Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 48/2007. (XI. 28.) számú rendelete

a Szathmári Király Pál utcai mocsárciprus helyi természeti védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Szathmári Király Pál utcai mocsárciprus helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Városi Tanács VB. II-12/Tk. 43065/1981. (II. 13) VB. sz. határozatával helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci Szathmári Király Pál utcai mocsárciprus védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2. § A védett természeti érték Miskolc-Tapolcán, a Szathmári Király Pál utca 6. sz. alatti, 45113 hrsz. - ú magántulajdonú ingatlan utcafronti részén található.

A védelmét szolgáló terület a törzs és a lombkorona széle által meghatározott terület függőleges vetülete körben 2 méterrel megnövelve, mely a szomszédos, 45114 hrsz-ú ingatlant is érinti.

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természeti emlék (védett fa)

Jellege: botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3. § A védetté nyilvánítás célja: a fa egyedi jellegének koronakifejlődésének megőrzése, fenntartása, fejlődésének, a. fajtatulajdonságok megismerési lehetőségének biztosítása

Védelmi előírások

4. § (1) A védett fa kezelési feladatait a Tulajdonos, míg a kapcsolódó koordinációs teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) A kezelési költségek fedezésére az Önkormányzat az éves költségvetésekben rendelkezésre álló keret figyelembe vételével támogatást nyújthat.

(3) A természeti értékre az 1996. évi LIII. törvényben a „természeti emlék” - re előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.

(4) Tilalmak:

Tilos a fát megrongálni, törzsét megsérteni, gyökérzetét károsítani, termőterületén a felszínt a levegőt és nedvességet elzáró szilárd burkolattal ellátni.

Tilos a gyökérzet által behálózott talajfelszín engedély nélküli letermelése, illetve feltöltése.

(5) Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek:

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a védettséggel összhangban, a védelem céljának és indokának megvalósítása érdekében végzett kezelésekhez.

A fa védelmét szolgáló területen történő bárminemű építési munkavégzés, vagy tereprendezés csak a természetvédelmi hatóság előzetes engedélyével, illetve hozzájárulásával, csak a védettséggel összhangban, annak célját szolgálva történhet.

A védett természeti érték környezetében az esetleges beruházások (bontások, építkezések) csak a védett fa fennmaradását szolgáló megfelelő védő intézkedések kikötésével engedélyezhetők.

Kezelési, területhasználati szabályok

5. § (1) A természeti érték szabadon látogatható.

(2) A védett fát táblával kell megjelölni, a fa melletti területen.

(3) Ugyanitt tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett érték rövid leírásával.

(4) A védett fát növényvédelmi szempontból rendszeresen ellenőrizni, illetve száraz időszakban locsolni kell.

(5) A védett fa kivágásához hozzájárulás csak annak biológiai pusztulása esetén adható ki, bárminemű csonkítása pedig csak akkor engedélyezhető, ha a fa állapota a környezetre károsodással járó veszélyt jelent.

(6) A védett természeti emlék részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6. § A rendeletben foglalt előírások megszegője a mindenkor hatályos természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírságot köteles fizetni. Ezen túlmenően - a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7. § Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. november 22.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére