűjtemény - Deák Ferenc u. 3. IV. em. 6.

d) Belvárosi Közösségi Tér - Mérleg u. 9.

e) Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. - Mérleg u. 9.

f) Belvárosi Cigányzenekar - Erzsébet tér 4.

(3) Az Önkormányzat közművelődést segítő, egyéb, - évente biztosított - önként vállalt feladatai:

a) a nemzetiségek és a testvérvárosok kultúrájának bemutatása és a kulturális identitás elősegítése:

aa) Belvárosin Fesztivál,

ab) nemzetiségi programfinanszírozás.

b) a környezeti és városesztétikai kultúra elősegítése:

ba) a Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítvány által, pályázati formában biztosított támogatás a kerületi egyházi épületek eredeti formában történő fennmaradásának elősegítése érdekében,

bb) Reitter Ferenc Díj a kerület építészeti arculatának megőrzése, az épített környezet védelme érdekében nyújtott egyéni és közösségi munka elismeréseként,

bc) Jövő Városáért Díj a kerület polgárainak egy-egy városrész megújítása érdekében kifejtett, jelentős innovatív munkájának elismeréseként.

c) a kerület polgárai, a civil és hivatásos művészek, az egyházak bemutatkozási lehetőségeinek támogatása:

ca) Belvárosi Művészeti Napok,

cb) Kölcsey Ferenc Díj a kerületi polgárok magas színvonalú művészi tevékenységéért,

cc) Pilinszky Emlékérem a közművelődés és a kultúra területén nyújtott kimagasló teljesítmény elismeréseként személyek és közösségek részére,

cd) a Lipót naphoz kapcsolódó ökomenikus egyházi programsorozat.

d) az gyermekkorúak és a fiatalok öntevékeny, iskolarendszeren kívüli tevékenyégének támogatása:

da) kulturális pályázat keretében a zenei és egyéb művészeti tevékenységet végző tehetségek ösztöndíjban részesítése,

db) Belváros Ifjú Tehetsége és Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíj pályázat útján elnyerhető ösztöndíj.

e) a Kulturális Tanácsnok és az Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság számára biztosított éves költségvetési keretből:

ea) az egyéni és közösségi kérelmek támogatása,

eb) szavaló-, drámaíró-, zenei-, fotó valamint festészeti stb. versenyek kiírása és a nyertesek díjazása.

f) az Oktatási Bizottság számára biztosított keretből:

fa) egyéni és közösségi kérelmek támogatása,

fb) Belváros Művelődéséért Díj adományozás egyének és közösségek részére.

IV. A közművelődés finanszírozásának alapelvei

6. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait az éves költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetési normatív támogatás, saját bevétel, valamint az érdekeltségnövelő minisztériumi és más pályázati eszközök. További forrás a Kft. szolgáltatásaiért fizetett díj, természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása, illetve az intézményeknek kiírt pályázati támogatások.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozását szolgálja a Kulturális Tanácsnok valamint az Önkormányzat bizottságai számára juttatott tanácsnoki és bizottsági keret az évente kiírásra kerülő pályázatok valamint bizottsági kitüntetések odaítélhetősége érdekében.

V. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

dr. Sélley Zoltán Szentgyörgyvölgyi Péter
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére