Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 10.,11. és 11a. pontjában, 142/B. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Hatásköri és eljárási szabályok

1. § (1) Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete fenntartói hatáskörében

a) meghatározza az intézményi térítési díjat, valamint a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjak jövedelemarányos kategóriáit,

b) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény házirendjét,

c) évente értékeli az intézmények szakmai munkáját, és elfogadja az intézményvezető beszámolóját,

d) kivizsgálja a fenntartót érintő panaszokat, és megteszi a szükséges intézkedéseket,

e) elfogadja a szolgáltatástervezési koncepciót a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében.

(2) A polgármester a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva benyújtja a működési engedély iránti kérelmet.

(3) Az Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva

a) kivizsgálja a döntés jogosságát, ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének a személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmet elutasító döntését vitatja,

b) elbírálja az intézményvezetőnek a panasz kivizsgálásának eredménye, illetve a panasz kivizsgálásával kapcsolatos mulasztása elleni jogorvoslati kérelmet,

c) a személyes gondoskodást igénylő kérelmére, valamint az intézményvezető javaslatára elbírálja, az igénylő által fizetendő térítési díj méltányosságból történő csökkentésének mértékét és összegét.

(4) A Jegyző

a) koordinálja a személyes gondoskodást nyújtó intézmény feladatellátását,

b) irányítja az intézmény szolgáltatásainak tervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokat.

(5) Az intézményvezető

a) teljesíti a működést engedélyező szerv felé fennálló, a fenntartót jogszabály szerint terhelő bejelentési kötelezettséget,

b) javaslatot tesz a szociális ellátások méltányossági kérelmeinek elbírálásához,

c) intézkedik a külön eljárás nélkül biztosítható ellátások nyújtásának tekintetében.

II. Fejezet

Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

2. Az ellátások formái

2. § (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat a fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény által biztosítja.

(2) Az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások formái

a) étkeztetés,

aa) kiszolgálással egyidejű helyben fogyasztással,

ab) elvitellel,

ac) lakásra szállítással,

b) házi segítségnyújtás,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d) közösségi ellátások,

da) közösségi pszichiátriai ellátás,

e) családsegítés,

f) nappali ellátás,

fa) idősek nappali ellátása,

g) utcai szociális munka,

h) nappali melegedő,

i) támogató szolgáltatás.

(3) Az Önkormányzat által biztosított szakosított ellátás formái

a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,

aa) időskorúak gondozóháza,

ab) éjjeli menedékhely.

(4) Az Önkormányzat a (2) bekezdés c)-d), g)-i) pontjában és a (3) bekezdés ab) pontjában felsorolt ellátásokat ellátási szerződés keretében biztosítja.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybevételének és megszűnésének eljárási rendelkezései

3. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik.

(2) A kérelmet, indítványt

a) a 2. § (2) bekezdés ac), b) és c) pontja szerinti ellátások esetében a Kossuth Lajos utcai Szolgáltató Központ,

b) a 2. § (2) bekezdés da) pontja szerinti ellátás esetében a Falk Miksa utcai telephely,

c) a 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti szolgáltatások esetében a Belvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ,

d) a 2. § (2) bekezdés aa), ab) és fa) pontja szerinti ellátások esetében az idősek klubjai,

e) a 2. § (3) bekezdés aa) pontja szerinti ellátás esetében az Időskorúak Gondozóháza

vezetőjénél lehet előterjeszteni.

(3) A vezető a szolgáltatásra vonatkozó igényt érkezésének napján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20. § szerint nyilvántartásba veszi.

(4) Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása, időskorúak gondozóháza esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell

a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást,

b) az Szt. 115/A. § vagy e rendelet alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével, valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot,

c) étkeztetés igénybevétele esetén e rendelet 6. §-a alapján a szociális rászorultságot bizonyító igazolásokat.

4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás igénybevételéről az alapellátások és szakosított ellátások tekintetében a férőhelyek és a szociális rászorultság alapján az Egyesített Szociális Intézmény vezetője (a továbbiakban: intézményvezető) dönt.

(2) Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén, az értesítés írásban történik.

(3) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az intézményi jogviszony keletkezése esetén, az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdése előtt - népkonyhán történő étkeztetés, családsegítés, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, nappali melegedő, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása igénybevétele kivételével - az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.

(4) A megállapodás tartalmazza

a) az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait,

b) az ellátás kezdetének időpontját,

c) az intézményi ellátás időtartamát,

d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,

e) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítési díjfizetési kötelezettséggel jár,

f) a megállapodás módosításának szabályait,

g) az ellátás megszüntetésének módját,

h) a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját.

(5) A szociális szolgáltatások igénybevétele tekintetében az intézmény a tájékoztatási kötelezettségének az Szt. 95-96. §-ban foglaltak szerint tesz eleget.

(6) Az intézményi ellátásokat igénybe vevők érdekvédelméről, jogairól az Szt. alapján a Képviselő-testület által elfogadott Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.

(7) A létfenntartást veszélyeztető súlyos krízishelyzetben az intézményvezető - az egyéb feltételek fennállására tekintet nélkül - külön eljárás nélkül jogosult intézkedni a hatáskörébe tartozó 2. § (2) bekezdés a)-b) és f) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások biztosításáról.

5. § (1) A Szt. 100-104. §-ig foglaltaknak megfelelően az intézményi jogviszony megszűnik, illetve azt az intézményvezető megszünteti.

(2) Az intézményvezető az intézményi jogviszony megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat.

(3) Ha az ellátott az intézményvezető intézményi jogviszony megszüntetésével kapcsolatos döntésével nem ért egyet, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat jogorvoslatért. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán kell benyújtani. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell az ellátott részére, amíg a Képviselő-testület, illetve adott esetben a bíróság jogerős és végrehajtó határozatot nem hoz.

(4) Az intézményi ellátást igénybe vevő jogviszonyát az intézményvezető megszünteti, amennyiben az igénybe vevő az ellátást 3 hónapnál hosszabb ideig nem veszi igénybe és folyamatos távolmaradását az intézményvezető részére nem jelzi.

4. Az ellátásokért fizetendő térítési díjak általános szabályai

6. § (1) A szociális szolgáltatások tekintetében

a) a családsegítés,

b) a közösségi ellátás,

c) az utcai szociális munka, a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely

ingyenesen vehető igénybe. Ezen ellátások biztosítására az Szt. 64. §, 65/A. § és 65/E. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) A térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díja minden év április 1. napjától kerül meghatározásra, melyet e rendelet 1-5. számú melléklete tartalmaz.

(3) Az Önkormányzat a személyi térítési díjat 0.-Ft-ban állapítja meg

a) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,

b) az idősek nappali ellátását

igénybe vevők részére.

(4) Térítési díj megfizetésére köteles az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személy.

(5) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál

a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,

b) a kiskorú igénybe vevő esetén a családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.

(6) Az ellátásra jogosult, vagy fizetésre kötelezett kérelmére a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjat, indokolt esetben a Bizottság elengedheti, illetve mérsékelheti.

(7) A méltányossági kérelmeket az Szt. 115. §-ban foglaltak alapján részletes indoklással ellátva, az intézmény vezetőjénél kell benyújtani. Az intézményvezető a kérelmet javaslatával 8 napon belül megküldi a Bizottságnak.

(8) A méltányosság megállapítása a kérelem beadásának napjától, a soron következő felülvizsgálat napjáig tart.

(9) A térítési díj befizetése havonta történik, melynek megtörténtét az intézmény vezetője ellenőrzi. A befizetés elmulasztása esetén az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban hívja fel az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézmény vezetője nyilvántartásba veszi a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot.

(10) Az intézmény vezetője a nyilvántartott díjhátralékról negyedévenként tájékoztatja a fenntartót és javaslatot tesz a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

5. Étkeztetés

7. § (1) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban részesülő személy,

b) megváltozott munkaképességű vagy egészségkárosodott személy, amennyiben a munkaképesség csökkenése vagy egészségkárosodásának mértéke eléri az 50%-ot, és alkalmi foglakoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll,

c) azon személy, aki egészségi állapota miatt átmenetileg nem képes elkészíteni a napi egyszeri meleg ételt,

d) súlyosan fogyatékos személy,

e) pszichiátriai beteg személy,

f) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján, a Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltsége által álláskeresőként nyilvántartott személy,

g) az Szt. 37. § (1) bekezdése alapján egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személy,

h) az Szt. 32/B. § (1) bekezdése szerint időskorúak járadékában részesülő személy.

(2) A munkaképességcsökkenés, illetve az egészségkárosodás mértékének igazolására külön jogszabályban meghatározott szakértői intézmény szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása szolgál.

(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti állapot fennállását a Kossuth Lajos utcai Szolgáltató Központ vezetője vizsgálja.

(4) Az (1) bekezdés d) pont alkalmazásában súlyos fogyatékos a külön jogszabály szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet

a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,

b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló okirattal.

(5) Az (1) bekezdés e) pont alkalmazásában a pszichiátriai betegség igazolására pszichiáter vagy neurológus szakorvos véleménye fogadható el.

(6) Az álláskeresőnek a kérelemhez csatolni kell a Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltsége igazolását arról, hogy álláskeresőként szerepel-e a nyilvántartásban.

(7) Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, illetve időskorúak járadékában részesülő személy szociális rászorultságát a megállapító határozattal igazolhatja.

8. § (1) Szükség szerint lehetőséget kell biztosítani az ellátott saját otthonában történő étkezés biztosítására, az étel elvitelének lehetőségével, vagy az étel lakásra történő szállításával.

(2) Az étkezés esetében a személyi térítési díj megfizetése alól mentesül, akinek havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át nem haladja meg. A mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át meghaladó jövedelmek esetén fizetendő térítési díjat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díj havi összege nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

(4) A térítési díjat a tárgyhónapot követő hó 10-ig, az igénybevétel alapján kell megfizetni.

(5) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, ezt az intézményvezetőnek legalább két munkanappal korábban írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül.

(6) A házhoz szállított ebéd térítési díját a mindenkori szállítási költség összegével növelve kell megállapítani. Mentesül a térítési díj fizetése alól az az igénybe vevő, akinek havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át nem haladja meg. Az ezt meghaladó jövedelmek tekintetében a fizetendő összeget a rendelet 1. számú melléklete szerint kell megállapítani.

6. Házi segítségnyújtás

9. § (1) Házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani.

(2) Szociális segítés keretében biztosítani kell

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

(3) Személyi gondozás keretében biztosítani kell

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

c) a (2) bekezdés szerinti feladatokat.

(4) A házi segítségnyújtás igénybevétele a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-ig ingyenes. Az ezt meghaladó jövedelmek esetében a fizetendő személyi térítési díjakat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(5) Házi segítségnyújtás maximum napi négy órában nyújtható. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj - amely az óradíj és a gondozásra fordított idő szorzata - nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 25%-át.

(6) Amennyiben a házi segítségnyújtás mellett az igénybe vevő részére étkeztetést is biztosítanak, a két ellátás együttes igénybevételének személyi térítési díja nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

(7) A térítési díjat az igénybevételt követő hó 10. napjáig az igazolt óraszám alapján kell megfizetni.

(8) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából a gondozási szükséglet vizsgálatára az Szt. 63. §-ában, valamint a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján az Szt. 119/C. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadók.

(9) A házi segítségnyújtás a teljes önköltség megfizetése mellett gondozási szükséglettel nem rendelkező személy részére is biztosítható a szolgáltató intézmény szabad kapacitásának mértékéig.

7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

10. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díját a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. Nappali ellátás

11. § (1) Az Önkormányzat a nappali ellátások keretében az alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatásokért, valamint az intézményen belül szervezett szabadidős programokért, térítési díjat nem állapít meg.

(2) A nappali ellátást igénybe vevők esetén az intézményi térítési díjat a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

9. Időskorúak Gondozóháza

12. § (1) A szakosított ellátás keretében működtetett átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

(2) Az elhelyezés ideiglenes jelleggel, legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít.

(3) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

(4) Az Időskorúak Gondozóházában nyújtott szolgáltatásért egy hónapra előre kell a térítési díjat megfizetni.

(5) Amennyiben - üres férőhely esetében - kerületen kívüli személy elhelyezésére kerül sor, a személyi térítési díj a mindenkori intézményi térítési díj napi összegének 100%-a.

(6) Az ellátásért fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi rendszeres jövedelmének 60%-át, illetve az intézményi térítési díjat.

(7) Az Időskorúak Gondozóházára vonatkozó intézményi térítési díjat a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(8) Külön eljárás nélkül - az (1)-(4) és (6)-(7) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával - az intézményvezető soron kívüli elhelyezést biztosíthat az Időskorúak Gondozóházában. A soron kívüli ellátásra abban az esetben kerülhet sor, ha a kérelmező önellátó képessége lehetővé teszi az elhelyezést és

a) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé vagy

b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt vagy

c) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

III. Fejezet

A bölcsődei ellátásért és a köznevelési intézmények étkeztetésért fizetendő térítési díjak szabályai

10. A bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díjak szabályai

13. § (1) A bölcsődei ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díj megállapításához az intézményi térítési díjat külön-külön kell meghatározni gyermekétkeztetésre és gondozásra vonatkozóan. Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület minden év április elsejéig határozza meg. A bölcsődei ellátás intézményi térítési díját a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője a Gyvt. 148. § (1)-(2) bekezdés és (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, és a Gyvt. 151. § (4) bekezdésének figyelembevételével állapítja meg, amelyet banki átutalással kell megfizetni.

(3) A fenntartó a bölcsődei ellátás igénybevételének gondozási térítési díját 0.-Ft-ban állapítja meg azon szülő vagy gyám részére, aki

a) az V. kerületben lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a kerületben él,

b) az V. kerületi Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő, intézményben vagy a Polgármesteri Hivatalban, vagy az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetnél rendelkezik munkaviszonnyal.

(4) A fenntartó a gondozásért térítési díjat állapít meg azon szülő vagy gyám részére, aki

a) Budapest főváros és Pest megye közigazgatási területén belül rendelkezik lakcímmel,

b) nem magyar állampolgárként az V. kerület közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodik és esetében a Gyvt. 4. § (1)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezései fennállnak.

(5) Az életvitelszerű kerületben lakást a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Védőnői Szolgálat igazolja.

11. A köznevelési intézmények étkeztetésért fizetendő térítési díjak szabályai

14. § (1) A köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díját minden év április elsejéig a Képviselő-testület határozza meg, amelyet a helyben szokásos módon kell megfizetni.

(2) A gyermekélelmezés térítési díjkedvezményét az intézményvezető a Gyvt. 151. § alapján állapítja meg. A köznevelési intézmény étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjat a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.

(3) * 

1. számú melléklet az 5/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Alapszolgáltatás térítési díja

1. Szociális étkeztetés

Szolgáltatási önköltség 1.500.-Ft/adag
Ebéd intézményi térítési díj 850.-Ft/adag
Reggeli és uzsonna intézményi térítési díj 360.-Ft/adag
Házhozszállítás 145.Ft/adag

A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez, az alábbi táblázat szerint:

Öregségi nyugdíjminimum
%-tól - %-ig
Személyi térítési díj az intézményi
térítési díj %-ában
0-100% 0%
101-125% 5%
126-150% 10%
151-175% 15%
176-200% 20%
201-225% 25%
226-250% 30%
251-300% 35%
301-350% 40%
351-400% 50%
401-450% 60%
451-500% 70%
501-600% 80%
601-700% 90%
701%-tól 100%

2. számú melléklet az 5/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2. Házi segítségnyújtás

Szolgáltatási önköltség
Szociális segítés
2.540.-Ft/óra
Szolgáltatási önköltség
Személyi gondozás
2.540.-Ft/óra
Intézményi térítési díj
Szociális segítés
1.260.-Ft/óra
Intézményi térítési díj
Személyi gondozás
1.260.-Ft/óra

A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez, az alábbi táblázat szerint:

Öregségi nyugdíjminimum
%-tól - %-ig
Személyi térítési díj az intézményi
térítési díj %-ában
0-100% 0%
101-125% 5%
126-150% 10%
151-175% 15%
176-200% 20%
201-225% 25%
226-250% 30%
251-300% 35%
301-350% 40%
351-400% 50%
401-450% 60%
451-500% 70%
501-600% 80%
601-700% 90%
701%-tól 100%

3. számú melléklet az 5/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi térítési díj 260.-Ft/készülék/nap
Személyi térítési díj 0.-Ft/készülék/nap

4. számú melléklet az 5/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

4. Idősek nappali ellátása

Intézményi térítési díj 2.175.-Ft/fő/nap
Személyi térítési díj 0.-Ft/fő/nap

5. számú melléklet az 5/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Szakosított ellátás

5. Időskorúak Gondozóháza

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén csak ellátási napra kell meghatározni.

Szolgáltatási önköltség 10.710.-Ft/fő/nap
Intézményi térítési díj 5.000.-Ft/fő/nap
Intézményi térítési díj étkezés nélkül 4.000.-Ft/fő/nap
Intézményi térítési díj 100. életévét betöltött személy esetén 4.500.-Ft/fő/nap

A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez, az alábbi táblázat szerint:

Öregségi
nyugdíjminimum %-ig
Személyi térítési díj
a jövedelem %-ában
0-150% 40%
151%-200% 50%
201%-tól 60%

6. számú melléklet az 5/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Bölcsődei ellátás térítési díja


1.

A gondozás intézményi térítési díja

10.619.-Ft/fő/nap

2.

A gondozás személyi térítési díja a 13. § (3) bekezdés esetén

0.-Ft/fő/nap

3.

A gondozás személyi térítési díja a 13. § (4) bekezdés esetén

1.500.-Ft/fő/nap

4.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

446.-Ft/fő/nap

7. számú melléklet az 5/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez * 

A köznevelési intézmények étkeztetésért fizetendő térítési díjai

Óvodai étkeztetés térítési díja

Intézményi térítési díj napi összege
Tízórai, ebéd, uzsonna 418.-Ft/fő
tízórai 64.-Ft/fő
ebéd 290.-Ft/fő
uzsonna 64.-Ft/fő
diétás ebéd 337.-Ft/fő

Iskolai étkeztetés térítési díja

Intézményi térítési díj napi összege
Tízórai, ebéd, uzsonna 481.-Ft/fő
tízórai 79.-Ft/fő
ebéd 323.-Ft/fő
uzsonna 79.-Ft/fő
diétás ebéd 440.-Ft/fő

  Vissza az oldal tetejére