Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 22/2003 (V. 12.) sz. rendelete

a Miskolc-Avasi Arborétum helyi védettségű természetvédelmi területté nyilvánításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy az Avas tető természeti jellegének megőrzését, valamint a kiemelkedő jelentőségű tűlevelű és lombosfa gyűjtemény fennmaradását és további fejlesztését jogi eszközökkel is biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata védetté nyilvánítja „Avasi Arborétum” néven a Miskolc város önkormányzatának tulajdonát képező 13003 helyrajzi számú 15,1635 ha területű és a 13010/3 helyrajzi számú terület mellékelt térkép szerinti 7944 m2 nagyságú részét.

2. § A védendő terület a miskolci Avas-hegy tetején, az Aulich utca, Perczel M. utca és a Mendikás-dűlő közötti „beépítetlen terület” megnevezésű földrészleteken helyezkedik el.

A terület 3 részre tagolható:

1. A 13003 helyrajzi számú területnek a Perczel Mór utcától keletre fekvő „régi arborétum” elnevezésű tűlevelű gyűjtemény

2. A 13003 helyrajzi számú területből 3 ha és 9581 m2-es, valamint a 13010/3 helyrajzi számú területből 7944 m2 nagyságú jelenleg is bekerített „új arborétum” elnevezésű lombosfa gyűjtemény

3. A 13003 helyrajzi számú területnek a Perczel Mór utcától észak-nyugatra fekvő további része (11,2054 ha), amely jelenleg még betelepítetlen gyepterület. A továbbiakban a területnek a vízmű területével határos nyugati része egy szőlőfajta-gyűjtemény és mintaültetvény telepítésére szolgálna, a fennmaradó részen pedig egy rozárium (rózsagyűjtemény) kerülne elhelyezésre.

A védelem célja és indoka

3. § A védelem célja a kialakult élőfagyűjtemény megőrzése, fejlesztése, bővítése, ezáltal az érdeklődők számára ismeretszerzési lehetőség biztosítása, a biodiverzitás megőrzése, az avasi terület levegőminőségének javítása.

Védelmi előírások

4. § (1) A védett terület kezelési feladatait az Avasi Arborétum Baráti Köre Egyesület látja el a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályainak irányítása mellett.

(2) A kezelési költségek fedezésére a Polgármesteri Hivatal az éves költségvetésekben a szükséges forrást biztosítja.

(3) A területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület” - re előírtak alkalmazandók az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

(4) Tilalmak:

A védett területen csak a kezeléshez szükséges építmények helyezhetők el, a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával és a szükséges egyéb engedélyek beszerzésével.

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges, a jelenleg gyakorlattól eltérő hasznosításhoz, bármilyen egyéb tevékenység végzéséhez, művelési ág megváltoztatásához, fakivágáshoz, építéshez, tereprendezéshez, bármilyen műtárgy elhelyezéséhez.

(5) A védett területet táblákkal kell megjelölni.

A területen belül tájékoztató táblákat kell elhelyezni a védett értékek rövid leírásával.

Kezelési , területhasználati szabályok

5. § (1) A terület korlátozottan látogatható.

(2) A területen növényvédő szereket és más vegyi anyagokat csak a Természetvédelmi Hatóság hozzájárulásával szabad alkalmazni.

A füves területeket kaszálással kell karbantartani.

(3) A faállomány bővítéséhez telepítési terv, az üzemeltetéshez kezelési terv készítendő

Szabálysértések

6. § A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben az 1996. évi LIII. tv. 80. §-a szerinti természetvédelmi bírság szabható ki. Ezen túlmenően - a jogsértés jellegétől függően szabálysértési, büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

A természetvédelmi hatóság a szabálytalan tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, megtiltására, illetve szükség szerint helyreállítási kötelezettség elrendelésére is jogosult.

Hatályba lépés

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 2003. május 8.

Dr. Szádeczki Zoltán sk. Kobold Tamás sk.
c. főjegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére