Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 50/1996. (XI. 4.) számú rendelete

az egységes központi közműnyilvántartásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése szerinti jogkörében, figyelemmel az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény 51. §-ára, a 25/1992. (I.28.) Korm. rendeletre, valamint az önkormányzatok tulajdonában levő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendeletben, illetve a földmérési, térképészeti és ingatlan-nyilvántartási állami alapadatok szolgáltatásának, felhasználásának és egyes földmérési munkák vizsgálatának szabályairól és díjairól szóló 12/1995. (V. 4.) FM rendeletben foglaltakra az egységes közműnyilvántartás készítéséről, vezetéséről és használatáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Miskolc megyei jogú Városban egységes közműnyilvántartást kell készíteni és folyamatosan vezetni.

(2) Az egységes közműnyilvántartás vezetése Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának feladata.

2. § (1) A közműnyilvántartás kiterjed a város közterületén lévő valamennyi közművezetékre, függetlenül annak tulajdonosától és üzemeltetőjétől (továbbiakban üzemeltető).

(2) Ezen rendelet alkalmazása szempontjából, az

- erősáramú vezetékek (energiaátvitel)

- gyengeáramú vezetékek (távközlés, távjelzés)

- vízellátási vezetékek,

- szennyvíz csatornák,

- csapadékvíz csatornák (zárt és nyílt szelvényű),

- zártszelvényű szivárgók, övárkok, nyílt vízfolyások

- gázellátási vezetékek,

- távhőellátási vezetékek,

- kőolaj- és kőolajtermék szállító vezetékek,

- egyéb termékeket szállító vezetékek,

- egyéb célú közmű és informatikai jellegű hálózat, pl. központi TV antenna kábelhálózat,

- VILATI hangoló kábelrendszer valamint a felsorolt vezetékek földalatti, földfelszíni, földfeletti részei (műtárgyak) tartozékaikkal együtt közműveknek minősülnek.

3. § (1) A Polgármesteri Hivatal köteles a 2. § (2) bekezdésében meghatározott, a város területén meglevő és a kialakításra kerülő vezetékhálózatok térbeli, valamint fontosabb műszaki adatainak országosan egységes rendszerben és módszerrel való rögzítésére, továbbá az adatok változásainak rendszeres átvezetésére és azokról hiteles adatok szolgáltatására.

(2) A Polgármesteri Hivatal folyamatosan vezeti a digitális közműalap- és átnézeti alaptérképek, valamint - a város egységes digitális közműnyilvántartásának létrehozásáig - a papíralapú összevont közműtérkép eredeti példányait.

(3) A Polgármesteri Hivatal kialakítja és térinformatikai rendszerébe illeszti a közmű-nyilvántartási modult.

4. § (1) A városban levő valamennyi közmű üzemeltetője a Polgármesteri Hivatal részére köteles díjmentesen szolgáltatni a szakági részletes helyszínrajzokat és áttekintő helyszínrajzokat, továbbá azok átvezetéséhez a közműalaptérképet érintő változások dokumentációját.

(2) Az adatszolgáltatást elsősorban az egységes térinformatikai rendszer adataira épülve mágneses adathordozón, (digitális formában), ennek hiányában hagyományos papíralapú térképek átadásával kell teljesíteni legalább az alaptérképpel azonos pontossággal.

(3) Minden közműszakágnál egységesen fel kell tüntetni:

- a vezetékek jellemző műszaki adatait,

- a vezeték szakaszok határpontjait (anyaga, vagy méretváltozás),

- a vezeték jellegét (élő, nem élő, ideiglenes),

- a vezeték szakaszok hosszát (csatornahálózatoknál és alépítményes távközlési vezetékeknél),

- a vezetékek és műtárgyaik jellemző pontjainak vízszintes értelmű egyszerű bemérési adatait,

- az 1979 után megépített vezetékek és műtárgyaik magassági helyzetét meghatározó Balti alapszintre (BF.) vonatkoztatott magassági adatokat a jellemző helyeken,

- a közműalagutak és védőcsatornák esetében azok méretét, anyagát, az aknák lejáró helyeit,

- a fenékszint magassági adatait.

(4) A szakági nyilvántartás alapja a Polgármesteri Hivatal által vezetett digitális közműalaptérkép.

(5) A közműalaptérképen a változások átvezetését a földhivatali ingatlan-nyilvántartási térkép adataival illetve azok változásával összhangban kell elvégezni.

Az ingatlan-nyilvántartási térkép adatait érintő változásoknak az átvezettetéséről a változás kezdeményezője köteles gondoskodni.

(6) Az ingatlanrendezési, épületfeltüntetési munkarészek egy másolati példányát (megvalósulási térképet, vázrajzokat, vázlatokat, koordináta jegyzéket) a (2). bekezdésben előírt módon - a Földhivatal előzetes záradékolása után - a Polgármesteri Hivatal részére át kell adni, a közmű-a laptérképen való feltüntetés céljából.

5. § (1) A 4. §(1) bekezdésében előirt kötelezettségek teljesítésének határideje a bemérési jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 30 nap.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a közmű üzemeltetők kötelesek a Polgármesteri Hivatal részére minden év február 28. napjáig az előző év december 31. napján fennálló állapotot tükröző, a 4. § (3) bekezdésben felsorolt adatokat szolgáltatni a változással érintett térképszelvényekről mindaddig, amíg az egységes térinformatikai rendszer el nem készül.

(3) A Polgármesteri Hivatal időszakonként ellenőrizheti a közművezetékek tulajdonosainak, vagy üzemeltetőinek adatszolgáltatási tevékenységét.

(4) *  Az adatszolgáltatás elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a Polgármesteri Hivatal - közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint - a közművezeték tulajdonosát vagy üzemeltetőjét a mulasztás pótlására, vagy a hiányosságok megszüntetésére kötelezheti, illetve a szükséges munkákat (bemérést, felkutatást, feltárást) a mulasztó költségére elvégeztetheti.

6. § (1) A Polgármesteri Hivatal a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett a digitális állományból és az egységes közmű-nyilvántartás adataiból a Polgármester által jóváhagyott szabályozás szerint ellenérték fejében adatokat és másolatokat szolgáltat jogi és természetes személyek részére.

(2) Az adatszolgáltatásért fizetett összeg az adat egyszeri és egy eljárásban való felhasználásának jogát foglalja magában.

(3) Kötelező az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevétele:

- utak, járdák, terek és minden, a közterületen megvalósuló beruházás engedélyezésénél,

- az ott elhelyezett létesítmények tervezésénél, áthelyezésénél, kivéve a keletkező károk csökkentése miatti sürgős, azonnali gyors hibaelhárítást,

- bontási munkálatok kivitelezésénél,

- minden közületi és magán építkezés tervezésénél, ami közmű-csatlakozás közterületet érintő kiépítésével jár.

(4) Ingyenes az adatszolgáltatás sürgős hibaelhárítás esetén a közműtulajdonosok vagy közmű-üzemeltetők részére. Ez esetben a közműtulajdonosok vagy közmű-üzemeltetők a rendelkezésükre bocsátott adatokat más természetes vagy jogi személyeknek nem adhatják tovább.

(5) Nem kell fizetni az adatokba történő betekintésért, valamint a korábban kapott - 3 hónapnál nem régebbi - másolatoknak a mindenkori nyilvántartási állapottal történő egyeztetéséért, de a korábban kapott térképmásolatokon a Hivatal változásokat nem vezet át.

7. § (1)-(2) * 

(3) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 37/1993. (VII. 9.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Miskolc, 1996. október 31.

Dr. Szádeczki Zoltán sk. Kobold Tamás sk.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére