Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 29/2005. (VII. 7.) számú rendelete

a gépjármű-várakozóhelyek biztosításának, elhelyezésének, valamint megváltásának szabályairól

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (10), (11) bekezdéseiben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § A rendelet célja közlekedési vizsgálatra alapozott, Miskolc Megyei Jogú Város sajátosságait figyelembe vevő helyi önkormányzati rendelet megalkotása, mely rendelkezik az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségének mértékéről, építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges parkoló férőhelyek engedélyezésének OTÉK-tól eltérő szabályozásáról, valamint gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásának feltételeiről.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére.

A biztosítandó várakozóhelyek szabályozása

3. § (1) Az előírt számú gépjármű-várakozóhelyeket (parkolókat, illetve tárolókat) elsősorban az építményhez tartozó építési telken kell elhelyezni.

(2) Amennyiben az előírt számú parkolóhely kialakítása a telken jogszabályi rendelkezések miatt nem biztosítható, úgy az építtető a hiányként mutatkozó gépjármű várakozóhelyeket legfeljebb 500 m-en belüli parkolóházban, vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetőleg a közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával az út kezelőjének hozzájárulásával biztosíthatja.

(3) Amennyiben az építeni kívánt építményhez biztosítandó számú gépjármű-várakozóhely az építményhez tartozó építési telken nem vagy csak részben valósítható meg, és a (2) bekezdésben meghatározott körülmények sem biztosítottak, úgy az építtető a hiányzó gépjármű-várakozóhelyek számának megfelelő, e rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltak szerint számított mértékű parkolóhely-építési térítést köteles fizetni az önkormányzat elkülönített számlájára.

4. § (1) Az önkormányzattal megkötendő szerződésben az önkormányzat vállalja a parkolóhely létesítését.

A várakozóhelyek (parkolók) kiépítését, illetőleg a meglévők használhatóságát és fenntartását:

- parkolóház esetében legkésőbb öt éven belül,

- közlekedési területen megvalósuló várakozóhelyek (parkolók) esetében legkésőbb egy éven belül biztosítani kell.

(2) Az építtető az építési engedély iránti kérelméhez köteles csatolni az önkormányzattal kötött megállapodás egy példányát és a befizetés tényének igazolását.

(3) A parkolóhely-építés térítési összege egy parkolóállásra vonatkozóan:

a) amennyiben parkoló építése nincs folyamatban, úgy

felszíni parkoló esetén 500.000 Ft

parkolóházban kialakított álláshely esetén 2.000.000 Ft,

b) a folyamatban lévő parkolóépítés esetén a tényleges megvalósulás szerinti bekerülési összeg.

5. § (1) Az építményekhez kapcsolódóan létesítendő gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) száma az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltakkal megegyezik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat Miskolc belvárosa (a történelmi Avas területét is beleértve), Miskolc-Tapolca, Lillafüred és Felsőhámor, valamint az Egyetemváros területe tekintetében az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

Egy személygépkocsi számítandó:

1. kereskedelmi egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett 15 m2-e után, e fölött minden megkezdett 30 m2 nettó alapterülete után,

2. vendéglátó egység fogyasztóterének minden megkezdett 7 m2 nettó alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is),

3. alsófokú nevelési-oktatási egység (bölcsőde, óvoda, alsófokú iskola) minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 30 m2-re után,

4. felsőfokú oktatási egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 30 m2 nettó alapterülete után,

5. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház, koncert-, hangversenyterem stb.) minden megkezdett 7 férőhelye után,

6. egyéb művelődési egységek (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) főhelyiségeinek minden megkezdett 75 m2 nettó alapterülete után,

7. sportolás, strandolás célját szolgáló egységek minden 7 férőhelye után,

8. Igazgatási, ellátó szolgáltató és a nem fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egységek fő helyiségeinek minden megkezdett 15 m2 nettó alapterülete után,

9. fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő építmény minden megkezdett 6 betegágya után,

10. egyéb rendeltetési egységek főhelyiségeinek minden megkezdett 30 m2 nettó alapterülete után,

11. minden jelentős zöldfelület igénylő közösségi kulturális létesítmény (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 750 m2-e után.

A parkolóalap kezelése és felhasználása

6. § (1) A parkolóhely-építési térítés összegét az önkormányzat elkülönített számlán parkolóalapként kezeli.

(2) A parkolóalap felhasználásáról a közgyűlés dönt, az elkülönített pénzalapot parkoló építésére lehet felhasználni.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ezen rendelet a kihirdetéssel lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépést követően indított eljárások során kell alkalmazni.

(2) Egyidejűleg a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.) sz. rendelet 22. § (4) bekezdése, 23. § (4) bekezdése, 24. § (4) bekezdése, 25. § (4) bekezdése, 27. § (4) bekezdése, illetve a 36. § (3), (4) és (5) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére