Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 30/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a füstköd-riadó tervről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága, valamint a 3.1.11.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A füstköd-riadó terv célja, hogy rendkívüli intézkedést igénylő légszennyezettség kialakulása esetén meghatározza az emberi egészség, és a környezet megóvása érdekében teendő szükséges rövid távú intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának szabályait.

2. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

2. § A füstköd-riadó terv hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

3. § A terv alkalmazásában használt fogalmakat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §-a határozza meg.

II. Fejezet

Megelőzést szolgáló intézkedések

3. Szmoghelyzet kialakulásának megelőzését szolgáló intézkedések

4. § (1) A város településszerkezetét meghatározó és befolyásoló tervek, programok, szabályzatok készítése és módosítása során kiemelten kell kezelni a települési klíma és levegőminőség javításához fűződő szempontokat. Ezek megvalósulására külön ki kell térni

a) a Településfejlesztési Koncepcióban,

b) az Integrált Városfejlesztési Stratégiában,

c) a Közlekedésfejlesztési Koncepcióban,

d) a Helyi Építési Szabályzatban és Szabályozási Tervben,

e) a Településrendezési Tervben.

(2) A közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése érdekében a települési fejlesztési programok és beruházások során prioritást kell adni:

a) az alacsony légszennyezőanyag kibocsátású közösségi közlekedési módok,

b) a nem motorizált egyéni közlekedési módok fejlesztésének.

(3) A fűtési eredetű légszennyezés csökkentése érdekében a települési fejlesztési programok és beruházások során prioritást kell adni:

a) a távfűtéshez kapcsolódó légszennyezőanyag kibocsátás csökkentésének,

b) a lakások, intézmények hőszigetelésének és energia-hatékony beruházásoknak,

c) a lakosság hatékony fűtési módszerekre irányuló ismeretei fejlesztésének.

5. § (1) Az éves környezetvédelmi beszámolóban értékelni kell az előző évben előforduló szmoghelyzeteket. Az értékeléshez kapcsolódóan javaslatokat kell megfogalmazni a szmoghelyzetek megelőzése, csökkentése érdekében.

(2) Az Önkormányzat fogadja és feldolgozza az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek (a továbbiakban: Felügyelőség) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó közigazgatási szervek környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén a rendkívüli intézkedésekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről szóló 3/2009. (III.20.) KvVM utasításban foglaltak szerinti tájékoztatását a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőiről. A tájékoztatás tartalmazza a Felügyelőség rendelkezésére álló legutolsó adatok figyelembevételével az üzemeltető nevét, a telephely címét, valamint a kibocsátott légszennyező anyagok körét.

6. § (1) A határértéken felüli szállópor (PM10) szennyezettség előfordulásának megelőzése érdekében a téli síktalanító anyagok maradékának feltakarítását minden év április 15-ig biztosítani kell.

(2) A város közigazgatási területén lévő utak, parkolók pormentesítésére - az időjárási viszonyok függvényében - az egész év során folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítani.

III. Fejezet

A füstköd-riadó fokozatok elrendelése és megszüntetése

4. A füstköd-riadó elrendelésének feltételei

7. § (1) A füstköd-riadó fokozatainak elrendelése a mindenkori, levegőterheltségi szint határértékeit megállapító rendelet által megadott feltételek és küszöbértékek alapján történik. A hatályos tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A füstköd-riadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatát legalább két folyamatosan működő automatikus mérőállomás adatai alapján kell bejelenteni.

(3) A füstköd-riadó tájékoztatási vagy riasztási fokozata elrendelhető egy mérőállomás mérése alapján is, ha az országos szennyezettségi helyzet alapján valószínűsíthető, hogy a mért szennyezettség nem lokális.

5. A füstköd-riadó elrendelésének menete

8. § (1) A levegőminőség mérő automatikus mérőállomások üzemeltetője, a Felügyelőség a tájékoztatási küszöbértékre vonatkozó egyórás, PM10 esetében a 24 órás, átlag elérése esetén telefonon és elektronikus levélben tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal és az Országos Meteorológiai Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Központjának (a továbbiakban OMSZ-ÉmRK) részére.

(2) A tájékoztatás tartalmazza:

a) a szmoghelyzet elrendelését előidéző légszennyező anyag megnevezését,

b) a légszennyező anyag koncentrációjának mértékegységét és értékét,

c) az időszakot, amelyre a vizsgálati eredmény vonatkozik.

(3) A tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal részéről a füstköd-riadó végrehajtásával megbízott környezetvédelmi referens fogadja.

9. § (1) Az OMSZ-ÉmRK a 8. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követően a szálló porra (PM10) vonatkozó szmogriadó elrendeléséhez és megszüntetéséhez meteorológiai előrejelzést ad - telefonon és elektronikus levélben - a Polgármesteri Hivatal részére.

(2) Az előrejelzés tartalmazza a szmoghelyzet várható alakulását.

(3) A tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal részéről a füstköd-riadó végrehajtásával megbízott környezetvédelmi referens fogadja.

(4) A szmoghelyzet megszüntetéséig a Felügyelőség a 8. § (1) bekezdésében, az OMSZ-ÉmRK a 9. § (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást folyamatosan, de legalább naponta biztosítja.

10. § (1) A füstköd-riadó fokozatainak elrendelésére és megszüntetésére a polgármester jogosult, távollétében a polgármestert helyettesítő alpolgármester jogosult.

(2) A füstköd-riadó fokozatainak elrendelése, valamint megszüntetése a polgármester által kiadott sajtóközlemény útján történik. A bejelentést:

a) a Magyar Távirati Irodán,

b) a helyi médiákon,

c) a városi honlapon és kapcsolódó webfelületeken keresztül kell megtenni.

6. A füstköd-riadó tájékoztatási fokozat elrendelése és megszüntetése

11. § (1) A füstköd-riadó tájékoztatási fokozatát kell elrendelni, ha valamely szennyezőanyag koncentrációja a rendelet 1. mellékletben meghatározott tájékoztatási küszöbértéket, az ott meghatározott időtartamban meghaladja.

(2) A tájékoztatási küszöbérték túllépését követően 1 órán belül, PM10 esetén 5 órán belül tájékoztatni kell a lakosságot, az intézményeket, és az üzemeket.

(3) A lakosságnak szóló tájékoztatónak a rendelet 2. mellékletében meghatározott információkra kell kiterjednie.

(4) A tájékoztatási fokozat alatt tilos az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése valamint bármilyen egyéb nyílt téri égetés.

(5) A tájékoztatási fokozat alatt a szmoghelyzetről rendszeresen tájékoztatni kell a lakosságot, az intézményeket és az üzemeket.

(6) A tájékoztatási fokozat megszüntethető, ha a légszennyező anyag(ok) 1. mellékletben meghatározott koncentrációja valamennyi folyamatosan működő automata mérő-állomáson 3 egymást követő egyórás átlagában, illetve PM10 esetében egy nap 24 órás átlagában nem lépi túl a tájékoztatási fokozat küszöbértékét és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon nem várható a levegőminőség romlása.

7. A füstköd-riadó riasztási fokozat elrendelése és megszüntetése

12. § (1) A füstköd-riadó riasztási fokozatát kell elrendelni, ha valamely szennyezőanyag koncentrációja a rendelet 1. mellékletében meghatározott riasztási küszöbértéket, az ott meghatározott időtartamban meghaladja.

(2) PM10 esetén a riasztási fokozat bejelentésének lehetőségéről előző nap legkésőbb 18 óráig tájékoztatni kell a lakosságot, az intézményeket és az üzemeket. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a szmogriadó tervben foglalt korlátozások bevezetésének várható időpontjára, illetve a várható korlátozásokra.

(3) A riasztási küszöbérték túllépését követően 2 órán belül, PM10 esetén 8 órán belül ki kell hirdetni a szmogriadó riasztási fokozatát.

(4) A lakosságnak szóló tájékoztatónak a rendelet 2. mellékletében meghatározott információkra kell kiterjednie.

(5) A riasztási fokozat alatt a szmoghelyzetről rendszeresen tájékoztatni kell a lakosságot, az intézményeket és az üzemeket.

(6) A riasztási fokozat, valamint a riasztási fokozatban hozott intézkedések megszüntethetők, ha a légszennyező anyag(ok) (kivéve ózon) koncentrációja valamennyi folyamatosan működő automata mérőállomáson 3 egymást követő egyórás átlagában, illetve PM10 esetében egy nap 24 órás átlagában nem lépi túl az 1. mellékletben meghatározott küszöbértéket, és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon nem várható a levegőminőség romlása.

(7) Ózon esetében a riasztási fokozat megszüntethetőségének feltétele, hogy a megszüntetés előtti 36 óra alatt az ózon koncentráció egyik folyamatosan működő automata mérőállomáson sem lépi túl a riasztási küszöbértéket.

(8) A polgármester a füstköd-riadó riasztási fokozatának megszüntetésével együtt elrendelheti a füstköd-riadó tájékoztatási fokozatát. Ebben az esetben az 11. §-ban meghatározottak szerint kell eljárni.

IV. Fejezet

Riasztási fokozatban történő intézkedések

8. A füstköd-riadó riasztási fokozatban történő intézkedések

13. § (1) A szmoghelyzet megszüntetésének elősegítése céljából riasztási fokozatban a bevezetendő intézkedéseket mérlegelni kell azok hatékonysága alapján, az aktuális helyzet jellege, súlyossága, az érintett légszennyező anyagok forrásai figyelembe vételével, a helyi viszonyokhoz történő adaptálással.

(2) A füstköd-riadó riasztási fokozatban elrendelhető intézkedéseket a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A korlátozó intézkedések elrendelése előtt a polgármester kikéri a közegészségügyi hatóság, a közlekedési hatóság, a rendőrség valamint a Felügyelőség véleményét.

(4) A riasztási fokozat alatt tilos az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése valamint bármilyen egyéb nyílt téri égetés.

9. A füstköd-riadó riasztási fokozatban történő intézkedések ellenőrzése

14. § (1) A füstköd-riadó során elrendelt korlátozások betartását a vonatkozó jogszabályok szerint:

a) közlekedés tekintetében a Rendőri szerv,

b) a helyhez kötött légszennyező pontforrások tekintetében a polgármester nevében eljáró Polgármesteri Hivatal, valamint a Felügyelőség,

c) az avar, kerti hulladék és egyéb nyílt téri égetési tilalmának tekintetében a Miskolci Önkormányzati Rendészet ellenőrzi.

(2) A füstköd-riadó terv végrehajtásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben a polgármester jár el első fokon.

(3) A Felügyelőség a füstköd-riadó terv alapján elrendelt intézkedés be nem tartása esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a hatáskörébe tartozó levegőterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja.

(4) A füstköd-riadó tervben előírt kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. mellékletében előírt levegőtisztaság-védelmi bírság szabható ki.

10. A füstköd-riadó terv megvalósításában résztvevők

15. § (1) A füstköd-riadó terv intézkedéseinek megvalósításában résztvevő intézményeket, azok tevékenységét és feladatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza

(2) A füstköd-riadó terv megvalósításában résztvevők kapcsolattartása és tájékoztatása telefonon és elektronikus levelezés útján történik. Szükség esetén a polgármester személyes tanácskozást is összehívhat.

(3) A füstköd-riadó terv megvalósításában résztvevők adatait, elérhetőségeit a szmoghelyzetek kezeléséért felelős környezetvédelmi referens tartja nyilván. Az adatokat rendszeresen ellenőrizni, aktualizálni szükséges.

11. A Polgármesteri Hivatal ügyeleti, értesítési rendje szmoghelyzet esetén

16. § (1) A füstköd-riadó terv megvalósításában résztvevő munkatársak munkaidőben mobil-telefonjaikat kötelesek folyamatosan üzemképes, bekapcsolt állapotban tartani és szmoghelyzet esetén a szükséges intézkedéseket megtenni.

(2) Az érintett osztályok vezetői munkaidőn kívül kötelesek meghatározni az ügyeleti beosztást és a helyettesítő személyeket. Aki munkaidőn kívül ügyeletet lát el, telefonját üzemképesen, bekapcsolt állapotban tartja, és szmoghelyzet esetén a szükséges intézkedéseket megteszi.

(3) A Felügyelőség és az OMSZ-ÉmRK tájékoztatását a szmoghelyzetek kezeléséért felelős környezet-védelmi referens fogadja, aki a szmoghelyzet értékelése alapján értesíti a füstköd-riadó terv megfelelő intézkedéseinek megvalósításához szükséges résztvevőket.

17. § (1) Szmoghelyzet fennállása, illetve szmogriadó fokozatok elrendelése, megváltoztatása, vagy megszüntetése esetén tájékoztatás-adásra, nyilatkozat tételre a polgármester, a sajtószóvivő, valamint az általuk kijelölt hivatali munkatársak jogosultak.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2013. október 31. napján lép hatályba.

Miskolc, 2013. szeptember 26.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet a 30/2013. (X.1.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek

1. A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani. [CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]

2. Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek

A B B C
1 Légszennyező anyag [CAS szám] Átlagolási időszak Tájékoztatási küszöbérték Riasztási küszöbérték
µg/m3
2 Kén-dioxid
[7446-09-5]
1 óra 400
három egymást követő órában
500
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 400
3 Nitrogén-dioxid
[10102-44-0]
1 óra 350
három egymást követő órában
400
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 350
4 Szén-monoxid
[630-08-0]
1 óra 20 000
három egymást követő órában
30 000
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 20 000
5 Szálló por(PM10) 24 óra 75
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
100
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
6 Ózon
[10028-15-6]
1 óra 180
három egymást követő órában
240
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 180

2. melléklet a 30/2013. (X.1.) önkormányzati rendelethez

A lakossági tájékoztatásnak legalább az alábbiakra kell kiterjednie:

1. Tájékoztatás az észlelt túllépésről:

1.1. a túllépés helye, az érintett terület,

1.2. a túllépés mértéke (a tájékoztatási vagy a riasztási küszöbértékekhez viszonyítva),

1.3. a túllépés kezdete és várható időtartama,

1.4. a legmagasabb 1 órás, 8 órás és 24 órás átlag koncentráció megadásával.

2. Előrejelzés a következő időszakra (napszakra vagy napra):

2.1. a várható túllépéssel érintett terület,

2.2. a várható (tájékoztatási vagy riasztási) fokozat,

2.3. a várható változások szennyezettségi szintben (javulás, stabilizálódás vagy romlás) történő megadásával.

3. Tájékoztatás az érintett lakosság részére a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt teendőkről:

3.1. a veszélyeztetett népességcsoportok (óvodás korúak, iskolai tanulók, idősek, betegek),

3.2. a várható tünetek,

3.3. az érintett népességcsoportok számára javasolt elővigyázatossági intézkedések,

3.4. a további információk elérési módjának megadásával.

4. Tájékoztatás a szennyezettség, illetve az expozíció csökkentése érdekében teendő megelőző beavatkozásról a szennyezettség lehetséges okainak bemutatásával és a kibocsátások csökkentésére vonatkozó ajánlásokkal.

3. melléklet a 30/2013. (X.1.) önkormányzati rendelethez

A füstköd-riadó riasztási fokozatában elrendelhető intézkedések

1. A szmoghelyzet megszüntetésének elősegítése céljából riasztási fokozatban a következő intézkedések bevezetését kell mérlegelni az aktuális helyzet jellege, súlyossága szerint, az érintett légszennyező anyagok forrásait figyelembe véve, a helyi viszonyokhoz történő adaptálással. Amennyiben a riasztási küszöbértéket egyidejűleg több szennyezőanyag koncentrációja is túllépi, az intézkedések együttesen is bevezethetők.

2. Kén-dioxid (SO2) szennyezettség esetén:

A kén-dioxidot kibocsátó, helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőinek tevékenységük mérséklésére történő felszólítása, illetve tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezés. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezés használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.

3. Nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettség esetén:

A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, nitrogén-dioxidot kibocsátó források üzemeltetőit tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezés. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a NO2 kibocsátást okozó tüzelőanyagú fűtőberendezések használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintő intézkedéseket bevezetése. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.

4. Szén-monoxid (CO) szennyezettség esetén:

A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, szénhidrogéneket kibocsátó források üzemeltetőinek tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezése. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a légszennyező anyag kibocsátással járó fűtőberendezések használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintő intézkedéseket bevezetése. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.

5. PM10 szennyezettség esetén:

A szálló port kibocsátó, helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőinek tevékenységük mérséklésére történő felszólítása, vagy tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére való kötelezése. A porkibocsátással járó tevékenységek (építkezési munkálatok, építési anyagok szállítása stb.) felfüggesztése. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények, valamint óvodák és bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezés használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintő intézkedések bevezetése. Megfelelő helyzetben a közterületek vízzel történő tisztításának elrendelése. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.

6. Ózon (O3) szennyezettség esetén:

A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, nitrogén-dioxidot és/vagy szénhidrogéneket kibocsátó források üzemeltetőinek tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezése. A lakosság és a közintézmények felszólítása a (főként szerves oldószer felhasználása miatt) szénhidrogének kibocsátásával járó tevékenységek (pl. festés, mázolás, bitumenolvasztás stb.) megszüntetésére. A 7. pont szerinti közlekedést érintő intézkedések bevezetése. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának bevezetése.

7. Közlekedést érintő intézkedések:

7.1. átmenő forgalom korlátozása, illetve kitiltása, az elkerülő útvonal(ak) kijelölése;

7.2. általános (környezetvédelmi) sebességkorlátozás ideiglenes bevezetése;

7.3. a gépjárműforgalom korlátozása a megkülönböztető jelzést használó egészségügyi és rendvédelmi szervek gépjárművei, továbbá az ügyeletet ellátó orvosok, háziorvosok, házigyermekorvosok, a betegszállítók és a bentlakásos szociális intézmények működésének érdekében sürgős szállítási feladatokat ellatök gépjárművei kivételével;

7.3.1. a gépjárműforgalom korlátozása a gépjárművek környezetvédelmi besorolása alapján, figyelembe véve, hogy szálló por szennyezettség esetén a dízel, ózonszennyezettség esetén a benzin üzemű gépjárművek fokozottabb korlátozása indokolt, illetve a legszennyezőbb gépjárművek használatának megtiltása;

7.3.2. a gépjárműhasználat további korlátozása például a rendszám páros-páratlan besorolása szerint, a 22 órától 6 óráig tartó időszak kivételével;

7.5. a tömegközlekedés és a nem motorizált közlekedés használatának előnyben részesítésére történő felszólítás;

7.6. a parkolási lehetőségek időleges bővítése;

7.7. a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére történő felszólítás.

4. melléklet a 30/2013. (X.1.) önkormányzati rendelethez

A füstköd-riadó terv megvalósításában résztvevők

Intézmény Tisztségviselő Feladat, tevékenység
Polgármester - füstködriadó terv kidolgoztatása és végrehajtása
- füstködriadó fokozatainak elrendelése és megszüntetése
- helyhez kötött és mozgó légszennyezőforrások működésének időleges korlátozása vagy felfüggesztése
- tájékoztatás és közlemények kiadása
- első fokon eljár a füstköd-riadó terv végrehajtásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben
Jegyző - intézkedések törvényességi felügyelete
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi referens - Felügyelőség tájékoztatóinak és az OMSZ-ÉmRK előrejelzések fogadása és értékelése
- füstködriadó terv végrehajtásában érintettek elérhetőségének nyilvántartása, értesítése és kapcsolattartás
- füstködriadó terv végrehajtásához kapcsolódó intézkedések előkészítése
Közbiztonsági referens - kapcsolattartás a védelmi igazgatás résztvevőivel
(Miskolc Járási HVB, BAZ megyei Védelmi Bizottság)
Sajtószóvivő - sajtóközlemények, lakossági tájékoztatások kiadása
- kapcsolattartás a médiákkal
Webkommunikációs referens - a füstködriadóhoz kapcsolódó információk megjelenítése a városi honlapon és kapcsolódó webfelületeken
Környezet- és Természetvédelmi Hatósági Csoport - a polgármesteri hatáskörben hozandó határozatok előkészítése és az érintettek részére való eljuttatása.
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vezető - mérőállomások üzemeltetése, adatok értékelése
- évente tájékoztatást ad a polgármesteri hivatalnak az egységes környezethasználati engedélyhez kötött üzemeltetők közül a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőiről
- tájékoztatást ad a a polgármesteri hivatalnak a küszöbértékek átlépéséről és a várható szmoghelyzetről
- szmoghelyzetben napi tájékoztatást ad a a polgármesteri hivatalnak a légszennyező-anyagok koncentrációjáról
- véleményt ad a polgármesteri hivatal tervezett korlátozó intézkedéseiről
- a füstköd-riadó terv alapján elrendelt intézkedés be nem tartása esetén a levegőterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja.
OMSZ Észak-magyar-országi Regionális Központ vezető - szmoghelyzetben meteorológiai előrejelzést ad a szmoghelyzet várható alakulásával kapcsolatosan
Miskolc Városi Rendőrkapitányság vezető - részvétel a füstködriadó terv végrehajtásához kapcsolódó intézkedések előkészítésében, és végrehajtásában, ellenőrzésében
Miskolci Önkormányzati Rendészet vezető - az elrendelt lakossági korlátozó intézkedések pl. avarégetési tilalom, stb. ellenőrzése és betartatása.
- forgalomszervezési intézkedések végrehajtásának koordinálásában való részvétel.
Magyar Közút Miskolci Kirendeltsége vezető - részvétel a füstködriadó terv végrehajtásához kapcsolódó intézkedések előkészítésében, és végrehajtásában
Miskolci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete vezető - a füstködriadó terv végrehajtásához kapcsolódó intézkedések véleményezése
BAZ-megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófa-védelmi Kirendeltsége vezető - a füstködriadó terv végrehajtásához kapcsolódó intézkedések véleményezése

  Vissza az oldal tetejére