Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősít.

(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

2. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások

2. § (1) Közterület rendjével összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) vállalkozás céljára használt 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó járművét közúton vagy más közterületen az Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osztály által kiállított közterület-használati engedély nélkül tárolja,

b) zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol,

c) közterületen lévő virágot, dísznövényt szed, károsít vagy élő növény részeit engedély nélkül begyűjti,

(2) Köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan kerítésétől, több telkes beépítés esetén az épület falsíkjától mért 10 méteres területsávba eső járda, zöldfelület, terasz, árok és annak műtárgyai, dísz és egyéb burkolatai tisztántartásáról a közút szegélyéig nem gondoskodik, a tisztántartási sávban összegyűlt hulladékkal úttestet, zöldfelületet beszennyezi,

b) ipari-, kereskedelmi- és vendéglátóipari, továbbá más szolgáltatási tevékenysége következtében elszennyezett terület tisztántartásáról nem gondoskodik,

c) a tulajdonában vagy használatában lévő garázs körüli 5 méteres területsáv tisztántartásáról nem gondoskodik,

d) nem akadályozza meg, hogy a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb más anyag ne kerülhessen ki,

e) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról közterületre kihajló növények gallyazását nem végzi el,

f) a tulajdonában vagy használatában lévő épületet a földszint magasságáig nem tartja rendszeresen tisztán, falragaszt, ráfestést nem távolítja el,

g) hulladékgyűjtő edényzetet úttesten tárol,

h) hulladékgyűjtő edényzetének tárolóhelyét és annak 2 méteres környezetét nem tartja tisztán,

i) közterületen és közkifolyókról folyóvízzel, vegyszerrel autót mos, vagy mosatásból származó folyadékot, trágyalét, fáradt olajat, valamint általában vegyszereket közterületre, közcsatornába, élővízfolyásba juttat,

j) környezetszennyeződést, eldugulást, rongálást okozó anyagot közcsatorna víznyelő aknájába önt vagy bevezet,

(3) Levegő minőségének védelmével összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) települési szilárd hulladékot eléget,

b) a keletkezett avar, kerti hulladékot a levegő minőségének védelmével kapcsolatos önkormányzati rendelettől eltérően nem április vagy november hónapban égeti el,

(4) Helyi közutak fenntartásával összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a közterület üzemeltetését végző szerv nyilatkozata, a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása nélkül közterület burkolatát megbontja, közterület burkolata alatt vagy felett bármely létesítményt elhelyez, áthelyez, közúthoz csatlakozást létesít vagy áthelyez, annak meghibásodása esetén munkálatokat és egyéb nem közlekedési célú tevékenységet végez.

(5) Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésvel összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) közterület használati szerződés nélkül közterületen reklámhordozót létesít,

b) a Széchenyi út, Városház tér, Ady Endre út, Széchenyi út és a Zsolcai kapu közötti területen, Miskolc-Tapolca, Lillafüred, Diósgyőri vár és a Bartók Béla út, Bartók köz, Tölgy út, Bodrogi út és a Vár utca által határolt területen bármilyen járművet kifejezett reklám céllal, mobil vagy fix rögzített reklámmal, illetve járműreklámként tárol, kivéve ha a jármű eredeti, át nem alakított felülete fóliázás vagy festés révén reklámhordozóként került felhasználásra,

c) kandeláberen kétoldalú hirdetőtáblaként 2 darabnál több reklámot helyez el,

d) Széchelyi út, Városház tér, Erzsébet tér, Kandia köz, Szinva-terasz, Royal köz, Munkácsy köz, Ady Endre út, Kossuth út, Déryné út, a Kazinczy utca Régiposta utcáig, valamint a Rákóczi utca déli tehermentesítőig terjedő szakaszán működő üzletek előtt megállító-táblát helyez el, vagy más közterületen üzletenként 1 darab megállító-táblánál többet helyez el, úgyszintén ha annak reklámfelülete oldalanként az 1 m2-t meghaladja,

e) a Széchenyi út, Városház tér, Ady Endre út, Széchenyi út és a Zsolcai kapu közötti területen, Miskolc-Tapolca, Lillafüred, Diósgyőri vár és a Bartók Béla út, Bartók köz, Tölgy út, Bodrogi út és a Vár utca által határolt területen közterület felett átfeszített transzparenst figyelemfelhívás céljából nem közérdeknek minősíthető célra létesít,

f) hirdetményét ideértve azt a személyt is akinek érdekében a hirdetményt elhelyezték, érvényes közterület-használati szerződés nélkül nem ez e célra létesített közterületi hirdetőberendezésen helyezi el, és azt észlelésre, felhívásra haladéktalanul saját költségére nem távolítja el.

(6) Többlakásos lakóépületek közösségi együttélési szabályaival összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) a tulajdonában vagy bármely más módon használatában lévő lakásában és a közös használatú helyiségben és területen tevékenységével másoknak zavaró módon zajt, bűzt, füstöt, port, vagy egyéb más zavaró hatást okoz,

b) villamos energia szolgáltatást, illetve rádió, televízió vételét zavaró berendezést, gépet, szerszámot zavarszűrő nélkül üzemeltet,

c) gépjárművével az épület kapualjában, udvarán indokolatlanul, a gépjármű rendeltetésszerű használatával össze nem egyeztethetően zajt okoz,

d) zajjal járó építési, szerelési munkát hibaelhárítás vagy életveszély elhárítás kivételével munkanapokon nem 7.00-20.00 óra, szombaton nem 7.00-14.00 között végzi el,

e) javítási munkát, üzemanyag feltöltést olajcserét, festést, fényezést a tárolóhelyeken végzi el,

f) az épület kezelőjének előzetes hozzájárulása nélkül közös helyiségben bármilyen saját célú energia felhasználó berendezést használ, költségét nem fizeti meg,

g) a tulajdonában vagy bármely más módon használatában lévő nem lakás célú helyiségében a tevékenysége során keletkező hulladékot, göngyöleget nem a saját gyűjtőedényben helyezi el, annak elszállításáról nem gondoskodik,

h) a tulajdonában vagy bármely más módon használatában lévő ingatlanának felújításával kapcsolatban keletkezett szennyeződést, hulladékot, törmeléket a közös használatú területekről naponta nem távolítja el,

i) nem háztartási hulladékot, elhasznált bútorokat, nagyobb tárgyakat az épület közös használatú helyiségeiben, területein tárol, azok elszállításáról nem gondoskodik,

j) a háztartási takarítási munkákat úgy végzi, hogy az másokat zavar, lakáson kívül szőnyeget, matracot, vagy más hasonló funkcióval rendelkező tárgyat munkanapokon 7.00-20.00 órán túl, munkaszüneti napokon 9.00-14.00 árán túl porol, tisztít, a tisztítást nem a kijelölt helyen végzi, befejezése után a keletkező szennyeződést, hulladékot nem távolítja el,

k) szőnyeget, matracot, vagy más hasonló funkcióval rendelkező tárgyat erkélyen, loggián, lépcsőházak függőfolyosóján, korlátjain porol, leseper, kiráz,

l) szemetet folyosóra, lépcsőházra, udvarra kiseper, elhullatja, tevékenységével vízfolyást okoz,

m) épületből ablakon keresztül portörlő ruhát úgy ráz ki, hogy azzal az ablak alatt vagy mellett elhelyezkedő lakásokat beszennyezi,

n) nyílászárón keresztül folyadékot önt ki,

o) nyílászárón keresztül hulladékot, dohánycsikket vagy egyéb tárgyat kidob,

p) a lakásában keletkezett hulladékot nem az e célra biztosított hulladéktárolóba üríti, hulladékledobóba olyan hulladékot helyez el, mely annak elzáródást okozza,

q) állatot úgy tart, etet, hogy azzal mások lakásának erkélyét, ablakpárkányát, vagy az épület közös használatra szolgáló területeit helyiségeit beszennyezi,

r) a közös használatú területeken és helyiségekben állata által okozott szennyeződés eltávolításáról haladéktalanul nem gondoskodik,

s) az ingatlan közös használatú udvarán, lakásainak erkélyén galambot tart, etet,

t) tulajdonában vagy használatában lévő többlakásos ingatlanban lévő lakásához tartozó vagy a használatában álló helyiségekben a galambok fészkelőhelyeit nem szünteti meg,

u) a közös használatú területeken, helyiségekben a galambok fészkelőhelyeit nem szünteti meg, annak ellenére, hogy erre mint a lakóközösség ügyeinek intézésére feljogosított szerv vagy személy kötelezett,

v) többlakásos épület erkélyén, pincéjében, közös használatú helyiségeiben ebet tart, vagy az ilyen ingatlan közös használatú területén valamennyi lakó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ebet tart.

(7) Állattartással összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) belterület közterületén ebet póráz nélkül vezet,

b) nem gondoskodik arról, hogy az eb sem embert sem más állatot harapással ne veszélyeztethessen,

c) a város közterületein galambot etet,

d) a tulajdonában vagy használatában lévő épület utcai homlokzatán lévő galambfészkelő helyeket szükség szerint, de évente legalább egyszer nem szünteti meg, a fészkelőhelyek alatti közterületet a galambok okozta szennyeződésektől nem tisztítja meg,

(8) Közterület használatával összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) közterület-használati engedély nélkül

aa) közterületen épületet, építményt elhelyez,

ab) távbeszélő fülkét, fülke nélküli távbeszélő készüléket, postai levélszekrényt, előszállítási ládát, kirakatszekrényt közterületen elhelyez,

ac) építőanyagot, tüzelőanyagot, építési munkával kapcsolatos eszközt 24 órát meghaladóan közterületen tart,

ad) kereskedelmi és egyéb szolgáltató, cirkusz és mutatványos tevékenységet végez, árusító eszközt, berendezést használ,

ae) film-, és televízió felvétel készítéséhez közterületet foglal el,

af) vendéglátóipari előkertet, teraszt közterületen létesít,

ag) közterületet szállítás vagy árurakodás céljára 24 órát meghaladóan használ,

ah) kiállítás, vásár, fesztivál, alkalmi rendezvény, szórakoztató, művészeti tevékenység céljára, tűzijáték rendezéséhez közterületet igénybe vesz,

ai) személy-, áruszállítás állomáshelyének igénybevételére közterületet használ, és

aj) üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli gépjárművét közterületen tárolja.

b) a közterületet engedélytől eltérően használja,

c) az általa használt közterületet nem tartja rendben, a keletkező hulladékot, olaj, zsír és egyéb szennyező anyagot naponta nem távolítja el,

d) a közterület-használati az engedély lejárta után az általa használt közterületet nem az eredetivel megegyező állapotban adja vissza, a kihelyezett utcabútor eltávolításáról nem gondoskodik,

e) a közterület-használati engedélyét a közterület használatkor nem tartja magánál, személy-, és áruszállítás állomáshelyének használatára jogosító közterület-használati engedélyének meglétét, díja befizetésének igazolását gépjárműve szélvédője mögött nem helyezi el és ezzel az ellenőrzést akadályozza.

(9) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az ingatlantulajdonos vagy az ingatlant más címen használó aki belterületi ingatlanának rendbentartásáról, tisztántartásáról nem gondoskodik, ingatlanán hulladékot raktároz, mellyel a rovarok, rágcsálók elszaporodását elősegíti.

(10) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) a város címeréről és zászlójáról szóló 1/1990. (XII.29.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi,

b) a város nevének használatáról szóló 19/1994. (V.03.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi,

c) a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 38/2009. (XII.02.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget.

3. Tiltott, kirívóan közösségelles magatartás miatt alkalmazható jogkövetkezmények

3. § (1) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amely ismételhető.

(2) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közterület-felügyelő és a mezőőr ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság és helyszíni bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni

a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.

(4) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén elkobzás alkalmazható.

Az elkobzott dolog tulajdonjoga az önkormányzatra száll.

4. Eljárási szabályok

4. § (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást hivatalból, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének észlelése, a közterület-felügyelő, mezőr jelzése alapján kell lefolytatni, ide értve a bármely személy vagy szervezet jelzése alapján történő észlelést is.

(2) E rendelet alapján a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a Közgyűlés a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.

(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.

5. Egyéb rendelkezések

5. § A közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) önkormányzati rendelet 6. § (12) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Amennyiben az engedélyes a behajtásra, várakozásra, illetve rakodásra vonatkozó előírásokat megsérti, úgy tőle az engedély visszavonható.”

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a rendelet 5. §-a és a 6. § (2) bekezdése.

Miskolc, 2012. április 26.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére