Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/1998. (III. 30.) sz. rendelete

a közterületek rendjéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata figyelemmel a 2/1976. (I. 16.) ÉVM, a többször módosított 1/1975.(II.5.) KPM-BM számú együttes rendelet, az 1988. évi I. törvény és a 89/1988.(XII.20.) MT számú rendelet előírásaira, az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A közúti közlekedés szabályainak - a közúton baleset vagy egyéb okból meghibásodott és forgalmi akadályt képező járművekre vonatkozó rendelkezéseinek - alkalmazását jelen rendelet nem érinti.

2. § (1) *  E rendelet alkalmazásánál közterületnek minősül minden - Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területéhez tartozó - közhasználatot szolgáló olyan állami, önkormányzati, illetve személyi tulajdonban lévő terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára rendelkezésre álló és kijelölt részét is.

(2) Közhasználatú zöldterületnek minősül az a zöldfelület is, amelyen a fásítás vagy parkosítás már megkezdődött, továbbá az a terület, melynek kertészetileg fenntartott gyepfelülete esetleg hiányos.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából közhasználatú zöldterület

a) Városi Vadaspark, Majális park, Arborétum

b) belterülethez csatlakozó - önkormányzati tulajdonban lévő - parkerdő, véderdő,

c) *  önkormányzati tulajdonban lévő strandok, sporttelepek, sportparkok, játszóterek,

d) önkormányzati tulajdonban lévő temetők, templomkertek

e) *  közutat, járdát szegélyező, a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterület és egyéb korlátozott használatú zöldterület,

f) *  Népkert,

g) * 

(4) * 

3. § (1) *  Miskolc Megyei Jogú Város közterületein:

a) tilos gépjármű védősátrat elhelyezni,

b) lakókocsi, utánfutó 30 nap elteltével csak közterület-használati engedély birtokában tárolható.

(2) *  A megállási és várakozási tilalom ellenére parkoló gépjárművek elszállítását a önkormányzat rendészeti feladatokat ellátó szerve és az önkormányzati utak kezelésével megbízott kezdeményezheti.

(3) A közterületen üzemképtelen járművek (roncsautók) közterület-használati engedély nélkül csak a KRESZ 59. §-ában foglaltak szerint és ideig tárolhatók.

(4) E rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelennek minősül

a) baleset következtében károsult, a baleset folyamán üzemképtelenné vált és elhagyott (a helyszínről főútvonalon 8 napon, mellékútvonalon 15 napon belül el nem szállított) jármű,

b) *  a műszaki engedéllyel és jelzéssel vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező, illetve a hatósági jelzéssel rendelkező jármű, amely szemmel láthatóan nem üzemképes, karosszériája erősen elhasználódott, rongálódott szétbontása megkezdődött, felbakolt állapotban van, nyílászárói nem zárhatók, funkcionális alkatrészei, ablakai, szélvédői hiányoznak és önkormányzat rendészeti feladatokat ellátó szerve előzetes felszólítására a közterület-használati engedély beszerzésére tulajdonosa, üzembentartója 15 napon belül nem intézkedik.

A közterület-használati engedélyt az engedélyező hatóság 30 napra - forgalmi és parkolási szempontból akadályt nem jelentő, konkrétan meghatározott mellékútszakaszra vagy közterületre adhatja ki. Az engedély nem hosszabbítható meg. A közterület-használati engedélyt a járműben jól látható módon kell kihelyezni.

(5) * 

(6) * 

(7) *  Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén vállalkozási célra használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható, kivéve

a) ha a vállalkozáshoz használt jármű 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget nem haladja meg.

b) *  az a jármű amelynek konkrét mellékútszakaszon történő tárolásához a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egysége hozzájárult és közterület-használati engedéllyel rendelkezik.

Engedély nem adható ki kiépítetlen - szilárd burkolattal el nem látott - vagy nem kellő teherbírású, szélességű utakra. Az előírás a megközelítő útszakaszra is vonatkozik,

c) azokat a közterületeket, amelyeket az önkormányzat tárolási célra kijelöl. Ezeken a területeken a járművek rendszeresen közterület-használati engedély birtokában tárolhatók.

(8) *  Jármű tárolásának minősül a célirányos munkavégzésen, valamint a le- és felrakodáson túli várakozás, parkolás.

(9) *  A vállalkozási célra használt jármű telephelyen történő tárolásának (engedélyezésének) feltétele a jármű méreteinek megfelelő nagyságú terület, valamint a telephelyhez (tárolóhelyhez) vezető megfelelő teherbírású és szélességű út megléte, biztosítása. A telephely, tárolóhely engedélyezéséhez szükséges nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egysége adja ki.

(10) *  A vállalkozási célra használt jármű az önkormányzat által kijelölt közterületen, kizárólag eseti jelleggel közterület-használati engedély nélkül is tárolható.

(11) *  A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehasonlításáról szóló 561/2006/EK rendeletben meghatározott a közúti személy és áruszállítást végző járművezetőkre vonatkozó kötelező pihenőidő letöltésének ideje alatt a vállalkozási célra használt jármű az önkormányzat által kijelölt közterületen közterület-használati engedély nélkül is tárolható.

3/A. § *  (1) *  Közúti szolgáltatást - taxi fuvarozást - végző tehergépkocsi részére közterületi várakozóhely a Soltész N. K. u.-Hatvanötösök u.-Szeles u.-Petőfi tér-Fazekas u.-Ilona u.-Malomszög u. - Meggyesalja u.-Toronyalja u.-Papszer u.-Dankó P. u.-Bihari J. u.-Bem J. u. által határolt területen belül nem jelölhető ki.

(2) * 

3/B. § * 

4. § (1) *  A Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egysége a közhasználatú zöldterületek állagmegóvása érdekében a használatot korlátozhatja a (pl. a fűrelépést, labdázást, kutyasétáltatást tilthatja) .

(2)-(3) * 

5. § (1) *  Az önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú zöldterületek rendeltetéstől eltérő használata esetén a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egysége hozzájárulása és közterület-foglalási engedély szükséges.

(2) *  A közterületen lévő fák kivágása esetén - balesetveszélyessé vált, valamint elpusztult és életképtelen fákat kivéve - a bejelentőt a kivágott fa pótlására lehet kötelezni.

(3) *  Közterületen lévő fák kivágása esetén - balesetveszélyessé vált, valamint elpusztult és életképtelen fákat kivéve - a bejelentőt a kivágott fa pótlására kell kötelezni. A kötelezésben a pótlás mértékét és a helyét meg kell határozni.

(4) Bontás, kisajátítás esetén - akkor is, ha az nem közhasználatú zöldterületet érint - már rendezési, beépítési és beruházási programszinten a 20 cm törzsátmérő feletti fák un. fafelvételi terven való rögzítését el kell végezni. Már a településszerkezeti szabályozási terv készítésénél figyelembe kell venni az értékes, koros növényeket és egyeztetni kell a közművekkel is.

(5) Kiviteli tervszinten részletes favédelem-tervet kell készíteni, a tervnek a szanálandó területen található minden 20 cm törzsátmérőnél vastagabb fát tartalmaznia kell korra, állapotra, fajtára való tekintet nélkül. Jegyzőkönyvben rögzíteni kell a fa fajtáját, darabszámát és 50 cm magasságban mért törzsátmérőjét. A helyszínrajzon és jegyzőkönyvben külön jelölni kell az átültetendő, kivágandó és megmaradó egyedeket.

(6) A tervekben meghatározott, az építési területen megmaradó növényzet védelméről a kivitelezőnek, beruházónak gondoskodni kell.

(7) Amennyiben a növényzet a kivitelezési munkák miatt megsérül, és ennek következtében kipusztulna, a kivitelező köteles az építés befejezését követő 1 éven belül a növényzetet pótolni.

(8) A favédelmi terv betartását a bontás és építés ideje alatt az I. fokú építésügyi hatóság köteles ellenőrizni.

(9) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlannal határos járda és útburkolat széle közötti zöldterületen a gyalogosforgalom biztosítása érdekében a fák és bokrok metszését elvégezni.

(10) A növényvédelmi munkák megkezdése előtt a munkálatokat végeztető köteles a lakosság figyelmét megfelelő tiltó táblák elhelyezésével felhívni, az egészségügyi várakozási időtartamra.

(11) *  Az Alapítványok, Civil szervezetek által, hatósági engedélynek megfelelően létrehozott, és közterületen elhelyezett, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére átadott, képzőművészeti alkotások, emléktáblák, emlékművek karbantartásáról a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya gondoskodik.

6. § (1) A közterületen tilos a

a) szemetelés,

b) kerti építmények, berendezések rendeltetésellenes használata, rongálása, helyükről elmozdítása,

c) virágok és dísznövények szedése, károsítása, a fák törzsét hirdetésre, ágait kötél vagy kábel rögzítésére használni,

d) *  élő növényt vagy annak részeit, különösen virágját, termését, lombját engedély nélkül begyűjteni.

(2) A közhasznú zöldterületen tilos

a) *  az ott természetes körülmények között élő védett állatok bármely eszközzel történő zavarása, madárfészkek rongálása,

b) járművel a zöldterületen parkolni, közlekedni,

c) sós homokot, sós homokkal leszórt havat zöldfelületre lerakni,

d) a gyepfelültre letelepedni, illetve azon járni, kivéve az e célra kijelölt és felirattal jelzett területeket,

e) *  közterületen lévő fát külön jogszabályban meghatározott engedély nélkül kivágni, megrongálni.

(3)-(18) * 

6/A. § *  (1) A védett övezetbe járművel közlekedni az (5) bekezdésben meghatározottakat kivéve csak behajtási engedély birtokában lehet az engedélyben jelen rendelet szerint meghatározott feltételekkel, útvonalon és időtartam alatt.

(2) *  E § alkalmazásában

a) jármű: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 1. függelék II/a) pontjában meghatározott eszköz.

b) parkométer: a várakozási idő ellenőrzésére szolgáló tárcsa.

c) *  üzemben tartásban álló jármű: olyan jármű, amelynek a telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratában üzemben tartóként természetes, vagy jogi személy van bejegyezve, vagy amelyre vonatkozóan természetes, vagy jogi személy érvényes lízingszerződéssel rendelkezik, vagy amelyre vonatkozóan természetes, vagy jogi személy autókölcsönzéssel üzletszerűen foglalkozó céggel kötött érvényes kölcsön, vagy bérleti szerződéssel rendelkezik, vagy amelyre vonatkozóan természetes személy kizárólagos használatba adott gépjármű vezetésére jogosító munkáltatói igazolással rendelkezik.

d) védett övezet: A KRESZ 14. § (1) bekezdés n) pontja vagy z) pontja szerint mindkét irányból behajtani tilos jelzőtáblával kijelölt olyan terület, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás engedélyhez és az abban foglalt feltételekhez kötött.

(3) A védett övezetbe csak a 7,5 tonna össztömeget el nem érő járművek hajthatnak be, kivéve az (5) bekezdés d) és e) pontjában rögzített járműveket.

(4) A védett övezetbe behajtani az (5) bekezdés, valamint a (6) bekezdés alapján kiadott behajtási engedély alapján is csak akkor lehet, amennyiben az úti cél a védett övezetben van és a védett övezeten kívüli útvonalról nem közelíthető meg. A védett övezet kizárólag a védett övezeten történő áthaladás céljából nem használható, kivéve az (5) bekezdés d) pontjában rögzített járművek számára a fény-és hangjelzés jogszerű használata közben.

(5) A védett övezetben behajtási engedély nélkül hajthatnak be és feladataik ellátásának idejéig várakozhatnak a következő gépjárművek:

a) a KRESZ 14. § (12) bekezdésében meghatározott járművek,

b) közforgalmú helyi tömegközlekedési jármű,

c) a KRESZ 14. § (13) bekezdése szerinti betegszállítást végző, továbbá a halottszállító járművek, sürgősségi betegellátást végző orvos tulajdonában, vagy üzemben tartásában álló jármű,

d) a KRESZ 49. §-ában meghatározott megkülönböztető fény-és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt és azt használó járművek,

e) a KRESZ 50. §-ában meghatározott figyelmeztető jelzéssel felszerelt és azt használó járművek,

f) a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműve,

g) a Rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a büntetés-végrehajtási szervezet, a katasztrófavédelem, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Miskolci Önkormányzati Rendészet megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt ellenőrzést, járőrszolgálatot ellátó járművei,

h) a KRESZ 14. § (13) bekezdése szerinti, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendeletben meghatározott, mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozott, vagy mozgáskorlátozottat szállító jármű, amennyiben az úti célja a védett övezetben van, vagy az csak a védett övezeten keresztül közelíthető meg,

(6) *  A védett övezetbe behajtani, várakozni behajtási engedély alapján lehet, amely engedély az alábbi személyek, szervezetek részére, az alábbi korlátozásokkal:

a) a védett övezetben állandó lakcímmel rendelkező természetes személy tulajdonában, vagy üzemben tartásában álló járműre,

aa) amennyiben védett övezeten belül közterületnek nem minősülő helyen parkolási lehetőséggel rendelkezik, a parkolóhely megközelítése céljából időkorlátozás nélküli behajtásra jogosító engedély,

ab) amennyiben védett övezeten belül közterületnek nem minősülő helyen parkolási lehetőséggel nem rendelkezik, lakhelyének megközelítése céljából időkorlát nélküli behajtásra, valamint maximum 30 perces várakozásra jogosító engedély,

b) a védett övezetben garázs tulajdonjogával, vagy használatának jogával rendelkező természetes személy, vagy jogi személy tulajdonában, vagy üzemben tartásában álló járműre, a garázs megközelítése céljából időkorlátozás nélküli behajtásra jogosító engedély,

c) védett övezetben székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, vagy jogi személy tulajdonában, vagy üzemben tartásában álló járműre,

ca) amennyiben a védett övezeten belül közterületnek nem minősülő helyen parkolási lehetőséggel rendelkezik, a parkolóhely megközelítése céljából időkorlátozás nélküli behajtásra jogosító engedély,

cb) amennyiben védett övezeten belül közterületnek nem minősülő helyen parkolási lehetőséggel nem rendelkezik, a székhelyének, telephelyének, vagy fióktelepének megközelítése, valamint áruszállítás céljából, munkanapokon reggel 6.00 és 9.00 óra közötti időtartamra behajtásra, valamint maximum 30 perces várakozásra jogosító engedély,

d) természetes személynek, vagy jogi személynek a kérelmében megjelölt járműre,

da) amennyiben eseti jelleggel, vagy

db) kulturális, turisztikai, idegenforgalmi tevékenységgel összefüggő rendszeresen ismétlődő

feladat elvégzésére, esemény megrendezésére szükséges, az engedélyben meghatározott időtartamra vonatkozó behajtásra és az engedélyben meghatározott időtartamra vonatkozó várakozásra jogosító engedély,

e) rendszeres árufuvarozási tevékenységet végző egyéni vállalkozó, jogi személy tulajdonában, üzemben tartásában álló járműre, munkanapokon reggel 6.00 és 9.00 óra közötti időtartamra behajtásra, valamint maximum 30 perces várakozásra jogosító engedély,

f) *  a c) pont cb) alpontjától és az e) ponttól eltérően, a védett övezetbe minden nap 6.00 és 9.00 óra, valamint 14.00 és 15.00 óra közötti időtartamra behajtásra, valamint 30 perces várakozásra jogosító engedély adható:

fa) a védett övezetben romlandó árunak minősülő cukrászati készítményeket vagy virágot főtevékenységként árusító, vagy vendéglátó szolgáltatási tevékenységet főtevékenységként ellátó egyéni vállalkozónak, jogi személynek a tulajdonában vagy üzemben tartásában álló járműre, továbbá, ezen személyek részére árufuvarozási tevékenységet végző egyéni vállalkozónak, jogi személynek a tulajdonában vagy üzemben tartásában álló járműre,

fb) a védett övezetben működő gyógyszertárak gyógyszerellátásában közreműködő egyéni vállalkozónak, jogi személynek a tulajdonában vagy üzemben tartásában álló járműre.

g) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala, a Miskolci Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémiai tulajdonában, vagy üzemben tartásában álló járműre időkorlátozás nélküli behajtásra, közérdekű tevékenységükkel összefüggő feladataik ellátásának idejére várakozásra vonatkozó engedély

h) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal tulajdonában, vagy üzemben tartásában álló járműre időkorlátozás nélküli behajtásra, közérdekű tevékenységükkel összefüggő feladataik ellátásának idejére várakozásra vonatkozó engedély,

i) az országgyűlési képviselő tulajdonában, vagy üzemben tartásában álló járműre időkorlátozás nélküli behajtásra, közérdekű tevékenységükkel összefüggő feladataik ellátásának idejére várakozásra vonatkozó engedély, valamint

j) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint oktatási feladatot ellátó, állam, önkormányzat, vagy egyház fenntartásában álló intézmény részére, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerint egyház, egyházi jogi személy részére védett övezetben található székhelyének, telephelyének megközelítésére időkorlátozás nélküli behajtásra, közérdekű tevékenységükkel összefüggő feladataik ellátásának idejére várakozásra vonatkozó rendszám nélküli engedély

k) *  kulturális, turisztikai, idegenforgalmi rendezvényt szervező természetes, vagy jogi személy részére a rendezvény szervezésében, lebonyolításában közreműködők által használt járműveknek az engedélyben meghatározott időtartamra vonatkozó behajtására és az engedélyben meghatározott időtartamra vonatkozó várakozására jogosító engedély,

l) *  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával a hajléktalan ellátással kapcsolatos kötelező feladatok végrehajtására kötött szerződéssel rendelkező szervezetek tulajdonában, vagy üzemben tartásában álló járműre, időkorlátozás nélküli behajtásra, közérdekű tevékenységükkel összefüggő feladataik ellátásának idejére várakozásra jogosító engedély,

adható.

(7) *  A (6) bekezdés a)-c) és f)-g) valamint l) pontjában meghatározott esetekben személyenként legfeljebb két járműre vonatkozóan adható ki behajtási engedély, azzal, hogy a védett övezetbe behajtásra és várakozásra jogosító engedéllyel lakcímenként, székhelyenként, telephelyenként, vagy fióktelepenként összesen legfeljebb két jármű rendelkezhet.

(8) *  A (6) bekezdés i) pontjában meghatározott esetben egy járműre vonatkozóan adható ki behajtási engedély.

(8a) *  A (6) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben az oktatási, egyházi intézmény részére a védett övezetben található székhelyenként, telephelyenként egy rendszám nélküli behajtási engedély adható.

(9) A (6) bekezdés e) pontjában meghatározott esetekben a fuvarozó kérheti rendszám nélküli behajtási engedély kiadását, amennyiben igazolja, hogy tulajdonában, vagy üzemben tartásában több mint 2 jármű van, amellyel rendszeres árufuvarozási tevékenységet végez.

(9a) *  A (6) bekezdés k) pontjában meghatározott esetekben a rendezvény szervezője kérheti rendszám nélküli behajtási engedélyek kiadását, amennyiben a rendezvény szervezésével, lebonyolításával összefüggő feladatok teljesítéséhez használt gépjárművek száma alapján indokolt, vagy a gépjárművek adatai a rendezvény kezdő napját megelőzően a rendezvény szervezője számára nem ismertek.

(9b) *  A (6) bekezdés k) pontjában meghatározott esetekben a rendezvény szervezésével, lebonyolításával összefüggésben annyi darabszámú behajtási engedély kártya adható ki, amennyi szükségességét a rendezvényszervező valószínűsíti.

(10) *  A behajtási engedély tárgyévre érvényes, kivéve az (6) bekezdés d) és k) pontja alapján kiadott engedélyt, amely az engedélyben foglalt időtartamra érvényes.

6/B. § *  (1) *  A behajtási engedélyek kiadása díjköteles az alábbiak szerint:

a) *  a 6/A. § (6) bekezdés a) - b) és g) - j) valamint l) pontjában szabályozott behajtási engedély kiadása díjmentes.

b) a 6/A. § (6) bekezdés c) pont ca) alpontjában szabályozott behajtási engedély díja 25.000,- Ft+ÁFA/év.

c) a 6/A. § (6) bekezdés c) pont cb) alpontjában szabályozott behajtási engedély díja 40.000,- Ft+ÁFA/év.

d) a 6/A. § (6) bekezdés d) pont da) alpontjában szabályozott behajtási engedély díja 500,- Ft+ÁFA/nap, a db) alpontjában szabályozott behajtási engedély díja 40.000,- Ft+ÁFA/év.

e) *  a 6/A. § (6) bekezdés e)-f) pontjában szabályozott behajtási engedély díja 40.000,-Ft+ÁFA/év.

f) a 6/A. § (6) bekezdés e) pontja alapján, a 6/A. § (9) bekezdése szerint minősülő rendszám nélküli behajtási engedély díja 120.000,- Ft+ÁFA/év.

g) *  a 6/A. § (6) bekezdés k) pontjában meghatározott behajtási engedély díja gépjárművenként 500,Ft+ÁFA/nap.

(2) *  A behajtási engedély díját járművenként kell számítani, kivéve az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott díjat.

(3) A behajtási engedély díját az engedély jogosultja előre, az engedély kibocsátását megelőzően, egy összegben köteles megfizetni. Amennyiben a behajtási engedély tört évre vonatkozik, a díjat is időarányosan kell megfizetni.

(4) A behajtási engedély díjának visszatérítése nem igényelhető, tekintet nélkül arra, hogy az engedélyt az engedély jogosultja ténylegesen, egészben, vagy részben igénybe vette-e.

(5) Amennyiben a behajtási engedély érvényességi ideje alatt az engedély jogosultja a jármű forgalmi rendszámának változása miatt, vagy az engedély elvesztése, vagy megrongálódása miatt az engedély módosítását, vagy ismételt kiadását kéri, 500,- Ft okmányköltséget köteles megfizetni.

(6) A Polgármester a (1) bekezdésben meghatározott díjak megfizetése alól, kiemelt önkormányzati érdekből felmentést adhat.

6/C. § *  (1) A behajtási engedély kiadását az arra rendszeresített nyomtatványon kell kérelmezni, amely kérelemnek tartalmaznia kell:

a) természetes személy esetén a kérelmező nevét, személyazonosító adatait, bejelentett lakóhelyét és tartózkodási helyét, egyéni vállalkozó esetén telephelyét, vállalkozói igazolvány számát, jogi személy esetén a szervezet cégjegyzék szerinti elnevezését, székhelyét, telephelyét, a cégjegyzésre jogosult nevét, a cégjegyzék számát,

b) *  rendezvényszervezői behajtási engedély kivételével, az adott gépjárműhöz kapcsolódóan az alábbiakat:

ba) a gépjármű forgalmi rendszámát,

bb) a gépjármű típusát,

bc) a gépjármű forgalmi engedélyének számát,

bd) a gépjármű össztömegét

c)-e) * 

f) a behajtási engedély területi érvényességét,

g) az igényelt behajtási engedély típusát és

h) az engedély kiadásához szükséges egyéb jogosultságot igazoló dokumentumokat, behajtási engedély típusonként az alábbiakat:

ha) a 6/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján lakossági behajtási engedély kérelemhez a kérelmező személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványnak a másolatát, a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolatát, valamint amennyiben közterületnek nem minősülő parkolóhellyel rendelkezik a védett övezetben, a parkolóhely használat jogcímét igazoló dokumentumot,

hb) a 6/A. § (6) bekezdés b) pontja alapján garázs megközelítéséhez szükséges behajtási engedély kérelemhez a ha) pontban rögzítetteken túl, jogi személy kérelmező esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, vagy bírósági bejegyző határozatot, a védett övezetben elhelyezkedő garázsra vonatkozóan a kérelmező tulajdonjogát, vagy használatának jogát igazoló dokumentumot,

hc) a 6/A. § (6) bekezdés c) pontja alapján vállalkozói behajtási engedély kérelemhez egyéni vállalkozó kérelmező esetén a vállalkozói igazolvány másolatát, jogi személy kérelmező esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, vagy bírósági bejegyző határozatot, a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolatát, valamint amennyiben közterületnek nem minősülő parkolóhellyel rendelkezik a védett övezetben, a parkolóhely használat jogcímét igazoló dokumentumot,

hd) a 6/A. § (6) bekezdés d) pontja alapján ideiglenes behajtási engedély kérelemhez természetes személy kérelmező személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványnak a másolatát, jogi személy kérelmező esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, vagy bírósági bejegyző határozatot, a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolatát, valamint az ideiglenes behajtással megvalósítani kívánt cél, vagy feladat igazolására szolgáló egyéb dokumentumot, valamint

he) a 6/A. § (6) bekezdés e) pontja alapján árufuvarozási vállalkozói engedély kérelemhez egyéni vállalkozó kérelmező esetén a vállalkozói igazolvány másolatát, jogi személy kérelmező esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, vagy bírósági bejegyző határozatot, a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolatát, a védett övezetbe történő rendszeres árufuvarozást alátámasztó dokumentumokat, amennyiben rendszám nélküli behajtási engedély kiadására irányul a kérelem, az árufuvarozásban részt vevő járművek forgalmi engedélyének másolatát,

hf) *  a 6/A. § (6) bekezdés k) pontja alapján rendezvényszervezői behajtási engedély kérelemhez a rendezvényszervező egyéni vállalkozó kérelmező esetén a vállalkozói igazolvány másolatát, jogi személy kérelmező esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, vagy bírósági bejegyző határozatot, a rendezvény megrendezésére vonatkozó szerződést, valamint az igényelt behajtási kártyák darabszáma szükségességét valószínűsítő igazoló dokumentumokat,

hg) *  A 6/A § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott üzemben tartás igazolására, amennyiben az a jármű okiratában, forgalmi engedélyében nem bejegyzett, lízingszerződés, vagy autókölcsönzéssel üzletszerűen foglalkozó céggel kötött érvényes kölcsön, vagy bérleti szerződés, vagy természetes személy kizárólagos használatába adott gépjármű vezetésére jogosító munkáltatói igazolás

(2) *  A kérelem beadása illetékfizetéshez kötött, mely illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Itv.) 29. § (1) bekezdésében meghatározott mértékben, az Itv. 73. § szerinti módon kell megfizetni.

(3) *  A behajtási engedély kiállításáról a polgármester átruházott hatáskörben, önkormányzati hatósági jogkörben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) alapján hoz döntést.

(4) *  A behajtási engedély kérelmet a Polgármester az Ákr.-ben meghatározott határidőben bírálja el.

(5) A kérelem tárgyában a Polgármester hatósági határozatot hoz, valamint a határozat alapján behajtásra jogosító kártyát állít ki.

(6) *  A határozat az Ákr.-ben meghatározottakon kívül az alábbi adatokat tartalmazza:

a) *  a behajtásra jogosult gépjármű adatait, kivéve a 6/A. § (9a) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján hozott határozatot,

b) a behajtási engedély területi érvényességét,

c) a behajtási engedély érvényességi idejét, és

d) a védett övezeten belüli közlekedés feltételeit.

(7) A Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése ellen jogorvoslati kérelemmel Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűléséhez lehet fordulni.

(8) *  A határozat tartalmával egyezően, a behajtás céljának megfelelő behajtásra jogosító kártya kerül kibocsátásra az alábbi típusokban:

a) a 6/A. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján lakossági behajtási engedély,

b) a 6/A. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja, b) pontja, vagy c) pont ca) alpontja alapján parkolási behajtási engedély,

c) a 6/A. § (6) bekezdés c) pont cb) alpontja, vagy e) pontja alapján vállalkozói behajtási engedély,

d) a 6/A. § (6) bekezdés d) pontja alapján ideiglenes behajtási engedély, és

e) *  a 6/A. § (6) bekezdés f)-i) és l) pontja alapján intézményi behajtási engedély,

f) *  a 6/A. § (6) bekezdés k) pontja alapján rendezvényszervezői behajtási engedély.

(9) A védett övezetben korlátozott időtartamban tartózkodásra, várakozásra jogosító engedély mellé a Polgármester parkométert bocsát ki, amely használata a behajtási engedély jogosultja számára kötelező.

(10) Az (8) bekezdés alapján kiállított engedélyt, valamint a (9) bekezdésben meghatározott parkométert a jármű szélvédője mögött, teljes terjedelmében kívülről jól látható módon kell elhelyezni. A jármű vezetője köteles a parkométert a várakozás megkezdésekor a várakozás megkezdésének időpontjára beállítani.

(10a) *  A 6/A. § (9a) bekezdésében meghatározott esetben a rendezvényszervező köteles gondoskodni a behajtási engedély kártyákon a rendszám feltüntetéséről, valamint a kártyának a rendezvény szervezésében, lebonyolításában közreműködők járművein történő elhelyezéséről.

(11) A védett övezetben történő behajtást, a várakozást, valamint annak a behajtási engedélyben foglaltaknak megfelelő gyakorlását a Miskolci Önkormányzati Rendészet jogosult és köteles ellenőrizni.

(12) A Miskolci Önkormányzati Rendészet a jogszerűtlen védett övezetben történő behajtás és várakozás észlelése esetén a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés kg) pontja, valamint a (2) bekezdése alapján közigazgatási bírságot szabhat ki.

(13) A Miskolci Önkormányzati Rendészet a jogszerűtlenül védett övezetben történő behajtás és várakozás tényét annak észlelését követő 3 munkanapon belül jelzi a behajtási engedélyt hatósági hatáskörben kiadó Polgármesternek.

(14) A Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéssel a behajtási engedélyt visszavonja, amennyiben a behajtási engedély jogosultja a védett övezetbe történő behajtás, valamint várakozás szabályait, adott behajtási engedély hatálya alatt egymást követően kétszer megszegi. Ebben az esetben a behajtási engedélyben megjelölt járműre vonatkozóan két éven belül újabb behajtási engedély nem adható.

(15) Amennyiben a behajtási engedély jogosultja a védett övezetbe történő behajtás, vagy várakozás során szándékosan, vagy gondatlanul harmadik személynek, vagy a közvagyonban kárt okoz, a Polgármester a behajtási engedélyt azonnali hatállyal visszavonhatja. Ebben az esetben a behajtási engedélyben megjelölt járműre vonatkozóan, valamint a jogellenes cselekményt elkövető személy tulajdonában, vagy jogszerű használatában álló egyéb járműre a cselekmény elkövetésétől számított két éven belül újabb behajtási engedély nem adható.

7. § (1) Tilos a szeszesital fogyasztása

a) a városi közterületeken,

b) a városi közforgalmú járműveken,

c) a közönség számára nyitva álló középületekben, közösségi létesítményekben, helyiségekben,

d) *  olyan beépítetlen ingatlanokon, illetve építési, felújítási vagy bontás alatt álló, nem lakott épületekben, amelyek bárki által megközelíthetőek.

(2) Nem terjed ki az (1) bekezdés hatálya

a) az (1) bekezdés c) pontjában felsorolt helyekre, ha ott a szeszesital értékesítés engedélyezett,

b) a közterület-foglalási engedéllyel rendelkező vendéglátó egységek (terasz, kitelepülés, stb.) fogyasztóterére a nyitvatartási időben,

c) az engedéllyel közterületen szervezett ünnepi, majális jellegű és más alkalmi rendezvényekre,

d) az esetenként engedélyezett szeszesital árusító helyekre,

e) az épület, illetőleg az ingatlan kezelőjének zártkörű rendezvényeire.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából

a) közterület: az út, utca, parkoló, tér, a járda - ideértve az épületárkádok alatti járdát is -, a járdasziget, a közpark, a parkosított terület, a játszótér, a lépcső, továbbá az alul- és felüljáró,

b) városi közforgalmú jármű: a helyi közforgalmat lebonyolító villamos és autóbusz,

c) *  közösségi létesítmény: művelődési házak, klubok, stadionok, sportpályák és egyéb sportlétesítmények, stb.

8. § *  Miskolc Megyei Jogú Város belterületének közterületein - kivéve a 3. mellékletben meghatározott ebek futtatására kijelölt területeket - ebet csak pórázon lehet vezetni.

Szabálysértési rendelkezés

9. § (1) * 

(2) * 

(3) *  Az e rendelet alapján kiadott hatósági engedélyek - amennyiben konkrét előírások más módon nem rendelkeznek - meghatározott időre szólóan vagy visszavonásig érvényesen kerülhetnek kiadásra.

(4) *  A megállási vagy a várakozási tilalmat megszegő (KRESZ 15. § (1) bek. a) és b) pont) gépjárműveket a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztálya elszállítathatja.

9/A. § * 

Záró rendelkezés

10. § (1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ezen rendelete 1998. április 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Közterületek rendjéről szóló 70/1997. (XII.01.) számú rendelettel módosított 29/1993. (VI.14.) számú rendelet hatályát veszti.

Miskolc, 1998. március 26.

Dr. Szádeczki Zoltán Kobold Tamás
jegyző polgármester

1-2. melléklet a 13/1998. (III. 30.) sz. rendelethez * 

3. melléklet a 13/1998. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Ebfuttatásra kijelölt területek

1. A Szinva patak folyásirányának északi (bal) partja a Vas utcától a Thököly utcáig.

Térmértéke: 28744 m2

Hrsz.: 22133/316, 22113/30, 22209/2, 22191/2, 22082/3

2. Majláth: Rigó utca aszfaltozott út és az 1-36. számig terjedő lakóingatlanokkal szembeni patak mederoldala közötti földsáv.

Térmértéke: 8213 m2

Hrsz.: 31347

3. Árpád úti lakótelep: Az Erdész utca - Jázmin utca - Előhegy utca és a mesterséges földsáv (szánkópálya) által határolt terület az északi tehermentesítő út megépítéséig.

Térmértéke: 42909 m2

Hrsz.: 30847/4

4. Az északi tehermentesítő út Shell benzinkutat követő ÉNY-i szakaszának jobb oldala és a természetes partsáv közötti füves terület a Király pince gépkocsi feljárójáig.

Térmértéke: 4000 m2

Hrsz.: 20036/18, 20038/1, 1546/1, 1549/1, 1546/3

5. A Mendikás dűlő leendő Arborétum kerítésszakasza - Ruzsinszőlő dűlő - Adler K. utca és a Hajós A. utcától Ny-ra eső összefüggő terület természetes vonulata.

Térmértéke: 8000 m2

Hrsz.: 13093/9, 13069/2

6. Szentpéteri kapui lakótelep kelet: a KRESZ park és a vasúti pályatest védőidoma közötti terület

Térmértéke: 51637 m2

Hrsz.: 4425/475

7. Szentpéteri kapui lakótelep nyugat: A miskolci Honvéd SE sípálya kerítésének déli oldala és a Széphegy dűlőút közötti földsáv természetes vonulata.

Térmértéke: 3492 m2

Hrsz.: 3072/13

8. A Miskolci Honvéd SE sípálya kerítése északi oldala, a Széphegy dűlőút, valamint a Honvéd Sporttelep nyugati kerítése közötti terület.

Térmértéke: 6518 m2

Hrsz.: 3071/1, 3071/2, 3071/3, 3071/4

9. Miskolctapolca: a Hejő patak földúttal határos, folyásirány szerinti bal partja, a gyermekvárosi Szent Benedek dűlő bekötőúttal a Tapolcai Kemping kerítéséig (Az ebfuttató területet murvázott földút választja el a pihenés céljára létesült Hejő ligettől.)

Térmértéke: 10.000 m2

Hrsz.: 46628, 46630, 46632, 46634, 46636

10. Belváros I: Király utca - Vörösmarty utca - Bihari utcák által határolt terület

Térmértéke: 7077 m2

Hrsz.: 6571/110

11. Belváros II: Fonoda utca - a Miskolci Vízművek Zrt. kertészeti telephelye - a Szinva patak folyásirány szerinti bal partja - Sajó folyó közötti földsáv

Térmértéke: 4815 m2

Hrsz.: 4768/3

12. Hejőcsaba-Görömböly: Hejőpatak melletti zöldövezet

Térmértéke: 10417 m2

Hrsz.: 42166

13. Berekalja: A Fényesvölgyi utca 32674/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő kereskedelmi egységek mögötti terület

Térmértéke: 3000 m2

Hrsz.: 32674/165

14. Komlóstető: Szeder utca É-i oldalától az erdőig tartó terület, a bitumenes, kerítéssel lehatárolt kosárlabdapálya kivételével

Térmértéke: 10826 m2

Hrsz.: 23835/31

15. Hadirokkantak utca 16-22. szám előtt a társasházakkal szemben lévő füves terület a Szinvapark körforgalom- Melinda utca között, Északról a Szinva patakig

Térmértéke: 2823 m²

Hrsz.: 6571/81, 6571/82

16. A Zoltán utca és Andor utca sarkán, az Andor utca mentén bekerített terület

Térmértéke: 2037m2

Hrsz.: 20335

17. A Szentpéteri kapui lakótelep dél / Gyóni Géza utca keleti oldalán található zöldterület északi részén elrekesztett terület

Térmértéke: 1000 m2

Hrsz.: 3758/30

18. A Selyemrét utca és a Szinva patak rézsükoronája közti bekerített terület

Térmértéke: 300m2

Hrsz.: 4997

19. Az Ifjúság útja 14. sz. keleti oldala felőli területen (Európa liget) bekerített tér

Térmértéke: 300 m2

Hrsz.: 14003/1

20. Eszperantó parkban lekerített terület

Térmértéke: 400 m2

Hrsz.: 22336/86

21. Leszih Andor u. 3-5 előtti gyepen lekerített terület

Térmértéke: 200 m2

Hrsz.: 13010/5

22. Dankó Pista utca és Király utca által határolt lekerített terület

Térmértéke: 1980 m2

Hrsz.: 3700/96

23.Bulgárföldi garázs sor-Szarka hegy u. között lekerített terület

Térmértéke: 1000 m2

Hrsz.: 21551/84

24.Csóka utca 30 sz. és a Hegyalja út 7. sz. között, a Szinva folyásirány szerinti bal partja mentén lévő zöld sáv

Térmértéke: 1000 m2

Hrsz.: 31527/15

4. melléklet a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére