Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltakra is, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata közútkezelésében lévő valamennyi helyi közútra, járdára, gyalogútra (a továbbiakban: helyi közút).

Hozzájárulás kérése, igénybevételi díj megállapítása

2. § (1) A helyi közutak tekintetében a közútkezelői feladatokat az önkormányzat jegyzője látja el.

(2) A helyi közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb, nem közlekedési célú igénybevétele esetén a jegyzőnek, mint a helyi közút eljáró kezelőjének a hozzájárulása szükséges (továbbiakban: közútkezelői hozzájárulás). A rendelet hatálya alá eső közutakon a tényleges munkavégzés megkezdése előtt 30 nappal az igénybe vevőnek a közút kezelőjétől munkakezdési hozzájárulást kell kérnie (továbbiakban: munkakezdési hozzájárulás). A közút kezelője a közútkezelői, illetve a munkakezdési hozzájárulásban feltételeket írhat elő.

(3) A helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért - külön jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - igénybevételi díjat (továbbiakban: igénybevételi díj) kell fizetni, amelynek beszedéséről az eljáró kezelő köteles gondoskodni.

(4) Az igénybevételi díj mértéke - a (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a helyi közutakra, járdákra, valamint gyalogutakra: 150.-Ft/m2/nap + ÁFA (alap díjtétel).

Forgalomzavaró körülmények miatt a fizetendő igénybevételi díjak az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

a) félpályás útlezárás esetén annak időtartamára (alap díjtétel x 3)

b) teljes útlezárás esetén annak időtartamára (alap díjtétel x 5)

(5) Közterületi sportesemény esetén az igénybevételi díj mértéke 5 Ft/m2/óra + ÁFA.

(6) Az igénybevételi díjat az igénybevétel tervezett időtartama alapján egész napokban, legalább egy napra kell megállapítani.

(7) A fizetendő igénybevételi díj mértéke a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelem benyújtását követően kerül megállapításra. Az igénybevételi díj megfizetését a munkakezdési hozzájárulás kiadása előtt igazolni kell.

(8) Az igénybe vevő köteles gondoskodni arról, hogy a nem közlekedési célú igénybevételhez szükséges valamennyi hozzájárulás, illetve engedély a helyszínen rendelkezésre álljon.

(9) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 38. §-ában meghatározott rendkívüli igénybevétel esetén munkakezdési hozzájárulás hiányában egyéb munkavégzés nem folytatható, illetve egyéb nem közlekedési célú igénybevételre nem kerülhet sor. Ennek be nem tartása esetén e rendelet 2. § (11) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(10) Amennyiben a munkakezdési hozzájárulás jogosultja nem fejezi be az építési munkát a munkakezdési hozzájárulásban meghatározott időpontig, akkor kérelmezni kell a hozzájárulásban megállapított időtartam meghosszabbítását. A második meghosszabbításra vonatkozó igénybevételi díjként a napi alap díjtétel tízszeresét kell fizetni minden megkezdett napra. Az újabb igénybevételi díj megfizetését a munkakezdési hozzájárulás meghosszabbításának kiadása előtt igazolni kell. A hosszabbítás időtartama az eredeti munkakezdési hozzájárulásban meghatározott időtartamra vonatkozhat, de legfeljebb egy hónap.

(11) Munkakezdési hozzájárulás, illetve annak meghosszabbítása hiányában vagy az abban foglaltaktól eltérően folytatott munkavégzés, illetve egyéb nem közlekedési célú igénybevétel esetén a napi alap díjtétel húszszorosát kell fizetni minden megkezdett napra.

(12) Nem kell igénybevételi díjat fizetni - külön jogszabályban meghatározottakon túl - a közút kezelője által vagy megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén.

(13) Azon terület kapcsán, amely e rendelet hatálya alá esik és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele közterület-használati hozzájárulás alapján történik, a kérelmező nem fizet e rendeletben meghatározott igénybevételi díjat.

Hatályba lépés

3. § (1) E rendelet 2020. március 16. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) * 


  Vissza az oldal tetejére