Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2000. (X. 9.) sz. rendelete

„Miskolc Város Ösztöndíjasa” cím alapításáról

(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 73/2003. (XII. 23.) sz. rendelettel)

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a alapján „Miskolc Város Ösztöndíjasa” cím alapításával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A város tanuló ifjúságának támogatása, valamint történelmi városunkhoz való kötődésük erősítése érdekében „Miskolc Város Ösztöndíjasa” címmel tanulmányi ösztöndíjat alapít.

2. § Az ösztöndíjban bármely hazai, illetve külföldi alap-, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán (illetve elsődiplomás képzés nappali tagozatán) kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, szociálisan rászoruló miskolci lakhellyel rendelkező lakos részesülhet.

3. § (1) Az ösztöndíj meghirdetésére évi egy alkalommal - a helyi sajtóban történő pályázati kiírással kerül sor.

(2) A pályázati kiírás szövege minimálisan tartalmazza a 2. §-ban foglaltakat, azok igazolását tartalmazó hivatalos okiratokra, a beküldési határidőre, a beküldés címére, valamint az elbírálás várható időpontjára vonatkozó szövegezést, továbbá ennek a §-nak a (3) (4) bekezdésében foglaltakat.

(3) A pályázat útján elnyerhető ösztöndíj

a) alapfokon havi nettó 5 ezer Ft

b) középfokon havi nettó 8 ezer Ft

c) felsőfokon havi nettó 10 ezer Ft és a

d) folyósítás 10 hónapra vonatkozó tényét szeptember-június időtartamra.

(4) * 

4. § (1) *  A beérkezett pályázatok elbírálását az Oktatási és Kulturális Bizottság végzi, kiegészülve az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság elnökével, aki szavazati joggal vesz részt a döntéshozatalban.

(2) *  Az Oktatási és Kulturális Bizottság az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság elnökével közösen dolgozza ki az elbírálás szempontjait, illetve bírálja el a pályázatokat.

(3) A kedvezményezettel a bizottság döntését követő 30 napon belül a Polgármester köt megállapodást.

5. § (1) Az ösztöndíjhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok:

a) pályázati kiírás megjelentetése,

b) pályázatok befogadása és döntésre való előkészítése,

c) a pályázók értesítése és a nyertesekkel való szerződéskötés előkészítése,

d) ösztöndíj összeg folyósítása.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglalt adminisztrációs feladatokat a Közoktatási Osztálya és a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály látja el.

6. § (1) Az ösztöndíj alap összegét minden évben a város költségvetésében a Közgyűlés hagyja jóvá.

(2) Az ösztöndíj alapot, valamint az ösztöndíjak összegét a közgyűlés évente, a költségvetés elfogadásával egyidejűleg állapítja meg.

7. § Jelen rendelet 2001. szeptember 1-jén lép hatályba.

Miskolc, 2000. október 5.

Dr. Szádeczki Zoltán Kobold Tamás
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére