Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2008. (VII. 1.) sz. rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő, mezőgazdasági földhaszonbérlet alapján hasznosított, termőföldnek minősülő ingatlanok haszonbérlők részére történő közvetlen elidegenítéséről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában lévő termőföld-ingatlanoknak a földhaszonbérlők részére történő közvetlen elidegenítésére vonatkozó szabályok megállapítása céljából az alábbi rendeletet alkotta:

I. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya alá tartoznak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, húszmillió forintot el nem érő forgalmi értékű, mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződések alapján hasznosított, termőföldnek minősülő ingatlanok (továbbiakban együtt: haszonbérlemény). A rendelet alkalmazásában termőföldnek minősülnek a Termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § a) pontjában meghatározott ingatlanok, míg a mezőgazdasági földhaszonbérleti jogviszony fennállására, illetve a haszonbérlő személyére a Polgári Törvénykönyv, illetve a Termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény rendelkezései irányadóak.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat szempontjából stratégiailag fontos területté minősített ingatlanokra. Ezek körét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottsága évenként határozza meg a Városfejlesztési Koordinációs Bizottság javaslata alapján.

2. § A rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosi jogkört az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló többször módosított 1/2005.(II.10) sz. rendeletben meghatározott testületek, illetőleg személyek gyakorolják.

A rendelet célja a termőföld besorolású ingatlanoknak a legalább 3 éves, érvényes mezőgazdasági földhaszonbérleti jogviszonnyal rendelkező haszonbérlő részére történő közvetlen értékesítése.

II. Az értékesítés szabályai

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó, mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés alapján hasznosított önkormányzati tulajdonú ingatlan földhaszonbérlő részére történő közvetlen elidegenítésének feltétele az, hogy a földhaszonbérlőnek az általa haszonbérelt ingatlanra vonatkozóan az elidegenítésre való kijelölés időpontjában legalább 3 éves földhaszonbérleti jogviszonya írásbeli haszonbérleti szerződés alapján fennálljon, és a földhaszonbérlő személyében is megfeleljen a Termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 5-8/A. §-ban szabályozott törvényi előírásoknak. További feltétel, hogy a földhaszonbérlőnek az értékesítésig elmaradt haszonbértartozása ne álljon fenn.

(2) A mezőgazdasági földhaszonbérlettel terhelt önkormányzati ingatlanokra a MIK Zrt. az elidegenítésre történő kijelöléstől számított 60 napon belül elvégzi az értékbecslés(eke)t, s az ingatlanok forgalmi értékének jóváhagyása végett a Gazdasági Bizottság felé előterjesztést készít.

4. § (1) A forgalmi értéket jóváhagyó Gazdasági Bizottsági döntés kézhezvételét követő 30 napon belül a MIK Zrt. az ingatlanra érvényes mezőgazdasági haszonbérleti jogviszonnyal rendelkező, a rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő földhaszonbérlő részére az értékesítésre vonatkozó közvetlen ajánlatot küld. A haszonbérlő által megfizetendő vételár a Gazdasági Bizottság által jóváhagyott forgalmi érték.

(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ingatlan adatait (helyrajzi szám, esetleges közigazgatási cím, alapterület...stb.), a vételárat, a fizetési feltételeket, az egyéb fontosabb szerződési feltételeket és felhívást az adásvételi szerződés megkötésére. A vevőnek az értékesítést megelőzően írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a Termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 25/B. § alapján meghatározott földhasználati nyilvántartásba történő felvétel céljából bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozik-e, vagy sem, és a bejelentési kötelezettség fennállása esetén annak eleget tett e, továbbá arról is, hogy tulajdonszerzése nem esik-e a Termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 5. §-ban meghatározott tulajdonszerzési korlátozás alá. A bejelentési kötelezettség fennállása esetén a bejelentés teljesítésére vonatkozó igazolásokat is mellékelni kell.

(3) Az ajánlati kötöttség időtartama 90 nap, mely a haszonbérlő írásbeli kérésére további 60 nappal meghosszabbítható.

(4) Amennyiben az elővásárlásra jogosult az árajánlat elfogadását írásban, határidőben bejelenti, és személyében az e rendeletben, illetve a Polgári Törvénykönyvben és az 1994. évi LV. törvényben a földhaszonbérlőkre meghatározott törvényi feltételeknek megfelel, vele az adásvételi szerződést meg kell kötni az elfogadott ajánlatban közölt feltételekkel.

5. § Az ingatlan adásvételi szerződést az árajánlatra tett földhaszonbérlői nyilatkozattételtől számított 30 napon belül meg kell kötni. A vételár megfizetése csak egyösszegű teljesítéssel történhet, melynek megtörténtét az adásvételi szerződés megkötését megelőzően a vevőnek igazolnia kell.

III. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 2008. június 26.

Dr. Mihalecz Péter Káli Sándor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére