Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 64/2003. (XII. 9.) számú rendelete

az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 45. §-a alapján az anyagi érdekeltségi rendszer szabályait az alábbiak szerint határozza meg:

Az érdekeltségi rendszer célja

1. § (1) Az anyagi érdekeltségi rendszer célja a helyi önkormányzatok ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítése, ezáltal az elérhető adóbevételek növelése, az adóhátralékok növekedésének elkerülése, valamint az adóellenőrzési feladatok ösztönzése, különös figyelemmel az adókötelezettségüknek önként eleget nem tevők körében az adóforrások minél szélesebb körű feltárására, az adók lehetőség szerinti leggyorsabb eljárásban történő előírására és beszedésére.

(2) Az ebben közreműködő önkormányzati köztisztviselők a végzett munka színvonala és eredményessége alapján jutalékban részesíthetők. Ennek érdekében a Közgyűlés az önkormányzatot megillető adóbevétel terhére érdekeltségi alapot hoz létre.

A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában adóigazgatási feladatokat végző, e feladatok ellátásában, ellenőrzésében, szervezésében, irányításában személyesen közreműködő köztisztviselőkre, így különösen az Adó Osztály vezetőjére és dolgozóira, a jegyzőre, aljegyzőre.

Az érdekeltségi alap forrásai

3. § (1) Az érdekeltségi alap képzése az alábbi forrásokból történik:

a) Az önkormányzat ügykörébe tartozó adókban jogerősen megállapított és beszedett adóhiány, adóbírság és mulasztási bírság 25%-a.

b) A befizetett késedelmi pótlék, végrehajtási költség, továbbá az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett és az adóügyi dolgozók eredményes tevékenysége folytán beszedett adótartozás 25%-a.

(2) Az (1) bekezdés szerint képzett érdekeltségi alap éves szinten nem haladhatja meg az e rendelet hatálya alá tartozó köztisztviselőket 4. § (3) bekezdés alapján megillető érdekeltségi jutalék - 5. § (2) bekezdése szerinti adót és járulékokat is magában foglaló - összegét.

Az érdekeltségi jutalék kifizetésének feltételei és mértéke

4. § (1) Az érdekeltségi alapból akkor lehet kifizetést teljesíteni, ha az évi - előleg esetében félévi - adóbevétel eléri az önkormányzat ügykörébe tartozó adók folyó évi (félévi) helyesbített előírás korrigált összegének megfelelő tőkefizetési kötelezettség 95%-át.

(2) A folyó évi (félévi) helyesbített előírás korrigált összegének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni a nem jogerős vagy nem esedékes előírásokat, a visszatérítés címén előírt, valamint a felfüggesztett, illetőleg a csőd- és felszámolási eljárások keretében tartozásként nyilvántartott összegeket.

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó köztisztviselőt legfeljebb hat havi érdekeltségi jutalék illeti meg, melyet a jogosultaknak a teljesítési időszak utolsó havi besorolási alapbérének alapulvételével kell elszámolni.

(4) A jutalékot két részletben, július 31. napjáig (előleg), illetve az adóévet követő év január 31. napjáig kell kifizetni, feltéve, hogy az annak fedezetéül szolgáló érdekeltségi alap rendelkezésre áll. Július 31. napjáig a kifizetéskor érvényes alapbér legfeljebb háromszorosával egyenlő jutalék-előleg kerülhet kifizetésre.

(5) Amennyiben a jutalék kifizetésére jogosult a reá vonatkozó törvény alapján őt megillető éves rendes szabadságon túl további hatvan napot meghaladóan a munkából távol volt, részére csak a jutalék időarányos része fizethető ki.

(6) Az érdekeltségi jutalék (5) bekezdés szerinti időarányos része az arra jogosult- naptári év közben - nyugdíjba vonuló, valamint munkaviszonyát egyéb módon megszüntető köztisztviselőt is megilleti.

(7) Az érdekeltségi jutalék a fegyelmi eljárás alatt, illetőleg érvényes fegyelmi büntetés hatálya alatt álló köztisztviselő részére nem fizethető ki, fegyelmi büntetés esetén - a megrovást kivéve - annak leteltét követően sem. Nem jogosult a jutalék kifizetésére továbbá az sem, akinek a fegyelmi eljárás ideje alatt közszolgálati jogviszonya megszűnik.

Az érdekeltségi alap kezelése

5. § (1) Az érdekeltségi alapot elkülönítetten kell nyilvántartani. Az érdekeltségi alapként felhasználható összegeket a zárási összesítő, illetve az analitikus nyilvántartások összesített adatai tartalmazzák.

(2) Az érdekeltségi alapot megillető részesedést a 4. § (4) bekezdésében meghatározott időpontokig kell az önkormányzat költségvetési számlájára átutalni. Az érdekeltségi alapnak fedeznie kell a bérjellegű kifizetéseket terhelő adó és járulékok összegét is.

(3) Az érdekeltségi alapból a jutalék (jutalék-előleg) kifizetését a közvetlen munkahelyi vezető egyéni értékeléssel megalapozott javaslatára, illetőleg az osztályvezető részére - a polgármester egyetértésével - a jegyző, a jegyző és az aljegyző részére a polgármester engedélyezi.

(4) Az egyéni értékelések elvégzése során a közvetlen munkahelyi vezető a folyamatosan vezetett és összesített teljesítménymutatók mellett figyelembe veszi különösen a köztisztviselő munkakörét, feladatkörét, felelősségteljes és humánus munkavégzését, az ellenőrzési és a végrehajtási munka ellátásának szakmai színvonalát, gyorsaságát, az adott időszakban munkából való távolléte időtartamát, az effektív közszolgálatban eltöltött jogviszonya időtartamát, legutolsó minősítési eredményét és az egyéni teljesítménykövetelmények elérése iránt kifejtett magatartását, illetőleg egyéb szempontokat.

(5) A jegyző, az aljegyző és a vezetők esetében e rendelet célkitűzéseinek elérése érdekében kifejtett döntéshozó, irányító, szervező és ellenőrző tevékenysége értékelhető.

(6) *  Az érdekeltségi alap kezelésének szabályszerűségét a Pénzügyi Bizottság - elnöke útján - figyelemmel kíséri.

Záró rendelkezések

6. § *  Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

Miskolc, 2003. december 4.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére