Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 49/2007. (XI. 28.) számú rendelete

a Miskolc-Tapolcai parkrendszer helyi természeti védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Miskolc-Tapolcai parkrendszer helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Városi Tanács VB. 4/36/TT/79-V-48/Tk.43283/1979. (IV. 12) VB. sz. határozatával helyileg védett természeti területté nyilvánított Miskolc-Tapolcai parkrendszer védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2. § A védett terület Miskolc-Tapolcán a 46286, 46289, 46292/1, 46292/2, 46292/4, 46292/5, 46292/6 46294/1, 46294/2, 46298/3, 46298/4 hrsz.-ok alatt található

A védett terület kiemelkedő eleme a csónakázótó, aminek mentén megmaradtak az égeres-forrásláp tájképileg fontos mézgás-éger facsoportjai

A védelem célja és indoka

3. § A védelem célja az arborétum jellegű őshonos és exóta fajokban gazdag terület megőrzése. A park az idegenforgalmat, valamint a szabadidő kultúrált eltöltését is szolgálja. A védett parkrendszer további fontos funkciója még a természet- ismeret-szerzési lehetőség biztosítása, valamint a terület geológiai és tájképi értékeinek védelme.

Védelmi előírások

4. § (1) A védett terület kezelési feladatait a Miskolci Városgazda Kht. látja el.

(2) A területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület” - re előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.

(3) Tilalmak:

A terület művelési ágát megváltoztatni, területét csökkenteni nem lehet.

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a terület fennmaradását és fenntartását, zavarja, vagy veszélyezteti.

A védett terület fáit, cserjéit engedély nélkül kivágni, megrongálni, vagy más módon károsítani nem szabad.

(4) Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek:

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a jelenlegitől eltérő hasznosításhoz, bármilyen építési tevékenység végzéséhez, fakivágáshoz, tereprendezéshez, bármilyen műtárgy elhelyezéséhez.

A védett területen történő építés engedélyezéséhez részletes környezet-, természetvédelmi vizsgálat, tervfejezet készítendő, illetve a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek esetében - az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkor hatályos jogszabály vonatkozó előírásainak megfelelően - környezetvédelmi engedély előzetes beszerzése is szükséges.

A védett területen lévő növényzetet érintő beavatkozások, telepítések a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötöttek.

Kezelési, területhasználati szabályok

5. § (1) A terület szabadon látogatható.

(2) A védett területet táblákkal kell megjelölni, a bevezető utakon ill. bekerítés esetén a kapuknál.

(3) A területen belül tájékoztató táblákat kell elhelyezni a védett értékek rövid leírásával.

(4) A területen növényvédő szereket és más vegyi anyagokat csak a Természetvédelmi Hatóság hozzájárulásával szabad alkalmazni.

(5) A védett terület növényzetét rendszeresen kezelni kell - figyelemmel arra, hogy a fa- és cserjeállományban kár ne keletkezzen, illetve a park állatvilága zavarást, károsodást ne szenvedjen.

(6) Fakivágás, gallyazás, cserjegondozás csak a Természetvédelmi Hatóság előzetes hozzájárulásával végezhető.

(7) A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6. § A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság szabható ki. Ezen túlmenően - a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7. § Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. november 22.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére