Miskolc Megyei Jogú Önkormányzatának 1/1990. számú rendelete

a város címeréről és zászlójáról

1. § Miskolc Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Város) címere a város történelmi múltjára, hagyományaira utaló - visszaállított - jelkép.

A város címerének leírása:

Álló csücsköstalpú pajzs vörös mezejében Szent István király arany mellképe, jobbjában arany jogart, baljában keresztes arany országalmát tart. A pajzsra helyezett koronás nyílt lovagi sisak dísze növekvő miskolci polgár kék magyar dolmányban, fején kék süveg, oldalán arany markolatú kard. Jobbjában öt arany búzakalászt, baljában leveles arany szőlőfürtöt tart. A sisaktartó kék-arany, vörös-ezüst. A pajzsot vörös nyelvét kiöltő arany oroszlán ill. vörös nyelvét kiöltő arany griff tartja.

A címer hiteles arány és alak szerinti ábrázolásáért a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. § A város zászlója téglalap alakú aranysárga színű, szélein vörös farkasfogakkal díszített, s mezejében a város címere látható.

A zászló hiteles arány és alak szerinti ábrázolását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

3. § A város címerét pecséten történő ábrázolásnál a mindenkori közigazgatási elnevezéssel együtt kell alkalmazni.

4. § (1) A helyi címer és zászló a Magyar Köztársaság címerének és zászlójának kötelező használatát nem helyettesíti.

(2) Ha az önkormányzati tevékenység során az állami jelképek használata kötelező, azzal együtt a helyi címer és zászló nem használható, kivéve, ha azt a törvény megengedi.

(3) A város címere használható:

a) az önkormányzati ülések meghívóin és különböző okmányain,

b) a Közgyűlés, a közgyűlés bizottságai, az önkormányzati képviselők, és az önkormányzati tisztségviselők által használt iratokon,

c) az önkormányzat által helyileg adományozott díszokleveleken, emléklapokon, emlékérmeken,

d) a 6. §-ban meghatározott esetekben, az engedély szerinti célra.

5. § A város zászlója használható:

a) az önkormányzati üléseken és jelentős városi események alkalmával,

b) a városi érdekeltségű regionális rendezvényeken.

6. § (1) A város címerének és zászlójának ingyenes vagy ellenérték fejében történő használatát - kérelemre - a Polgármester engedélyezheti. Az engedély esetenkénti vagy meghatározott időtartamra szóló használatra adható.

(2) A címer és zászló használatára vonatkozó kérelmek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét (megnevezését) és címét,

b) a címer és a zászló előállításának, felhasználásának célját, módját és időtartamát, illetőleg a forgalomba hozandó mennyiséget,

c) a felhasználásért felelős személy nevét,

d) a tervezett mintapéldány másolatát.

(3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatalban naprakész nyilvántartást kell vezetni az engedélyben megjelöltek betartásának ellenőrzése mellett.

7. § (1) A címert és zászlót hiteles alakban, a méretarányos és színek megtartásával lehet ábrázolni.

(2) Kivételes esetekben a Polgármester engedélyezheti, hogy az ábrákat kizárólag az előállításhoz felhasznált anyagokból, nyomdai úton pedig fekete - fehér színben állítsák elő, illetve használják.

8. § (1) * 

(2) A város címerének és zászlójának a kiadott engedélytől eltérő módon történő előállítása, felhasználása vagy terjesztése esetén a felhasználásra kiadott engedélyt a Polgármester visszavonhatja.

9. § Ezen rendelet 1991. január hó 1. napján lép hatályba, s ezzel egyidejűleg Miskolc város volt Tanácsának 6/1974. és az 1/1978. számú rendeleteivel módosított 4/1974. számú rendelet hatályát veszti.

10. § (1) A jelen rendelet hatályba lépésével nem válnak érvénytelenné a korábban adományozott díszpolgári és egyéb kitüntető címek, kivéve az azokkal járó kedvezményeket.

(2) *  A Polgármester köteles a korábban adományozott címek viselésének jogosultságát és időszerűségét - a Jogi és Ügyrendi Bizottsága bevonásával - 1991. június 30-ig felülvizsgálni, s folyamatosan előterjesztést tenni az esetleges visszavonások tárgyában.

Miskolc, 1990. december 29.

Csoba Tamás sk. Dr.Somosi Ede sk.
VB.titkár távollétében: polgármester

1.sz. melléklet:

2.sz.: mellékelt


  Vissza az oldal tetejére