Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 46/2007. (XI. 28.) számú rendelete

a Mexikóvölgyi Kőszál oldal helyi természeti védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Mexikóvölgyi Kőszál oldal helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a B.A.Z. Megyei Tanács V./ 1988. sz. rendeletével helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci Mexikóvölgyi Kőszál oldal védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2. § A védett természeti érték Miskolc-Bükkszentlászlóra vezető út mentén, annak északi oldalán található. (02016 hrsz.) Az ingatlan teljes területe 30 ha, 2822 m2.

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természetvédelmi terület (véderdő)

Jellege: tájképi és botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3. § A védetté nyilvánítás célja és indoka: az értékes erdőtársulások, sziklagyepek, sziklafüves lejtők, korróziós sziklaalakzatok - melyek jó néhány védett állat- és növényfajnak is élőhelyet jelentenek - védelmének, fennmaradásának jogi eszközökkel való biztosítása.

A terület jelentősebb természeti értékei közé tartoznak: a pikkelypáfrány, a magyar nyúlfarkfű, a sárga kövirózsa, az apró nőszirom, a leánykökörcsin, a tavaszi hérics.

Állattani szempontból kiemelendő a kígyászölyv, a bajszos sármány, illetve a pannon gyík és a zöld gyík előfordulása.

Védelmi előírások

4. § (1) A védett terület kezelési feladatait az Északerdő Zrt., míg az azzal kapcsolatos koordinációs teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) A védett területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület”- re előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.

(3) Tilalmak:

Tilos a terület művelési ágát megváltoztatni, területét csökkenteni, fáit, cserjéit megrongálni, zöld gallyakat, virágokat, magvakat gyűjteni, valamint növényzetét más módon károsítani

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a védett növényzet fenntartását, fennmaradását zavarja, vagy veszélyezteti.

Tilos a favágás, a bányászkodás és a gyepek égetése

(4) Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek:

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a területen vegyi anyagok, növényvédőszerek alkalmazásához, valamint bármilyen a véderdő funkciójához nem szorosan kapcsolódó tevékenység végzéséhez.

Kezelési, területhasználati szabályok

5. § (1) A védett terület szabadon látogatható, de a terület védelme érdekében javasolt a szakember által vezetett bejárás, megismerés. Szakvezetés a Polgármesteri Hivatal által megjelölt szervezettől kérhető.

(2) A védett területet táblával kell megjelölni a közút felőli bejáratnál, valamint az egyéb megközelítő útjainál

(3) A terület bejáratánál, - a völgyben lévő út mellett - tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett értékek rövid leírásával.

(4) A gyepek és a nyílt területek cserjésedésének, erdősülésének megakadályozásáról gondoskodni kell.

(5) A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6. § A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság szabható ki. Ezen túlmenően - a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7. § Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. november 22.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére