Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/1998. (VI. 1.) sz. rendelete

az allergén növényekkel kapcsolatos helyi szabályokról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy az allergiakeltő növények elterjedését megakadályozza, ezáltal az allergiás megbetegedéseket kiváltó tényezőket csökkentse, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy a város területén az allergiakeltő növények elterjedésének megakadályozását - ezáltal az allergiás megbetegedések kiváltó okainak csökkentését - biztosító helyi szabályokat megállapítsa.

2. § A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. A rendelet személyi hatálya valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.

Az allergiakeltő növények elleni védekezés szabályai

3. § (1) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban), a bérlők a bérleményükben lévő ingatlanokat kötelesek úgy gondozni, hogy azok a gyomtól, különösen az allergiakeltő növényektől mentesek legyenek.

(2) Új növényzet és fatelepítéseknél kerülni kell a környezetét szennyező, illetve allergiakeltő pollenű, termésű fajok alkalmazását, ültetését.

(3) A fokozottan allergiakeltő növények (parlagfű, ürömfű, stb.) elterjedését az ingatlanok folyamatos gondozásával, illetve ezen növények irtásával kell megakadályozni.

(4) A gyomirtásról - virágzás előtt - az időjárástól függő gyakorisággal - mechanikus, illetve vegyszeres úton - kell gondoskodni.

(5) A vegyszeres gyomirtás vonatkozásában - az alkalmazandó technológia, illetve anyagok tekintetében - a B.A.Z. megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó.

4. § (1) Az allergiakeltő növények felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásának, továbbá az általuk okozott megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalóknak a lakosság körében történő tudatosításáról az önkormányzat köteles gondoskodni.

Ilyen tevékenységet a vonatkozó jogszabályok alapján a közegészségügyi, környezet- és természetvédelmi hatóságok is ellátnak.

(2) Az allergiakeltő növényekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz igénybe kell venni a tömegkommunikációs eszközöket.

5. § A rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzéséről Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője gondoskodik.

Szabálysértések

6. § (1) * 

(2) *  Azokon a területeken, ahol az allergiakeltő növények irtási kötelezettségének nem tesznek eleget, a terület tulajdonosa (kezelője, bérlője) költségére az azoktól történő mentesítés hatósági úton is elvégeztethető - a vonatkozó közigazgatási hatósági eljárási szabályok figyelembevételével.

Értelmező rendelkezések

7. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából:

- allergiakeltő növények: azon növények, melyek pollenje allergiás betegségeket válthat ki;

- pollenallergia: az ilyen növények pollenje által kiváltott allergiás megbetegedés.

(2) A legfontosabb allergiakeltő növények felsorolását - jellemző pollenszórási időszakukkal együtt - a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 1998. június 1. napján lép hatályba.

Dr. Szádeczki Zoltán Kobold Tamás
jegyző polgármester

1. sz. melléklet

ALLERGIAKELTŐ NÖVÉNYFAJOK

FAJ (latin-magyar név) ALLERGENITÁS SZEZONALITÁS (hó)
Ambrosia - Parlagfű igen nagy VIII-X.
Artemisia - Üröm igen nagy VII-VIII - (IX).
Chenopodiaceae - Libatopfa nagy VII-IX.
Plantago - Útifű nagy IV-IX.
Poaceae - Pázsitfű félék igen nagy (IV.) - (IX.)
Rumex - Lórom nagy V-VIII.

  Vissza az oldal tetejére