Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 15/2005. (IV. 20.) sz. rendelete

az Önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (III.01.) Korm. rendelet 32/D. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet célja és hatálya

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által (továbbiakban: Önkormányzat) a magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakások hasznosításának, és a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő - nem önkormányzati tulajdonú - bérlakásban lakó személyek részére a központi (állami) és önkormányzati vissza nem térítendő lakbér támogatás nyújtásának feltételeit.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának céljából bérbevett lakásokra, valamint a nem önkormányzati tulajdonú bérlakásban élő, központi (állami) és önkormányzati vissza nem térítendő lakbértámogatást igénylő személyekre.

(2) *  Az albérletbe adói jogok és kötelezettségek gyakorlásával a Közgyűlés a MIK Zrtt bízza meg.

II. fejezet

Az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakások hasznosításának feltételei

Általános feltételek

3. § (1) *  Az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából legalább 60 hónap időtartamra bérbevett lakások körét és számát a MIK Zrt. előterjesztése alapján a Közgyűlés határozza meg

(2) A bérbe vehető lakások komfortfokozata:

- komfortos (kivéve a hagyományos -szilárd tüzelőanyagú- fűtéssel rendelkező lakásokat),

- összkomfortos lehet.

(3) A bérelt lakások alapterület szerinti kiválasztásakor az igénylők névjegyzékén szereplő család nagyságra figyelemmel kell eljárni.

(4) A bérbe vehető lakások darabszáma az Önkormányzat költségvetésében szereplő keretösszeg nagyságrendjének figyelembevételével határozható meg, azon nem terjeszkedhet túl.

(5) Az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakások lakbére a rendelet hatályba lépésének évében

- garzon és 1,5 szobás lakások esetében 30.000.- Ft/hó,

- 1,5 szobát meghaladó lakások esetében 35.000.- Ft/hó.

A bérleti díj mértéke minden év januárjától a tárgyévet megelőző évben a KSH. által közölt általános infláció mértékével automatikusan emelkedik.

(6) *  A lakás tulajdonos és az önkormányzat közötti bérleti szerződést a MIK Zrt. köti meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 74/a. §-ában, és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdésének ty) pontjában foglaltakra is figyelemmel.

(7) A jövedelmi helyzetek alapján rászoruló bérlő a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2001. (III.01.) Korm. rendelet 32/D. §-a szerint lakbértámogatást igényelhet.

(8) A lakásra az albérlővel csak határozott idejű szerződés köthető, melynek időtartama legfeljebb egy év.

Az albérlő kérelmére - amennyiben a 4. § szerinti jogosultság feltételei fennállnak - a szerződés évente hosszabbítható.

A jogosultság feltételei

4. § *  Az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakásban albérletre azok a személyek jogosultak, akiknek szociális bérlakásra való jogosultságát a MIK Zrt.- Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről szóló rendelete alapján (továbbiakban Lakásrendelet) - elismerte.

A jogosultság elbírálása

5. § (1) *  Az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakásra az igénylést (továbbiakban kérelem) a MIK Zrt.-hez (a II. fejezetben a továbbiakban bérbeadó) kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell:

a) a család kereső tagjainak jövedelemigazolását a megelőző egy évről,

b) a vagyoni helyzetről szóló 1.sz. melléklet szerinti nyilatkozatot.

(2) A bérbeadó a kérelmet 30 napon belül megvizsgálja és megállapítja, hogy a kérelmező az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakás bérletére jogosult-e.

Ezt követően a bérbeadó az igénylőt a nyilvántartásába felveszi, vagy ha a kérelem nem teljesíthető - mert nem felel meg a 4. §-ban foglaltaknak - erről az igénylőt tájékoztatja.

Az önkormányzat által, magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakásokat igénylők névjegyzéke

6. § (1) *  Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság (továbbiakban bizottságok) a bérbeadó előkészítése alapján állítja össze az önkormányzat által, magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakásokat igénylők névjegyzék tervezetét.

(2) A névjegyzék tervezetet a Polgármesteri Hivatal és a bérbeadó hirdető tábláján 15 napra ki kell függeszteni azzal a megjegyzéssel, hogy a névjegyzékkel kapcsolatban a kifüggesztés alatt a bérbeadóhoz észrevételt lehet tenni.

(3) A Bizottságok a beérkezett észrevételek figyelembevétele mellett - az indokolt módosításokkal - a végleges névjegyzéket jóváhagyják.

(4) A lakásbérleti igényeket a névjegyzéki sorrend szerint kell teljesíteni. A sorrendtől csak abban az esetben lehet eltérni

- ha a soron következő rendelkezésre álló lakás szobaszáma ezt indokolja,

- az igénylő nem fogadja el a felajánlott lakást,

- az igénylő jövedelme nem teszi lehetővé a lakás fenntartását.

Amennyiben a sorrendtől való eltérés indoka a felajánlott lakás igénylő általi el nem fogadása volt, úgy az igénylőt a névjegyzéken tíz hellyel hátrább kell sorolni.

A sorrend módosításának másik két esetében a névjegyzéken soron következő igénylőnek kell a lakást felajánlani.

(5) A jóváhagyott névjegyzékről az igénylőt automatikusan törölni kell, ha

a) valótlan adatot közölt és ennek következtében került a névjegyzékbe,

b) lakhatása saját tulajdonú lakás vásárlásával, építésével, vagy önkormányzati bérlakás kiutalásával megoldódott.

A házastársak (élettársak) igénylésére vonatkozó rendelkezések és a bérlőtársi szerződés megkötésének feltételei

7. § (1) A házastársak (élettársak) igénylésére a Lakásrendeletben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az szociális bérlakást említ, ott az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakást kell érteni.

(2) A bérlőtársi szerződés megkötésének feltételeire a Lakásrendeletben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az önkormányzati bérlakást említ, ott az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakást kell érteni.

A szerződéskötés és a lakásba történő befogadás feltételei

8. § (1) A szerződéskötés feltételeire a Lakásrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A lakásba történő befogadás feltételeire a Lakásrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

A bérleti jogviszony megszűnése és a lakás visszaadása, a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

9. § A bérleti jog megszűnésére és a lakás visszaadására a Lakásrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

A lakbér megfizetése

10. § A bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és időpontban köteles a Bérbeadó részére megfizetni. Ha a felek a lakbérfizetés időpontjában nem állapodtak meg a bérlő a lakbért havonta előre, egy összegben legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig köteles megfizetni.

III. fejezet

A lakbértámogatás

11. § (1) Lakbértámogatást igényelhetnek a háztartásukban gyermeket eltartó, az önkormányzat által, magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakásban albérlőként lakók, amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

a) a bérelt lakás mérete nem haladja meg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (4) bekezdésének b./ - e./ pontjában foglalt - a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó - mértéket,

b) a család jövedelme nem haladja meg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (2) bekezdése szerint alkalmazandó jövedelem határt,

c) a család vagyona nem haladja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a szerinti - a rendszeres gyermekvédelmi támogatás feltételeként előírt - vagyon mértékét.

(2) Lakbértámogatást igényelhetnek a háztartásukban gyermeke(ke)t eltartó szociális bérlakást igénylők közül azok is, akiknél az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

a) a nem önkormányzati, vagy állami tulajdonban lévő lakásban bérlőként lakik és érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik,

b) a bérelt lakás mérete nem haladja meg a szociális igazgatásról, és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (4) bekezdésének b/ - e/ pontjában foglalt - a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó - mértéket,

c) a család jövedelme nem haladja meg a szociális igazgatásról, és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (2) bekezdése szerint alkalmazandó jövedelem határt,

d) a család vagyona nem haladja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a szerinti - a rendszeres gyermekvédelmi támogatás feltételeként előírt - vagyon mértékét.

A lakbértámogatás mértéke

12. § A lakbér támogatás mértéke - a központi támogatással együtt - az albérleti díj 60%-a, de legfeljebb 17.000.- Ft.

A lakbértámogatás alapjául szolgáló lakbér felső mértéke

13. § A lakbértámogatás akkor nyújtható, ha az albérleti/bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj nem haladja meg az e rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében foglalt mértékeket.

A jogosultság megállapítása és a folyósítás rendje

14. § (1) Az önkormányzat a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (III. 01.) sz. Kormányrendelet 32/D. §-ában foglaltak alapján, az abban megjelölt feltételeknek megfelelő bérlők javára vissza nem térítendő központi (állami) támogatásra pályázik.

(2) *  A pályázat előkészítését a MIK Zrt. végzi.

(3) *  A lakbértámogatás oda ítéléséről kérelemre a Bizottságok döntenek a MIK Zrt. előterjesztése alapján.

(4) A kérelem előterjesztésével egyidejűleg csatolni kell az annak elbírálásához szükséges mellékleteket.

A hiányosan benyújtott kérelem nem terjeszthető a Bizottságok elé.

(5) *  A kérelem elbírálását megelőzően az ügyfél vagyoni viszonyai, lakáskörülményei tisztázása érdekében a MIK Zrt. megkeresése alapján a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztálya környezettanulmányt készíthet.

15. § *  A megítélt lakbértámogatás kifizetéséről a bizottságok határozata alapján a Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály gondoskodik úgy, hogy a megítélt lakbértámogatás összegét

a) *  a 11. §(1) bekezdése szerinti esetekben a MIK Zrt. részére átutalja,

b) egyéb esetekben a lakbértámogatásban részesülő részére folyósítja.

A lakbértámogatás felhasználásának ellenőrzése és A lakbértámogatás megszűnése

16. § (1) *  A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának, illetve a jogosultsági feltételek fennállásának ellenőrzésére a MIK Zrt. jogosult.

(2) *  A támogatást igénybe vevő köteles a vagyoni jövedelmi viszonyaiban és a bérleti jogviszonyban beálló változásokról 8 napon belül írásban tájékoztatni a MIK Zrt-t.

(3) A felvett támogatás visszafizetése annak mindenkori törvényes kamataival egy összegben esedékessé válik, ha a támogatásban részesített

a) a támogatásban részesítését valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával, vagy más módon befolyásolta,

b) a támogatás összegét annak céljától eltérő módon használta fel.

Vegyes és záró rendelkezések

17. § (1) Amennyiben ezen rendelet eltérően nem rendelkezik, az e rendeletben alkalmazott fogalmakra a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott értelmező rendelkezések és meghatározások az irányadók.

(2) Ezen rendelet tekintetében családnak minősül: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

18. § (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)-(3) * 

Miskolc, 2005. április 14.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére