Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 32/2008. (XI. 26.) számú rendelete

Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Fejlesztési Pólus Stratégiában foglalt gazdaságfejlesztési célok megvalósítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, valamint] a Bizottság a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelete (2008. augusztus 6.), (megjelent: Európai Unió Hivatalos Lapja (2008. augusztus 9.) 214/3-214/47 oldal) [figyelembe vételével Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról az alábbi rendeletet alkotja: * 

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése és a városban lakók életminőségének javítása érdekében ösztönözze a vállalkozások Miskolc Megyei Jogú Város (továbbiakban: Miskolc) közigazgatási területén való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását. Ennek érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) befektetés-ösztönző szolgáltatások létrehozásával és nyújtásával közvetlen és közvetett előnyöket kíván biztosítani ezen vállalkozások számára, hogy hozzájáruljon üzletei tevékenységük elindítási, beruházási és/vagy működési költségeinek csökkentéséhez.

A rendelet hatálya

2. § *  A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen rendeletben meghatározottak szerinti támogatására terjed ki, amennyiben a vállalkozás létrehozására Miskolcon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Miskolcon telephellyel vagy fiókteleppel kerül sor, illetve a működő vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe Miskolc bel- vagy külterületén, illetve a város által preferált egyéb területen van.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. * 

2. *  állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L sorozat 379/5, 2006. 12. 28.) (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás)

2a. *  áttelepítés: ha

a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, továbbá

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.

3. *  beruházási projekt megkezdésének az alábbi pontok minősülnek:

4. * 

4a. *  bérköltség: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti költség

5. *  diszkont kamatláb: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 3. pontja meghatározott fogalom.

5a. *  egyéni referencia alapkamatláb: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5. pontjában meghatározott fogalom

6. *  egyéni vállalkozás, egyéni cég: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben ilyenként meghatározott vállalkozás (a továbbiakban együtt: egyéni vállalkozás).

6a. *  elszámolható költség: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 6. pontja szerinti költség

7. *  gazdasági társaság: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:88-89. §-a szerinti társaság.

8. *  induló beruházás: az a beruházás, amely megfelel 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételeknek.

9. * 

10. * 

11. * 

12. *  immateriális javak: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott fogalom.

13. *  kis-és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. számú melléklete szerinti kis- és középvállalkozás.

13a. *  közvetlenül a beruházási projekt által teremtett munkahelyek: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 14. pontja szerinti munkahely.

13b. *  mezőgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontja szerinti termék.

13c. *  mezőgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontja szerinti feldolgozás.

13d. *  mezőgazdasági termék forgalomba hozatala: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti forgalomba hozatal.

14. *  nonprofit gazdasági társaság: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi IV. törvény 9/F. §-a szerinti társaság.

15. *  felvásárlás: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök - nem újonnan létrehozott immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint befektetett pénzügyi eszközök - beszerzése, ha a létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel, és ha ezt a felvásárlást egy független beruházó vagy a 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek teljesülése esetén nem független beruházó végzi

16. * 

17. *  nagyberuházási projekt: a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 2. cikk 12. pontja szerinti beruházási projekt.

18. *  nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti vállalkozás.

19. *  saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatásnak nem minősülő forrás

20. *  spin-off vállalkozás: a felsőoktatási intézményekből, közfinanszírozású kutatóhelyekről kiváló, vagy felsőoktatási intézmények oktatói és kutatók által létrehozott tudás- és/vagy technológia-intenzív vállalkozások.

21. *  szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén.

22. *  szinten tartást szolgáló eszköz: szinten tartást szolgál az az eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezné.

23. * 

24. *  támogatási időszak: a támogatási szerződés megkötésétől kezdődően a szerződésben a vállalkozás elszámolási kötelezettségeként meghatározott legvégső határidő lejártáig terjedő időszak.

25. *  támogatási intenzitás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott intenzitás

26. *  támogatástartalom: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 19. pontjában meghatározott fogalom

27. *  tárgyi eszköz: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontjában meghatározott fogalom.

28. *  vállalkozás: az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet.

29. *  visszatérítendő támogatások: a jelen rendelet III. fejezetében meghatározott anyagi támogatásnak minősülő szolgáltatások, amelyek támogatási összegét súlyos szerződésszegés esetén vissza kell fizetni.

30. *  vissza nem terítendő támogatás: a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2. melléklet A) pontja szerinti támogatás

31. *  regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 2. cikk 17. pontja szerinti regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás

A vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönző program tartalma - jogcímek - * 

4. § (1) A vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönző programba tartozó szolgáltatások alapszolgáltatások, emelt szolgáltatások és kiemelt szolgáltatások lehetnek (továbbiakban együtt: szolgáltatások), amelyek szolgáltatáscsomagot (továbbiakban: szolgáltatáscsomag) képeznek. Az egyes szolgáltatáscsomagok egymásra épülnek, így az emelt szolgáltatások igénybevevői jogosultak az alapszolgáltatások igénybevételére is. A kiemelt szolgáltatások igénybevevői pedig jogosultak az emelt szolgáltatások és az alapszolgáltatások igénybevételére is.

(2) Alapszolgáltatások:

a)

1. Városi információs csomag rendelkezésre bocsátása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy, a várossal kapcsolatos legfontosabb általános információkat tartalmazó kiadványt.

2. Ügyvédek és közjegyzők ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát a városban működő ügyvédi irodákról és közjegyzőkről, elérhetőségi adatokkal.

3. *  Elérhető telephelyek bemutatása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy tájékoztató anyagot az elérhető szabad önkormányzati telkekről, valamint a Miskolc Holding Zrt.-vel együttműködési megállapodást kötött cégek és magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanokról. Igény esetén a Miskolc Holding munkatársa körbevezeti a vállalkozás képviselőit a helyszíneken.

4. Telekhez kapcsolódó közműtérképbe betekintés biztosítása:

A Miskolc Holding Zrt. helyrajzi szám alapján biztosítja a telek közműellátásának térképébe történő betekintést a vállalkozás részére.

5. Tervező irodák ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát a városban működő tervezőirodákról, elérhetőségi adatokkal.

6. Kivitelezők ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát a városban működő kivitelező cégekről, elérhetőségi adatokkal.

7. Termeléstámogató szolgáltatók ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a térségben működő, termelési tevékenységet támogató szolgáltató cégekről.

8. Helyi szolgáltatók ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a városban működő, beruházást támogató cégekről.

9. Érdekvédelmi szervezetek ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a városban működő érdekképviseleti szervezetekről.

10. Munkaerő közvetítők ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a térségben működő humán-erőforrás ellátást segítő intézményekről és vállalkozásokról.

11. Fuvarozók ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a térségben működő, fuvarozással foglalkozó vállalkozásokról.

12. Pályázatíró cégek ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a térségben működő pályázatíró és pályázati tanácsadó cégekről.

13. Kereskedelmi bankok ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a térségben működő kereskedelmi bankokról.

14. Fordítóirodák és tolmácsok ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a térségben működő akkreditált fordítóirodákról és tolmácsokról.

b)

15. Telekár kedvezmény III. kategória:

Az Önkormányzat kedvezményt adhat a telephely céljára megvásárolni kívánt önkormányzati tulajdonú terület piaci árából. A kedvezmény mértéke a beruházás volumenétől függ.

16. Telekhez kapcsolódó közműtérkép rendelkezésre bocsátása:

A Miskolc Holding Zrt. helyrajzi szám alapján a vállalkozás rendelkezésére bocsátja a telek közműellátásának térképét.

17. Felsőoktatási kapcsolatok kiépítése:

Igény szerint a Miskolc Holding Zrt. közreműködik a Miskolci Egyetem vezetői és a vállalkozás vezetői közötti egyeztetés megszervezésében.

18. Szakoktatási intézményekben megszervezett egyedi képzések támogatása:

Az Önkormányzat részben megtérítheti a vállalkozás számára a városi közép- és szakiskolákban szervezett szakoktatások költségét.

19. Egészségügyi ellátás megszervezése:

A Miskolc Holding Zrt. segítséget nyújt a vállalkozás vezetőjének hosszabb városbeli tartózkodása esetén a helyi egészségügyi ellátás igénybevételének megszervezésében.

20. Hatósági tájékoztató fórum szervezése:

A Miskolc Holding Zrt. igény és szükség szerint szervez egy fórumot, amelyre meghívja a hatóságok helyi képviselőit, akik tájékoztatást adnak a vállalkozás számára a legfontosabb előírásokról, jogszabályi szabályozásokról.

21. Pályázatfigyelés:

A Miskolc Holding Zrt. egy évig havi rendszerességgel elküldi a vállalkozásnak a releváns pályázati hírleveleket.

(3) Emelt szolgáltatások:

1. „Egyablakos rendszerű támogatás” (ügyek hivatali intézésének segítése):

Az Önkormányzat egy munkatársa a vállalkozás rendelkezésére áll az ügyek hivatali intézésének segítésében (tanácsadás és aktív ügyintézés).

2. Telekár-kedvezmény II. kategória:

Az Önkormányzat kedvezményt adhat a telephely céljára megvásárolni kívánt önkormányzati tulajdonú terület piaci árából. A kedvezmény mértéke a beruházás volumenétől függ.

3. Átmeneti irodahelyiség biztosítása:

Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsáthat egy irodát a beruházás előkészítése idejére.

4. Városi fogadás rendezése: („Welcome to our City”)

A Polgármester egy alkalommal fogadást rendez a város új gazdasági szereplője számára.

5. Ingatlanjogi tanácsadás:

A Miskolc Holding Zrt. szakcégén keresztül ingatlanjogi tanácsadást biztosít a vállalkozás számára.

6. Termelésbeállítók elhelyezésének megszervezése:

A Miskolc Holding Zrt. segíti a vállalkozás termelésindítást támogató (nem helyi) alvállalkozók városbeli elszállásolásának megszervezését.

7. Városi hálózatokra való rákapcsolódás megszervezése:

A Miskolc Holding Zrt. segít megszervezni a vállalkozás rákapcsolódását a helyi informatikai hálózatokra.

8. Célzott dolgozói képzések szervezése:

Az Önkormányzat támogatást biztosíthat a Miskolci Egyetemen szervezett felsőoktatási kurzusok költségeihez a vállalkozás számára.

9. Tömegközlekedés menetrendjének felülvizsgálata:

A Miskolc Holding Zrt. az igények alapján egyeztet a Miskolc Városi Közlekedési Zrt-vel és kezdeményezi a vállalkozás dolgozói munkarendjének megfelelő menetrend kialakítását, esetleges új viszonylatok indítását.

10. * 

11. Beszállítói fórum szervezése:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás számára egy alkalommal fórumot szervez a potenciális beszállítók részvételével.

12. Magyar nyelvkurzus megszervezése (nyelvórák, alapkifejezések elsajátítása) a dolgozók részére:

A Miskolc Holding Zrt. segít a vállalkozás külföldi dolgozója(i) számára egy intenzív magyar nyelvkurzus megszervezésében a legfontosabb kifejezések elsajátítása érdekében.

13. Pályázat előkészítés támogatása:

A Miskolc Holding Zrt. tanácsadással segíti a vállalkozás pályázatának kidolgozását.

14. *  Vállalkozásfejlesztési támogatás:

Az Önkormányzat egyedi támogatási szerződés alapján vállalkozásfejlesztési támogatást nyújthat.

(4) Kiemelt szolgáltatások:

1. Telekár-kedvezmény I. kategória:

Az Önkormányzat kedvezményt adhat a telephely céljára megvásárolni kívánt önkormányzati tulajdonú terület piaci árából. A kedvezmény mértéke a beruházás volumenétől függ.

2. Átmeneti irodai támogatások: („Business Center”)

A Miskolc Holding Zrt. az átmeneti irodahelyiséghez kapcsolódóan a befektetés előkészítésének idejére biztosítja a szükséges üzleti felszereltséget.

3. 1 állandó ember („host”) alkalmazásának támogatása:

Az Önkormányzat biztosítja a befektetés megvalósítása érdekében egy fő alkalmazását a Miskolc Holding Zrt.-nél.

4. Cégalapítási költség átvállalása:

Az Önkormányzat átvállalhatja a vállalkozás cégalapítási költségeinek egy részét.

5. Lakáshoz jutás segítése (bérlakás biztosítása):

Az Önkormányzat bérlakást biztosíthat a vállalkozás számára.

6. Külföldi családtagok anyanyelvi oktatásának megszervezése:

A Miskolc Holding Zrt. segít a vállalkozás külföldi dolgozói városba költöző gyermekeinek idegen nyelvű oktatásának megszervezésében az Önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézmények, illetve egyetemista korú családtagok esetén a Miskolci Egyetem lehetőségeinek figyelembevételével.

7. Magyar nyelvoktatás megszervezése a dolgozók családtagjai részére:

A Miskolc Holding Zrt. segít a vállalkozás külföldi dolgozóinak családtagjai számára egy magyar nyelvkurzus megszervezésében.

8. Pályázat elkészítésének támogatása:

Az Önkormányzat támogatást nyújthat a vállalkozás egy pályázatának elkészítési költségeihez.

A szolgáltatások nyújtásában résztvevők köre

5. § (1) A szolgáltatások közül az alábbiakat az Önkormányzat a Miskolc Holding Zrt.-n (továbbiakban: Holding) keresztül nyújtja:

Alapszolgáltatások: városi információs csomag rendelkezésre bocsátása, ügyvédek és közjegyzők ajánlása, elérhető telephelyek bemutatása, telekhez kapcsolódó közműtérképbe betekintés biztosítása, tervező irodák ajánlása, kivitelezők ajánlása, termeléstámogató szolgáltatók ajánlása, helyi szolgáltatók ajánlása, érdekvédelmi szervezetek ajánlása, munkaerő közvetítők ajánlása, fuvarozók ajánlása, pályázatíró cégek ajánlása, kereskedelmi bankok ajánlása, fordítóirodák és tolmácsok ajánlása, telekárkedvezmény III. kategória, telekhez kapcsolódó közműtérkép rendelkezésre bocsátása, illetve a közműtérképbe betekintés biztosítása, felsőoktatási kapcsolatok kiépítése, egészségügyi ellátás megszervezése, hatósági tájékoztató fórum szervezése, pályázatfigyelés;

Emelt szolgáltatások: telekárkedvezmény II. kategória, átmeneti irodahelyiség biztosítása, ingatlanjogi tanácsadás, termelésbeállítók elhelyezésének megszervezése, városi hálózatokra való rákapcsolódás megszervezése, tömegközlekedés menetrendjének felülvizsgálata, beszállítói fórum szervezése, magyar nyelvkurzus megszervezése (nyelvórák, alapkifejezések elsajátítása) a dolgozók részére, pályázat előkészítés támogatása;

Kiemelt szolgáltatások: telekárkedvezmény I. kategória, átmeneti irodai támogatások (Business Center), külföldi családtagok anyanyelvi oktatásának megszervezése, magyar nyelvoktatás megszervezése a dolgozók családtagjai részére.

(2) *  Az Önkormányzat a vállalkozások részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Alapszolgáltatások: szakoktatási intézményekben megszervezett egyedi képzések támogatása;

Emelt szolgáltatások: „Egyablakos rendszerű támogatás (engedélyek)” (az ügyek hivatali intézésének segítése), (városi fogadás rendezése) („Welcome to our City”) célzott dolgozói képzések szervezése, kulturális sport és egyéb városi kedvezmények nyújtása;

Kiemelt szolgáltatások: 1 állandó ember („host”) alkalmazásának biztosítása, cégalapítási költség átvállalása, lakáshoz jutás segítése (bérlakás biztosítása), pályázat elkészítésének támogatása.

Emelt szolgáltatások: „Egyablakos rendszerű támogatás (engedélyek)” (az ügyek hivatali intézésének segítése), (városi fogadás rendezése) („Welcome to our City”) célzott dolgozói képzések szervezése, kulturális sport és egyéb városi kedvezmények nyújtása,] vállalkozásfejlesztési támogatás;

(3) Az egyes szolgáltatások nyújtásának feltételeiről, valamint az ellentételezésről az Önkormányzat által átruházott hatáskörben a Polgármester az önkormányzati költségvetés terhére a Miskolc Holding Zrt-vel megállapodást köt.

(4) A Miskolc Holding Zrt. egyes szolgáltatások nyújtásánál igénybe veszi a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatását és szolgáltatásait, amelynek kereteit a két szervezet együttműködési megállapodásban rendezi.

(5) A felsőoktatási kapcsolatok valamint az egyedi képzések esetén az Önkormányzat biztosítja a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottsággal való együttműködést.

II. fejezet

A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

A szolgáltatások igénybevétele, jogosultsági feltételek

6. § (1) A 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alapszolgáltatások igénybevételére valamennyi érdeklődő, Miskolcon vállalkozást létrehozni, vagy fejleszteni szándékozó vállalkozás jogosult, függetlenül attól, hogy a vállalkozás létrehozására, vagy a már működő vállalkozás Miskolcon történő bővítésére az egyedi befektetői tárgyalásokat követően ténylegesen sor kerül-e.

(2) *  [A 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott alapszolgáltatásokat az a vállalkozás vagy] magánszemély igényelheti, [...]

(3) *  [A 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott alapszolgáltatásokat vagy a 4. § (3) bekezdésben foglalt emelt szolgáltatásokat az a vállalkozás] vagy magánszemély igényelheti, amely visszavonhatatlan szándéknyilatkozattal vagy megfelelő pénzügyi fedezet biztosításával vállalja [...]

(4) *  [A 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott alapszolgáltatásokat, a 4. § (3) bekezdésben foglalt emelt szolgáltatásokat vagy a 4. § (4) bekezdésben foglalt kiemelt szolgáltatásokat az a vállalkozás] vagy magánszemély igényelheti, amely visszavonhatatlan szándéknyilatkozattal vagy megfelelő pénzügyi fedezet biztosításával vállalja [...]

(5) *  A (2)-(4) bekezdésekben meghatározott beruházást vagy a nettó árbevétel növekedést a vállalkozásnak a támogatási szerződés megkötésétől, a nettó árbevétel növekedés tekintetében pedig a beruházás üzembe helyezésétől számított 3 éven belül kell megvalósítania illetve elérnie.

(6) *  A vállalkozásnak hitelt érdemlő módon bizonyítania kell, hogy a beruházás üzembe helyezésétől számított 3 éven belül a támogatott befektetés tevékenységéből érte el a (2)-(4) bekezdésben meghatározott nettó árbevétel növekedést, amelyet a beruházás üzembe helyezésekor készített mérlegben vagy üzleti tervben kimutatott nettó árbevételhez kell viszonyítani.

(7) *  A (2)-(4) bekezdésben meghatározott többlet foglalkoztatotti létszámot (nettó növekményt) a vállalkozásnak a beruházás üzembe helyezésétől számított 3 év alatt kell elérnie, amely létszámnak a foglalkoztatását a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 5 évig, kis és középvállalkozások esetében három évig fenn kell tartani.

(8) *  Regionális beruházási támogatás esetén a vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

A kérelem benyújtása és elbírálása

7. § (1) A 6. § (2)-(4) bekezdésében megjelölt szolgáltatások iránti, a támogatással megvalósítani kívánt beruházást ismertető részletes kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) - az utolsó összevont (konszolidált) beszámolót, ennek hiányában éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót (az átlagos statisztikai létszám, a nettó árbevétel és a mérleg főösszeg meghatározásához), vagy

- az egyéni vállalkozás esetében az utolsó éves adóbevallást, vagy

- éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet,

b) az új vállalkozás miskolci székhellyel vagy telephellyel való létrehozására irányuló nyilatkozatot,

c) a 6. § (2)-(4) bekezdésében foglalt vállalás teljesítésére irányuló nyilatkozatot,

d) a 6. § (6) bekezdésében foglalt vállalás teljesítésére irányuló nyilatkozatot,

e) az igénybe vehető szolgáltatáscsomag(ok)ba tartozó, igényelt szolgáltatások megjelölését,

f) a befektetés 5 évre szóló üzleti tervét,

g) írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról,

h) telekár kedvezmény igénylése esetén nyilatkozatot a rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak vállalásáról,

i) telekár kedvezmény igénylése esetén a bruttó támogatási intenzitás megállapításához szükséges adatokat.

j) *  nagyvállalkozás esetén 800/2008/EK rendelet 8 cikkében megkövetelt ösztönző hatás vizsgálatát elősegítő dokumentumot és mellékleteit

j) *  a vállalkozás 6. § (8) bekezdésében rögzített, áttelepítés kizárásáról szóló kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát.

(3) *  A kérelem elbírálásáról a Polgármester előterjesztésére a Közgyűlés egyedileg dönt a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott információk, a beruházásra vonatkozó vállalások és pénzügyi fedezet alapján.

(4) A támogatott vállalkozással a döntést követő 30 napon belül támogatási szerződést kell kötni, amelyben rendelkezni kell többek között az egyes igényelt szolgáltatások tartalmáról, a szolgáltatások nyújtásának feltételeiről, a nyújtott támogatás mértékéről és összegéről, a vállalkozás adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségéről, a vállalkozás számára előírt kötelezettségek teljesítésének biztosítékairól, a szerződésszegés eseteiről és jogkövetkezményeiről. A szerződést az Önkormányzat által átruházott hatáskörben a Polgármester köti meg. A szerződésben rögzíteni kell, hogy a támogatott vállalkozás a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a támogatás nyújtását követő 10 évig köteles megőrizni és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.

A támogatás felhasználásának elszámolása

8. § (1) A támogatott vállalkozás köteles a támogatási szerződésben meghatározott módon és tartalommal a támogatott program megvalósulását, a szerződésben meghatározott határidőn belül, külön felszólítás nélkül igazolni.

(2) Az Önkormányzat a foglalkoztatottak létszámának 6. § (7) bekezdés szerinti folyamatos fenntartását a támogatási szerződés hatálya alatt jogosult ellenőrizni.

(3) Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:

a) *  a támogatási szerződésben vállalt összegű beruházást nem valósítja meg, vagy a beruházást a 6. § (7) bekezdésben meghatározott határidőig nem tartja fenn;

b) *  a támogatást a támogatási szerződésben foglaltaktól eltérően használja fel;

c) *  a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem növeli, illetve tartja fenn;

d) az (1) bekezdésben meghatározott elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;

e) a (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza;

f) *  a támogatási szerződésben vállalt összegű beruházást csak részben valósítja meg,

g) a támogatási szerződésben vállalt nettó árbevétel növekedést csak részben éri el;

h) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot csak részben növeli, illetve tartja fenn.

i) *  a 6. § (8) bekezdésben meghatározott kötelezettségét megszegi, illetve a 6. § (8) bekezdése szerinti nyilatkozata valótlannak bizonyul.

(4) *  A (3) bekezdés a)-e) és i) pontjaiban meghatározott esetben a támogatott vállalkozás köteles a támogatások, illetve szolgáltatások támogatási szerződésben meghatározott összegét az Önkormányzat határozatában rögzítettek szerint a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten visszafizetni.

(5) A (3) bekezdés f)-h) pontjában meghatározott esetben a vállalkozás a visszatérítendő támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben arányosan köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni. Amennyiben a részleges teljesítés nem éri el a rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételek alsó határát, a teljes támogatási összeget a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben köteles a vállalkozás visszafizetni.

III. fejezet

ANYAGI TÁMOGATÁSNAK MINŐSÜLŐ SZOLGÁLTATÁSOK

9. § (1) Az anyagi támogatásnak minősülő szolgáltatásokat az Önkormányzat a jogosult és a támogatásokat kifejezetten igénylő vállalkozások részére a Polgármester döntését követően, a támogatási szerződésben megfogalmazott feltételekkel biztosítja.

(2) A megkötött támogatási szerződésről a Polgármester a soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a Képviselőtestületet.

Telekárkedvezmény I-III. kategória

10. § (1) Az Önkormányzat a beruházás nagyságától függően - a 6. § (2)-(4) bekezdését figyelembe véve - az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésekor telekárkedvezményt adhat a befektető vállalkozásnak az ingatlan piaci árából.

(2) A kedvezmény abban az esetben nyújtható,

a) ha még a beruházási projekt megkezdése előtt a vállalkozás támogatás iránti kérelmét benyújtotta, és az Önkormányzat írásban megerősítette, hogy a beruházás megfelel a programban meghatározott jogosultsági feltételeknek, és

b) a vállalkozás vállalja, hogy a teljes beruházás üzembe helyezése után a 6. § (7) bekezdésében foglalt időtartamig fenntartja a beruházást, amelynek megvalósulása céljából a kedvezményt adták.

(3) *  A kedvezmény mértéke az ingatlan független szakértő általi értékbecslése vagy a versenytárgyalás során kialakult piaci árhoz viszonyítva:

(4) *  A piaci értéket megfelelően közzétett nyílt és feltételhez nem kötött - árveréshez hasonlítható - pályázati eljárás keretében tett legjobb ajánlatot alapul véve, vagy független szakértői vélemény alapján kell meghatározni.

(5) A kedvezmény pontos összegéről a (3) bekezdésben meghatározott határok között a kérelem és mellékletei vizsgálata alapján a Polgármester dönt. Döntésénél figyelembe veszi, hogy az Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. közös számítása alapján hogyan aránylik egymáshoz a város számára várható pénzügyi haszon és a nyújtott szolgáltatások költsége. A döntésben az ingatlant egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni.

(6) *  A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Vagyonrendelet) meghatározott értékhatár felett, illetve ha az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant több vállalkozás is meg kívánja vásárolni, versenytárgyalást kell tartani. A versenytárgyalás során ajánlat tehető a piaci árhoz képest magasabb vételárra és az igényelt kedvezmény mértékére.

(7) A vagyonrendeletnek az önkormányzati vagyon hasznosításának versenyeztetési eljárási rendjére vonatkozó szabályait, amennyiben jelen rendelet eltérően nem rendelkezik, a telekárkedvezmény elbírálása során alkalmazni kell.

Telekhez kapcsolódó közműtérkép rendelkezésre bocsátása

11. § (1) Az Önkormányzat a vállalkozás részére az általa megjelölt, a beruházáshoz szervesen tartozó ingatlanhoz kapcsolódó közműtérképet díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

(2) *  Az Önkormányzat a közműtérképet az egyesített közműnyilvántartásból 1 alkalommal biztosítja Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egységes központi közműnyilvántartásról szóló 50/1996. (XI. 4.) számú önkormányzati rendeletének megfelelő tartalommal

(3) A támogatás mértéke a Polgármester által jóváhagyott szabályozás szerint meghatározott adatszolgáltatási díj nettó összege.

Szakoktatási intézményekben megszervezett egyedi képzések támogatása

12. § (1) Az Önkormányzat pénzügyi támogatást biztosíthat a vállalkozás dolgozóinak a más támogatásból el nem számolható szakképzési költségeihez, amennyiben a vállalkozás Miskolc városban akkreditált felnőtt szakképzésre jogosult szakképző intézmények (középfokú szakiskolái, szakközépiskolái és a Miskolci Egyetem) által szervezett szakképzést vesz igénybe.

(2) A képzési költségek tekintetében csak a ténylegesen képzésben eltöltött idő vehető számításba, az ebből termelésben eltöltött idő vagy annak megfelelője levonása után.

Az elszámolható költségeket dokumentált bizonyítékokkal kell alátámasztani, áttekinthetően és tételesen részletezve.

(3) Az Önkormányzat a szolgáltatást a támogatási időszakon belül biztosítja.

(4) A szakoktatás támogatása keretében, az Önkormányzat vállalkozásonként egy alkalommal a szakképzés indokolt elszámolható költségeinek 50%-át, de legfeljebb 750.000,- Ft-ot téríthet meg a vállalkozás részére a szakképzést nyújtó intézménnyel kötött szerződés és az általa kiállított, a vállalkozás által kifizetett számla alapján.

Átmeneti irodahelyiség biztosítása

13. § (1) Az Önkormányzat a vállalkozás részére pályázati eljárás nélkül, legfeljebb egy éves időtartamra, kedvezményes bérleti díjért egy db nem lakás célú helyiséget (továbbiakban: helyiség) biztosíthat, amennyiben önkormányzati tulajdonú, a vállalkozás igényeinek megfelelő üres irodahelyiség rendelkezésére áll.

(2) *  A kedvezményes bérleti díj mértékét az Önkormányzat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete alapján megállapított díjak 50%-kal mérsékelt összegében állapítja meg 3 havi óvadéki díj fizetése mellett.

(3) A bérleti díjhoz kapcsolódó általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljes egészében a támogatott vállalkozást terheli.

Célzott dolgozói képzések szervezése

14. § (1) Az Önkormányzat pénzügyi támogatást biztosíthat a vállalkozás dolgozóinak a más támogatásból el nem számolható képzései költségeihez, amennyiben a vállalkozás Miskolcon felsőfokú oktatási intézményben, felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget nyújtó képzést vesz igénybe.

(2) A célzott dolgozói képzések támogatása keretében az Önkormányzat pénzügyi támogatásként egy alkalommal a vállalkozás által igénybe vett felsőoktatási képzési projekt indokolt nettó költségeinek 50%-át, de legfeljebb 1.500.000,- Ft-ot téríthet meg a vállalkozás részére.

(3) Az Önkormányzat a szolgáltatást a támogatási időszakon belül biztosítja.

Kulturális sport és egyéb városi kedvezmények nyújtása

15. § * 

Átmeneti irodai támogatások („Business Center”)

16. § (1) Az Önkormányzat a vállalkozás részére legfeljebb egy éves időtartamra igény szerinti tartalmú üzleti felszereltséget biztosíthat. Ezen szolgáltatás csak a jelen rendelet 13. §-ában szabályozott átmeneti irodahelyiséggel együtt igényelhető.

(2) Az üzleti felszereltség körében a bérlő az alábbiakat veheti igénybe: irodabútor, számítógép, nyomtató, fénymásoló, fax, internet, telefon.

(3) A támogatás mértéke azonos az üzleti felszereltség körébe tartozó eszközök illetve internet szolgáltatás egy éves használati díjával, legfeljebb 500.000,- Ft vállalkozásonként.

(4) A támogatás az üzleti felszereltség és tartozékai fenntartásával, karbantartásával és működtetésével kapcsolatos költségeket nem foglalja magába.

1 állandó ember („host”) alkalmazása

17. § (1) Az Önkormányzat biztosítja a befektetés megvalósítása érdekében a Miskolc Holding Zrt. szervezetében alkalmazott egy fő alkalmazási költségeit a befektetés megvalósításának időtartamára, de legfeljebb egy évre.

(2) Alkalmazási költségek: munkabér vagy megbízási díj, jogszabály alapján a munkáltató vagy a megbízó által fizetendő közterhek (egészség- és nyugdíjbiztosítási járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás).

Cégalapítási költségek átvállalása

18. § (1) Az Önkormányzat a vállalkozás - beleértve a spin-off vállalkozásokat és azokat is, amelyek nem felelnek meg a 6. §-ban foglalt jogosultsági feltételeknek - cégalapítási költségeinek egy részét átvállalhatja.

(2) Cégalapítási költségek: cégbejegyzési kérelemhez kapcsolódóan megfizetendő illeték és közzétételi költségtérítés, cégalapítással felmerülő ügyvédi költség.

(3) Cégalapítási költségek átvállalása a jogosult vállalkozás által pontosan megjelölt gazdasági társaság létrehozása során, a gazdasági társaságnál a cégbírósági bejegyzés napjáig keletkezett költségek Önkormányzat által történő részbeni megfizetését jelenti.

(4) A cégalapítási költségek átvállalása során az Önkormányzat az indokolt költségek legfeljebb 50%-át, legfeljebb 250.000,- Ft-ot téríti meg a vállalkozás által kifizetett számlák alapján az újonnan létrejövő gazdasági társaság részére.

Lakáshoz jutás segítése (bérlakás biztosítása)

19. § (1) *  Az önkormányzat a polgármesteri keret felhasználására vonatkozó szabályok szerint támogatást nyújthat a vállalkozás részére önkormányzati bérlakás rendelkezésre bocsátásával úgy, hogy a vállalkozást vagy annak vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját legfeljebb 5 éves időtartamra bérlőnek jelöli ki költségelven, vagy piaci alapon bérbe adandó lakásra. A bérlőkijelölés csak cím szerint pontosan megjelölt lakásra történhet, amennyiben az önkormányzat tulajdonában a vállalkozás igényeinek megfelelő, felajánlható üres bérlakás rendelkezésére áll. A polgármester az általa biztosított, valamint az esetlegesen pályázat mellőzésével bérbe adandó lakások vonatkozásában saját hatáskörben a bérleti díjra kedvezményt adhat a beruházás támogatása érdekében.

(2) *  A lakások bérbeadásáról a Miskolc Holding Zrt. szakvéleménye alapján a Polgármester dönt.

Pályázat elkészítésének támogatása

20. § (1) Az Önkormányzat a vállalkozás támogatott beruházásával, befektetésével összefüggő pályázaton történő részvételét az elkészítendő pályázat felmerülő költségei egy részének átvállalásával támogatja. A támogatás időtartama legfeljebb a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 év lehet.

(2) Egy vállalkozás részére egy pályázat elkészítésének költségéhez nyújtható támogatás.

(3) A támogatás mértéke a pályázatíró által kibocsátott számlával igazolt költség, legfeljebb 1.000.000,- Ft, amelyet az Önkormányzat a vállalkozás részére fizet meg, a vállalkozás által kifizetett számla alapján.

(4) A szolgáltatás indokolt költségei közé nem tartoznak az általában a pályázat mellékletét képező tervek, engedélyek stb. elkészíttetésének, beszerzésének a költségei.

(5) A támogatás csak akkor fizethető ki, ha a pályázat kiírójával a támogatási szerződést megkötötte és ezt a támogatásra jogosult vállalkozás hitelt érdemlő módon igazolja.

De minimis rendelkezések

21. § (1) *  A 4. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 4. § (3)-(4) bekezdésében foglalt jogcímek alapján nyújtott támogatások (kivéve az Önkormányzat és a Miskolc Holding által saját szervezetrendszerén keresztül nyújtott támogatásnak nem minősülő szolgáltatásokat) a 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősülnek. E támogatási program keretében de minimis támogatást kizárólag a 1998/2006/EK bizottsági rendelet szabályai alapján lehet odaítélni.

(2) A 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:

a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai;

b) *  az EUMSZ Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;

c) *  az EUMSZ Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben:

1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

2. vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;

d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;

e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;

f) a szénipar vállalkozásai;

g) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében;

h) *  azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.

(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.

(5) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.

(6) *  A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet, arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell az 1407/2013/EU bizottsági rendeletre. - hivatkozva annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére - valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.

(7) * 

(8) *  A kedvezményezettnek a támogatás odaítélését megelőzően az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

Az átmeneti támogatásokra vonatkozó szabályok * 

22. § * 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás * 

23. § *  (1) A 10. § alapján nyújtott támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban 800/2008/EK bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatásnak minősül. E támogatási program keretében regionális beruházási támogatást (a továbbiakban beruházási támogatás) kizárólag a 800/2008/EK bizottsági rendelet szabályai alapján lehet odaítélni.

(2) a) Beruházási támogatás nem nyújtható a 800/2008/EK rendelet I. fejezet 1. cikk (3) bekezdésében foglalt ágazatokban:

1. halászati és akvakultúra ágazat;

2. hajóépítési ágazat;

3. széntermeléshez kapcsolódó iparág;

4. acélipar;

5. szintetikusszál ipar;

b) Beruházási támogatás szintén nem nyújtható az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységekhez; azonban nyújtható a mezőgazdasági termékek feldolgozására és forgalomba hozatalára, kivéve 800/2008/EK rendelet I. fejezet 1. cikk (3) bekezdésében foglaltakat.

c) A 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya nem terjed ki az EK rendelet I. fejezet 1. cikk (6)-(7) bekezdésében foglaltakra.

(3) A maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm rendelet 30. §-ában meghatározott mértéket. A nagyberuházási projektek javára illetve a szállítási ágazatban nyújtott támogatások kivételével a fenti határérték induló kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal, induló középvállalkozások esetén pedig 10 százalékponttal növelhető.

(4) *  Az egyes (azonos elszámolható költségekkel rendelkező) projektekhez nyújtható támogatás maximális támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket. Regionális beruházási támogatás jogcímén nem elszámolhatók a támogatási kérelem benyújtását megelőzően felmerült költségek.

(5) Elszámolható költségek:

a) tárgyi eszközök: vagyis földhöz, épületekhez és üzemekhez/gépekhez kapcsolódó eszközök;

b) immateriális eszközök: vagyis szabadalmi jog, licensz, know-how, vagy nem szabadalmaztatott műszaki ismeretek megszerzése útján megvalósuló technológiatranszfer, amennyiben:

1. kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhatóak fel;

2. eszközök leírhatóak;

3. piaci feltételek mellett, harmadik féltől vásárolták meg;

4. a vállalat eszközei közé sorolták őket és legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetén három évig a regionális támogatásban részesülő létesítményben maradnak.

Nagyvállalatok esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

c) bérköltség: a beruházás üzembe helyezését követő harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva.

(6) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy amennyiben a kedvezményezett kis-és középvállalkozás. Felvásárlás, illetve a kis-és középvállalkozás által vásárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet, vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

(7) *  Ha a beruházás nem nagyberuházás, és a pályázó a pályázat benyújtásakor

a) kisvállalkozásnak minősül, akkor a támogatási intenzitás 20 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak minősül, 10 százalékponttal növelt értéke a (4) bekezdésben meghatározott mértéknek.

(8) Jelen szabályozás alapján beruházási támogatás csak akkor ítélhető oda, ha a kedvezményezett még a beruházás megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja, és a támogatási programot kezelő szervezet írásban megerősíti, hogy a - további részletes vizsgálat tárgyát képező - projekt elvben megfelel a jelen rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

(9) Beruházási támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén nyújtható:

a) a beruházást a teljes beruházás befejezése után legalább öt évig, kis és középvállalkozások esetén három évig fenn kell tartani;

b) amennyiben a támogatást tárgyi vagy immateriális beruházási költségek, illetve létesítmény megvásárlása esetén a megvásárlás költségei alapján számítják ki, a kedvezményezettnek az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásként vagy állami támogatástól mentes külső forrásként kell biztosítania;

c) amennyiben a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történik, a támogathatóság feltétele, hogy a munkahelyeket közvetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított 2 éven belül létre kell hozni és a munkahelyeket legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetén 3 évig fenn kell tartani.

(10) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett azokat az új munkahelyeket, amelyekhez kapcsolódóan az elszámolható költséget a támogatási intenzitás számítása során figyelembe vette, a kötelező üzemeltetési időszak alatt az érintett régióban fenntartja.

(11) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók száma a kedvezményezettnél közvetlenül teljes munkaidőben alkalmazott személyek számának nettó növekedése az előző 12 hónap átlagához képest. Az újonnan létrehozott munkakörök számának megállapításakor a részmunkaidős és az idénymunkás alkalmazottak a teljes munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg.

(12) A (10) bekezdés a) pontjában megfogalmazott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált üzem, illetve fejlesztés cseréjét, amennyiben a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált üzem illetve fejlesztés cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett az üzem vagy a fejlesztés cseréjére támogatásban nem részesülhet.

(13) A támogatások (3) bekezdésben meghatározott felső határait a támogatott projekthez nyújtott állami támogatás teljes összegére kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy a támogatás helyi, regionális, országos vagy közösségi forrásokból finanszírozzák-e. A támogatás összege a tárgyi vagy immateriális beruházási költségek alapján kiszámított támogatásnak a bérköltségek alapján kiszámított támogatással történő kombinálása esetén sem haladhatja meg a régió számára megállapított felső határból eredő legkedvezőbb összeget.

Beruházási támogatás * 

A) *  A regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásokra vonatkozó szabályok

23. § *  (1) *  A 4. § (2) bekezdés b) 15 pontjában, a 4. § (3) bekezdés 2. pontjában és a 4. § (4) bekezdés 1. pontjában foglalt telekár kedvezmény illetve a 4. § (3) bekezdés 14. pontjában vállalkozásfejlesztési támogatás jogcímen regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás (a továbbiakban: beruházási támogatás) nyújtható.

(2) *  E rendelet alapján beruházási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás költségei a következő költségekből tevődnek össze:

a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény termelésének további új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik, vagy

b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel és az eszközöket független beruházó vásárolja meg.

(3) *  A támogatási intenzitást a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházás elszámolható költségeinek hányadaként vagy közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén az új munkavállaló két éves becsült bérköltségének hányadaként, vagy e fenti két módszer együttes alkalmazásával kell kiszámítani, feltéve, hogy a támogatás nem lépi túl a kétfajta számítás alkalmazásából eredő kedvezőbb értéket.

(4) *  Az egyes (azonos elszámolható költségekkel rendelkező) projektekhez nyújtható támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében meghatározott mértékeket.

(5) *  Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás az (4) bekezdés alapján meghatározott támogatási intenzitás

a) 100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegig;

b) 50 százaléka, jelenértéken 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg közötti részre;

c) 34 százaléka, a jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részre.

(6) Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor

a) kisvállalkozásnak minősül, akkor - szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével - a támogatási intenzitás 20 százalékponttal,

b) *  középvállalkozásnak minősül, akkor - szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével - 10 százalékponttal növelt értéke a (4) bekezdésben meghatározott mértéknek.

c) A mezőgazdasági termékek feldolgozásához, illetve forgalmazásához kapcsolódó beruházások esetén a maximális támogatási intenzitások az alábbiak:

ca) *  amennyiben a kedvezményezett KKV, az EK Szerződés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területek esetében a támogatási intenzitás 50%, az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében pedig 40%.

cb) *  amennyiben a kedvezményezett által a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének megfelelően számított foglalkoztatottainak száma kevesebb, mint 750 fő vagy árbevétele kevesebb, mint 200 millió euró az EK Szerződés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területek esetében a támogatási intenzitás 25%, az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében pedig 20%.

B) A támogatott beruházás elszámolható költségei és a beruházás által indukált elszámolható költségek

(1) A támogatást a tárgyi vagy immateriális beruházási költségek, illetve létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás költségei alapján kell kiszámítani.

a) Elszámolható költségek:

aa) A beruházás célját szolgáló tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti bekerülési értéke;

ab) a tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor;

ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke, (a továbbiakban: támogatható immateriális javak);

ad) pénzügyi lízinggel kapcsolatos költségek;

ae) ingatlan bérletének költségei; vagy

b) a beruházás üzembe helyezését követő harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók - a Sztv. 79. §-a szerint elszámolható - személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva.

(2) *  Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott elszámolható költségek részletes felsorolását a pályázati dokumentáció tartalmazza. A támogatási szerződés az elszámolható költségek körét az (1)-(2) bekezdésben meghatározottaktól szűkebben is meghatározhatja.

(3) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy amennyiben KKV részesül támogatásban. Felvásárlás, illetve KKV által vásárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet, vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

(4) A földterülettől és épülettől eltérő eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerződés tartalmazza az eszköznek a futamidő lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének várható időpontját követően a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig, míg KKV-k esetében három évig kell folytatódnia.

C) A beruházási támogatás igénybevételének alapvető feltételei

(1) A támogatás akkor vehető igénybe, amennyiben a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított legalább öt évig - kis- és középvállalkozások esetében legalább három évig - fenntartja (kötelező üzemeltetési időszak) az érintett régióban.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjét, amennyiben a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált üzem, illetve eszköz és cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett az üzem vagy a fejlesztés cseréjére támogatásban nem részesülhet.

(3) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésekor, illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

(4) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(5) Az immateriális eszközök költségként csak akkor számolhatóak el, ha

a) kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használják fel;

b) amortizálható eszköznek minősülnek;

c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs;

d) a kedvezményezett immateriális eszközeként tartja nyilván azokat, a kedvezményezett tulajdonát képezik nagyvállalatok esetén legalább öt, KKV-k esetében legalább három éven keresztül.

Nagyvállalatok esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(6) A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak megvalósításához feltétlenül szükséges ingatlan megvásárlásának költsége számolható el.

(7) *  A vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a záró jegyzőkönyv felvételéig (a fenntartási időszak végéig) kizárólag a támogatási szerződésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók. Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon - amennyiben az a támogatási döntés kedvezményezettjének tulajdonába kerül - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a Támogató, előzetes jóváhagyásával idegeníthető el vagy adható bérbe. Ha az elidegenítéshez a Támogató hozzájárult, a támogatási döntés kedvezményezettje mentesül a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a támogatási döntés kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére eső támogatást a folyósítás(ok) időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve az elidegenítés időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben visszafizetni.

(8) Amennyiben a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történik, a támogathatóság feltétele, hogy a munkahelyeket közvetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított 3 éven belül létre kell hozni és a munkahelyeket legalább öt évig, KKV-k esetén 3 évig fenn kell tartani.

(9) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott nettó munkavállalói létszám a kérelem (pályázat) benyújtását megelőző 12 hónap átlagában a kedvezményezett adott székhelyén, telephelyén, fióktelepén közvetlenül teljes munkaidőben alkalmazott személyek számához képest növekedjen. Az újonnan létrehozott munkakörök számának megállapításakor a részmunkaidős és az idénymunkás alkalmazottak a teljes munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg.

(10) *  E rendelet alapján beruházási támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja. A támogatás megítélését megelőzően nagyvállalkozások esetében a fentieken kívül a kedvezményezettek kötelesek bizonyítani azt, hogy az alábbiak közül legalább egy követelmény teljesül:

a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,

b) kiszélesedik a tevékenység köre,

c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,

d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme, vagy

e) regionális beruházási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az érintett támogatott régióban valósult volna meg.

(11) Regionális beruházási támogatás nem nyújtható:

a) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt tevékenységekhez;

b) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra;

c) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott támogatásokra.

IV. fejezet

NYILVÁNTARTÁS

23. § (1) Jelen rendelet alapján nyújtott támogatások nyilvántartását Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vezeti.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a támogatás azonosító jelét (közgyűlési határozat számát)

b) a támogatásról szóló döntés meghozatalának időpontját

c) a vállalkozás megnevezését, azonosító adatait

d) a vállalkozás jogállására vonatkozó információkat

e) a nyújtott támogatás megnevezését

f) a támogatási kategóriát [csekély összegű (de minimis) támogatások, beruházási, illetve tanácsadáshoz, valamint vásárokon való részvételhez kapcsolódó támogatások, képzési célú támogatások]

g) a nyújtott támogatás formáját (különösen a vissza nem térítendő és a visszatérítendő pénzeszközök nyújtása, ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatás, ingatlanjuttatás, kedvezményes bérlet)

h) a támogatás összegét, mértékét

i) a támogatás időtartamát

j) a mentesítés feltételeinek teljesülésére vonatkozó információkat

k) a támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőket

l) a szerződésben kikötött beépítési kötelezettség és visszavásárlási jog határidejét.

(3) *  A csekély összegű támogatások nyilvántartása esetén külön fel kell tüntetni, hogy a vállalkozás által a 7. § (2) bekezdés g) pontja alapján benyújtott nyilatkozatában szereplő támogatások összegével együtt mekkora összegű támogatásban részesült a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a támogatás odaítélésének évében.

V. fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

24. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Kkr. 6. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról szóló önkormányzati rendeletében szabályozott központi közműnyilvántartásból történő adatszolgáltatás érdekében a Miskolc Holding Zrt. részére az adatszolgáltatás ingyenes.

25. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vagyonrendelet 18. § (5) bekezdése az alábbi (j) ponttal egészül ki: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról szóló önkormányzati rendelete alapján a támogatott vállalkozás általi ingatlan vásárlás.

VI. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

26. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet elfogadását követő 15 napon belül a Miskolc Holding Zrt. elkészítteti a rendelet angol, német és orosz nyelvű fordíttatását.

(3) Azon projektek részére, amelyek esetében - az előkészítés kivételével (tanácsadás, előkészítő tanulmány) - az (1) bekezdésben meghatározott időpont, illetve a program interneten történő közzététele előtt merültek fel költségek, támogatás nem nyújtható.

(4) E rendeletben megjelenő meghatározott forintban összegek euróra való átszámolásakor a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott deviza középárfolyam alkalmazandó.

(5) Az e rendeletben foglalt valamennyi általános forgalmi adó (továbbiakban: áfa) fizetési kötelezettséget érintő szolgáltatás és támogatás tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény hatályos szabályai irányadók.

(6) E rendelet vonatkozásában az alkalmazottak száma tekintetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 2. cikk 13. pontjában, a beruházási projekt által létrehozott munkahelyekre vonatkozóan pedig a nevezett rendelet EK bizottsági rendelet I. fejezet 12. cikk (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(7) * 

26/A. § *  (1) *  E Rendelet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egyenként ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról az Önkormányzat, mint támogatást nyújtó adatot köteles szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából.

(2) A támogatást nyújtó adatszolgáltatásának és a közzétételének a módját a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 18/A-18/D. §-ai szabályozzák.

Miskolc, 2008. november 20.

Dr. Mihalecz Péter Káli Sándor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére