Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 22/1999. (VI. 7.) sz. rendelete

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - figyelemmel az 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM számú együttes rendeletben, 16/2002.(IV.10.) EüM rendeletben foglaltakra - az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: * 

A rendelet célja

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területének tisztántartását és akadályoktól mentes használatát, valamint a közterületeken és háztartásokban keletkező szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását.

Általános rendelkezések

2. § A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a jogi személyekre és magánszemélyekre - ideértve a jogi személyek társulásait és a magánszemélyek társaságait is - egyaránt kiterjed.

3. § A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet (különösen közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységektől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

4. § Fogalmi meghatározások a rendelet szempontjából:

a) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, szórakozás, pihenés, vendéglátás stb. céljára) szolgáló más épületek és a hozzájuk tartozó területek -, valamint a közterületek tisztántartása;

b) *  Települési szilárd hulladék: A háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék;

c) háztartási szilárd hulladék (szemét): a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így a lakásokban, valamint nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) folyamatosan keletkező, a szolgáltató által rendszeresített, vagy az igénybevevő tulajdonában lévő, a vonatkozó önkormányzati rendelet által szabályozott szabványos gyűjtőtartályokban átmenetileg tárolható, rendszeres gyűjtő-járattal, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható hulladék (így pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, valamint kis mennyiségű falvakolat, kerti- és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa), továbbá a lakásban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területen folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, feltéve, hogy együttesen elhelyezhető a szemétgyűjtő tartályokban és ártalmatlanítható a tulajdonos által kötelezően igénybe vett közszolgáltatás keretében a kijelölt ártalmatlanító helyen.

d) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb.), a veszélyes hulladék kategóriájába nem tartozó olyan szilárd hulladék, mely feltöltésre alkalmas (pl. építési törmelék, föld, salak, stb.), valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a közterületen keletkezett szilárd hulladék (szemét);

e) ingatlannal határos járda: az ingatlan előtti, melletti, mögötti járdaszakasz, illetőleg amennyiben a járda mellett zöldsáv is található, az ingatlan határvonalától számítottan legfeljebb 10 m-re kezdődő járdaszakasz;

f) belváros: Papszer u. - Kálvin János u. - Rákóczi u. - Uitz Béla u. - Szemere Bertalan u. - Csengey u. - Kandia u. - Arany János u .- Király u. - Bajcsy-Zs. u. - Katalin u. - Zsolcai kapu - Ady Endre u. - Széchenyi u. - Szentpáli u. - Szűcs S. u. - Régiposta u. - Horváth L. u. - Madarász Viktor u. - Kazinczy Ferenc u. - Hősök tere - Deák tér - Déryné u. - Batthyány u. - Jókai u. - Fazekas u. - Palóczy u. - Kossuth u. - Patak u. - Erzsébet tér - Városház tér - Toronyalja u. - Rácz Gy. u. - Hunyadi u. - Dózsa Gy. utcák által határolt terület.

g) *  tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése, zöldterületek gaztalanítása, kaszálása, a rendelet hatálya alá eső élővízfolyások, átereszek, hidak, közterületi árkok esetében a rendszeres kaszálás, a hordalék és idegen anyagok eltávolítása, gyűjtőhelyre szállítása.

h) síkosság elleni védekezés: a hó, az ónos eső, a jég eltávolítására, síkosságának csökkentésére, érdesítésére megtett tevékenység,

i) tisztántartásra kötelezett: az ingatlan, ingatlanrész tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője, másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek, üzlethelyiségek) esetében a bérlő, üzemeltető, illetőleg azt bármilyen más jogcímen használó

j) autóbusz - végállomás: minden olyan buszmegálló, ahol az adott viszonylatnak, illetve viszonylatoknak a kiindulási helytől számítva térben vagy időben a legtávolabbi megállóhelye van, onnan a járat az eredeti kiinduló állomás irányába (körjárat) indul vissza, és a tömegközlekedést lebonyolító részéről állandó személyzet tartózkodik ott.

k) *  szokásosnak minősülő mennyiség: a rendelet alkalmazása szempontjából a szerződéssel nem szabályozott esetekben keletkező háztartási hulladék szokásosnak minősülő mennyisége naponként és lakóhelyiségenként 0,004 m3, vagy naponként és személyenként 0,004 m3, kivéve a kerti - és gazdasági hulladékot, falombot, nyesedéket, melynek szokásosnak minősülő mennyisége naponként és ingatlanonként 0.015 m3, ha más hulladék nem keletkezik.

Ingatlanok környezetének és a közterületek tisztántartása

5. § (1) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a köztisztasági szolgáltatás megszervezése és ellenőrzése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladata.

(2) Az élővíz-folyások, közterületek, hidak, alul- és felüljárók, valamint az országos közutak városon átvezető szakaszainak a szegélyéig való tisztántartásával kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal intézkedik:

- az utak, utcák, terek útburkolatainak, a közparkokban lévő és az azt szegélyező járdáknak, hidaknak, alul- és felüljáróknak az élővíz-folyásoknak, valamint ezek rézsüinek és műtárgyainak tisztántartásáról,

- az e rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt kivétellel az utcai hulladékgyűjtő tartályok felállításáról, fenntartásáról, rendszeres ürítéséről, fertőtlenítéséről,

6. § (1) A tisztántartásra kötelezett köteles az ingatlan határvonalától vagy kerítésétől, tömbtelkes beépítés esetén az épület falsíkjától mért 10 m-es területsávot tisztán tartani, illetve tisztántartásáról gondoskodni. Ez a tisztántartási kötelezettség vonatkozik a területsávba eső járdára, zöldfelületre, teraszra, árokra, annak műtárgyaira, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok eltávolítására, dísz- és egyéb burkolatokra, de csak a közút szegélyéig terjed.

Amennyiben a tisztántartási kötelezettség teljesítéséről magánjogi szerződés másként nem rendelkezik, úgy e kötelezettség a mindenkori használót terheli.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett területsáv határa járdára, lépcsőre, teraszra esik, a tisztántartási kötelezettség erre is vonatkozik.

(3) Úszótelken lévő épületek járdái közül az egyes épületek megközelítésére szolgáló, és az épületek körüljárását biztosító járda az ingatlan előtti járdaszakasznak minősül.

(4) Az ingatlan tisztántartási sávjában található szemetet össze kell gyűjteni és azt a tisztántartásra kötelezett tulajdonában lévő vagy általa bérelt hulladékgyűjtő edényzetbe kell elhelyezni. A járdán lévő szemetet az úttestre, a zöldfelületre seperni tilos.

Ha a tisztántartási sáv napközben többször beszennyeződik, a tisztántartást szükség szerint meg kell ismételni.

(5) A szórakoztató-, vendéglátóipari, kereskedelmi egységek és más elárusító helyek (büfékocsi, trafik, utcai árusok, taxi állomás, stb.) üzemeltetőinek tisztántartási kötelezettsége a nyitvatartási idő alatt az (1)-(4) bekezdésben meghatározottak szerinti, függetlenül attól, hogy a szemét az ő tevékenységük folytán keletkezett-e.

(6) *  Az e rendelet szempontjából belvárosnak minősített területen, valamint Miskolc-Tapolca és Lillafüred területén található szórakozó-, vendéglátó-, kereskedelmi-, szolgáltató helyek (üzletek) bejárata két oldalánál (közvetlenül az üzlet bejárata mellett) a tisztántartásra kötelezett köteles összesen 2 db - a belvárosi utcabútorzathoz illeszkedő és a Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Városfejlesztési és Rendezési Osztályával egyeztetett típusú - csikktartóval ellátott közhasználatú hulladékgyűjtő tartályt elhelyezni, javításáról, pótlásáról, továbbá rendszeres kiürítéséről és tisztántartásáról gondoskodni.

(7) Az ipari-, kereskedelmi- és vendéglátóipari, továbbá más szolgáltató tevékenységet ellátó természetes- és jogi személyek tisztántartási kötelezettsége az (1) bekezdésben említett területeken túl kiterjed az általuk végzett tevékenység következtében elszennyezett terület teljes egészére.

(8) Beépítetlen ingatlanok, zártkertek utcafrontján, garázsok ajtaján a tulajdonosok, használók kötelesek az ingatlan helyrajzi számát - min. A/4-es formátumban és időálló kivitelben - jól láthatóan elhelyezni a köztisztasági kötelezettség megállapítása érdekében.

(9) Az egyedi garázsok, sorgarázsok tulajdonosai, illetve használói kötelesek az építmények körüli 5 m-es területsáv - tekintet nélkül az útszegély helyzetére - tisztántartásáról gondoskodni.

(10) Két szomszédos terület, épület, építmény közötti 20 m-nél nem szélesebb területsávnál vagy átjárónál a tisztántartási kötelezettség az arra kötelezettek között 50-50%-os arányban oszlik meg.

Ahol az elhatárolás nem egyértelmű vagy vitás, ott a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály állásfoglalása a mérvadó.

(11) Hatósági engedély alapján rakodás, illetve parkolás céljára közterületet kizárólagosan használó szerv a parkolás, illetve a rakodás céljára elfoglalt, valamint a tevékenység végzése által elszennyezett területrészt köteles tisztántartani.

7. § (1) Az építési területek tisztántartásáról, a munkaterület átadásától az üzembehelyezési, műszaki átadás-átvételi eljárásig a vállalkozó - alvállalkozók bevonása esetén a fővállalkozó -, ennek hiányában lebonyolító köteles gondoskodni.

A felelős szervezet nevét és címét feltüntető táblát jól láthatóan kell elhelyezni a kötelezettség megállapíthatósága érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak kötelesek gondoskodni arról, hogy az építési területről kikerülő semmilyen anyag a környezetet ne szennyezze.

(3) Szóródó anyagok (homok, kavics, salak, építési törmelék, kőpor stb.) közterületen történő lerakása védőfólia alátétele nélkül nem kerülhet a talajra.

(4) A közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb más anyag ne kerülhessen ki.

(5) A közterületen történő akadálytalan közlekedés érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanáról a közterületre kihajló növények (fa, bokor, sövény stb.) gondozását, gallyazását elvégezni.

8. § (1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a környezet ne szennyeződjék, és a szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljék ki. Könnyen kihulló anyag (pl. homok, murva, salak, papír, stb.) csak olyan járművön szállítható, amelynél a kihullás megakadályozása biztosított.

(2) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a köz- vagy magánterület beszennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után megtisztítani. Ha a szállító ismeretlen, az eltakarítást, illetve a szennyeződés megszüntetését az köteles elvégezni, akinek a részére, illetőleg akinek az érdekében a szállítás történt.

9. § (1) Tüzelőanyag lerakásakor keletkezett közterület-szennyeződést a megrendelő köteles megszüntetni.

(2) A belvároson kívül tüzelőanyagot (szén, koksz, fa, brikett) úttesten, járdán tárolni csak a lerakást követő 24 órán belül szabad, a közlekedés akadályozása nélkül.

(3) A belvárosban tilos tüzelőanyagot szállítóeszközről járdára, illetve az úttestre lerakni. Ezen a területen a tüzelőanyagot a járműről közvetlenül - kosárral vagy más módon - kell berakni a tárolókba.

(4) Kerítéssel, zárt udvarral rendelkező ingatlan esetében a szénszállításból visszamaradó meddőt az elszállítás időpontjáig lehetőség szerint az ingatlan határvonalán belül kell elhelyezni.

(5) Amennyiben a kiszállított tüzelőanyag meddőtartalma a Magyar Szabványban megengedettnél nagyobb, úgy a megrendelő az elszállítás érdekében azt 8 napon belül köteles a szállítóknak (eladónak, értékesítőnek) bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a megengedettnél nagyobb mennyiségű meddő elszállítása is a megrendelőt terheli.

10. § (1) Hirdetési tevékenység közterület-szennyezéssel nem járhat.

(2) Hirdetéseket csak engedélyezett hirdető berendezéseken (tábla, oszlop, stb.) lehet elhelyezni.

11. § (1) Az épületeket a földszint magasságáig az épület tulajdonosai, használói kötelesek rendszeresen tisztántartani, falragaszt, ráfestést (falfirkát), stb. eltávolítani.

(2) Galamboknak az épületek utcai homlokzatán lévő fészkelőhelyeit egyéb megállapodás híján az ingatlan tulajdonosai kötelesek szükség szerint, de évente legalább egyszer megszüntetni. A fészkelőhelyek alatti közterület galambok okozta szennyeződéstől való megtisztítása a tisztántartásra kötelezett feladata.

12. § (1) A város közforgalmú közúti tömegközlekedésével összefüggésben

a) a villamos végállomások, járdaszigetek, megállók, üzemi területek tisztántartása, karbantartása a Miskolc Városi Közlekedési Rt. feladata,

b) belterületen a buszmegállók tisztántartása a Polgármesteri Hivatal feladata,

c) a buszpályaudvarok és végállomások tisztántartása az üzemeltető feladata.

(2) Külterületen a buszmegállók, várakozóhelyiségek tisztántartásáról a közút üzemeltetőjének kell gondoskodnia.

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

13. § (1) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homok, salak, zúzalék,) kívül kloridtartalmú fagyáspont csökkentő szerek használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása csak környezetszennyezést kizáró módon valósítható meg.

(2) A síkosság elleni védekezés keverék (só, homok, stb.) alkalmazásával és csak úgy történhet, hogy egy-egy téli időszakban a kiszórt vegyszer teljes mennyisége az 1.200 g/m2-t ne haladja meg.

(3) A klorid tartalmú és környezetkímélő anyagok helyett síkosság elleni védekezésre más vegyszer, illetve anyag csak a Polgármesteri Hivatal engedélyével használható fel. A szóróanyag beszerzéséről a 4. § i) pontja és 12. § szerint tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

(4) Parkok területén, nyílt vízfolyások mentén, védett természeti értékek, műalkotások, műemlékek környezetében, díszburkolaton, hidakon alul- és felüljárókon, és az egész Bükki Nemzeti Park területén tilos klorid tartalmú vegyszerek használata.

14. § A közterületek burkolt felületeinek síkosságmentesítéséről szükség szerint a hó eltakarításáról a 6. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével a Polgármesteri Hivatal köteles intézkedni.

15. § (1) A 8 m-nél szélesebb úttesten a járdáról letakarított havat az út szélén lehet elhelyezni - kiemelt szegély esetén is - a folyóka szabadon hagyásával.

(2) A 8 m-nél keskenyebb utaknál a járda úttest felőli részén kell a havat összerakni úgy, hogy a gyalogosközlekedésre legalább 1 m széles szabad terület maradjon.

(3) Hórakást tilos kialakítani

- tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél úgy, hogy gátolja a járművekről való le- és felszállást,

- közüzemi és közérdekű létesítményekre, illetve ezek köré (pl.: vízelzáró csap, közkifolyó, gázelzárás, víznyelő akna, szeméttároló edény, közvilágítási lámpaoszlop, stb.)

- útkereszteződésben, úttorkolatban, kijelölt gyalogátkelő-helyeken,

- kapubejárat előtt, annak szélességében,

- járdasziget és járda közé.

(4) Hóeltakarításra és síkosságmentesítésre kötelezett a reá háruló feladatokat úgy köteles elvégezni, hogy a szemétszállítást végző kötelező helyi közszolgáltatási tevékenységet ellátó szolgáltató (továbbiakban: szolgáltató) részére a szemétgyűjtő edény mozgatását lehetővé tegye, abban ne akadályozza.

16. § Rendkívüli helyzet esetén Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere a 15. §-ban foglaltaktól eltérően rendelkezhet.

17. § (1) A hulladékgyűjtő edényzetet úttesten tárolni tilos.

(2) *  A kihelyezett gyüjtőedényből hulladékot válogatni és illetéktelenül elvinni tilos!

A több emeletes lakóépületekben a gyüjtőedényzet tárolására korábban kialakított helyiségek rendeltetéstől eltérő átalakítása, más irányú használata a 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet figyelembevételével nem engedélyezhető.

E szabálytól eltérni csak abban az esetben lehet, ha az épületben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények szerint erre a célra más helyiség kialakítható.

(3) Hulladékgyűjtő edényzet tárolására szolgáló építményt közterületen csak az I. fokú építésügyi hatóság által engedélyezett módon szabad elhelyezni.

(4) *  Hulladékgyűjtő edényzet tárolására szolgáló, építménynek nem minősülő tárolóhelyet közterületen a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályának engedélyével lehet létesíteni.

(5) A hulladékgyűjtő edényzet tárolóhely és 2 m-es környezetének tisztántartása a szolgáltatást igénybe vevőt terheli.

(6) A rendszeres hulladékszállításba bevont területeken a hulladékgyűjtő edényzeteket a használóra vonatkozó jelzéssel, felirattal kell ellátni.

(7) *  Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a szolgáltatón kívül a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Közterület-felügyeleti és Rendezési Központja is jogosult ellenőrizni a hulladékgyűjtő edényzet és a hulladék közszolgáltatási szerződés meglétét, illetőleg a kötelező közszolgáltatás tényleges igénybevételét.

18. § (1) A lakásokban használhatatlanná vált nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy - bútor, lom, stb. - (továbbiakban: lom) összegyűjtéséről és elszállításáról és ártalmatlanításáról évente két alkalommal a szolgáltató köteles gondoskodni.

(2) A lomtalanítás idejéről, az érintett területről a lakosságot a szolgáltató köteles előre értesíteni.

(3) A szolgáltatást igénybe vevő a lomot a gyűjtés megkezdése előtt 12 órával megelőzően helyezheti ki a közterületre úgy, hogy az a közterület használatát, a közlekedést ne akadályozza.

Egyéb időpontban lom elhelyezése a közterületen tilos!

(4) Karácsonyfát közterületen kizárólag közvetlenül a hulladékgyűjtő edényzet mellett szabad elhelyezni, annak elszállításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.

Települési szilárd hulladék kezelése

19. § *  Települési szilárd hulladék közterületen történő elhelyezése tilos, annak lerakással történő ártalmatlanítása kizárólag a város tulajdonában lévő Bogáncs utcai (hrsz.: 0156/4) hulladék ártalmatlanító telepen valamint a kijelölt utódlétesítményben történhet.

20. § (1) A háztartási szilárd hulladék kategóriájába nem tartozó egyéb települési szilárd hulladék - kivéve a 18. § (1) bekezdésben szabályozott esetet - kezeléséről (gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, stb.) az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett.

Ezen kötelezettség szolgáltató útján is teljesíthető.

(2) Amennyiben a (1) bekezdésben leírt hulladék keletkezésének helye nem állapítható meg, úgy a fellelése szerint illetékes ingatlan tulajdonosa, használója, illetve közterületen az annak tisztaságáért felelős szerv köteles kezeléséről intézkedni. Az ilyen hulladékot elszállításáig úgy kell tárolni, hogy az a környezetet ne szennyezze, a forgalmat ne akadályozza és a városképet ne rontsa.

(3) Közterületen építési, bontási és egyéb anyagot csak közterülethasználati engedély alapján, az abban előírt ideig és módon szabad tárolni.

(4) Építési, bontási, tatarozási munkákat úgy kell végezni, építési, bontási anyagot, valamint a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy az a környezetet ne szennyezze.

(5) A belvárosban és a főútvonalak mellett építési és bontási anyagot csak konténerben lehet tárolni.

(6) A feltöltésre alkalmas építési törmeléket, földet, salakot, stb. kizárólag az erre a célra kijelölt hulladék ártalmatlanító helyen lehet elhelyezni.

Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések

21. § A köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tisztántartási kötelezettségek elmulasztása esetén, a kötelezettségeket a Polgármesteri Hivatal a tisztántartásra kötelezett - teljesítésre illetőleg a nem teljesítés következményeire történő felhívást követően - költségére elvégeztetheti.

22. § Tilos a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket megrongálni, azokba nem oda való tárgyakat elhelyezni.

23. § (1) Nyilvános illemhelyek üzemeltetőjére az e rendelet 6. § (1)-(5) bekezdésében foglalt tisztántartási kötelezettségek vonatkoznak.

(2) Vásárok, sport- és egyéb rendezvények idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak esetén a szervezők kötelesek a várhatóan keletkező hulladék befogadására alkalmas, megfelelő mennyiségű hulladékgyűjtő edényzet elhelyezéséről és a hulladékgyűjtők ürítéséről gondoskodni.

(4) A (2) bekezdésben foglalt rendezvény szervezőjének tisztántartási kötelezettsége kiterjed a rendezvény következtében elszennyezett terület teljes egészére.

24. § (1) Közterületen és közkifolyókról tilos a folyóvízzel, vegyszerrel történő autómosás, vagy mosatás, trágyalé, fáradt olaj, valamint általában vegyszerek közterületre, közcsatornába, élővízfolyásba engedése.

(2) Eldugulást, rongálást vagy környezetszennyeződést okozó anyagot (törmeléket, iszapot, hulladékot, tűz vagy robbanásveszélyes anyagot, stb.) közcsatorna víznyelő aknájába szórni, önteni vagy bevezetni tilos!

25. § (1) Tilos a közterület szennyezése emberi, illetve állati eredetű ürülékkel !

(2) Tilos közterületen emberi és/vagy állati eredetű trágyát tárolni, kezelni !

(3) Háziállatok által okozott szennyezés eltakarításáról közterületen az állattartó köteles gondoskodni.

Köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

26. § *  A közterületek, továbbá az építési felvonulási területek rendjét Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Közterület-felügyeleti és Rendezési Központja jogosult és köteles folyamatosan figyelemmel kísérni, a szennyezővel és az engedélyben foglaltak megszegőivel szemben a jogszabályban meghatározott intézkedéseket megtenni.

Szabálysértési rendelkezés

27. § * 

Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 78/1993. (XII.30.) és azt módosító 45/1996. (IX.9.) számú rendelete hatályát veszti.

Miskolc, 1999. június 3.

Dr. Szádeczki Zoltán Kobold Tamás
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére