Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 42/2007. (XI. 28.) sz. rendelete

a Gárdonyi Géza Művelődési Ház (Bárczy kastély) parkja helyi természeti védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Gárdonyi Géza Művelődési Ház (Bárczy kastély) parkja helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a B.A.Z. Megyei Tanács III./1985. sz. rendeletével helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci Gárdonyi Géza Művelődési Ház (Bárczy kastély) parkja védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2. § A védett természeti érték Miskolcon, a Sütő János u. 42. sz. alatt található. (41008 hrsz.) Az ingatlan teljes területe 2 ha, 3546 m2.

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természetvédelmi terület (védett park)

Jellege: tájképi és botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3. § A védetté nyilvánítás célja: az arborétum jellegű, őshonos és exóta fajokban gazdag terület megőrzése, a dendrológiai és esztétikai értéket képviselő növényfajok védelme. A park oktatási és ismeretterjesztési célokat is szolgáljon.

A park mintegy 32 fajból álló különleges növényei közül említést érdemelnek a hatalmas kocsányos tölgyek és a koros, terebélyes mezei juharok, valamint magas kőrisek.

Védelmi előírások

4. § (1) *  A védett terület kezelési feladatait a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el.

(2) A védett területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület”- re előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.

(3) Tilalmak:

Tilos a park művelési ágát megváltoztatni, területét csökkenteni, fáit, cserjéit megrongálni, engedély nélkül kivágni, zöld gallyakat, virágokat, magvakat gyűjteni, valamint növényzetét más módon károsítani, illetve a zöldfelület kiterjedését burkolatokkal és újabb építményekkel csökkenteni.

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a védett növényzet fenntartását, fennmaradását zavarja, vagy veszélyezteti.

(4) Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek:

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a védett terület gondozási, karbantartási munkáinak elvégzéséhez, növényvédőszerek alkalmazásához.

A területen fa kivágására csak rendkívül indokolt esetben, a természetvédelmi hatóság engedélye alapján kerülhet sor.

Kezelési, területhasználati szabályok

5. § (1) A védett terület korlátozottan, a tulajdonos, illetve az üzemeltető engedélyével látogatható.

(2) A védett területet táblával kell megjelölni a bejáratnál.

(3) A területen belül tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett értékek rövid leírásával.

(4) A védett területet folyamatosan gondozni kell. Ennek során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a fa- és cserjeállományban kár ne keletkezzen.

(5) A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6. § A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság szabható ki. Ezen túlmenően - a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatálybalépés

7. § Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. november 22.

Káli Sándor Dr. Mészáros Miklós
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére