Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 51/2007. (XI. 28.) sz. rendelete

a Vár utcai gesztenyefasor helyi természeti védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Vár utcai gesztenyefasor helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a B.A.Z. Megyei Tanács III./1984. sz. rendeletével helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci Vár utcai gesztenyefasor védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2. § A védett természeti érték Miskolcon, a Vár utcában, az utca két oldalán található. (32.532/1 hrsz.) Az ingatlan teljes területe 2240 m2.

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természeti emlék (védett fasor- összesen 39 fa)

Jellege: tájképi és botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3. § A védetté nyilvánítás célja: a városképi és dendrológiai szempontból egyaránt értékes fasor megóvása.

A 39 db idős (80 év körüli) vadgesztenyefa lombkoronája kupolaként borítja a város egyik legjelentősebb műemlékéhez vezető utcát. Az utca így jelentős városképi, esztétikai értékkel is bír.

Védelmi előírások

4. § (1) *  A védett terület kezelési feladatait a Miskolci Miskolci Városgazda Nonprofit Kft, míg az azzal kapcsolatos koordinációs teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) A védett fasorra az 1996. évi LIII. törvényben a „természeti emlék”-re előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.

(3) Tilalmak:

A védett fasor egyedeit kivágni, megrongálni, vagy más módon károsítani nem szabad. Tilos a fák gyökérzetét elvágni, illetve a gyökérzet feletti felszínt a törzs 2 m-es körzetében a levegőt és nedvességet elzáró szilárd burkolattal ellátni.

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a védett növényzet fenntartását, fennmaradását zavarja, vagy veszélyezteti.

(4) Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek:

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a védett fasor gondozási, karbantartási munkáinak elvégzéséhez, növény védőszerek alkalmazásához.

Kezelési, területhasználati szabályok

5. § (1) A védett fasor korlátozás nélkül, szabadon látogatható.

(2) A védett területet táblával kell megjelölni, az utca 2 végén

(3) A területen belül tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett értékek rövid leírásával.

(4) A védett fasort növényvédelmi szempontból rendszeresen ellenőrizni kell. Szükség esetén a fák locsolásáról és tápanyagpótlásáról is gondoskodni szükséges

(5) A védett fasor részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6. § A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság szabható ki. Ezen túlmenően - a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatálybalépés

7. § Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. november 22.

Káli Sándor Dr. Mészáros Miklós
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére