Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 23/2003 (V. 12.) sz. rendelete

a Miskolc-Bulgárföldi fekete nyárfa helyi védettségű természeti értékké nyilvánításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Miskolc-Bulgárföld, Stadion utcában található feketenyárfa (Populus nigra) fennmaradását és természeti védelmét jogi eszközökkel is biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata védetté nyilvánítja „Miskolc-Bulgárföldi feketenyárfa” néven a Miskolc- Bulgárföld, Stadion utcában álló feketenyárfát.

2. § A védendő természeti érték Miskolci Bulgárföld Stadion utcában, az Erenyő patak partján, az ÉMÁSZ- telephely mellett, a 21.551/84 hrsz.-ú közterületi ingatlanon található.

A védettség rendeltetése

3. § A védelem célja a városi környezetben egyedi értéket képviselő famatuzsálem megőrzése.

Védelmi előírások

4. § (1) A védett természeti érték kezelési feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) A kezelési költségek fedezésére a Polgármesteri Hivatal az éves költségvetésekben a szükséges forrást biztosítja.

(3) A védett fára az 1996. évi LIII. törvényben a „természeti emlékek” - re előírtak alkalmazandók az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

(4) Tilalmak: Tilos a védett fát kivágni, gallyazni, bármilyen módon károsítani.

Tilos a fa koronája által lefedett területet leburkolni

(5) A természetvédelmi Hatóság hozzájárulása szükséges bármilyen a fát érintő beavatkozáshoz.

(6) A védett fát táblával kell megjelölni.

Kezelési, területhasználati szabályok

5. § (1) A védett fa szabadon látogatható, megtekinthető.

(2) A védett fán és környezetében növényvédő szereket és más vegyi anyagokat csak a Természetvédelmi Hatóság hozzájárulásával szabad alkalmazni.

(3) A fán keletkező sebeket és esetleges bekorhadásokat szakszerűen kell kezelni.

Szabálysértések

6. § A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben az 1996. évi LIII. tv. 80. §-a szerinti természetvédelmi bírság szabható ki. Ezen túlmenően - a jogsértés jellegétől függően- szabálysértési, büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

A természetvédelmi hatóság a szabálytalan tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, megtiltására, illetve szükség szerint helyreállítási kötelezettség elrendelésére is jogosult.

Hatályba lépés

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 2003. május 8.

Dr. Szádeczki Zoltán Káli Sándor
c. főjegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére