Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 40/2004. (XI. 10.) sz. rendelete

a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Bevezető

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése - élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (5) bekezdésében, és 16. §-ában foglaltakra, valamint a VI: 33248/2003. sz. határozattal elfogadott Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Civil Koncepciójára - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Közgyűlés elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a Miskolcon élő vagy dolgozó polgárok önszerveződő közösségei, civil szervezetei végeznek a kultúra közvetítése, a hagyományok ápolása, a környezet-, állat- és a természetvédelem, a műszaki- és tudományos közélet, a különböző korosztályú fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése, a településfejlesztés és - szépítés, a rászorulók támogatása, a lakosság oktatása, művelődése, egészségvédelme, sportolása, az esélyegyenlőség és a demokrácia megteremtése, az önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében.

2. § (1) Az 1. §-ban megfogalmazott elvek megvalósulása, a civil szervezetek közötti esélyegyenlőség megteremtése érdekében a Közgyűlés az éves költségvetéséről szóló rendeletében - a város anyagi lehetőségeitől függően - pályázati-támogatási rendszert alkalmaz a civil szervezetek részére (a civil szervezetek körét a 2003. november 5-ei Közgyűlésen VI: 33248/2003. sz. határozattal elfogadott Civil Koncepció határozza meg) a jelen rendeletben megfogalmazott szabályok szerint:

(2) A pályázati-támogatási eljárást az alábbi keretek felhasználása során kell alkalmazni:

A Közgyűlés bizottságai részére az éves költségvetésben biztosított keret azon részére, amelyet civil szervezetek programjainak, működésének támogatására kíván felhasználni.

3. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

- azon civil szervezetekre, melyeket a B.-A.-Z. Megyei Bíróság legalább egy éve hivatalosan nyilvántartásba vett, székhelye Miskolcon van, tevékenységét a városban fejti ki, köztartozása nincs, csődeljárás nem folyik ellene. Országos szervezet esetében feltétel, hogy működési engedéllyel rendelkező intézményt működtessen a városban.

Az elbírálás során előnyt élvez a Regionális Civil Központ Alapítvány által működtetett Civil Ház irodáján nyilvántartását kérő egyesület, alapítvány, különösen ha valamely Civil Műhely, a Civil Fórum munkájában aktívan részt vesz.

(2) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki

a) az önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés (szociális területen), közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló szervezetek feladatellátására,

b) azon sportszervezetek támogatására, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési- és sportfeladatairól szóló rendelete (VI-147/59.786/2004. sz. határozat) nevesít, szabályoz,

c) magánszemélyekre és gazdasági társaságokra.

4. § (1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott keret felhasználása során a civil szervezetek pénzügyi támogatása (továbbiakban: pénzügyi támogatás) iránti pályázatokat írásban, az 1. sz. mellékletben szereplő Pályázati Adatlapon a Polgármesteri Hivatal illetékes, a pályázati felhívásban megjelölt Főosztályára kell benyújtani. A támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg az önkormányzat a civil szervezetet nyilvántartásba veszi.

(2) A pályázathoz csatolni kell:

a) a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételről szóló kivonat 90 napnál nem régebbi másolatát,

b) a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát,

c) 30 napnál nem régebbi APEH igazolást arról, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,

d) a pályázatot megelőző év pénzügyi beszámolóját,

e) a civil szervezet utolsó mérleg-beszámolójának másolatát.

5. § (1) A 2. § (2) bekezdése alapján beérkezett pályázatokat és támogatási kérelmeket - a pályázati határidő elteltét követő 30 napon belül -a civil szervezet tevékenységi köre szerint illetékes szakmai Főosztály megvizsgálja, és indokolással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére, amelyet a szakmai Bizottság elé terjeszt. Amennyiben jogszabály a döntési jogosultságot a Közgyűlés hatáskörébe rendeli, az illetékes bizottság szakmai javaslatára a Közgyűlés dönt. A pályázatokat értékelő bizottsági ülésre a Civil Fórum képviselőjét, a civil tanácsnokot és a civil referenst tanácskozási joggal meg kell hívni. A formailag hibás, a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek, nem értékeli szakmailag az illetékes bizottság.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott javaslat kialakítása érdekében az illetékes szakmai Főosztály vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy az önszerveződő közösség tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz javát mennyiben szolgálja, szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.

(3) Az illetékes bizottság, vagy amennyiben a jogszabály a döntési jogosultságot a Közgyűlés hatáskörébe rendeli a Közgyűlés, az elé terjesztett pályázatokat értékeli, indoklással ellátott határozatot hoz a támogatás odaítélésére, annak összegére, valamint az elutasításra.

(4) Az illetékes bizottság vizsgálata elsősorban arra terjed ki, hogy:

a) a civil szervezet az előző két évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e,

b) a civil szervezet milyen tevékenységet folytat a város lakossága, illetve annak csoportjai irányába,

c) a civil szervezetnek vannak-e más partnerei és egyéb támogatói a cél eléréséhez,

d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását.

6. § (1) A véleményezett pályázatok Bizottság elé terjesztéséről a szakmai Főosztály gondoskodik. 5 § (3) bekezdése alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntési jogosultság esetén a Bizottság szakmai javaslata alapján a Közgyűlés dönt.

(2) A pályázatok elbírálása során a Bizottság, illetve a Közgyűlés dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy e mód a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.

(3) A Bizottságnak, illetve a Közgyűlésnek a pénzügyi támogatás megállapításáról szóló határozatában meg kell jelölni az alábbiakat:

a) a támogatás felhasználása milyen célra történhet,

b) a támogatás egy összegben vagy meghatározott ütemezéssel utalható át a civil szervezet számlájára,

c) a támogatásról milyen határidővel köteles elszámolni a civil szervezet.

(4) A támogatásról szóló határozat alapján a pályázóval megállapodást kell kötni, amelyet a Polgármester ír alá.

(5) A támogatás csak a Bizottság, illetve a Közgyűlés határozatában megjelölt célra használható fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Bizottság előzetesen a szakmailag illetékes Főosztály javaslatára hozzájárult.

(6) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az a civil szervezet, amely:

a) az előző évi pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,

b) a kapott támogatást a Bizottság előzetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel,

c) a 4. § (2) bekezdésében felsorolt mellékleteket a pályázati anyaghoz nem csatolta.

7. § (1) A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a megállapodásban rögzített határidőig köteles elszámolni az alábbiak szerint:

a) szakmai, tartalmi beszámoló, melyet a pályázatot kiíró szakmai Főosztálynak köteles megküldeni,

b) *  pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének felhasználásáról szóló, könyvelési számmal ellátott bizonylatok hiteles másolata, melyet a Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztálynak köteles megküldeni,

c) az önkormányzat a támogatás célirányos felhasználását és az elszámolás valódiságát belső ellenőrzés keretében ellenőrzi.

(2) A Bizottság, illetve a Közgyűlés által a civil szervezetek részére megállapított pénzügyi támogatásokról, valamint a támogatott célokról minden évben tájékoztatót kell közzétenni az Önkormányzat hivatalos honlapján - a döntést követő 30 napon belül.

Záró rendelkezés

8. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére