Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 30/2002. (IX. 9.) sz. rendelete

a Miskolc Tapolcai felhagyott Várhegyi Kőbányahelyileg védett természeti területté nyilvánításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a fokozottan védett kövirigó és bajszos sármány, valamint a hantmadár, továbbá a boldogasszony papucsa elnevezésű orchidea faj városi életterének védelmét megfelelő módon, jogi eszközökkel is biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata helyileg védett természeti területté nyilvánítja a „Tapolcai felhagyott Várhegyi Kőbánya” néven a Miskolc 011/12 és 011/13 helyrajzi számú, valamint a 011/5 hrsz.-ú ingatlant.

2. § A védett terület határai a rendelet I.sz. mellékletben csatolt térképvázlaton kerültek bejelölésre.

A terület részei:

1. Sziklafalak, rézsűk (fészkelőhely)

2. Bányaudvar

3. Törmeléklejtő (boldogasszony papucsa élőhely)

A védelem célja és indoka

3. § A védelem célja a kövirigó (Monticola saxatilis), a bajszos sármány (Emberiza cia), valamint a hantmadár (Oenanthe oenanthe) fészkelőhelyének és legközelebbi táplálkozó területének védelme, továbbá a Tapolcai források védőterületén elhelyezkedő terület felügyeletével, kezelésével az illegális hulladék-elhelyezések és a felszín alatti vizeket veszélyeztető egyéb lehetséges szennyezések megakadályozása. Pihenési és természetismeret-szerzési lehetőség biztosítása, valamint a terület geológiai és tájképi értékeinek védelme.

A fokozottan védett boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) újabb városi élőhelyének védelme.

Védelmi előírások

4. § (1) A védett terület részletes leírását és értékeit az I. sz. mellékletben szereplő dokumentáció tartalmazza.

(2) A védett terület kezelési feladatainak összehangolását, és a tulajdonosi kötelezettségeken túlmenő kezelési feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

(3) A kezelési költségek fedezésére a Polgármesteri Hivatal az éves költségvetésekben a szükséges forrást biztosítja.

(4) A területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület”-re előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.

(5) Tilalmak:

A védett területen tilos a fészkelőhelyként szolgáló felhagyott bányafal bármilyen bolygatása, rongálása és a terület növényállományának megváltoztatása. A védett madarak, hüllők, rovarok és növények elpusztítása, károsítása, élőhelyük megsemmisítése. Tilos a területen az avar és a szárazfű égetése.

Tilos a fészkelőhelyül szolgáló bányafalra felmászni, illetve azt költési időben (május-július) 50 m-en belül megközelíteni.

(6) Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek::

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges, a jelenlegitől eltérő hasznosításhoz, bármilyen építési tevékenység végzéséhez, művelési ág megváltoztatásához, vízhasználathoz, fakivágáshoz, tereprendezéshez, bármilyen műtárgy elhelyezéséhez.

A védett területen történő építés engedélyezéséhez részletes környezet-, természetvédelmi vizsgálat, tervfejezet készítendő, illetve a 20/2001. (II. 14.) Korm. sz. rendelet 1.sz. mellékletében jelzett esetekben környezetvédelmi engedély előzetes beszerzése is szükséges.

(7) A védett területet táblákkal kell megjelölni, a bevezető utakon ill. bekerítés esetén a kapuknál.

(8) A területen belül tájékoztató táblákat kell elhelyezni a védett értékek rövid leírásával.

(9) Amennyiben a védettség elrendelésének alapjául szolgáló körülmények igazoltan nem állnak fenn, a tilalmak és korlátozások érvényüket vesztik.

Kezelési, területhasználati szabályok

5. § (1) A terület korlátozottan látogatható.

A látogatás szabályait a természetvédelmi hatóság a tulajdonossal egyeztetve állapítja meg.

(2) A területen növényvédő szereket és más vegyi anyagokat csak a Természetvédelmi Hatóság hozzájárulásával szabad alkalmazni.

(3) A füves területeket kaszálással kell karbantartani.

(4) Fakivágás csak a Természetvédelmi Hatóság előzetes hozzájárulásával végezhető, a területre csak őshonos fafajok telepíthetőek.

Szabálysértések

6. § *  A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben az 1996. évi LIII. tv. 80. szerinti természetvédelmi bírság szabható ki. Ezen túlmenően - a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatálybalépés

7. § *  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 2002. szeptember 5.

Dr. Szádeczki Zoltán Kobold Tamás
főjegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére