Indokolás

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettségről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület (a továbbiakban: kerület) közigazgatási területén az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Belváros-Lipótváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 6/2020. (I. 30.) számú önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: B-LKÉSZ) meghatározott, az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához kötelezően előírt számú személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettséget a helyi sajátosságok figyelembevételével szabályozza.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya a kerület közigazgatási határán belül minden építtetőre kiterjed, akinek építésügyi hatósági vagy településképi bejelentési eljárásban személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettsége keletkezik

a) meglévő építmény bővítése, átalakítása,

b) meglévő építmény rendeltetésének - részleges vagy teljes - módosítása, megváltoztatása,

c) új épület építése, önálló rendeltetési egység, terület létesítése,

esetén.

(2) E rendelet előírásait az OTÉK és a B-LKÉSZ előírásaival együtt kell alkalmazni.

Személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettség megállapítása

3. § (1) A polgármester a településképi bejelentési eljárás, az építésügy hatóság az építésügyi hatósági eljárás lefolytatásakor a tényállás tisztázása során állapítja meg a személygépkocsi- és kerékpár elhelyezésére vonatkozó kötelezettséget.

(2) Személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettség megállapításánál az OTÉK 42. § és 4. és 7. számú melléklet, valamint a B-LKÉSZ 69. §, 71. § és 6. melléklet és e rendelet előírásait együttesen kell alkalmazni.

(3) A személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettség mértékét minden esetben a számított érték egész számra történő felfelé kerekítésével kell meghatározni.

Személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettség teljesítése

4. § (1) Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához kötelezően előírt mennyiségű személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettséget a (2) bekezdés kivételével telken belül kell biztosítani.

(2) Megfelelő adottságú és méretű terület hiányában, műemléki, helyi védettség vagy egyéb építészeti, műszaki, statikai, közlekedés - szervezési okokból, továbbá ha a B-LKÉSZ vonatkozó előírásaiban felsorolt esetekben az előírt mennyiségű személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettség ingatlanon belül nem valósítható meg, a személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettség az alábbiak szerint teljesíthető:

a) az építtető a kerület közigazgatási területén a tervezett építési tevékenység helyszínétől - a közterületi telekhatártól - légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belül a szükséges számú (előírt) parkolóhelyet és kerékpár férőhelyet, az építménnyel egyidejűleg saját tulajdonában lévő ingatlanon végleges jelleggel megépíti és rendeltetését a későbbiekben nem módosítja vagy

b) az építtető Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) megkötött megállapodás alapján - az előírt számú személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettséget pénzben megváltva a parkolóhely és kerékpár férőhely létesítési kötelezettségét az Önkormányzatra átruházza.

Személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettség teljesítésének igazolása hatósági és bejelentési eljárásban

5. § (1) Ha építtető az 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott módon teljesíti személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettségét, akkor építményére az építésügyi hatósági határozat vagy településképi határozat csak akkor adható ki, ha a kérelem szerinti - más ingatlanon megépített és biztosított - előírt számú parkolóhely és kerékpár férőhely rendelkezésre áll és az építtető a kérelem benyújtásakor ezt hitelt érdemlően igazolja.

(2) Ha építtető az 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott módon teljesíti személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettségét, akkor az építési-, összevont- és fennmaradási engedély, tartalomtól függően a hatósági bizonyítvány iránti kérelméhez vagy településképi bejelentési kérelméhez köteles csatolni az Önkormányzattal kötött, az előírt számú parkolóhely és kerékpár férőhely létesítés pénzbeli megváltásáról szóló szerződés egy példányát. A szerződésmintát az 1. számú melléklet tartalmazza.

A személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásának összege

6. § (1) A személygépkocsi elhelyezésére vonatkozó kötelezettség pénzbeli megváltásának összege 4.500.000,- Ft/db, a kerékpár férőhely elhelyezésére vonatkozó kötelezettség pénzbeli megváltásának összege 200.000 Ft/db.

(2) A személygépkocsi- és kerékpár férőhely elhelyezésére vonatkozó kötelezettség pénzbeli megváltásának összegét egy összegben kell teljesíteni a használatbavételi engedélyezési- vagy tudomásulvételi eljárás, fennmaradási engedélyezési eljárás, tartalomtól függően a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás vagy településképi bejelentési eljárás során.

(3) A személygépkocsi- és kerékpár elhelyezésére vonatkozó kötelezettség pénzbeli megváltását képező befizetéseket az Önkormányzat elkülönített főkönyvi számlán kezeli és azt - a megváltás ellenértékeként - a kerület közigazgatási területén a helyi adottságoktól függően parkolóférőhelyek és kerékpár férőhelyek létesítésére, a kerületi lakosok felszín alatti parkolásának támogatására, a személygépkocsi tárolóhelyek és férőhelyek működtetésére, fenntartására, karbantartására, korszerűsítésére és kialakítására, a kerület parkolási adottságait javító fejlesztésekre fordítja.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott megváltási összeg felhasználásáról minden évben a költségvetés elfogadásával a Képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2020. március 15. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

(2) * 

(3) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel:

1. melléklet a 8./2020. (III. 13.) számú önkormányzati rendelethez

SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.) képviselője: ..................................... polgármester, mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint másrészről

név/cégnév:.................................................................................................

lakhely/székhely:...........................................................................................

szig. szám/cégjegyzékszám: .............................................................................

adószáma:...................................................................................................

képviselő:...................................................................................................

mint Építtető (a továbbiakban: Építtető),

együtt Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Építtető a ....................... hrsz-ú, Budapest V. ker. ....................................... szám alatti ingatlanon építési/átalakítási munkákra ............................ ügyszámon építésügyi hatósági engedély, tudomásulvétel vagy hatósági bizonyítvány megadása iránti kérelmet, vagy településképi bejelentést terjesztett elő.

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Építtetőnek az 1. pontban megjelöltek alapján az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Belváros-Lipótváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 6/2020. (I. 30.) számú önkormányzati rendeletében előírt, valamint az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettségről szóló ../2020.(......) számú önkormányzati rendeletben meghatározott rendelkezések szerint személygépkocsi- és/vagy kerékpár elhelyezési kötelezettsége áll fenn az alábbiak szerint:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

3. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a 2. pontban meghatározott személygépkocsi- és/vagy kerékpár elhelyezési kötelezettség az 1. pontban megjelölt ingatlanon, illetve a tervezett építkezés helyszínétől - a közterületi telekhatártól - légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belül az építménnyel egyidejűleg végleges jelleggel nem teljesíthető, ezért Építtető az előírt számú parkolóhelyet és/vagy kerékpár férőhelyet pénzben megváltja. A parkolóhely és/vagy kerékpár férőhely létesítés pénzbeli megváltásának összege: ................................Ft (azaz ..........................................................................Ft), amely összeget az Építtető az a használatbavételi engedélyezési- vagy tudomásulvételi eljárás, fennmaradási engedélyezési eljárás, a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás vagy településképi bejelentési eljárás során köteles egy összegben az Önkormányzat...........................................................................számlájára megfizetni.

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 3. pontban meghatározott összeget az Önkormányzat elkülönített főkönyvi számlán kezeli és azt a megváltás ellenértékeként a kerület közigazgatási területén a helyi adottságoktól függően parkolóférőhelyek és kerékpár férőhelyek létesítésére, a kerületi lakosok felszín alatti parkolásának támogatására, a személygépkocsi tárolóhelyek és férőhelyek működtetésére, fenntartására, karbantartására, korszerűsítésére és kialakítására, a kerület parkolási adottságait javító fejlesztésekre fordítja.

5. A szervezet képviselőjeként aláíró személy nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, és e jogszabályhely ba) alpontja alapján tényleges tulajdonosi nyilatkozatot tesz. Ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles az Építtetőt tájékoztatni.

6. Szerződő Felek a jelen Szerződésükkel kapcsolatos bármely jogvitájukra a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

7. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 20......év......................hó.......nap

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata

............................... ..............................
Polgármester Építtető

  Vissza az oldal tetejére