Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 38/2003. (IX. 9.) sz. rendelete

a helyi oktatás irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatási rendjéről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 15. § (3) bekezdésében (továbbiakban: Stt.) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület (közgyűlés) a közösségi feladatainak ellátásával összefüggő szakmai-működési, számviteli, pénzügyi, gazdasági és foglalkoztatási adatainak statisztikai és információs rendszerének működéséről, a helyi önkormányzati statisztikai és információs rendszer adatszolgáltatóinak, adatgyűjtőinek, adatkezelőinek kötelezettségeiről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási feladatot ellátó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény).

(2) A rendelet hatálya továbbá kiterjed - a megfelelő eltérésekkel és a külön rendelkezések szerint - a helyi önkormányzati feladatot ellátó nem önkormányzati fenntartású közoktatási feladatot ellátó szervekre.

A rendelet célja

2. § (1) A rendelet célja a helyi önkormányzati feladat ellátásának elemi nyilvántartásokon alapuló hatékony, átlátható és egységes helyi önkormányzati statisztikai adatszolgáltatási rendszerének megalkotása, a helyi önkormányzati információs rendszer létrehozásával összefüggő adatgyűjtő, ellenőrző, tervező, elemző és értékelő, valamint döntés-előkészítő tevékenység statisztikai adatigényének előírása.

(2) Az adatszolgáltatás keretén belül megállapítja az adatszolgáltatási kötelezettséget, felelősséget, annak időpontjait, célját és feladatát, törekedve a párhuzamos adatkérések fokozatos megszüntetésére, az egyes irányítási (pl. közoktatási, pénzügyi, törvényességi stb.) területek adatigényeinek összehangolására.

(3) A kötelező és rendszeres, valamint rendkívüli adatszolgáltatás biztosítja a helyi önkormányzati irányítás számára az adatszolgáltatási feladatokkal összefüggő feladatok szabályait, különös tekintettel az adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, az adatok feldolgozására.

(4) A (3) bekezdésben megfogalmazott helyi önkormányzati irányítás feladatkörébe tartozik kiemelten az önkormányzati feladat tervezése, a pedagógiai és nevelési programok jóváhagyása, módosítása, az óvodai, iskolai és kollégiumi munkaidő-tervek (pl. tantárgyfelosztások) elemzése, az óvodai és általános iskolai felvétel megszervezése, a feladat ellátásának gazdasági és pénzügyi rendszerének működtetése és tervezése, a normatív feladatfinanszírozás szerinti költségvetési támogatás megállapítása, a költségvetés-tervezéssel összefüggő feladatok és annak végrehajtása ellenőrzésének támogatása, a törvényességi feladatok elvégzése.

(5) A (4) bekezdésen meghatározott helyi irányítási feladatok elemi nyilvántartásokon és összesített adatokon alapuló adatrendszerének, annak elemzésének és értékelésének alapját képezi a (4) bekezdésben foglalt feladatok elvégzéséhez szükséges adatszolgáltatási rendszer működési és eljárási folyamatainak meghatározása.

(6) A rendelet hatálya alá tartozó intézmények rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatása

a) az elemi adatok statisztikai gyűjtéséhez, a rendszer- és működési folyamatok ellenőrzéséhez kapcsolódó felméréshez, a statisztikai elemző és értékelő, valamint tervező-modellező rendszerhez, illetve a helyi döntés-előkészítéshez, a döntések hatásainak vizsgálatához,

b) valamint a pénzügyi és gazdasági analitikai információs rendszer működéséhez, azon belül a költségvetési és gazdasági tervezéshez, a költségvetési előirányzatok évközi módosításához, a költségvetési előirányzatok éven belüli teljesítésének, illetve felhasználásának ütemezéséhez, időarányos és teljesítésarányos méréséhez, a pénzellátáshoz, a költségvetési és gazdasági folyamatok alakulásának évközi megfigyeléséhez

kapcsolódik.

(7) A rendelet hatálya alá tartozó nem önkormányzati intézmények rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatása alapvetően a helyi önkormányzati feladat ellátásának feladatmutatóinak összehangolásához, a település egészét érintő adatfeldolgozáshoz kapcsolódik.

Az adatszolgáltatóra vonatkozó rendelkezések

3. § (1) Az intézmény saját szervezete gondoskodik a helyi statisztikai információs rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörbe tartozik a jogszabály által előírt elemi nyilvántartások e rendeletben előírt szabályok szerinti vezetése, a kötelező rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás, az adatrögzítés, adatellenőrzés, adathitelesítés, adattovábbítás teljesítése, a helyi önkormányzati statisztikai információs rendszer működésében, ellenőrzésében való közreműködés.

(3) Az elemi nyilvántartások adatait úgy kell rögzíteni és tárolni, bizonylati és iktatási rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az adatszolgáltató alkalmas legyen az adatszolgáltatási kötelezettség e rendelet által előírt formában és tartalomban való teljesítésére.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feladatokat a Közgyűlés által kiadott alapító okirat és az ellátott feladathoz kapcsolódó felelősségi szabályok meghatározásával a Közgyűlés által jóváhagyott megállapodás szerint részben önállóan gazdálkodó intézmény is elláthatja.

(5) A nem önkormányzati intézmények saját szervezeti analitikus nyilvántartásuk szerint gondoskodnak az előírt adatszolgáltatás teljesítéséről.

4. § (1) A rendszeres vagy rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtés kérdőívének, űrlapjának címoldala, számítógépes adatfelvétel esetén annak kísérőjegyzéke a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt információkat tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott módon a Közgyűlés által 6. § (3) bekezdésben meghatározott adathordozón és eszköz (pl. számítógépes program, űrlap-rendszer, stb.) segítéségével teljesíthető.

(3) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatással összefüggő nyilvántartásokat, iratokat, adatszolgáltatásokat a köziratokra vonatkozó jogszabályok, az adatkezelési, ügyirat-kezelési és iratselejtezési szabályok szerint - de legalább öt évig - köteles megőrizni.

A pénzügyi és gazdasági analitikai információs rendszerre vonatkozó külön rendelkezések

5. § (1) A szervezetileg önállóan gazdálkodó intézmény feladata saját és a hozzá tartozó intézmények elemi és összefoglaló költségvetésével, gazdasági eseményeivel összefüggő foglalkoztatási-munkaügyi, számviteli és vagyoni analitikus nyilvántartások formai és tartalmi elemeinek, számlarendjének és bizonylati rendszerének, a források és eszközök, bevételek és kiadások, vagyontárgyak és készletek elemi adatainak e rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének megfelelő összeállítása és rendszeres karbantartása.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmény saját gazdasági szervezete gondoskodik a számviteli, pénzügyi és vagyoni elemi nyilvántartások vezetésével, magában foglalva különösen:

a) a költségvetés-tervezéssel, gazdasági tervezéssel,

b) a rendelkezési jog szerinti előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, illetve a felügyeleti szervnél annak kezdeményezésével,

c) a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel,

d) a pénzkezeléssel és banki pénzforgalommal, a készpénz-kezeléssel,

e) a kötelezettségvállalással, az utalványozással és érvényesítéssel,

f) az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a - meghatározott értékhatárig - tárgyi eszköz felújítással és beruházással,

g) a vagyongazdálkodással, vagyonkezeléssel, a vagyon használatával és - meghatározott értékhatárig - hasznosításával,

h) a foglalkoztatással, munkaerő-gazdálkodással,

i) a számviteli, pénzügyi és gazdasági elemzéssel, az adatellenőrzéssel, adatértékeléssel, értékelemzéssel, a költségvetési és gazdasági folyamatok célszerűségi és hatékonysági vizsgálatával, a költségvetési és gazdasági folyamatok tervezésének pontossága mérésével összefüggő feladatok ellátásáról.

(3) Az önállóan gazdálkodó intézmény a (2) bekezdésben foglalt feladatkör elemeit a Közgyűlés által kiadott alapító okirat és a számviteli alapelvek és politika, számviteli rend, illetve a Közgyűlés által jóváhagyott önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény között kötött megállapodás alapján az ellátott feladathoz kapcsolódó meghatározott felelősségi szabályok szerint látja el.

(4) A (2) bekezdésben foglalt feladatkör egyes elemeit a (3) bekezdésben előírt szabályok alkalmazásával a részben önállóan gazdálkodó intézmény saját szervezete is elláthatja.

Az adatgyűjtőre vonatkozó rendelkezések

6. § (1) Az adatgyűjtő a Közgyűlés által meghatározott szervezet, illetve a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szerv (a továbbiakban: adatgyűjtő), amely csak e rendeletben meghatározott módon kötelezheti adatszolgáltatás teljesítésére az adatszolgáltatót.

(2) Az adatgyűjtő köteles meghatározni e rendelet 1. sz. melléklete szerint az adatgyűjtés céljára szolgáló központi adatbankot, elérési címét, az adatszolgáltató adatrögzítésének, adattovábbításának technológiai módját, az adatfeldolgozás módját, köteles rögzíteni az adatok átvételének időpontját, és az adatszolgáltatás teljesítésének igazolását.

(3) Az adatszolgáltatást lebonyolító eszközökről (statisztikai kérdőívekről, űrlapokról vagy adatgyűjtő számítástechnikai programokról) és az adathordozó közreadásáról az adatgyűjtő szerv köteles gondoskodni.

(4) Az adatgyűjtő a szolgáltatott adatokkal összefüggő nyilvántartásokba, iratokba - előzetes, az ellenőrzést legalább a kézhezvételtől számított öt munkanappal megelőző értesítés alapján - az adatszolgáltatónál betekinthet. Az adatgyűjtő a betekintés során ellenőrzi az adatok hitelességét, illetve az elemi nyilvántartások és az ügyirat-kezelési szabályzat, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség során elrendelt szabályok és előírások összhangjának érvényesítését.

7. § (1) A felügyeleti vagy tulajdonosi ellenőrzés során figyelemmel kell lenni az adatszolgáltatásra kötelezett, illetve ellenőrzött szerv munkájára. Az ellenőrzést úgy kell megszervezni, hogy az a folyamatos működést ne akadályozza.

(2) Az adatgyűjtő köteles gondoskodni arról, hogy az érintett adatszolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet megelőző év december 15.-ig megismerje annak érdekében, hogy az adatszolgáltatáshoz szükséges elemi nyilvántartásait, iratkezelési rendjét, bizonylati rendszerét annak megfelelően alakíthassa ki.

(3) Az ellenőrzés során tudomásra jutott adatok védelmére az Stt. 17. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(4) Nem önkormányzati fenntartású vagy tulajdonlású szervezet esetében a helyi önkormányzati ellenőrzés a helyi önkormányzati feladat ellátása teljesítésének ellenőrzésére terjed ki, amelynek fontosabb szabályait a helyi önkormányzati feladat ellátásának megbízásáról szóló közoktatási megállapodásban kell rögzíteni.

Az adatszolgáltatás rendje

8. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, megszabott határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen, az adatgyűjtések elrendelésében meghatározott rend szerint köteles szolgáltatni.

(2) A helyi önkormányzati statisztikai adatszolgáltatási rendszer magában foglalja a jogszabályok által kötelezően előírt adatok gyűjtését, rögzítését, adattovábbítási kötelezettségét, az adatszolgáltatási eljárás rendjének betartását, az adatközlő felelősségét az adatok hitelességéért, az adatközlés ellenőrzéséért.

(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért az adatszolgáltatásra kötelezett szervezet vezetője felelős, felel az adatszolgáltatás eljárási és tartalmi teljesítéséért.

9. § (1) Az intézmény e rendelet 16. §-ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásaiból nyert számviteli analitikus és főkönyvi adatokat minden hónap 15. napjáig szolgáltatja.

(2) Az intézmény e rendelet 16. §-ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó létszám- és illetményadatokat a Magyar Államkincstárral kötött megállapodás szerint egyidejűleg szolgáltatja.

(3) Az intézmény e rendelet 16. §-ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásaiból nyert foglalkoztatási és szakmai-közszolgáltatói adatokat - a helyi önkormányzat előzetes rendelkezései alapján, a 11. §-ban előírt módon - meghatározott időpontban, a tanévhez, nevelési évhez igazítottan félévente, legkésőbb október 31-ig és május 31-ig szolgáltatja.

(4) Az intézmény e rendelet 16. §-ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásaiból nyert gyermekek óvodai felvételéhez, tanulók általános iskolai felvételéhez nyert adatokat a felvétel bejegyzésétől számított 15 napon belül szolgáltatja.

(5) Az intézmény e rendelet 16. §-ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásaiból nyert adatokat köteles szolgáltatni minden olyan kérelemhez, amely a pedagógiai program jóváhagyásához, módosításához, az intézményi munkaidő-rend, a tantárgyfelosztás elemzéséhez szükséges.

(6) Az intézmény e rendelet 16. §-ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó intézményi törzs adatokat egyszer felvételezi analitikus nyilvántartásaiban, illetve az e rendeletbe foglalt szabályok szerint karbantartja.

(7) Az intézmény e rendelet 16. §-ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásai szerinti adatokban bekövetkező változásokat 30 napon belül analitikus nyilvántartásán belül átvezeti.

10. § A nem önkormányzati intézmény e rendelet 16. §-ban meghatározott adatokat félévente, - a 11. §-ban előírt módon - október 31-ig és május 31-ig szolgáltatja.

11. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezettség az e rendeletben meghatározott formában és tartalommal, a kísérőjegyzék alapján, a képviselő-testület (közgyűlés) által megjelölt módon, a képviselő-testület (közgyűlés) által biztosított kérdőíven, űrlapon, más vagy mágneses adathordozón, illetve kommunikációs vonalon, információs hálózaton keresztül a képviselő-testület (közgyűlés) által közreadott számítástechnikai programok segítségével szolgáltat adatot.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése magában foglalja különösen az adatfelvitelt, az adatmódosítást, adatjavítást és adathitelesítést, valamint az adattovábbítást.

(3) Jelen rendelet szabályai szerint az adatfelvitel az adatok első ízben történő felvitelét, az adatmódosítás a megváltozott adat elemi nyilvántartáson való átvezetését, az adatjavítás a hibás adat valós adatra történő cseréjét, az adathitelesítés az adatok valódiságának elismerését, az adattovábbítás az előírt forma és eljárás szerint az adatok adatgyűjtőhöz való eljuttatását jelenti.

Az adatszolgáltatásról vezetett nyilvántartás és adatfeldolgozás

12. § (1) Az adatszolgáltatás során összegyűjtött adatok kezeléséért és az adatok feldolgozásáért a képviselő-testület (közgyűlés) által meghatározott szervezet felel (a továbbiakban adatkezelő és adatfeldolgozó).

(2) A statisztikai adatgyűjtések, ellenőrző adatfeldolgozása, a statisztikai adatok elemzése és értékelése során az adatfeldolgozó figyelembe veszi a közösségi feladatokat ellátó intézmények irányítási és működési folyamataival összefüggő adatok statisztikai méréséről, adatellenőrző, elemző, értékelő és tervező rendszeréről szóló előírásokat.

(3) Az adatfeldolgozásokról vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adatállomány megnevezését, az adatfeldolgozás szakaszainak, valamint a munka befejezésének dátumát, a tárolás és kezelés helyét és módját, továbbá az adatkezelő személyek nevét és aláírását.

13. § (1) A nyilvántartásnak naprakészen kell követhetővé tenni az adatállomány útját.

(2) Az adatszolgáltatásról vezetett nyilvántartásba való betekintést, a külső - pl. kutatási célokat szolgáló - adathozzáférési igények bejelentését és - önköltség alapú - teljesítését az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően az adatkezelő végzi.

(3) Az adatátadás és adatátvétel részletes feltételeit az adatátadó és az adatátvevő megállapodása határozza meg. Az adatközlést megtagadni csak alapos és részletes indokolással lehet.

Az adatok nyilvánossága és a tájékoztatás

14. § (1) A végrehajtott adatgyűjtés eredményei - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - nyilvánosak. A nyilvánosságra hozatalról az adatkezelő saját hatáskörében az adatvédelmi szabályzatban előírt módon gondoskodik.

(2) Nem lehet nyilvánosságra hozni a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19. § (3) bekezdése szabályai, valamint az Stt. 17. § (2) bekezdésében alapján az államtitoknak, szolgálati titoknak minősített adatokat, valamint az Stt. 17. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi adatokat. Az egyedi adatok más jogszabályok alkalmazása szempontjából magántitoknak minősülnek. Az ezek védelmére vonatkozó szabályok betartásáért az adatszolgáltató és az adatgyűjtő személyek egyaránt felelősek.

(3) A közérdekű adatok kezelése, hozzáférése és a megállapított költségtérítés, a szolgálati vagy államtitokká nyilvánítás és adatvédelem szabályairól az adatkezelő a Szervezeti és Működési Szabályzatában rendelkezik.

(4) A tájékoztatási rendszer biztosítja a kötelező adathozzáféréseket. A tájékoztatási rendszer tartalmi elemei az adathordozókon levő adatállományból és a nyilvánosságra szánt összefüggés-elemzésekből, értékelemzésekből, értékelésekből állnak.

(5) Az adatkezelő a statisztikai adatszolgáltatás adataiból és elemzéseiből - önköltséges áron - statisztikai kiadványt, periodikát, évkönyvet, multimédia adathordozót forgalmazhat.

Rendkívüli adatszolgáltatás

15. § (1) A Közgyűlés, illetve átruházott hatáskörben a polgármester a helyi önkormányzati feladat ellátása és működése biztosításával, továbbá a gazdálkodással összefüggésben rendkívüli adatszolgáltatást rendelhet el abban az esetben, ha előre nem látható ok, jogszabályi változás miatt adattartalmi vagy adatszerkezeti változás történt, illetve a helyi önkormányzati tevékenységével összefüggésben felmerült adatigényét a központi adatbank adatállománya nem képes teljesíteni.

(2) A rendkívüli adatszolgáltatás rendjére az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

Az adatszolgáltatási körök

16. § (1) Az intézmény számára e rendeletben meghatározott adatszolgáltatásával kapcsolatos előírt adatköröket a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatkörökre - különösen a személyes adatokat is tartalmazó nyilvántartásokra épülő adatkörökben - nem alkalmazható olyan módszer, amely természetes azonosító adat (pl. név, személyi szám, stb.) valósul meg.

(3) A (2) bekezdésben jelölt adatkörök esetében olyan mesterségesen képzett kód alkalmazását kell megvalósítani, amely folytán az adatok személy azonosítására alkalmatlan módon kerülnek rögzítésre.

(4) Az adatszolgáltatás nem terjed ki a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. § 1. pontja értelmében személyes adatnak minősülő adatfajtára. Ezen adatokat a jogviszony értelmében nyilvántartásra kötelezett jogi személy kezeli.

(5) A nem önkormányzati intézmény számára e rendeletben meghatározott adatszolgáltatásával kapcsolatos előírt adatköröket a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(6) A Közgyűlés az intézmények számára az (1) bekezdésben meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó - egységes fogalmi meghatározásokon alapuló - adatgyűjtési szabványok, a feladatellátás elemzéséhez kapcsolódó szakmai-működési, foglalkoztatási, számviteli, pénzügyi és törvényességi mutatószámok (indikátorok) rendszerét évente december 15.-ig nyilvánosságra hozza.

(7) A (6) bekezdésben foglalt mutatószámokat (indikátorok) a nem önkormányzati intézmények számára a Közgyűlés tájékoztatásképpen megküldi.

Záró rendelkezések

17. § (1) A Közgyűlés a 16. § (3)-(4) bekezdésekben meghatározott főbb összesítő mutatók költségvetési, pénzügyi, illetve gazdasági mutatószámokként való alkalmazásáról feladatonként minden évben a költségvetési rendelet elfogadásakor, annak mellékletében dönt.

(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Miskolc, 2003. szeptember 4.

Dr. Mihalecz Péter Káli Sándor
aljegyző polgármester

1. sz. melléklet

a helyi oktatás irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatási rendjéről szóló 38/2003. (IX. 9.) sz. rendelethez

Az adatszolgáltatás címlapja, illetve kísérőjegyzéke

Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik!

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után!

Az adatgyűjtést elrendelő szerv:

Jogszabály száma:

Az adatgyűjtés címe:

Az adatszolgáltatók köre:

Az adatszolgáltatás gyakorisága:

Az adatszolgáltatás kezdő időpontja:

Az adatszolgáltatás határideje:

Az adatfeldolgozást lebonyolító szervezet:

Az adatgyűjtés központi adatbankja:

A központi adatbank elérési címe:

Az adathordozó neve és eszköz típusa megnevezése:

Az adatrögzítés módja:

Az adattovábbítás módja:

Az adatfeldolgozás módja:

Az adatszolgáltatás teljesítése időpontja:

Az adatátadás és adatátvétel időpontja:

Az adatszolgáltató (vezető) aláírása:

szervezet nyilvántartási száma .....................................P.H.

Az adatgyűjtő részéről adatátvevő aláírása:

adatátvevő

azonosító......................................................P.H.

2. sz. melléklet

a helyi oktatás irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatási rendjéről szóló 38/2003. (IX. 9.) sz. rendelethez

I. Intézményi törzs adatkörök

Az alapító okirathoz, illetve intézménytörzs állományhoz kapcsolódó intézményazonosító és fenntartó-azonosító címek és kódok székhely és telephely szerint, valamint analitikus és szintetikus pénzügyi információs rendszer kódok

1. Fenntartó és intézményazonosítók.

2. Intézményi alapító okirat adatai.

3. Ingatlan- és vagyonazonosítók.

4. Szakmai, irodai és kiszolgáló helyiségek adatai.

5. Szakmai eszközjegyzékek adatai.

II. Pénzügyi, számviteli és foglalkoztatási (munkaügyi) adatkörök

A számviteli és pénzügyi információs körök

1. Analitikus számviteli-könyvviteli adatok.

2. A költségvetési és kincstári beszámoló adatai.

3. Az állami normatíva igénylés adatai

4. Az intézményi saját bevételek és átvett pénzeszközök adatai

5. Elemi költségvetés költségvetési alapokmány adatok.

6. Analitikus foglalkoztatási adatok, létszám- és illetmény adatok - személyi azonosítók nélkül - a közalkalmazotti törvény 5. sz. melléklete szerint.

7. A személyi juttatások tervezéséhez szükséges analitikus adatok, különös tekintettel a túlórákra, helyettesítésekre, készenlétre, ügyeletre, költségtérítésekre, költséghozzájárulásokra.

8. Analitikus beszerzési, beruházási adatok.

9. A nem szakmai foglalkoztatottak munkabeosztásával összefüggő csoportosított adatok - személyi azonosítók nélkül, munkaidő-mérleg adatok.

10. A nem szakmai foglalkoztatottak napi és heti foglalkozási rendjével összefüggő adatok.

11. Logisztikai adatok.

12. Költségnem adatok

13. Tevékenység adatok

14. Költséghely adatok

15. Ingatlan-nyilvántartási adatok

16. Vagyon-nyilvántartási adatok

III. Közoktatási információs körök

1. Óvodai beírt gyermekek szakmai nyilvántartási csoportosított adatai - személyi azonosítók nélkül.

2. Óvodai nevelési program adatok, munkaidő-tervek adatai, óvodai napi és heti munkarendi, foglalkozási rendi adatok.

3. Óvodai felvételi és beiratkozási adatok.

4. Óvodai tanügyi dokumentumok szakmai és személyi azonosítás nélküli adatai.

5. Óvodai OM statisztikai adatok.

6. Iskolai tanulói jogviszony szerinti szakmai nyilvántartási csoportosított adatok - személyi azonosítók nélkül.

7. Iskolai pedagógiai és szakmai program adatok.

8. Iskolai tantárgyfelosztás, ügyeleti rend, tanfolyami rend, iskolai napi és heti munkarendi, foglalkozási rendi adatok.

9. Iskolai felvételi és beiratkozási adatok.

10. Iskolai tanügyi dokumentumok szakmai adatai különös tekintettel a tanulói létszámokra, osztályszámokra, csoportszámokra, ellátott tanórai és tanórán kívüli foglalkozások óraszámaira, évfolyamismétlési, étkezési adatokra, a nevelési tanácsadással, szakértői bizottság szakértői véleményével összefüggő csoportosított adatokra.

11. Az iskolai versenyekkel összefüggő adatok.

12. Iskolai OM statisztikai adatok.

13. Kollégium kollégiumi tagsági jogviszony szerinti szakmai nyilvántartási csoportosított adatok - személyi azonosítók nélkül.

14. Kollégiumi pedagógiai program adatok. Kollégiumi ügyeleti rend, napi és heti munkarendi, foglalkozási rendi adatok.

15. Kollégiumi felvételi és beiratkozási adatok.

16. Kollégium tanügyi dokumentumok szakmai adatai.

17. Kollégiumi OM statisztikai adatok.

18. Pedagógiai szakszolgálatok ellátottjainak szakmai csoportosított adatai - személyi azonosítók nélkül.

19. Pedagógiai szakszolgálatok szakmai program adatok.

20. Pedagógiai szakszolgálatok ügyeleti rend, napi és heti munkarendi, foglalkozási rendi adatok.

21. Pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatás tanügyi dokumentumai szakmai adatai.

22. Pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatás OM statisztikai adatok.

23. Pedagógiai szakmai szakszolgáltatók és szakmai szolgáltató szakmai program, munkaterv adatok.

24. Pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatás tanügyi dokumentumok szakmai adatai - személyi azonosítók nélkül

25. Pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatás OM statisztikai adatok.

26. A közoktatási törvény 2. sz. mellékletében meghatározott tanulói és alkalmazotti adatok.

27. A szakmai és üzemeltetési foglalkoztatottak munkabeosztásával összefüggő csoportosított adatok - személyi azonosítók nélkül, munkaidő-mérleg adatok.

28. A közoktatási szolgáltatások térítési díjai és tandíjai, a térítési díj és tandíj alsó és felső határa, átlagos értéke.

3. sz. melléklet

a helyi oktatás irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatási rendjéről szóló 38/2003. (IX. 9.) sz. rendelethez

Nem önkormányzati intézmény által szolgáltatott adatkörök

1. Gyermeklétszám és csoportszám adatok óvodák esetében.

2. Tanulói létszám és osztályszám adatok iskolák és kollégiumok esetében.


  Vissza az oldal tetejére