Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11/1998. (III. 30.) sz. rendelete

a helyi vízkárelhárítási feladatokról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv) 4. § (1) bek. f) pontja a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint árvíz- és belvízelvezetés a helyi önkormányzatok feladata. A feladat ellátására - figyelembevéve a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996.(XII.26.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Korm.rend.), valamint az ár- és belvízvédekezésről szóló 10/1997.(VII.17.) KHVM rendeletet - a Közgyűlés az alábbi rendeletet alkotja:

Helyi ár- év belvízvédelmi, valamint vízkárelhárítási feladatok

1. § (1) Az önkormányzat feladata:

a) A tulajdonában lévő ár- és belvízvédelmi művek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása.

b) *  A település belterületén a patakok, vízelvezető árkok áradásai, továbbá a csapadék- és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése és az ezzel kapcsolatban létesített kül- és belterületi védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása, valamint a MIVÍZ Kft. tulajdonába adott átemelők és védőművek fejlesztése.

c) A település belterületén az önkormányzat tulajdonában lévő területeken védőművek hiányában a fellépő káros vizek elleni védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterülő vizeknek a vízfolyásokba, csatornákba vezetése.

(2) *  MIVÍZ Kft. feladata az önkormányzat által a tulajdonába adott zárt, csapadékcsatornák, csapadék - és belvízátemelők és ezen rendszerhez tartozó ár- és belvízvédelmi művek fenntartása, védő- és működőképesség megőrzése és azokon a védekezés ellátása.

(3) A Városgazda Kft. feladata a védekezéshez szükséges anyagok, berendezések és eszközök szakszerű, üzemképes tárolása és nyilvántartása, külön megbízás alapján a készletek feltöltése és a védekezés helyszínére szállítása.

(4) Az ingatlantulajdonosok, illetve az ingatlant egyéb jogcímen használók kötelessége:

a) a vizek kártételei elleni védelem érdekében az állam és önkormányzat feladatkörébe nem tartozó tevékenységek ellátása; a helyi védelmi szervezettel együttműködve az ingatlanon a káros vizek elleni védekezés; az elöntések folytán a területen szétterülő vizeknek közcélú vízfolyásokba csatornákba vezetése, illetve befogadó hiányában ingatlanon történő elszikkasztása.

b) Az ingatlanon, illetve annak határvonala mentén lévő, az ingatlan vízvédelmét vízelvezetését is szolgáló közcélú vagy saját tulajdonú övárkok, vízelvezető árkok fenntartása védő és működőképességének megőrzése.

c) Az ingatlan terhére a vízfolyás, vízelvezető árok és egyéb védőmű mellett a vizilétesítményt kezelő számára a karbantartási, észlelési és védekezési feladatainak ellátása céljából a parti sáv beépítetlenségének biztosítása.

d) A Vgtv. 20. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján az ingatlan tulajdonosa (használója) tűrni köteles, hogy a meder tulajdonosa ill. megbízottja az ingatlanon keresztül a víz partjára bejárjon, a mederből kitermelt vagy a feladat ellátásához szükséges anyagot, eszközöket és ideiglenes létesítményeket az ingatlanon elhelyezzen.

e) A Vgtv. 24. § (3) bek.-ben foglaltak szerint a parti sáv engedély nélküli beépítése, fásítása, lekerítése esetén - annak a védekezés akadályoztatása címén a védelemvezető utasítására történő eltávolítása miatt - az elhelyezőt ért kárért kártalanítás nem jár.

f) A parti sáv szélessége:

- Szinva és Hejő patakok mindkét partján 6-6 m

- Egyéb vízelvezető árok mindkét partján 3-3 m

- Töltések lábvonalától mindkét oldal 10-10 m

- Egyéb létesítményeknél külön jogszabály szerint

Felkészülés a feladatok ellátására

2. § (1) A városfejlesztési tervek készítése és felülvizsgálata során a településrészek ár- és belvízvédelmét, vízkárelhárítását külön terv fejezetben a befogadóig kell vizsgálni, megoldani és a létesítmények, valamint működtetésük, fenntartásuk számára a helyet közterület formájában 1. § (1) bek. f) pont szerint biztosítani.

(2) Az önkormányzat éves költségvetés javaslatában az 1. § (1) bekezdésében felsorolt kötelezettségek ellátását szolgáló költségeket szerepeltetni kell. A feladat finanszírozásáról a Közgyűlés dönt.

(3) A feladatok zavartalan ellátása érdekében a helyi közcélú, vízfolyások, vízelvezető árkok medrét és egyéb védőművek területét a parti és védősávokkal együtt az önkormányzati törzsvagyon részeként kell kezelni és nyilvántartásba venni.

(4) A védekezésre való felkészülés során az 1. § (1) -(2) bekezdésében védekezésre kötelezettek feladatai:

a) védőművek, azok műtárgyai és tartozékai, valamint a védekezési berendezések, gépek eszközök és felszerelések karbantartása.

b) a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése, kiegészítése

c) saját védelmi szervezet megszervezése és felkészítése

(5) A védekezési tervet a vízügyi igazgatóság szakmai állásfoglalása alapján a polgármester hagyja jóvá.

(6) *  A polgármester által összeállított és vezetett bizottság az önkormányzat és MIVÍZ Kft. tulajdonába lévő védelmi műveket, és a Városgazda Kft. tárolásában lévő felszereléseket, eszközöket, gépeket, anyagokat, valamint a védelmi felkészültséget köteles évenként november 15-ig egyszer felülvizsgálni a Vízügyi Igazgatóság bevonásával.

(7) *  A MIVÍZ Kft. és a város közigazgatási területén védekezésre kötelezettek a védekezési tervüket a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatokat ellátó szervével kötelesek egyeztetni és a Vízügyi Igazgatóság által is jóváhagyott tervet két példányban átadni. A Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatokat ellátó szerve a Vízügyi Felügyeletre illetékes szakaszvédelmi központban az érvényes védekezési tervek egy példányát elhelyezi.

Védekezés

3. § (1) *  A védekezés közigazgatási feladatait külön jogszabály szerint a polgármester látja el.

(2) A védekezés műszaki irányítását, a védekezés minden készültségi fokozatában:

a) az önkormányzati feladat esetén a városüzemeltetési feladatokkal megbízott egység vezetője, mint védelemvezető,

b) *  a MIVÍZ Kft. és a Városgazda Kft. esetén az igazgató az önkormányzati védekezési feladatokkal összhangban látja el.

(3) A védekezési tervben kell megnevezni a védelemvezetőt, a szakaszvédelem vezetőket és a védelmi szervezetekbe beosztottakat.

(4) A Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása, illetve helyi vízkárelhárítás esetén a védelemvezető javaslata alapján az I. II. III. fokozatú védekezési készültséget a polgármester illetve megbízottja rendeli el, módosítja és szünteti meg.

(5) A polgármester a védekezéshez szükséges erőforrásokat és a figyelő szolgálat működtetéséhez szükséges létszámot a rendkívüli készültség eléréséig az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal, valamint szükség esetén más vállalkozókkal megkötött szerződések útján biztosítja amelynek feltétele az esemény bekövetkezése.

(6) A Városi Tűzoltóság - külön jogszabály szerint - elsődleges beavatkozói tevékenységet hajt végre az emberi élet, a testi épség, és az anyagi javak védelme érdekében addig, amíg az árvíz-, belvízkár felszámolásának irányítását az önkormányzat védelemvezetője át nem veszi.

(7) *  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Polgári Védelmi Kirendeltsége gondoskodik külön jogszabály szerint - elrendelés esetén - a kimenekítés, mentés, visszatelepítés megszervezéséről, a kitelepítettek ellátásáról és közreműködik a polgárvédelmi szervezetek és közerő alkalmazásával a védekezésben.

(8) *  A MIVÍZ Kft. és a Városi Tűzoltóparancsnokság éjjel-nappali ügyeletét fel kell készíteni a vízkárelhárításra és veszélyhelyzetre vonatkozó lakossági bejelentések fogadására és a védelemvezető, vagy megbízottja részére történő soron kívüli továbbítására. Védelemvezető a fenti szervek, a Vízügyi Igazgatóság és a Polgári Védelmi Kirendeltség ügyeletével köteles közölni távolléte esetére a helyettesének az elérési adatait.

(9) A védelemvezető a kialakult veszélyhelyzet megítélése után a költségvetésben rendelkezésre álló keret összegéig a megkötött szerződések felhasználásával a védekezést haladéktalanul az erőforrások riasztásával köteles megkezdeni.

A keretösszegen felüli védekezésről, a védekezési fokozat szükséges módosításáról illetve a veszélyhelyzet kialakulásának lehetőségéről soron kívül köteles a polgármestert illetve annak megbízottját értesíteni a szükséges intézkedés megtétele és a védekezés folytatására történő utasítás adás céljából.

(10) A polgármester, illetve megbízottja tájékoztatja védekezési fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről:

- a Vízügyi Igazgatóságot,

- a Védelmi Bizottság titkárát,

- a lakosságot.

(11) A védekezés műszaki feladatainak ellátása során a Korm. rendelet 16. §-a szerint:

a) *  az önkormányzat szakaszvédelem vezetője, a MIVÍZ Kft. védelemvezetője és a Városgazda Kft. védelemvezetője az önkormányzat védelemvezetőjének,

b) az önkormányzat védelemvezetője a polgármesternek, illetve az általa megbízott tisztségviselőnek van alárendelve.

(12) A védelemvezető és a szakaszvédelemvezetők feladatukat a Korm. rendelet 15. § és 20. §-a (I. sz. melléklet) szerint kötelesek ellátni és együttműködni a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság és vizitársulatok védelemvezetőjével, illetve szakaszvédelemvezetőjével.

A védekezés megszüntetését követő intézkedések

4. § (1) A készültség, illetve a védekezés megszüntetését követő 60 napon belül a védelemvezető jelentése alapján a polgármester közgyűlés részére összefoglaló jelentést köteles készíteni és jóváhagyásra előterjeszteni.

A közgyűlés által elfogadott jelentést a Vízügyi Igazgatóság részére meg kell küldeni.

(2) Az önkormányzat a védekezés megszüntetését követően megtéríti:

a) A védekezés előszerződések alapján történő végrehajtásának indokolt költségeit, a védekezési naplóval és nyilvántartásokkal összhangban a védekezésbe bevont szervek és vállalkozók számláinak a védelemvezető által történő igazolásával.

b) Előszerződések nélkül végrehajtott kényszerintézkedések költségtérítéseit az elrendelő polgármesternek, illetve megbízottjának a védelemvezető javaslatára történt igazolásával.

c) Az ár- és belvíz, valamint helyi vízelöntés által az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban, épületekben és létesítményekben okozott károk, valamint a megrongálódott védőművek védképességének helyreállítását.

d) A védelemvezető és a szakaszvédelemvezetők védekezés időszakában a védekezés érdekében felmerült saját gépkocsi és rádiótelefon használati költségeit polgármester igazolásával.

Szabálysértés

5. § * 

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 1998. május 1-én lép hatályba, egyidejűleg a helyi vízkárelhárítási feladatokról szóló 28/1993.(VI.14.) számú, valamint ezt módosító 51/1996.(XI.4.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Miskolc, 1998. március 26.

Dr.Szádeczki Zoltán Kobold Tamás
jegyző polgármester

A helyi vízkárelhárításról szóló 11/1998.(III. 30.) sz. önkormányzati rendelet I. sz. melléklete

A védelemvezető feladatai

(1) A védelemvezető (szakasz-védelemvezető) köteles a védekezés érdekében szükséges minden intézkedést megtenni, így különösen gondoskodni:

a) a védőművek állapotának állandó megfigyeléséről, káros jelenségek esetén a szükséges beavatkozások megtételéről, a műtárgyak jegesedésének megakadályozásáról;

b) a vizek lehetséges legkisebb kártétellel történő levezetéséhez szükséges műszaki intézkedés elrendeléséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről;

c) a mentesített területre betört vizek elszigeteléséről, a víznek a mederbe történő visszavezetéséről és az ezzel összefüggő munkák végzéséről;

d) a védekezéshez szükséges munkaerő, anyag és felszerelés utánpótlásáról;

e) a védekezésben résztvevők foglalkoztatásáról, munkájának irányításáról;

f) a védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, elsősorban a védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybe vett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartásáról;

g) tartós védekezés esetén legalább tíz naponkénti költségbecslés elkészítéséről és a védekezési költségfedezetének igényléséről.

(2) A védekezés irányító- és őrszemélyzetét megkülönböztető jellel (karszalag, jelvény, kitűző), a járműveket „ÁRVÍZVÉDELEM” és/vagy „BELVÍZVÉDELEM” feliratú táblával (felirattal) kell ellátni.

(3) A védelemvezető a készültség megszüntetése után haladéktalanul gondoskodik:

a) a védekezéshez használt anyagok, eszközök és felszerelések összegyűjtéséről, kijavításáról és raktározásáról, az elhasználtaknak az előírt mennyiségre való kiegészítéséről;

b) a védekezésben részt vett dolgozók járandóságainak elszámolásáról;

c) más szervektől, valamint az állampolgároktól igénybe vett szolgáltatások, anyagok, eszközök és felszerelések elszámolásáról, illetőleg a meglevők visszaadásáról;

d) a megrongálódott védőművek helyreállításáról.


  Vissza az oldal tetejére