Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a CT és MR diagnosztikai szolgáltatás költségeinek átvállalásáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az V. kerületi lakosok, valamint az Önkormányzat és intézményeiben dolgozók számára egészségük megőrzése, illetve annak lehetőség szerinti helyreállítása érdekében segítséget nyújtson a CT és MR diagnosztikai szolgáltatás költségeinek viseléséhez.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) *  A rendelet hatálya az V. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben élő személyekre (a továbbiakban: kerületi lakos), az Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesteri Hivatalban, és az Önkormányzat által működtetett költségvetési intézményekben foglalkoztatott köztisztviselőkre, fizikai munkavállalókra, közalkalmazottakra és egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló (a továbbiakban: munkavállaló), valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő Időskorúak Gondozóházában ellátotti jogviszonnyal rendelkezőkre terjed ki.

(2) Az önkormányzati intézmények körét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. § (1) Az Önkormányzat a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: BLESZ) intézménye által a szerződéses szolgáltatóhoz beutalt jelen rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogosult esetében a CT és az MR diagnosztikai szolgáltatás költségeit átvállalja.

(2) A jogosultság fennállásáról a BLESZ szakorvosi beutalójával rendelkező

a) kerületi lakos kérelmére a lakóhellyel való rendelkezésről a Polgármesteri Hivatal

b) önkormányzati képviselő kérelmére a képviselői státuszról a Polgármesteri hivatal,

c) munkavállaló kérelmére a munkaviszony fennállásáról a munkáltató

d) *  az Időskorúak Gondozóházában ellátotti jogviszonnyal rendelkező kérelmére a jogviszonyról az Egyesített Szociális Intézmény vezetője

igazolást állít ki.

(3) A CT és MR diagnosztikai szolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet

a) a kerületi lakosnak és az önkormányzati képviselőnek az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján

b) a munkavállalónak a munkáltatójánál

c) *  az Időskorúak Gondozóházában ellátotti jogviszonnyal rendelkező az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjénél

kell benyújtani az erre a célra szolgáló formanyomtatványon, melyhez mellékelni szükséges a BLESZ beutaló orvosának igazolását a CT vagy MR vizsgálatra történő orvosi beutaló kiadásáról.

(4) *  A 3. § (2) bekezdés a)-d) pont szerinti igazolás alapján a BLESZ biztosítja a CT és MR diagnosztikai szolgálatás térítésmentes elvégzését.

(5) Egy személy részére évente egy CT és egy MR diagnosztikai szolgáltatás költségét vállalja át az Önkormányzat.

(6) A más módon igénybe vett és nem a BLESZ által kezdeményezett CT és MR diagnosztikai szolgáltatás költségét az Önkormányzat nem téríti meg.

4. § (1) Az Önkormányzat a CT és MR diagnosztikai szolgáltatás költségét a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.

(2) A CT és MR diagnosztikai szolgáltatás Önkormányzatot terhelő költségét az Önkormányzat a BLESZ részére havonként utalja át, külön megállapodásban foglaltak szerint.

III. Fejezet

Záró rendelkezés

5. § (1) A rendelet 2019. május 27. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő szolgáltatásokra is alkalmazni kell.

Dr. Sélley Zoltán Szentgyörgyvölgyi Péter
jegyző polgármester

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019.(V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat által működtetett költségvetési intézmények:

Egyesített Szociális Intézmény

Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat

Egyesített Bölcsődék

Bástya Óvoda

Tesz-Vesz Óvoda

Balaton Óvoda,

Játékkal-mesével Óvoda

Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet


  Vissza az oldal tetejére