Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 18/2005. (V. 10.) sz. rendelete

a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg.

A rendelet célja

1. § *  A rendelet célja, hogy meghatározza a helyi közutak, kezelésének igazgatási, üzemeltetési, fenntartási, ellenőrzési feladatainak sorrendiségét, gyakoriságát.

A rendelet hatálya

2. § *  A rendelet Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, a tulajdonában álló, vagy kezelésébe átvett közutakra azok hídjaira, és egyéb műtárgyaira, valamint tartozékaira, terjed ki.

Helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztályai

3. § *  A helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztályait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § *  A helyi közutak, valamint azok szakaszainak közútkezelési szolgáltatási osztályok szerinti besorolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A helyi közutak igazgatási jellegű feladatai

5. § (1) A helyi közutakról, azok műszaki, minőségi, forgalmi, és baleseti adatairól, továbbá forgalmi rendjét meghatározó jelzésekről, a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségekről a hivatal, valamint a közútkezelői feladatok ellátásával erre megbízott szervezeti egységeknek nyilvántartást kell vezetni. Nyilvántartás adatainak, meg kell felelnie a GKM rendelet C) függelékében meghatározott tartalmi követelményeknek.

(2) *  A Jegyző - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) által átruházott hatáskörben eljárva - ellátja a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a helyi közutak kezelőjének hatáskörébe tartozó ügyeket.

Helyi közutak üzemeltetése

6. § (1) A közút kezelője - üzemeltetéssel megbízott szervezete - köteles gondoskodni arról, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete pedig esztétikus és kulturált legyen.

(2) Az közutak burkolatának tisztántartása:

a) Az I. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutak, kiemelt szegéllyel ellátott szakaszain szükség szerint, de heti egy alkalommal gépi sepréssel kell pormentesíteni.

b) A II. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutak, kiemelt szegéllyel ellátott szakaszain szükség szerint, de legalább két hetente gépi sepréssel kell pormentesíteni.

c) A III. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutak, kiemelt szegéllyel ellátott szakaszain szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal gépi sepréssel kell pormentesíteni.

d) A IV-V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutak, kiemelt szegéllyel ellátott szakaszain szükség szerint, esetenként gépi sepréssel kell pormentesíteni.

e) Nyílt árkos vízelvezetésű útszakaszokon az útburkolatok tisztítása - nagyobb szennyeződések eltávolítása miatt - eseti jelleggel.

(3) Gyalogút, kerékpárút tisztántartása:

Gyalogút, kerékpárút tisztántartása pormentesítése szükség szerint, esetenként kézi-gépi sepréssel történik.

(4) Hidak és egyéb műtárgyak üzemeltetése.

Hidak és az egyéb műtárgyak felszerkezetéről a szennyeződéseket szükség szerint, évente legalább egy alkalommal el kell távolítani, különös tekintettel a korrózió védelemre.

(5) Úttartozékok tisztántartása.

Úttartozékok a közúti jelzőtáblák, vezetőoszlopok, vezetőkorlátok és egyéb úttartozékok.

a) Tisztántartási munkákat az I. a II. és a III. közútkezelési osztályba sorolt utakon évente legalább egy alkalommal kell elvégezni.

b) IV-VI. közútkezelési osztályba sorolt utakon szükség szerint eseti jelleggel kell tisztántartási munkákat elvégezni.

(6) Várakozóhelyek és kijelölt rakodóhelyek tisztántartása.

a) A várakozóhely területére bevezető utak és térburkolatok, valamint az oda -és elvezető gyalogutak tisztántartása az útkezelői feladatokat ellátó, illetve várakozóhelyet üzemeltető, bérlő, használó feladata.

b) Azoknál a várakozóhelyeknél, ahol a várakozás díjfizetése ellenében történik, a várakozóhely tisztántartása minden esetben a fizető parkolást üzemeltető társaság feladata.

c) Azoknál a várakozóhelyeknél, ahol a várakozás díjfizetése ellenében történik, a várakozóhely tisztántartását hetente egy alkalommal el kell végezni, a többi várakozóhely tisztántartása eseti jelleggel.

d) Útmenti várakozóhelyek gépi seprését a közútkezelési osztálynak megfelelően kell elvégezni.

(7) A tömegközlekedési pályák és megállóhelyek tisztántartása.

a) A városi villamos pálya, autóbusz pályaudvarok, végállomások, az autóbusz vonalhálózat teljes hosszában meglévő, a hálózat változás miatt kiépülő, tömegközlekedési megállóhelyek, járdaszigetek területeinek tisztántartása, a városi közlekedési társaság feladata.

b) A takarítás gyakorisága a közlekedési társasággal létrejött közszolgáltatási szerződésben kerül rögzítésre.

Téli üzemeltetés tervezése

7. § (1) A síkosság elleni védekezés, a közútról a hó eltakarítása a települési önkormányzat - a közút üzemeltetésével megbízott szervezet - feladata.

(2) A téli üzemeltetés során az üzemeltető síkosság elleni védekezés céljából csak magnéziumklorid vagy más környezetbarát síktalanító anyagot használjon.

(3) A téli útüzemeltetéssel megbízott szervezet minden év november 15.-ig. téli üzemeltetési tervet köteles készítetni. A téli üzemeltetési terv a 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet D) függelékében leírt tartalmi követelmények alapján kell elkészíteni és jóváhagyatni. Az üzemeltetési tervnek illeszkedni-e kell az országos közút kezelőjének tervéhez.

(4) A fizető parkolásba bevont várakózó helyről, (útmenti, zárt, és egyéb területekről) a hó eltakarítása a síkosság elleni védekezés a fizető parkolást üzemeltető társaság feladata.

(5) A városi villamos pálya, autóbusz pályaudvarok, végállomások, az autóbusz vonalhálózat teljes hosszában meglévő, a hálózat változás miatt kiépülő, új tömegközlekedési megállóhelyek, járdaszigetek területéről a hó eltakarítása a síkosság elleni védekezés városi közlekedési társaság feladata.

A síkosság elleni védekezés

8. § *  (1) A helyi közutakra vonatkozó, síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjeit - közútkezelői szolgáltatási osztályok szerinti bontásban - a rendelet 4. melléklete állapítja meg.

(2) A helyi közutak melletti járda síktalanítását az adott, elhelyezkedése szerinti közútra vonatkozó, 4. mellékletben foglalt előírások szerint kell elvégezni.

(3) A villamos pálya, a tömegközlekedési végállomások, pályaudvarok, megállóhelyek, járdaszigetek síktalanítását az I. közútkezelési szolgáltatási osztályra vonatkozó előírások szerint kell elvégezni.(4) A fizető parkolásba bevont várakozóhelyek síktalanítását - ha a várakozóhely a közúti pálya mellett található - a közútkezelői szolgáltatási osztályba sorolás szerint kell elvégezni. Amennyiben a várakozóhely nem a közúti pályához tartozik, a síktalanítást a III. közútkezelési osztályra vonatkozó előírások szerint kell elvégezni.

A hóréteg eltávolítása az úttest burkolatáról

9. § (1) Az I. szolgáltatási osztályba sorolt utaknál, ha a hóréteg vastagsága eléri az 5 cm a hóekézést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnését követően a hóeltávolítást 6 órán belül el kell végezni.

(2) A II. szolgáltatási osztályba sorolt utaknál, ha a hóréteg vastagsága eléri az 5 cm a hóekézést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnését követően a hóeltávolítást 8 órán belül el kell végezni.

(3) Az III. szolgáltatási osztályba sorolt utaknál, amelyen tömegközlekedési járat közlekedik, ha a hóréteg vastagsága eléri az 5 cm a hóekézést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnését követően a hóeltávolítást 8 órán belül el kell végezni. A többi utca esetében, ha a hóréteg vastagsága eléri az 15 -20 cm a hóekézést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnését követően a hóeltávolítást 24 órán belül el kell végezni.

(4) Az IV-V szolgáltatási osztályba sorolt utaknál, az I., a és a III. közútkezelési szolgáltatási osztályra előírt feladatok elvégzése után szükséges a személygépkocsival történő járhatóság biztosítása.

(5) A városi villamos pálya, autóbusz pályaudvarok, végállomások, megállóhelyek, járdaszigetek területéről a hó eltakarítása a városi közlekedési társaság feladata. A hó eltakarítását az I. közútkezelési szolgáltatási osztály rendelkezései szerint kell elvégezni.

(6) A hóeltakarítást a fő-és a tömegközlekedési útvonalakon kell kezdeni. A sorrendiséget a téli üzemeltetési tervben kell rögzíteni.

(7) Földutak, kerékpárutak hóeltekarítását csak indokolt esetben eseti jelleggel végezhető.

(8) A fizető parkolásba bevont várakózó helyek síktalanítása, ha a várakozóhely a közúti pálya mellett van a hóeltakarítás a közútkezelői szolgáltatási osztályba sorolás szerint kell elvégezni, ha nem a közúti pályához tartozik, a hóeltakarítását a III. közútkezelési osztályba sorolás szerint kell elvégezni.

(9) *  A (8) bekezdés alá nem tartozó várakozóhelyek hóeltakarítása a személygépkocsival történő járhatóság biztosításának elvégzéséig terjed.

10. § Közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása, cseréje, pótlása

(1) A közút forgalmi rendjének kialakítását a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása estén, de legalább öt évente felül kell vizsgálni.

(2) *  A közúti forgalom biztonságát közvetlenül befolyásoló közúti jelzéseket megrongálódásuk esetén, vagy felismerhetőségük, észlelhetőségük leromlása esetén haladéktalanul helyre kell állítani, illetve indokolt esetben ki kell cserélni vagy pótolni kell.

(3) A közúti forgalom biztonságát közvetlenül nem befolyásoló közúti jelzéseket megrongálódásuk, vagy felismerhetőségük, leromlásának észlelhetősége esetén lehetőség szerint a legrövidebb időn belül helyre kell állítani, cserélni vagy pótolni kell.

(4) A közúti forgalom biztonságát közvetlenül befolyásoló közúti jelzések, berendezések, úttartozékok körét közút üzemeltetési feladatait ellátó szervezettel kötött üzemeltetési szerződésben kell rögzíteni.

A közút melletti növényzet gondozása

11. § (1) A közút határán belül a közlekedés biztonságát zavaró növényzetet el kell távolítani. A közúti jelzés láthatóságát zavaró növényzet eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

(2) *  A helyi közút határán belül a fűkaszálást és a növényzet gondozását a rendelet 5. melléklete szerinti gyakorisággal kell elvégezni.

Vízelvezetés az utakról és az utak mellett

12. § (1) A forgalmat veszélyeztető vizeket a lehetséges legrövidebb időn belül el kell vezetni.

(2) A csatornázatlan területen az útpadkát, árkot, átereszt, tisztán kell tartani, a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 22/1999. önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

(3) A csatornázott területeken az úttest megfelelő víztelenítése érdekében a eldugult vízelnyelő aknák és rácsaik tisztítását a vízelvezető rendszer üzemeltetőjének, a közút kezelőjének felszólítását követően haladéktalanul el végeznie.

13. § Üzemeltetői intézkedések veszélyes helyek és helyzetek esetén

(1) A közút üzemeltetési feladatok ellátásával megbízott szervezet a közúton keletkezett olyan hibát, amely a forgalmat veszélyezteti fő és tömegközlekedési útvonalon 48 órán belül, egyéb úton (ide értve a járdát, kerékpárutat, várakozóhelyet) egy héten belül ki kell javítani.

(2) Autóbusz pályaudvarok, végállomások, megállóhelyek, járdaszigetekben az utasok biztonságát veszélyeztető burkolathibákat az üzemeltetetőnek mielőbb, de legalább egy héten belül meg kell szüntetnie.

(3) A forgalomra veszélyes helyek és helyzetek jelzéséről haladéktalanul gondoskodnia kell, illetve a hibaelhárítás befejezéséig azt fenn kell tartania.

Ügyeleti és készenléti szolgálat

14. § (1) A közutak üzemeltetésével megbízott szervezetnek általános ügyeleti szolgálatot kell szerveznie és működtetnie.

(2) A szolgálat feladatát, szervezetét és működését a közút kezelője által jóváhagyottak szerint az üzemeltetői feladatokat ellátó szervezet készíti el, dolgozza ki.

Útellenőri szolgálat

15. § (1) A közutak üzemeltetésével megbízott szervezetnek útellenőri szolgálatot kell szerveznie és működtetnie.

(2) A szolgálat feladatát szervezetét és működését a közút kezelő által jóváhagyottak szerint az üzemeltetői feladatokat ellátó szervezet készíti el, dolgozza ki.

(3) *  Az üzemeltető által elvégzendő útellenőrzések gyakoriságát a rendelet 6. melléklete állapítja meg.

(4) *  Az útellenőr jogosult a közutak felbontásának, helyreállításának a kezelői hozzájárulásban foglaltak betartására vonatkozó ellenőrzésére, és a szükséges intézkedések megtételére.

Közutak fenntartása

16. § (1) Földutak járhatóságáról a közút kezelőjének - üzemeltetéssel megbízott szervezetnek gondoskodnia kell, a járófelületét szükség szerint, indokolt esetben rendezni kell.

(2) Útburkolatok fenntartása:

a) 2. fokozatú javítások: az előre nem várható burkolathibák megszüntetése.

b) 1. fokozatú javítások: folyamatosan kialakuló burkolathibák megszüntetése.

(3) *  Burkolathibák javításának időhatárait a rendelet 7. melléklete tartalmazza. A 7. mellékletben megállapított határidőket az észleléstől vagy bejelentéstől függően napokban kell számítani.

(4) Várakozóhelyek fenntartása: előre meghatározott éves ütemterv szerint kell elvégezni.

(5) A hidak javításának időhatárai azonosak a (3) bek. burkolathibák kijavításának időtáraival.

(6) *  Az aluljárók közútkezelési szolgáltatási osztályai:

a) A.I.: településközponti vagy vasúti, földalatti közlekedéshez kapcsolódó aluljárók.

b) A.II: Az AI. osztályba nem tartozó főutakon lévő aluljárók.

c) A.III: Egyéb belterületi és külterületi aluljárók.

(7) *  Aluljáróhibák javításának fokozatait és időhatárait a rendelet 8. melléklete határozza meg. A 8. melléklet szerinti határidőket az észleléstől vagy bejelentéstől függően napokban kell számítani.

(8) *  Támfalak és lépcsők, lejtők hibáinak javítási fokozatai és időhatárait a rendelet 9. melléklete tartalmazza. A 9. melléklet szerinti határidőket az észleléstől vagy bejelentéstől függően napokban kell számítani.

(8a) *  A támfalak és lépcsők, lejtők közútkezelési szolgáltatási osztályai:

a) TI: Településközponti támfalak,

b) TII: Egyéb támfalak, lépcsők, lejtők.

(9) Vízelvezető rendszerek fenntartása az üzemeltetési feladatokat ellátó szervezet éves fenntartási programja szerint.

(10) *  A közúti jelzőtáblák hibáinak javítási fokozatai:

a) 2. fokozat: a felismerhetőséget, használhatóságot zavaró, valamint a rongálásból eredő hibák javítása,

b) 1. fokozat: az időjárás és a természetes elhasználódás miatt szükséges pótlás.

(10a) *  A közúti jelzőtáblák (10) bekezdés szerinti fokozatú hibáinak javítási határidejét a rendelet 10. melléklete állapítja meg. A 10. melléklet szerinti határidőket az észleléstől vagy bejelentéstől függően napokban kell számítani.

17. § (1) A közútkezelői feladatok jelen rendeletben nem szabályozott faladatainak elvégzésére vonatkozóan a helyi közút szakmai szabályiról szóló GKM rendelet előírásai irányadóak.

(2) * 

17/A. § *  (1) *  A helyi közút burkolatát megbontani, valamint azt érintően - függetlenül annak üzemeltetőjétől - az alatt vagy felett, bármely létesítményt elhelyezni, áthelyezni, közúthoz csatlakozást létesíteni vagy áthelyezni, annak meghibásodása esetén munkálatokat és egyéb nem közlekedési célú tevékenységet végezni csak a közút kezelőjének előzetes hozzájárulásával lehet.

(2) A közút nem közlekedési célú igénybevételéért a közút kezelője önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában a rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat szed. A díj meghatározásának alapja a forgalomkorlátozási tervben meghatározott elzárt terület nagysága.

(3) Városi rendezésű, vagy jelentőségű rendezvény megtartása esetén a díjfizetési kötelezettség alól felmentés adható.

(4) A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem tartalmi elemei tekintetében a közutak igazgatásáról szóló KHVM rendelet előírásai az irányadóak.

(5) *  A helyi közút felbontásához, útátfúráshoz a közútkezelői hozzájárulásokat a közútkezelő által rendszeresített formanyomtatványon - a kivitelezés tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal - benyújtott kérelem alapján a közút kezelője adja ki. A kérelemhez mellékelni kell 2 példányban az engedélyezési, kiviteli és a vonatkozó útügyi műszaki előírások (e-ÚT 04.00.15, e-UT 04.05.12) szerinti ideiglenes forgalomterelési tervet és helyszínrajzot.

(6) *  A közútkezelői hozzájárulás alapján fizetendő díjat átutalással kell teljesíteni az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Az erről szóló igazolás bemutatása a közút bontására vonatkozó közútkezelői hozzájárulás kiadásának feltétele.

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) Közműhálózat építési és rekonstrukciós munkavégzés céljából - a lakossági leágazó vezeték, valamint az önerős szervezésű gerincvezetékek létesítését is beleértve - a hozzájárulást (vagy annak meghosszabbítását) kizárólag a közmű üzemeltető (szolgáltató) kérelmezheti. Az engedéllyel nem rendelkező, vagy lejárt engedély mellett történő munkavégzés esetén a munkavégzés idejére eső közút nem közlekedési célú igénybevételéért járó díjat meg kell fizetni.

(11) *  A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételének koordinálása érdekében a közmű üzemeltetők kötelesek minden év március 31. napjáig negyedéves ütemezéssel, a közút kezelője felé írásban tájékoztatást adni a rendelet hatálya alá tartozó közutakat érintő közműhálózat-fejlesztési, korszerűsítési terveikről. A bejelentésnek az országos utak városon átvezető szakaszait érintő bontási igényeket is tartalmazni kell.

(12) *  Nyomvonalas jellegű közúti bontási munkák esetén a lakosság tájékoztatását a várható forgalomkorlátozásokról, a kivitelezés időtartamáról sajtó, rádió útján biztosítani kell, mely kötelezettség a munka kivitelezőjét terheli. A kivitelezés időtartamát, annak kezdeti és várható befejezési időpontját, a kivitelező nevét és székhelyét a munkaterületen ki kell táblázni.

17/B. § *  (1) *  Előzetes hozzájárulás nélkül helyi közút csak halasztást nem tűrő, azonnali intézkedést igénylő esetben, élet- és balesetveszély, vagy üzemzavar elhárítása érdekében bontható fel. Előzetes hozzájárulás nélkül végzett bontási munkák során az építtető, vagy a munka kivitelezője köteles:

a) a folyamatos, lehetőség szerint többműszakos munkavégzés biztosítására,

b) 1,0 x 0,5 méter méretű, a kivitelező nevét feltüntető „üzemzavar elhárítás” szövegű tábla helyszínen történő elhelyezésére,

c) közút esetén a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet, az utak forgalomszabályozására vonatkozó rendelet, az útügyi műszaki előírásokban foglaltak és egyéb vonatkozó jogszabályok betartására.

(2) Előzetes hozzájárulás nélkül végzett bontási munkákról az építtető és a munka kivitelezője köteles értesíteni a közút kezelőjét:

a) távbeszélőn és egyidejűleg elektronikus úton a munka megkezdését megelőzően, ennek eredménytelensége esetén haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, valamint

b) három munkanapon belül írásban, elsődlegesen elektronikus úton a bontás helyszínéről készült fotó, forgalomkorlátozási helyszínrajz csatolásával.

17/C. § *  (1) *  Szilárd burkolatú közút, bontására, helyreállítására csak útépítési referenciával rendelkező gazdálkodó szervezet részére adható közútkezelői hozzájárulás.

Nem vehető figyelembe a referencia vizsgálatánál olyan vállalkozás, amely korábbi szerződéses viszonyában önkormányzati útszakaszon végzett munkái során 3 éven belül hibásan teljesített.

(2) *  A helyi közutak helyreállításáról - a kiadott közútkezelői hozzájárulásban foglalt előírások szerint - a közútkezelői hozzájárulás jogosultja köteles gondoskodni. A helyreállítás során a közútkezelői hozzájárulás jogosultja a burkolat teljes rétegrendjének helyreállítására köteles.

(3) 5 éven belül épített, felújított vagy korszerűsített út, járda, parkoló, térburkolat, zöldterület bontása - függetlenül annak üzemeltetőjétől - csak rendkívül indokolt esetben és az eredeti burkolati anyaggal megegyező, az úttest nyomvonal jellegű bontása esetén az érintett szakaszon teljes szélességben történő helyreállításával engedélyezhető.

Keresztirányú munkaároknál az árok szélétől útburkolat esetén 10-10 m, járda esetén 5- 5 m hosszúságban és a burkolat teljes szélességében történő helyreállítását el kell végezni. Tér, teresedés esetén a helyreállítandó felületet a közútkezelő egyedileg állapítja meg.

(4) *  A helyi közút bontásához közútkezelői hozzájárulás Miskolc-Tapolcán, Lillafüreden május 1. és szeptember 1. napja között, a Széchenyi utcán és abból nyíló díszburkolattal ellátott utcákban, valamint a Diósgyőri Vár környezetében június 1. és augusztus 30. napja között közúti-rekonstrukciós munkák kivételével nem adható. Nyomvonalas létesítmények építésére közútkezelői hozzájárulás a november 15. - március 15. napja közötti időszakra nem adható.

(5) *  Indokolt esetben, így különösen jogos önkormányzati érdek esetén vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítása érdekében, november 15. és március 15. napja közötti időszakra is kiadható nyomvonalas létesítmények építésére vonatkozó közútkezelői hozzájárulás.

(6) *  Amennyiben nyomvonalas létesítmények építésére az (5) bekezdés alapján november 15. és március 15. napja közötti időszakban kerül sor, és az időjárási körülmények miatt az adott területen a munkavégzést előreláthatóan 5 napnál hosszabb ideig szükséges szüneteltetni, akkor a közút igénybevevője köteles a kinyitott szakaszon a munkaárkot, munkagödröt - ideiglenes jelleggel, a munkavégzés folytatásáig - nem fagyveszélyes anyaggal visszatakarni, olyan módon, hogy ezzel biztosítsa az adott útszakasz közlekedésre alkalmasságát és a közúti közlekedés biztonságát.

(7) *  A visszatakarás nem vagy nem megfelelő elvégzéséért, valamint az ebből eredő kárért a közútkezelői hozzájárulás jogosultja tartozik felelősséggel.

(8) *  A visszatakart munkaárok, munkagödör közlekedésre alkalmas állapotának fenntartásáról a közútkezelői hozzájárulás jogosultja köteles gondoskodni.

17/D. § *  Közterületek helyreállítása

(1) *  Az építési-bontási munkálatok utáni helyreállítást a közútkezelői hozzájárulás jogosultjának útpálya esetén az alábbiak szerint kell elvégeznie:

a) Forgalmi sávban csak egy munkahézag - élvágás - lehet. A meglévő kopóréteget a kiemelt szegélyig, ennek hiányában az útpálya széléig fel kell szedni és a munkahézagig egységes kopóréteget kell teríteni, függetlenül a munkaárok szélességétől. A burkolatot a munkaárok szélétől 1,0 m távolságig átlapolással kell biztosítani.

b) Amennyiben a szükséges helyreállítás szélessége meghaladja a forgalmi sáv 50%-át, akkor a teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni.

c) *  Teljes forgalmi sáv helyreállítása szükséges a 3. melléklet 1.-3. pontjában meghatározott fő- és gyűjtő utak esetében.

d) Az úttest keresztirányú bontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, valamint az út szélére merőleges munkahézagokkal kell elvégezni. Keresztirányú munkaároknál az árok szélétől 1,0-1,0 m hosszúságban átlapolással történő helyreállítást kell végezni.

e) Azokon a területeken, ahol a burkolatban megnyitott „ablakok” egymástól 10,0 m távolságon belül helyezkednek el, összefüggő félpályás (1 forgalmi sávos) aszfaltozás szükséges.

f) A munkahézagokat bitumenes záró szalag alkalmazásával kell lezárni.

(2) Az építési-bontási munkálatok utáni helyreállítást a kérelmezőnek járda, gyalogút esetén az alábbiak szerint kell elvégeznie:

a) Amennyiben a járda szélessége nem több, mint 1,5 méter, a kopóréteget teljes szélességben fel kell szedni és új kopóréteget kell teríteni, függetlenül a munkaárok szélességétől.

b) Amennyiben a járda 1,5 méternél szélesebb, úgy - függetlenül a munkaárok szélességétől - csak egy munkahézag lehet és a kopóréteg cseréjét a munkahézag +0,5 m-től a járda széléig kell elvégezni.

c) Amennyiben a szükséges helyreállítás szélessége a 1,5 méternél szélesebb járda szélességének az 50%-át meghaladja, a teljes felületet új kopóréteggel kell ellátni. Keresztirányú munkaároknál az árok szélétől járda esetén 0,5-0,5 m hosszúságban a burkolat teljes szélességében átlapolással történő helyreállítást kell végezni. Járdaburkolat keresztirányú bontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, valamint az út szélére merőleges munkahézagokkal kell elvégezni.

(3) Az építési-bontási munkálatok utáni helyreállítást a kérelmezőnek zöldterület esetén az alábbiak szerint kell elvégeznie:

a) Az építési munkát körültekintően, minimális zöldkár okozásával kell végezni. Talajfelszín alatti munkák esetében gondoskodni kell a termőréteg megmentéséről, helyreállításáról. Amennyiben a kivitelezés során a földterület szennyeződik, a bontási engedély jogosultjának gondoskodnia kell a mentesítésről, továbbá a mentesítés helyett a szennyezett föld elszállításáról és annak cseréjéről. A szennyezett föld ártalmatlanítását igazoló dokumentumokat az átadás-átvételi dokumentációhoz csatolni kell.

b) A zöldterületen a fák 3 m-es körzetében, vagy a bokrok, cserjék közvetlen közelében kizárólag kézi földmunka végezhető. A kivitelezés ideje alatt a növényzet védelméről gondoskodni kell. A bontási munkák során a munkaterületen található fák gyökereit kímélni kell, azok környezetében az új kábeleket védőcsőbe kell behúzni. Az esetlegesen szükséges fakivágások megkezdéséhez a Jegyző engedélye szükséges.

c) A helyreállítás során a zöldterületet a törmeléktől mentesíteni kell, humuszterítéssel, füvesítéssel kell regenerálni és a kiszedett cserjéket, évelő és egynyári növényeket az eredeti ültetési rendnek megfelelően kell visszaültetni.

d) *  Amennyiben a területen a bontás-építés miatt fakivágás történt, annak pótlásáról alapesetben kivágott fánként 2 db, törzsenként 14-18 cm törzskörméretű csemete ültetésével kell gondoskodni. A pótlásra szánt fafaj és a pótlás helyének kijelölésében a közút üzemeltetője dönt.

(4) Kiemelt szegéllyel határolt út vagy járda esetén a helyreállítás a szegélyig történik, a szegély átépítését a közútkezelői hozzájárulásban rögzítetteknek megfelelően indokolt esetben átépíteni szükséges.

(5) *  A helyi közutak bontás utáni helyreállítása csak a közútkezelő hozzájárulásával kezdhető meg.

(6) A kivitelezőnek a helyreállítás megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban be kell jelentenie a helyreállítás megkezdésének tervezett időpontját. A helyreállítás nem kezdhető meg a közútkezelő hozzájárulása nélkül

(7) A helyreállítást az alépítmény, útalap és a burkolat teljes rétegrendjének megfelelően rétegenként kell elvégezni, melyet dokumentálni szükséges.

(8) A helyreállítás menetét, valamint a bontási engedélyben rögzített egyéb szempontok betartását a közút kezelője, üzemeltetője és az útellenőr is ellenőrizheti.

(9) *  A műszaki átadás- átvétel dokumentumait írásban szükséges benyújtani a közút kezelőjéhez, melynek kötelező tartalmi elemei a bontási engedélyben kerülnek meghatározásra az út hálózati szerepe alapján és az igénybevett terület és burkolat típus függvényében. Ezen dokumentumok lehetnek a földvisszatöltés tömörség mérésének eredménye, gyártó műbizonylata és szállítólevél, szükség esetén vastagságmérés felületi egyenetlenség mérés és az ágazati előírásnak megfelelő minősítési követelmények. Nem megfelelés és véleményeltérés esetén, amennyiben független vizsgáló labor bevonására kerül sor, annak költsége a jogosultat terheli.

17/E. § *  A helyreállítás után a garanciális kötelezettség a közútkezelői hozzájárulás jogosultját terheli. Az épített közmű nyomvonalán a kötelező szavatosság a mindenkor hatályos jogszabályi előírások leghosszabb időtartamáig áll fenn.

17/F. § * 

17/G. § *  (1) A közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjakat ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) *  A közút bontásával járó munkavégzéshez szükséges közútkezelői hozzájárulás kiállítására irányuló kérelem formanyomtatványa a rendelet függelékét képezi.

18. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Miskolc, 2005. május 5.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester

1. melléklet a 18/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjak

Közút kategóriája Igénybevétel jellege Díj
(Ft/m
2/nap)
városi rendezésű sport, kulturális rendezvény 0
egyéb sport, kulturális rendezvény 0
Belterületi I. rendű főút vásár, egyéb 30
önerős építési terület 75
egyéb építési terület 100
városi rendezésű sport, kulturális rendezvény 0
egyéb sport, kulturális rendezvény 0
Belterületi II. rendű főút, gyűjtőutak vásár, egyéb 15
önerős építési terület 35
egyéb építési terület 50
városi rendezésű sport, kulturális rendezvény 0
Mellékutak, lakó- és kiszolgáló utak, külterületi egyéb sport, kulturális rendezvény 0
közutak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák vásár, egyéb 10
önerős építési terület 15
egyéb építési terület 25

Közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjaknál alkalmazandó szorzószámok

Belváros 2
Közút teljes lezárása 4

Minimális közterületfoglalási terület nagysága 15,0 m2.

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák !

2. melléklet a 18/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztályai

A B C
1. Helyi közutak és közúti szakaszok útkategóriái Közútkezelési szolgáltatási osztály burkolt úton Közútkezelési szolgáltatási osztály földúton
2. Belterületi I. rendű főutak I. -
3. Belterületi II. rendű főutak II. -
4. Belterületi gyűjtő utak III. III.f.
5. Belterületi kiszolgáló és lakó utak IV. IV.f.
6. Külterületi közutak V. V.f.
7. Kerékpárutak VI. VI.f.
8. Gyalogutak és járdák VII. VII.f.

3. melléklet a 18/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelethez * 

1. Belterületi I. rendű főutak:

1.1. Északi tehermentesítő út:

1.1.1. Arany J. tértől - Kiss E. utcáig: Arany J. tér - Szeles u. - Jókai u. - Fazekas u. - Vologda u. - Thököly u. tovább,

1.1.2. Győri kapu - Újgyőri főtér - Andrássy u. a Testvériség u. útcsatlakozásáig.

1.2. Déli tehermentesítő út.:

1.2.1. Király utcától - Vasgyári utcáig: Vörösmarty u. - Uitz B. u. - Kálvin J. u. - Toronyalja u. - Petőfi u. - Geró u. - Füzes u. - Damjanich u. - (Kiss E. - Meggyesalja u. közötti szakasza) Kiss E. u. visszafelé

1.3. Nagy S. u. - Meggyesalja u. - Rácz Gy. u.

1.4. Szentpéteri kapu (26-os sz. főút csatlakozásától) - Petőfi tér - Kazinczy u. - Szemere u. - Mindszent tér - Görgey u. - Csabai kapu (3.sz. főút útcsatlakozásáig.)

1.5. Corvin u. - Szentpáli u.

1.6. Baross G. utca - Kandó K. tér.

1.7. Kiss tábornok u. - Táncsics tér - Árpád u. - Hegyalja u.

2. Belterületi II. rendű főutak:

2.1. Hunyadi u. - Tizeshonvéd u.

2.2. Szent I. u.

2.3. Bartók B. tér

2.4. Vasgyári u. - Ógyár tér - Gózon L. u. - Puskin u. - Ládi telep u.- Komlóstető u.- Szánó K. J. u.- Olvasztár u.- Báthory sor

2.5. Soltész N.K. u.

2.6. Bajcsy-Zs. E. u.

2.7. Szentgyörgy u. - Klapka Gy. u.

2.8. Ifjúság u.

2.9. Pattantyús u. - Mendikás u. - Hidegsor - Nagyváthy u.

2.10. Bertalan u.- Erenyő u. - Bollóalja u.

2.11. Miskolctapolcai út. - Tapolcai u. (buszfordulóig)

2.12. Repülő téri út. - Zsigmondy u. - Sajószigeti u.

2.13. Testvériség u. (Andrássy u. - Szarkahegy u. közötti szakasza.)

2.14. Lórántffy Zs. u. - Muhi u.

3. Belterületi gyűjtő utak:

3.1. Besenyői u.

3.2. Fonoda u.- Szinva u. - Tisza pu. - Pfaff F. u.

3.3. Csokonai u. - Alföldi u.

3.4. Forgács u. - Gyöngyösi u.

3.5. Somlay A. u. - Szenyvíztelepi u.

3.6. Erkel F.u. - Mohostó u. - Bogáncs u.

3.7. Erzsébet K. u. - Bacsinszky u.

3.8. Lavotta u.

3.9. Szolártsik tér - Szabó K. u. - Benyiczky u.

3.10. Mésztelepi u. - Károli G. tér

3.11. Sütő J. u.

3.12. Szabadságharc u. - Lévay J. u.

3.13. Huba u. - Kassai u. - Leventevezér u. - Huszár u. - Szeles u. - Hatvanötösök u.

3.14. Madarász V. u. - Batthyány L. u. - Palóczy u. - Kis-Hunyad u. vissza Deák tér

3.15. Malomszög u. (Szent I. utcától) - Ilona u. - Dóczy J. u. vissza Bedegvölgy u.

3.16. Dózsa Gy. u.

3.17. Feszty Á. u.

3.18. Árok u.

3.19. Laborfalvi R. u. - Pallos u.

3.20. Damjanich u.

3.21. Gálffy I. u. -Zoltán u.

3.22. Jedlik Á. u. - Kabar u. - Lónyai M. u. - Kerpely a. u. - Glanzer M. u. - Örös utcának mentők által járt szakasza

3.23. Fürdő u.

3.24. Könyves K. u. - Köztársaság u.

3.25. Kökény u. - Karinthy F. u. - Fényesvölgyi u. - Endrődi S. u.

3.26. Szeder u.

4. Belterületi kiszolgáló és lakó utak:

4.1. A 2. és 4. pontban fel nem sorolt belterületi utcák.

5. Külterületi közutak:

5.1. A helyi építési szabályzatban beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen kívül (külterületen) vezető közutak.

6. Kerékpár utak:

6.1. Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak.

7. Gyalogutak és járdák:

7.1. A belterületi közutak melletti, valamint gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak, gyalogutak.

4. melléklet a 18/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjei

A B C
1. Közútkezelési szolgáltatási osztály Szórási munka megkezdésének időpontja az észleléstől számítva
(óra)
A síkosság megszüntetésének határideje
(óra)
2. I. 1 4
3. II. 2 8
4. III. 6 10
5. IV.-V. 8 48

5. melléklet a 18/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Fűkaszálás és a növényzet gondozásának gyakorisága a helyi közút határain belül

A B C
1. Kaszálási gyakoriság évente
2. Közútkezelési szolgáltatási osztály Koronaélen belül Koronaélen kívül
3. I. 3 2
4. II-III 2 1
5. IV.-VI. 1 1

6. melléklet a 18/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Útellenőrzés gyakorisága a helyi közutakon

A B
1. Közútkezelési szolgáltatási osztály Útellenőrzés gyakorisága
2. I. naponta
3. II. háromnaponta
4. III. hetente
5. IV-V. havonta
6. VI-VII. félévente
7. Szintbeli közúti-vasúti kereszteződésekben vasúti főútvonalakon naponta
8. Szintbeli közúti-vasúti kereszteződésekben vasúti mellék-vonalakon, iparvágány és
egyéb vasúti kereszteződésekben
kétnaponta
9. Tömegközlekedési útvonalakon hetente kétszer
10. Földutak évente egyszer
11. Fizető parkolásba bevont területek hetente

7. melléklet a 18/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Burkolathibák javításának időhatárai

A B C D E F
1. Közútkezelési szolgáltatási osztály
2. Burkolat hibák fokozatai I. II. III. IV. VI.-VII.
3. 1. fokozat éves javítási program szerint
4. 2. fokozat 3 nap 5 nap 8 nap 30 nap 30 nap

8. melléklet a 18/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Aluljáróhibák javításának fokozatai és időhatárai

A B C D
1. Közútkezelési szolgáltatási osztály
2. Aluljárók fokozatai A.I. A.II. A.III.
3. 1. fokozat éves javítási program szerint
4. 2 fokozat 14 nap 28 nap 60 nap

9. melléklet a 18/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Támfalak és lépcsők, lejtők hibáinak javítási fokozatai és időhatárai

A B C
1. Közútkezelési szolgáltatási osztály
2. Hibák fokozatai T.I. T.II.
3. 1. fokozat éves javítási program szerint
4. 2 fokozat 14 nap 28 nap

10. melléklet a 18/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Közúti jelzőtáblák hibáinak javítási határideje

A B C D E F G
1. Közútkezelési szolgáltatási osztály
2. Jelzőtábla hibák fokozatai I. II. III. IV. V. VI.-VII.
3. 1. fokozat javítási program szerint
4. 2 fokozat 3 nap 6 nap 10 nap 20 nap 30 nap 30 nap

  Vissza az oldal tetejére