Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelete 42. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő

a) óvodákra,

b) általános iskolákra,

c) gimnáziumokra,

d) szakközépiskolákra,

e) szakiskolákra,

f) alapfokú művészeti iskolákra,

g) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményre és

h) kollégiumokra.

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben foglalt köznevelési intézményekben ellátott gyermekekre, tanulókra, azok szüleire, illetve gyámjaira terjed ki, kivéve az állami gondoskodás alatt álló tanulókat, akiknek nem kell tandíjat és térítési díjat fizetni.

2. Térítésmentesen, térítési díj vagy tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások köre

2. § (1) A térítésmentesen, térítési díj vagy tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

(2) A Rendeletben meghatározott térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok körén kívül a köznevelési intézmény a megállapított időkereten belül térítési díj beszedése nélkül, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásként szervezheti meg azokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 46. § (6) bekezdés f) pontjában meghatározott diákköröket és más köröket, amelyekben a tanulók a kötelező tanórai foglalkozásokat kiegészítő vagy ahhoz szorosan kapcsolódó ismereteket sajátítanak el, illetve amelyek céljuknak tekintik a továbbtanulás előkészítését.

(3) A gyermek, tanuló költségmentesen vehet részt a köznevelési intézmény által szervezett kulturális vetélkedőkön, versenyeken, egyéb foglalkozásokon.

(4) A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanulókra az Nkt. rendelkezései az irányadók.

3. A térítési díj mértéke

3. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

a) tizenöt-húsz százaléka a Rendelet 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben,

b) tíz-húsz százaléka a Rendelet 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál,

c) tíz-húsz százaléka a Rendelet 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál,

d) húsz-negyven százaléka a Rendelet 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál,

e) huszonöt-negyven százaléka a Rendelet 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben.

(2) Tanulmányi eredménytől függően a térítési díjnak az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértéke legfeljebb 25%-kal csökkenthető.

(3) Tanulmányi eredménytől függően a térítési díjnak az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéke:

a) 4,51 tanulmányi átlagnál és felette 30%-kal,

b) 3,51-4,5 tanulmányi átlag esetén 25%-kal,

c) 2,51-3,5 tanulmányi átlag esetén 20%-kal

csökken.

(4) Tanulmányi eredménytől függően a térítési díjnak az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott mértéke zeneművészeti ág esetén:

a) 4,51 tanulmányi átlagnál és felette 30%-kal,

b) 3,51-4,5 tanulmányi átlag esetén 25%-kal

csökken.

(5) Tanulmányi eredménytől függően a térítési díjnak az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott mértéke más művészeti ág esetén:

a) 4,51 tanulmányi átlagnál és felette 20%-kal,

b) 3,51-4,5 tanulmányi átlag esetén 15%-kal

csökken.

(6) Tanulmányi eredménytől függően a térítési díjnak az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott mértéke zeneművészeti ág esetén:

a) 4,51 tanulmányi átlagnál és felette 30%-kal,

b) 3,51-4,5 tanulmányi átlag esetén 25%-kal

csökken.

(7) Tanulmányi eredménytől függően a térítési díjnak az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott mértéke más művészeti ág esetén:

a) 4,51 tanulmányi átlagnál és felette 20%-kal,

b) 3,51-4,5 tanulmányi átlag esetén 15%-kal

csökken.

(8) Tanulmányi eredménytől függően a térítési díjnak az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott mértéke:

a) 4,51 tanulmányi átlagnál és felette 30%-kal,

b) 3,51-4,5 tanulmányi átlag esetén 25%-kal,

c) 2,51-3,5 tanulmányi átlag esetén 20%-kal

csökken.

(9) Tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell a térítési díjat fenntartó által meghatározottak szerint. Kitétel azonban, hogy a térítési díj összege nem lehet kevesebb az (1) bekezdésben meghatározott alsó határértékeknél.

(10) Vendégtanulói jogviszonyt, kivéve a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszonyt térítési díj ellenében lehet létesíteni. Ilyen esetben a térítési díj mértéke legfeljebb a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 20-30%-a lehet.

(11) Az érettségi vizsga díjköteles a Rendeletben meghatározottak szerint.

(12) A független vizsga díjára és a szakmai vizsga térítési díjára a Rendeletben meghatározottakat kell alkalmazni.

4. A tandíj mértéke

4. § (1) A tandíj mértékét és mérséklésének előírásait a Rendelet szabályozza.

(2) Azt a tanulót, aki 4,01 átlagú, vagy afeletti tanulmányi eredményt ér el, valamint aki országos tanulmányi versenyen 1-10. helyezésben részesül a tandíj alapösszegét csökkentő kedvezmény illeti meg. A megadott kedvezmény egy éven át illeti meg a tanulót.

5. Szociális rászorultság alapján adott kedvezmények

5. § (1) A térítési díj és a tandíj alapösszege a gyermek, tanuló szociális rászorultsága alapján kérelemre legfeljebb 30%-kal csökkenthető.

(2) Nem adható kedvezmény szociális rászorultsága alapján annak a gyermeknek, tanulónak

a) aki a tanulmányok nem teljesítése miatt kényszerül évfolyamot, érettségi vizsgát, szakmai vizsgát részben vagy egészben megismételni vagy

b) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

(3) A kedvezmény mértékének megállapításánál a kiskorú és a nagykorú eltartott tanulóknál a szülők, gondviselők vagyoni helyzetét, a nagykorú, eltartásáról önmaga gondoskodó tanuló esetében a tanuló vagyoni és jövedelmi viszonyát kell figyelembe venni.

(4) A gyermek, tanuló szociális rászorultsága alapján adható kedvezményre való jogosultságát

a) az intézményi képzésben résztvevő tanuló minden év május 31-ig,

b) az első évfolyamra felvételt nyert tanuló a felvételről szóló értesítés kézhezvétele utáni 30 napon belül igazolja.

6. Közös rendelkezések

6. § (1) A köznevelési intézmény vezetője jelen rendeletben meghatározott szabályok, valamint a jogszabályokban szabályozottak figyelembevételével és betartásával saját szabályzatában határozza meg a további térítésmentes ellátások körét, a térítési díj és a tandíj összegét, a tanulmányi eredmények, tanulmányi versenyek alapján járó, valamint a szociális rászorultság alapján adható kedvezmények mértékét és fizetésének szabályait.

(2) A tanulmányi eredmény alapján járó és a szociális rászorultság alapján adható kedvezmény együttes összege egy gyermekre, tanulóra vetítve nem haladhatja meg a térítési díj és a tandíj alapösszegének 50%-át.

(3) A köznevelési intézmény vezetője a jelen rendeletben felsorolt köznevelési szolgáltatásokra vonatkozó és a megállapítást követő tanévben fizetendő térítési díj és tandíj alapösszegét minden év március 31-ig határozza meg, melyről az Önkormányzat jegyzőjét április 30-ig tájékoztatja.

(4) A köznevelési intézmény vezetője a megállapított térítési díjak és tandíjak alapösszegéről, a jelen rendelet szerint a tanulmányi eredmények alapján járó, illetve a szociális rászorultság alapján adható kedvezményekről valamint a térítési díj és a tandíj fizetésének szabályairól tájékoztatást nyújt:

a) az intézményi képzésben résztvevő tanulóknak minden év május 15-ig,

b) az intézménybe felvételre jelentkező tanulóknak a felvételi követelményekről szóló tájékoztató során.

(5) A köznevelési intézmény vezetője a gyermek, tanuló által fizetendő térítési díj és tandíj összegéről határozatban értesíti a szülőt vagy a nagykorú tanulót. A határozatban megjelölésre kerül a gyermek, tanuló által igénybe vett szolgáltatás térítési díjának, illetve tandíjának alapösszege, a szociális rászorultság és a tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett kedvezmény mértéke valamint a jogorvoslati lehetőség és annak módja. A köznevelési intézmény vezetője a képzésben résztvevő gyermeket, tanulót minden év június 15-ig, az újonnan beiratkozott tanulót pedig szeptember 15-ig értesíti.

7. § (1) A köznevelési intézmény vezetője a térítési díj és tandíj összegét úgy határozza meg jelen rendelet 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, hogy azokat a tanulóknak két részletben, félévenként legkésőbb szeptember 30-ig, valamint február 28-ig kell megfizetnie. A félévenként történő fizetési kötelezettség alól kivételt képez a gyermek, tanuló által a köznevelési intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díj.

(2) Kérelemre, különösen indokolt esetben a köznevelési intézmény vezetője ideiglenesen engedélyezheti a tanulónak a havi részletekben történő fizetést.

(3) A vizsgákkal kapcsolatban előírt térítési és tandíj fizetési kötelezettségének a tanuló a köznevelési intézmény vezetője által megszabott időpontban egy összegben tesz eleget.

8. § (1) A tanulói jogviszony létesítésekor, beiratkozáskor, illetve térítési díj, tandíj fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatás igénylésekor a tanuló, illetve a szülő köteles írásos nyilatkozatot adni arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás térítési díját, tandíját az erre megszabott időben és módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a térítési díj és tandíj fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kiskorú és a nagykorú eltartott tanuló esetében kell a szülőnek megtennie, míg a tanulónak akkor, ha nagykorú és ellátásáról önmaga gondoskodik.

(3) A köznevelési intézmény vezetője a térítési díj és a tandíj megállapításával és megfizetésével kapcsolatos adatokról gyermekenként, tanulónként nyilvántartást vezet.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Miskolc, 2012. szeptember 27.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére