Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján,

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Hgt. 24. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,

és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.11.3. pontban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és- Üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) Települési kommunális folyékony hulladék: a települések területén, a közcsatornába be nem kötött, emberi tartózkodásra alkalmas épületek és telkek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb, helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, a nem közüzemi vízelvezető rendszerek tisztításából, továbbá a gazdasági, de nem termelő tevékenységből származó szennyvíz és szennyvíziszap, mely tartalmazhat kórokozó vagy fakultatív kórokozó baktériumokat, de nem minősül veszélyes hulladéknak.

(2) Települési folyékony kommunális hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a folyékony kommunális hulladék tárolására szolgáló közműpótló berendezésből folyékony állagú kommunális hulladék kiürítése, szippantása, összegyűjtése és a folyékony kommunális hulladék elszállítása ártalmatlanítás céljából a kijelölt fogadóhelyre, ürítő állomásra.

(3) Kibocsátó ingatlan: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő, folyékony kommunális hulladék tárolására szolgáló közműpótló berendezéssel ellátott, de a szennyvíz közcsatornába be nem kötött ingatlan vagy ingatlanrész.

(4) Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott az ingatlan,

a) ha közüzemi szennyvízbekötéssel nem rendelkezik,

b) ha az ingatlannal szomszédos közterületen a szennyvíz bevezetésére közüzemi szennyvízcsatorna rendelkezésre áll, de a bekötés nem történt meg, vagy

c) ha az ingatlannal szomszédos közterületen a közüzemi szennyvízcsatorna nem áll rendelkezésre.

(5) Lakosság: a kizárólag háztartási célú ivóvízhasználatból keletkező szennyvizet kibocsátó.

(6) Gazdálkodók: a Polgári Törvénykönyv 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a települési folyékony kommunális hulladékot kibocsátó, közüzemi szennyvízcsatornára rá nem köthető ingatlan tulajdonosára, birtokosára, illetőleg az ingatlant egyéb jogcímen használóra, valamint a közüzemi szennyvízcsatornára rákötési kötelezettségének még eleget nem tett ingatlan tulajdonosára, birtokosára, illetőleg az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: kibocsátó).

(2) A rendelet tárgyi hatálya az ingatlanon keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló, vízzáró, közműpótló létesítményekben, berendezésekben tárolt települési folyékony hulladéknak az elhelyezésére, ürítésére, elszállítására, illetve ártalmatlanítására, mint kötelező közszolgáltatásra terjed ki.

3. Általános rendelkezések

3. § (1) Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott ingatlanon a folyékony kommunális hulladék kibocsátó köteles a vonatkozó építésügyi előírásoknak megfelelő egyedi vízzáró szennyvízgyűjtőt, közműpótló létesítményt építeni a szennyvíz gyűjtésére.

(2) Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott ingatlanok ivóvízbekötése, meglévő bekötés bővítése kizárólag használatbavételi engedéllyel rendelkező, beüzemelt közműpótló berendezés megléte esetén végezhető.

(3) Kibocsátónak a folyékony kommunális hulladék egyedi vízzáró szennyvízgyűjtőjét minimum a vonatkozó építési szabályok szerint, legalább két hetenkénti ürítési időszak figyelembevételével vízzáró kivitelben kell megépíteni, illetve átépíteni. Az elhelyezést egyeztetni köteles a kibocsátó a közszolgáltatóval is azért, hogy a létesítmény a közútról elérhető helyen legyen.

(4) Közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, trágyalevet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, tárolni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.

(5) A közszolgáltatási díjak évente egyszer kerülnek megállapításra a közszolgáltató javaslatára.

(6) A belterületi lakossági eredetű folyékony kommunális hulladék-gyűjtő és udvari árnyékszék ürítését, a folyékony hulladék szállítását és ártalmatlanítását az önkormányzat és a központi költségvetés támogatja. Az árnyékszék ürítéséhez az önkormányzat évenként egy alkalommal járul hozzá belterületi lakóingatlanonként. A támogatás a következő évre nem vihető át.

(7) A közszolgáltatási díj összegét Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése állapítja meg.

(8) A települési folyékony kommunális hulladékkal összefüggésben kiszabott hulladékgazdálkodási bírság a Helyi Környezet- és Természetvédelmi Alap bevételét képezi. Ezen összeg - a talajterhelési díjból befolyó összeghez hasonlóan - csak és kizárólag Miskolc város szennyvízelhelyezés fejlesztésének támogatására fordítható.

4. A közszolgáltató kijelölése, jogai és kötelességei

4. § (1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a város közigazgatási területén a települési folyékony kommunális hulladék kibocsátóktól történő települési folyékony hulladék begyűjtését, közműpótló létesítmény ürítését, a települési folyékony hulladéknak a kijelölt helyekre történő elszállítását a Hgtv.-ben meghatározott valamennyi ingatlan tekintetében kizárólagos jelleggel a közszolgáltató, mint kijelölt közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató) látja el folyamatosan.

(2) A Közszolgáltatóval az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt.

(3) A Közszolgáltatónak mindenkor meg kell felelnie a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá hulladékkezelési tevékenység végzésére jogosító környezetvédelmi hatósági engedéllyel és az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződéssel kell rendelkeznie.

(4) A rendelet végrehajtásának ellenőrzése során a közszolgáltató a polgármesteri hivatallal együttműködni köteles. A közszolgáltató ingatlanonkénti nyilvántartásait az ivóvíz fogyasztási adatnyilvántartásával összhangban, azonosítható módon köteles vezetni.

(5) A települési folyékony hulladék elszállítását közszolgáltató - a kibocsátó eseti megrendelése alapján - a megrendelés napjától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Közszolgáltató a megrendelés felvételével egyidejűleg közli a kibocsátóval a szállítás időpontját és a szállító jármű adatait.

(6) Közszolgáltató az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét az elszállítás időpontjában köteles a kibocsátó részére a teljesítést igazoló bizonylattal bizonyítani. A bizonylaton a jármű rendszámát, a szállítást végző azonosító adatait, a kibocsátó nevét és címét, a kibocsátás helyét, valamint az elszállított mennyiséget fel kell tüntetni.

(7) A folyékony kommunális hulladék leürítése az önkormányzat által kijelölt, telephelyengedéllyel rendelkező kialakított ürítő helyeken történhet.

(8) A közszolgáltató a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást közszolgáltatási díj ellenében végzi. A közszolgáltató által alkalmazható díj mértékét és a díjalkalmazás feltételeit a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. A díj magában foglalja a rendelkezésre állás, a szippantás, kiemelés, szállítás és ártalommentes elhelyezés árát, továbbá figyelembe veszi a központi és az önkormányzati támogatás összegét.

(9) A közszolgáltató az ellenőrzött elhelyezés érdekében köteles azonosítható módon az alábbi adatokat naprakészen, kibocsátónként nyilvántartani:

a) kibocsátó neve, címe,

b) elszállított folyékony hulladék mennyisége,

c) szállítás időpontja,

d) szállítási számla száma és

e) szállítást végző azonosítási adatai.

(10) A (9) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján a közszolgáltató minden évet követő március 31. napjáig kibocsátónként vízmérleget és környezetvédelmi kiértékelést készít, az adatokat összesíti és a polgármesteri hivatal rendelkezésére bocsátja, egyeztetett módon.

(11) A polgármesteri hivatal a nyilvántartás és a vízmérleg ellenőrzésére és igazolására jogosult.

(12) Közszolgáltató a folyékony kommunális hulladék elszállítására szolgáltatási szerződést köteles kötni a folyékony kommunális hulladék kibocsátójával. A kibocsátók és a közszolgáltató közötti szerződés írásbeli megkötéséig a közszolgáltatási jogviszony a közszolgáltató rendelkezésre állásával jön létre.

(13) A közszolgáltató köteles a szolgáltatás megrendelésének módjáról a folyékony kommunális hulladékot kibocsátókat részletesen tájékoztatni.

(14) A közszolgáltató köteles a kibocsátó adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.

5. A folyékony kommunális hulladékot kibocsátók feladatai, kötelezettségei és jogai

5. § (1) A folyékony kommunális hulladékot kibocsátó a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

(2) A kibocsátó köteles az ingatlanán keletkezett települési folyékony hulladékot maradéktalanul összegyűjteni és az önkormányzat által kijelölt közszolgáltatónak elszállításra átadni.

(3) A kibocsátó köteles a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot, valamint a közszolgáltatás biztonságát ne zavarja.

(4) A folyékony kommunális hulladék elszállítását a kibocsátó a közszolgáltatónál köteles esetenként megrendelni és a megrendelés során a közszolgáltatónak közölni kell a kiállás várható időpontját és a szállító jármű adatait.

(5) Közüzemi ivóvíz szolgáltatást igénybevevő kibocsátó legfeljebb az ingatlan ivóvízfogyasztásának megfelelő mennyiségű települési folyékony hulladékot szállíttathat el az 1. melléklet 1. pontja szerinti díjtételekkel. Az ingatlan ivóvízfogyasztását meghaladó mértékű települési folyékony hulladék elszállításának díja az 1. melléklet 2.c pontja szerint kerül meghatározásra. Ezen települési folyékony hulladék mennyiség után állami és önkormányzati támogatás nem vehető igénybe.

(6) A folyékony kommunális hulladék elszállítását a kibocsátó a jelen rendeletben fel nem jogosított személlyel vagy szervezettel nem végeztetheti el.

(7) A kibocsátó köteles a közműpótló létesítmény megközelítését a közszolgáltató részére biztosítani és a begyűjtést elősegíteni.

(8) A kibocsátó a folyékony kommunális hulladékot az ingatlanán a 3. § (3) bekezdés szerinti környezetvédelmi szempontból megfelelő használatú egyedi szennyvízgyűjtőben, közműpótló létesítményben köteles gyűjteni és a kijelölt közszolgáltatóval rendszeresen üríttetni.

(9) A kibocsátó a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás elvégzéséért a közszolgáltató által a 4. § (8) bekezdésében foglaltak alapján meghatározott közszolgáltatási díjat köteles fizetni, és az egyes teljesítések alkalmával átadott, a teljesítést igazoló bizonylatot 5 évig megőrizni köteles.

(10) A kibocsátó köteles a közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni, ha a kibocsátó személyében változás következik be vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(11) A kibocsátó legfeljebb 1 évre mentesülhet a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a beépítetlen ingatlanán települési folyékony hulladék nincs, vagy nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak. Igazolt esetben e mentesség évenként meghosszabbítható.

(12) A kibocsátó szintén mentesülhet a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján - az engedély eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatával - igazolja a közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő folyékony hulladékkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.

(13) A (12) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének a kibocsátó a berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. Közszolgáltató a (11) és a (12) bekezdések szerinti mentesülés feltételeinek fennállását, a bejelentés valóság tartalmát jogosult ellenőrizni.

6. A hulladékkezelési közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása

6. § (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért a kibocsátónak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek egységnyi díját a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Egységnyi díjtétel a kibocsátó ingatlanon keletkező folyékony hulladékmennyiség egységnyi térfogatának kezelési díja.

(3) A kibocsátó ingatlanon keletkező folyékony hulladék mennyiség meghatározásának alapja a közüzemi ivóvíz-szolgáltatásba bekötött kibocsátó ingatlan esetében a közüzemi szolgáltató által adott időszakra kiszámlázott ivóvíz mennyiség, a (5) bekezdésben foglaltak kivételével.

(4) A kibocsátó ingatlanon keletkező folyékony hulladék mennyiség meghatározásának alapja a közüzemi ivóvíz-szolgáltatásba be nem kötött kibocsátó ingatlan esetében a ténylegesen elszállított folyékony hulladék mennyisége.

(5) A folyékony hulladék mennyiségének meghatározásánál nem vehető figyelembe:

a) az a hulladékmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyert elhelyezést;

b) az a hulladékmennyiség, amelynek a közműves szennyvízelvezetést szolgáló vízi létesítménybe vezetését a vízügyi hatóság nem engedélyezte vagy megtiltotta, és elhelyezését a kibocsátó számlával igazolta;

c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása folytán, igazoltan a környezetben elszivárgott;

d) az év meghatározott időszakában, május 15 - szeptember 15 közötti időszakban a kibocsátó kérelme alapján locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiség, mely az adott időszak vízhasználatának 10%-a; vagy

e) a házi ivóvízvezeték hálózatra a közszolgáltató és a fogyasztó ingatlantulajdonos írásbeli megállapodása, illetőleg a közszolgáltató hozzájárulása alapján telepített mellékvízmérőn mért elkülönített locsolási célú vízhasználat, ha az előző pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor.

(6) A közműves ivóvízellátásba bekötött kibocsátó ingatlan kibocsátójának a közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel és a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz-mennyiségnek a szorzata alapján kell megfizetnie a szolgáltató üzletszabályzatában rögzített gyakorisággal.

(7) A közüzemi ivóvízellátásba be nem kötött kibocsátó ingatlan kibocsátójának a közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel és a ténylegesen elszállított települési folyékony hulladék mennyiségének a szorzata alapján kell megfizetnie.

(8) Közszolgáltató a kibocsátó által fizetendő közszolgáltatási díjról számlát bocsát ki, mely alapján kibocsátó a díjat utólag, a számlán feltüntetett esedékességig köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a kibocsátó közműves ivóvízellátással nem rendelkezik, úgy a ténylegesen elszállított folyékony hulladék mennyisége alapján az elszállítás időpontjában készpénzfizetési bizonylat ellenében, készpénzben köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(9) Kibocsátó a számla adataival vagy összegével kapcsolatban a közszolgáltatónál a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül - a vonatkozó bizonylatok birtokában - kifogást emelhet, melyre a közszolgáltató köteles reagálni.

(10) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozóan halasztó hatálya nincs.

(11) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás útján vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(12) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a közszolgáltató a kibocsátó írásbeli kérelmére visszafizeti vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségébe beszámítja.

(13) A lakossági eredetű, közműves csatornahálózattal el nem látott belterületekről, valamint a közüzemi ivóvíz ellátásba be nem kötött belterületi helyekről összegyűjtött, elszállított, kijelölt leürítő helyen igazoltan elhelyezett és ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége után az önkormányzat az állami támogatást megigényli. A támogatás mértéke a költségvetési törvényben költségvetési évenként kerül meghatározásra.

(14) Az állami támogatást a beszállított m3 alapján a közszolgáltató a közműves csatornahálózattal el nem látott kibocsátó számlájában utólag jóváírja. Gazdálkodó szervezetekre az állami és önkormányzati támogatás nem vonatkozik.

(15) A közüzemi ivóvízellátásba bekötött ingatlanok esetében a települési folyékony hulladék mennyiségét a 2011. november 1-jét követő első vízmérő óra leolvasás időpontjáig időarányosan, a két óraleolvasás között eltelt napok arányában történő megosztással kell megállapítani.

7. A rendelet betartásának ellenőrzése és a szabályszegés jogkövetkezményei

7. § (1) Ezen rendelet szerint kötelező közszolgáltatás végzésével megbízott közszolgáltató köteles egységes azonosító jelet használni a szállítást végző járművein.

(2) A közszolgáltató köteles a jegyzőnek jelezni, ha tevékenysége végzése során e rendelet megsértését tapasztalja.

(3) A 2. § (1) bekezdése szerinti kibocsátó, aki települési folyékony hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, illetve a közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék elhelyezést végez, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására külön jogszabály alapján a Jegyző jogosult.

(4) Aki a város közigazgatási területén települési folyékony hulladékkezelési szolgáltatást engedély nélkül végez, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság kiszabására külön jogszabály alapján az illetékes környezetvédelmi felügyelőség jogosult.

(5) Az ingatlantulajdonos települési folyékony hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettsége betartásának vizsgálata során, a kibocsátó ingatlanon keletkező folyékony hulladék mennyiségének megállapításánál a locsolási célú felhasználással csökkentett, szolgáltatott, felhasznált ivóvíz mennyiségét kell figyelembe venni.

(6) Az (5) bekezdésben szereplő vizsgálatot, mint környezetvédelmi értékelést a közszolgáltató köteles elvégezni, az előző évi ivóvíz mennyiségi adatok figyelembe vételével. Az adatokat közszolgáltató a jegyző részére minden év március 31-ig köteles megküldeni intézkedés céljából.

(7) Közszolgáltató magatartása súlyos szerződésszegésnek minősül és a megbízás visszavonható, ha a 4. § (3) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ezen rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Miskolc, 2011. október 20.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet a .......... (......) önkormányzati rendelethez

A települési folyékony kommunális hulladékgyűjtő ürítésével, szállításával és ártalommentes, kijelölt fogadóhelyen történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás díja

A közszolgáltatási díj fizetésének alapja a közüzemi ivóvízellátásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanoknál a közüzemi vízműből a kibocsátó ingatlan felé szolgáltatott ivóvízmennyiség.

1.a közüzemi szolgáltatás egységnyi díja azon kibocsátóknál, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetőség adott:

1.aa lakossági kibocsátók esetén 569 Ft/m3+Áfa

1.ab gazdálkodó szervezetek esetén 768 Ft/m3+Áfa

1.b A közüzemi szolgáltatás egységnyi díja azon kibocsátóknál, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési lehetőség nem biztosított:

1.ba lakossági kibocsátók esetén 285 Ft/m3+Áfa

1.bb gazdálkodó szervezetek esetén 385 Ft/m3+Áfa

A közüzemi ivóvízellátásba be nem kötött belterületi és külterületi ingatlanok esetében a közszolgáltatási díj fizetésének alapja a ténylegesen elszállított, ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége.

2.a belterületi lakóingatlan esetén 2626 Ft/m3+Áfa

2.b külterületi lakóingatlan esetén 3576 Ft/m3+Áfa

2.c egyéb ingatlan esetén 3576 Ft/m3+Áfa

A közszolgáltatási díjakban foglalt ártalmatlanítási (elhelyezési) díj

3.a A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok esetében, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetőség adott:

3.aa lakossági kibocsátók esetén 121 Ft/m3+Áfa

3.ab gazdálkodó szervezetek esetén 163 Ft/m3+Áfa

3.b A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok esetében, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési lehetőség nem biztosított:

3.ba lakossági kibocsátók esetén 61 Ft/m3+Áfa

3.bb gazdálkodó szervezetek esetén 82 Ft/m3+Áfa

3.c A közüzemi ivóvíz ellátásba be nem kötött ingatlanok esetén 761 Ft/m3+Áfa

A közszolgáltatási díjban foglalt állami és önkormányzati támogatás:

4.a A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok esetében, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetőség adott:

4.aa lakossági kibocsátók esetén 0 Ft/m3

4.ab gazdálkodó szervezetek esetén 0 Ft/m3

4.b A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok esetében, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetőség nem biztosított:

4.ba belterületi lakóingatlanok esetében

4.baa Önkormányzati támogatás 0 Ft/m3

4.bab Állami támogatás 100 Ft/m3

4.bb külterületi lakóingatlanok esetében

4.bba Önkormányzati támogatás 0 Ft/m3

4.bbb Állami támogatás 0 Ft/m3

4.bc gazdálkodó szervezetek esetén 0 Ft/m3

4.bca Önkormányzati támogatás 0 Ft/m3

4.bcb Állami támogatás 0 Ft/m3

4.c A közüzemi ivóvíz ellátásba be nem kötött ingatlanok esetében

4.ca belterületi lakóingatlanok esetében

4.caa Önkormányzati támogatás 850 Ft/m3

4.cab Állami támogatás 100 Ft/m3

4.cb külterületi lakóingatlanok esetében

4.cba Önkormányzati támogatás 0 Ft/m3

4.cbb Állami támogatás 0 Ft/m3

4.cc gazdálkodó szervezetek esetén 0 Ft/m3

4.cca Önkormányzati támogatás 0 Ft/m3

4.ccb Állami támogatás 0 Ft/m3

5. Az önkormányzati és az állami támogatás a ténylegesen elszállított települési folyékony hulladék mennyisége után vehető igénybe.

6. Udvari árnyékszék ürítés, szállítás és ártalommentes kijelölt fogadóhelyen történő elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás díja ÁFA nélkül:

6.a Támogatással 5568 Ft/alkalom+Áfa

6.b Támogatás nélkül 7798 Ft/alkalom+Áfa

7.a A közszolgáltatási díjban foglalt önkormányzati támogatás 2230 Ft/év

8. A közüzemi ivóvíz szolgáltatást igénybevevő kibocsátó legfeljebb az ingatlan ivóvízfogyasztásának megfelelő mennyiségű települési folyékony hulladékot szállíttathat el az 1. melléklet 1. pontja szerinti díjtételekkel. Az ingatlan ivóvízfogyasztását meghaladó mértékű települési folyékony hulladék elszállításának díja az 1. melléklet 2.c pontja szerint kerül meghatározásra. Ezen települési folyékony hulladék mennyiség után állami és önkormányzati támogatás nem vehető igénybe.

9. A szolgáltató hibájából rögzített időpontban elmaradt, de 3 napon belül teljesített közszolgáltatás után a kibocsátót a szippantási és szállítási díjból m3-enként 5% árengedmény illeti meg.

10. A szolgáltató hibájából rögzített időpontban elmaradt, de 3 napon túl teljesített közszolgáltatás után a kibocsátót a szippantási és szállítási díjból m3-enként 10% árengedmény illeti meg.

11. Ünnep és munkaszüneti napokon egész nap, valamint a munkanapokon nyári időszámítás idején 1730 - 0700 óra között, téli időszámítás idején a látási viszonyok miatt 1530 - 0700 óra között történő munkavégzésnél, a közszolgáltató sürgősségi felárként a számlán szereplő közszolgáltatási díjon felül bruttó 5000 Ft/forduló díjat alkalmaz, melyet a helyszínen a kibocsátó köteles készpénzben a szolgáltatás igénybevételének időpontjában megfizetni.

E felár alkalmazása abban az esetben indokolt, amikor a kibocsátó kifejezetten kéri a sürgős elszállítási szolgáltatást, melynek teljesítési ideje - a megfelelő látási viszonyok megléte esetén - legkorábban a bejelentéstől számított 6 óra.


  Vissza az oldal tetejére