Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: aki), aki Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület közigazgatási területén az e rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét követi el, amennyiben az szabálysértést nem valósít meg.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az Országház és környéke, mint kiemelt nemzeti emlékhely területére.

Közterület hozzájárulás nélküli használata * 

2. § *  (1) Aki a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének az V.kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet területi hatálya alá tartozó közterületet a jogszabályban meghatározott rendeltetésétől eltérően a jogszabályban előírt engedély, hatósági szerződés vagy hozzájárulás nélkül, illetve attól eltérő módon vagy azt meghaladó mértékben használja, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Nem állapítható meg az (1) bekezdésben foglalt jogsértés, ha a mikromobilitási szolgáltató igazolja, hogy az elektromos rollerek közterületen tárolására és begyűjtésére vonatkozó, az önkormányzattal külön megkötött partnerségi együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek eleget tett.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Közterület rendeltetéstől eltérő használata

3. § (1) *  Aki

a) közterületen elhelyezett emlékműveken, utcabútorzaton, virágágyás szegélyén, lépcsőkön, utcaszegélyeken, kőpadokon, szökőkutakon és a közút tartozékain - kivéve a közterületen táblával kijelölt gördeszka pályák területét - gördeszkázik, görkorcsolyázik, rollerezik vagy kerékpározik,

b) Belvárosi Főutca tengelyén lévő Egyetem tér 24038 helyrajzi számú közterületen gördeszkázik,

c) közterületen zaklató, másokat zavaró módon árusít, osztogat vagy szolgáltatást nyújt,

ca) * 

cb) *  közterületen a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eszközök igénybevételének felajánlását zavaró módon a gyalogos közlekedést akadályozva, a járókelőket leszólítva végzi,

d) közterületen - a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2018. (XII. 19.) rendelet 7. § (5) bekezdés h) pontjában meghatározott esetet kivéve - üres göngyöleget tárol,

természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Közterületen közlekedés és a tájékoztatás szabályai

4. § (1) * 

a) aki a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén, a közterületeken lévő gyalogutakon és gyalogos övezetekben (zónákban) - táblával jelzett területen - elektromos vagy más gépi meghajtású közlekedési-, sport-, szabadidős vagy turisztikai eszközzel (pl. segway, elektromos kerékpár, elektromos roller, hoverboard, elektromos gördeszka, stb.), illetve meghajtásának módjától függetlenül személyszállítási szolgáltatást végző három- vagy több kerekű eszközzel (pl. riksa, stb.) közlekedik,

b) aki a fenti területen az a) pontban meghatározott eszközökkel nem azokról leszállva és azokat gyalogosan tolva vagy kézben tartva halad; valamint

c) az a fenti eszközöket Budapest Főváros V. kerület közigazgatási területén üzlethelyiséggel, vagy rendszeres találkozási ponttal rendelkező kölcsönző/bérbeadó természetes-, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: cég), mely az eszköz használóit nem tájékoztatja a tilalommal érintett területekről, és az üzlethelyiséggel rendelkező cég esetében a tájékoztatást az üzlethelyiségben a vevők/bérlők által jól látható helyen nem függeszti ki,

természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak a rendvédelmi szervek járműveire és eszközeire, valamint a mozgáskorlátozottak által használt eszközökre.

Zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata

5. § (1) Aki

a) közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait gondatlanul megrongálja, károsítja vagy elpusztítja,

b) zöldterületen labdajátékokat nem az arra kijelölt helyen vagy mások testi épségének figyelmen kívül hagyásával folytat,

c) zöldfelületeken járművel, kerékpárral, valamint az e rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eszközökkel nem az erre a célra kijelölt utakon közlekedik,

d) zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál járművet vagy szennyezett tárgyat mos,

e) *  gyepfelületre, parkosított területre az e rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eszközökkel behajt, beáll,

f) zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat,

g) zöldterületen közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshelyet létesít, közterületen a téli időszakban a síkosság-mentesítésre szolgáló anyagok tárolására elhelyezett zárt konténert fa mellett 1,5 méteres távolságon belülre helyezi el,

h) a közterületen lévő növényzet (fák, cserjék, virágok) tövébe, valamint a gyepre vegyszeres vagy szennyezett folyadékot önt,

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Közterület tisztántartásával kapcsolatos mulasztás

6. § (1)

a) az a szervező, aki közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény idején nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról, a keletkezett szemét elszállításáról,

b) a közterületi megállapodásnak az a jogosultja vagy ennek hiányában az az üzemeltető, aki nem gondoskodik a közterületről látható helyen elhelyezett hirdetési- és reklámcélú szerkezet megfelelő állapotáról, rendezettségéről és tisztántartásáról,

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Üzletek nyitvatartási rendjének megszegése

7. § *  (1) Aki

a) az üzletek nyitvatartási idejével kapcsolatos jogszabályon alapuló bejelentési és tájékoztatási kötelezettségét megszegi,

b) a vendéglátó üzletek teraszainak nyitvatartási idejére vonatkozó korlátozást megszegi,

c) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet alapján a zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletekre vonatkozó kötelező zárva tartási időszakban külön nyitvatartási engedély nélkül tart nyitva,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Állattartási szabályok megszegése

8. § (1) *  Aki a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 14/2020. (III. 13.) rendelete szabályainak megszegésével

a) az ebet a rendeletben foglaltaktól eltérően vezeti, sétáltatja,

b) a lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán a tulajdonában illetve felügyelete alatt álló állat által okozott szennyeződést nem távolítja el,

c) az állatát a rendeletben foglaltaktól eltérően tartja,

d) az állatot a rendeletben tiltott helyre beengedi vagy beviszi

e) a rendeletben felsorolt állatoktól eltérő állatokat tart a lakásában,

f) gazdátlan állatot környezetet szennyező vagy másokat zavaró módon etet, illetve madarat az épületbe szoktat

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

9. § * 

Zajjal kapcsolatos szabályok megszegése

10. § (1) *  Aki

a) hétköznap 18 és 07 óra között, valamint szombaton, vasárnap és ünnepnapokon a nap bármely szakában zajhatással járó építkezési tevékenységet végez,

b) napközben 10 és 20 óra között a más jogszabályban előírt közterület-használati hozzájárulás nélkül énekel vagy zenél,

c) közterületen 20 és 10 óra között énekel vagy zenél,

d) közterületen 1000 fő alatti, szabadtéri rendezvényt 22 és 10 óra között tart, kivéve a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 2. § (1) bekezdésének hatálya alá eső rendezvényeket,

e) egyéb technikai berendezéssel közterületen zenél,

f) 22 és 07 óra között lakóépület udvarán vagy kertjében, zenét szolgáltató vendéglátóegység kerthelyiségében, teraszán és közcélra átadott magánterületen zenét szolgáltat,

g) 22 és 07 óra között a zenét szolgáltató vendéglátó egységeket és a zenés táncos rendezvényt tartó üzleteket nyitott nyílászáró mellett üzemeltet,

h) utcai mozgó és álló hangos reklámot működtet,

i) a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eszközökkel végzett személyszállítási szolgáltatás során - beleértve a várakozást és a fuvar nélküli közlekedést is - a zaj kiszűrődését megakadályozó fej- vagy fülhallgató használata nélkül zenét szolgáltat,

j) *  közterületen, közterülethez csatlakozó felületen, épületen, annak részein (beleértve a nyílászárókat, portálokat), vagy építmény udvarába, kapualjba zajkeltésre alkalmas hangosító, képmegjelenítő, műsorközvetítő berendezést (különösen: LED fal, LCD-, plazma kijelző, tv, hangszóró, stb.) - a külön engedéllyel rendelkező eseti rendezvényt vagy eseményt, illetve a közterület-használati határozatban szabályozott eseteket kivéve - helyez el vagy működtet, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

A szálláshely-szolgáltatás szabályai * 

10/A. § *  (1)

a) A szálláshely-szolgáltató köteles a szálláshelyen belül - jól látható módon - kihelyezni a társasház házirendjét magyar és angol nyelven.

b) A szálláshely szolgáltató köteles a szálláshely bejáratán kívül jól látható módon feltüntetni az üzemeltető 24 órás elérhetőségét.

(2) E rendelet alkalmazásában szálláshely-szolgáltatás a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23. pontjában meghatározott fogalom.

(3) Az a szálláshely-szolgáltató, aki az (1) bekezdésben foglaltakat megsérti természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Eljárási szabályok

11. § (1) Az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

(2) *  Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az alábbi eltérésekkel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

a) * 

b) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja.

c) Abban az esetben, ha a fiatalkorúval szemben a b) pontban foglaltakra tekintettel közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben figyelmeztetés intézkedést kell alkalmazni.

d) Ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni.

e) A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell.

f) A fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.

g) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet bejelentése alapján hivatalból indul. Az eljárás megindításának napja a beadvány eljáró hatósághoz történő megérkezését követő nap.

h) A közigazgatási bírság befizetésének határideje a döntés véglegessé válását követő 30 nap.

i) Ha a kötelezett a döntés véglegessé válását követő 30 nap alatt a közigazgatási bírságot nem fizeti meg, a végrehajtást a jegyző a polgármesteri hivatal pénzügyi szakigazgatási szerve útján foganatosítja.

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2019. február 01. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Sélley Zoltán Szentgyörgyvölgyi Péter
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére