Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3/2002 (II. 12.) sz. rendelete

a Miskolc-Görömbölyi gyurgyalag fészkelőhely és bányató helyileg védett természeti területté nyilvánításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a fokozottan védett gyurgyalag városi életterét megfelelő módon, jogi eszközökkel is biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata védetté nyilvánítja a „Görömbölyi gyurgyalag fészkelőhely és bányató” néven a Miskolc 42906/6, 42906/10 és 42906/16 sz. helyrajzi számú ingatlanokat.

2. § A védett terület határai: Miskolc-Görömböly, Szabó E. utcai telkek hátsó telekhatára, Lovarda, Görömbölyi pincesor, Homokbánya délnyugati határa, Görömbölyi szőlők, 42.906/6 hrsz. ingatlan.

A terület részei:

1. 42906/10 hrsz. nem művelt bányaterület 9796 m2

2. 42906/16 hrsz. agyagbánya megnevezésű 8 ha 8415 m2 -es terület, és azon belül az 5518 m2 területű bányató

3. a 42906/6 hrsz-ú 15 ha és 9798 m2 telephely megnevezésű terület, amely magába foglalja az 5 ha 1793 m2 korábban termelésből kivont erdőt és a 4 ha 7000 m2 termelésből való kivonásról szóló határozattal nem érintett és ténylegesen erdővel borított területet is.

A védelem célja és indoka

3. § A védelem célja a fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster -eszmei értéke 100 000 Ft) fészkelőhelyének és legközelebbi táplálkozó területének, valamint az ugyancsak védett partifecske fészkelőhelyének védelme. Az egyre inkább természetes élőhellyé váló tó élővilágának megőrzése, fejlődésének tudományos megfigyelése.

A környéken lakók részére pihenési, és természetismeret szerzési lehetőség biztosítása.

Védelmi előírások

4. § (1) A védett terület részletes leírását és értékeit az I. sz. mellékletben szereplő dokumentáció tartalmazza.

(2) A védett terület kezelési feladatainak összehangolását, és tulajdonosi kötelezettségeken túlmenő kezelési feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

(3) A kezelési költségek fedezésére a Polgármesteri Hivatal az éves költségvetésekben a szükséges forrást biztosítja.

(4) A területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület” - re előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.

(5) Tilalmak:

A védett területen tilos a fészkelőhelyként szolgáló felhagyott bányafal bármilyen bolygatása, rongálása, a tó területének és növényállományának megváltoztatása. A védett madarak, hüllők, kétéltűek elpusztítása, károsítása, élőhelyük megsemmisítése. Tilos a területen a nád vagy a szárazfű égetése.

(6) Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek:

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges, a jelenleg gyakorlattól eltérő hasznosításhoz, bármilyen ipari tevékenység végzéséhez, művelési ág megváltoztatásához, vízhasználathoz, halászati tevékenységhez, építéshez, tereprendezéshez, bármilyen műtárgy elhelyezéséhez. Az egyéb felhagyott bányaterületek rekultivációját a természetvédelmi hatósággal egyeztetett módon kell végezni.

(7) A védett területet táblákkal kell megjelölni, a bevezető utakon ill. bekerítés esetén a kapuknál.

(8) A területen belül tájékoztató táblákat kell elhelyezni a védett értékek rövid leírásával.

Kezelési , területhasználati szabályok

5. § (1) A terület korlátozottan látogatható:

A látogatás szabályait a természetvédelmi hatóság a tulajdonossal egyeztetve állapítja meg.

Tilos a fészkelőhelyül szolgáló bányafalra felmászni, illetve azt költési időben (május-július) 100 m-en belül megközelíteni.

A területre a később kijelölendő parkoló kivételével csak a tulajdonos ill. bérlője és a hatóságok járművei hajthatnak be.

(2) A területen növényvédő szereket és más vegyi anyagokat csak a Természetvédelmi Hatóság hozzájárulásával szabad alkalmazni.

(3) A füves területeket kaszálással, vagy a tó partjától 50m-en túl legeltetéssel kell karbantartani.

(4) Fakivágás csak a Természetvédelmi Hatóság előzetes hozzájárulásával végezhető, a területre csak őshonos fafajok telepíthetőek.

(5) A tavat dél-nyugatról határoló nádast jelenlegi terjedelmében meg kell őrizni, abból kiirtani csak a Természetvédelmi Hatóság engedélyével szabad.

(6) A nád további terjedése környezetkímélő módon megakadályozható, az elszáradt nádat a téli időszakban le kell vágni és a területről eltávolítani. Tilos a nád égetése.

(7) A tóból a hínár és rothadó iszap időként környezetkímélő módon történő eltávolítása lehetséges, ennek módját azonban a természetvédelmi hatósággal egyeztetni kell.

(8) A tóba csak őshonos halfajták telepíthetők, tilos nádat pusztító halfaj betelepítése. A tóban a horgászat megengedhető, ez azonban nem járhat a védett madarak zavarásával, szemeteléssel, túlzott zajkeltéssel, és a védett kétéltűek (békák pusztításával). A horgászat egyéb szabályait a tulajdonos ill. bérlője határozhatja meg.

(9) Az erdővel borított területekre a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény 32-33. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

6. § E rendelet vonatkozásában a természetvédelmi hatósági feladatokat Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője a Polgármesteri Hivatal útján látja el.

Szabálysértések

7. § A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben az 1996.évi LIII.tv. 80, ill.81. §-ai szerinti természetvédelmi bírság szabható ki. Ezen túlmenően - a jogsértés jellegétől függően- szabálysértési, büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 2002. február 7.

Dr. Szádeczki Zoltán sk. Kobold Tamás sk.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére