Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a belvárosi útravaló támogatásról

Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületben lakóhellyel rendelkező fiatalok önálló életkezdésének támogatása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest V. kerület közigazgatási területén a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben élő - a 3. § (2) bekezdésében meghatározott életkorú - fiatal felnőttekre.

3. Részletes rendelkezések

3. § (1) Az Önkormányzat annak érdekében, hogy a belvárosi fiatalok önálló életkezdését támogassa belvárosi útravaló támogatást nyújt.

(2) A támogatásra jogosult a 2006. január 1. napját megelőzően született 18. életévét betöltött fiatal felnőtt 20. életévének betöltéséig, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750%-át, egyedülálló szülő esetében 800%-át, három vagy több gyermeket nevelő család esetében 900%-át.

(3) A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező és a családjában élő személyek nettó jövedelmének igazolását. A jövedelemszámításnál a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 131. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezés az irányadó.

(5) A támogatás összege egyszeri 100.000.- Ft, mely postai úton vagy folyószámlára történő utalással kerül folyósításra.

(6) A támogatás egy jogosultnak csak egyszer adható.

(7) A belvárosi útravaló támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben első fokon a polgármester dönt.

(8) A Polgármester önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályához benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

(9) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. rendelkezései az irányadóak.

4. § (1) Az Önkormányzat a belvárosi útravaló támogatás 2019. évi költségvetési fedezetét a költségvetési rendelet általános tartaléka terhére, a továbbiakban a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.

4. Záró rendelkezés

5. § (1) A rendelet 2019. július 1. napján lép hatályba.

Dr. Sélley Zoltán Szentgyörgyvölgyi Péter
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére