Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X. 28.) önkormányzati rendelete

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.8. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás (továbbiakban: Közszolgáltatás) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényben meghatározott feladatok ellátását foglalja magába.

(2) A rendelet területi hatálya Miskolc Megyei Jogú Város, valamint az 1. számú mellékletben meghatározott, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések közigazgatási területére terjed ki.

(3) * 

(3) A rendelet hatálya kiterjed az alábbi települések közigazgatási területére is:

a) Alsózsolca Város Önkormányzata,

b) Edelény Város Önkormányzata,

c) Hejőkeresztúr Község Önkormányzata,

d) Hernádkak Község Önkormányzata,

e) Múcsony Nagyközség Önkormányzata,

f) Mezőcsát Város Önkormányzata,

g) Sajóecseg Község Önkormányzata,

h) Sajóivánka Község Önkormányzata,

i) Sajógalgóc Község Önkormányzata,

j) Sajóvámos Község Önkormányzata,

k) Vadna Község Önkormányzata

(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed a szervezett kötelező Közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra és a Közszolgáltatás tárgyát képező égéstermék-elvezetőt magába foglaló ingatlant (továbbiakban: Ingatlan) ténylegesen használó személyre, ennek hiányában az Ingatlan tulajdonosára.

Általános rendelkezések

2. § A Közszolgáltatást ellátó szolgáltató és az Ingatlan használója, tulajdonosa közötti - Közszolgáltatás tárgyára vonatkozó - szerződéses jogviszony, a Ptk. 198. § (3) bekezdése és a Ptk. 388. § (1) bekezdése alapján, a Közszolgáltatás igénybevételével jön létre.

A Közszolgáltató

3. § (1) A Közszolgáltatás ellátására Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Közgyűlés IX-187/5313/2013. számú határozata alapján a Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8.; Cg.: 05-09-026221; Adószám: 24732411-2-05; képviseli: Cziáky Zoltán ügyvezető; továbbiakban: Közszolgáltató) köt közszolgáltatási szerződést. A Közszolgáltató, a közszolgáltatási szerződés hatálybalépését követően, a szerződésben meghatározott feltételek szerint köteles ellátni a Közszolgáltatást.

(2) A Közszolgáltatónak az e rendeletben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek folyamatosan meg kell felelnie.

A Közszolgáltató kötelezettségei

4. § (1) A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége során a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni.

(2) A Közszolgáltató tevékenységének ellátása során az egyéb jogszabályokban meghatározottakon túl rendelkeznie kell:

a) a Közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges ügyfélszolgálati feladatokat ellátó személyzettel és

b) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyilvántartási rendszerrel

(3) A Közszolgáltató köteles ügyfélszolgálatot tartani a 4. sz. mellékletben meghatározott rend szerint.

(4) A Közszolgáltató köteles - a közszolgáltatási szerződés hatálybalépését és a működésének megkezdését követően - minden félévet követő hónap 15. napjáig az előző félévben hozzá beérkezett panaszokról összefoglaló dokumentumot készíteni és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának megküldeni.

5. § (1) A Közszolgáltató köteles a sormunkák (továbbiakban: Sormunka) ütemezésére közszolgáltatási ütemtervet készíteni, melyet honlapján és/vagy ügyfélszolgálati irodájában köteles közzétenni, és hivatalos közzététel céljából köteles írásbeli tájékoztatásként megküldeni Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Sormunkának tekintendő az a külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres időközönként végzett közszolgáltatás, amelynek díját további kiszállási díj nem terheli.

(2) Közszolgáltató a Sormunka végzésének várható időpontjáról kellő időben, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendeletnek megfelelően írásban, helyben szokásos módon köteles értesíteni az Ingatlan használóját, tulajdonosát.

(3) Amennyiben az (2) szerint értesített időpontban a közszolgáltatás a tulajdonosnak nem megfelelő, a közszolgáltató a Kstv.-ben foglaltak szerint köteles eljárni.

(4) Értesítés lehetséges helyben szokásos módozatai:

a) települési önkormányzat írásbeli tájékoztatása hivatalos közzététel céljából

b) tulajdonos tájékoztatása alapszolgáltatású vagy külön szolgáltatással kiegészített hagyományos belföldi levél útján

c) családi házas környezetben: értesítő nyomtatvány postaládába helyezésével

d) többlakásos vagy többszintes épület esetében: értesítő nyomtatvány kapualji/lépcsőházi hirdetőre vagy bejárati ajtóra ragasztásával

e) többlakásos vagy többszintes épület esetében: az ingatlan kezelését ellátó írásbeli tájékoztatásával.

f) *  önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati szervezet tulajdonában lévő hirdetőtáblán elhelyezett értesítő nyomtatvánnyal

g) *  tulajdonos hozzájárulása esetén kirakatban, kerítésen elhelyezett értesítő nyomtatvánnyal.

(4a) *  A lejárt hatályú kihelyezett értesítők eltávolítása a közszolgáltató feladatát képezi.

(5) Hatósági eljárást megelőző értesítés kizárólag írásban történhet.

(6) Amennyiben az (4) c) és d) pont alkalmazásakor a közszolgáltató a közszolgáltatás azonnali ellátására képes és a tulajdonos/használó azt elfogadja, az ingatlanában a közszolgáltatást el kell látni.

(7) Közszolgáltató, a sormunka teljesítése során feltárt szabálytalan állapot, használói kötelezettségszegés esetén, a tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül köteles határidő megjelölésével írásban felhívni az Ingatlan használóját, tulajdonosát a szabálytalan állapot megszüntetésére. Amennyiben az így megállapított határidő eredménytelenül telik le, úgy a Közszolgáltató a (8) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint jár el.

(8) Közszolgáltató a hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóságokat és szükség esetén a gázelosztói engedélyest

a) az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén azonnal

b) a szabálytalan állapot megszüntetésére irányuló felhívás eredménytelensége, valamint a meghiúsult ellenőrzések tekintetében a bejelentés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja.

(9) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 3. § (4) bekezdése alapján, valamint figyelemmel a jelenlegi szakmai gyakorlatra, a nyitott égésterű gáztüzelő-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló gyűjtő jellegű kémények (GNHG) esetében az ellenőrzési tevékenység gyakoriság évente 2 alkalom.

Az Ingatlan használójának, tulajdonosának kötelezettségei

6. § (1) Az Ingatlan használója, tulajdonosa köteles a Közszolgáltatási tevékenységet igénybe venni, a Közszolgáltatási tevékenység ellátásából fakadó munkálatok elvégzését tűrni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani.

(2) Az Ingatlan tulajdonosa - a hatályos jogszabályokban megjelölt esetekben - köteles az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos műszaki vizsgálatot a Közszolgáltatótól megrendelni.

(3) Az égéstermék-elvezető rendeltetésszerű, biztonságos használatával összefüggő javítási, hibaelhárítási tevékenységet az égéstermék-elvezető nyomvonalán érintett valamennyi Ingatlan tulajdonosa tűrni köteles.

(4) Az ingatlan használója, tulajdonosa az (1)-(3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően köteles

a) biztosítani az égéstermék-elvezetővel és a levegő utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutás, a pincébe, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutás, és a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét;

b) biztosítani az összekötőelem tisztíthatóságát;

c) biztosítani az égéstermék-elvezető tisztítása során keletkezett hulladékhoz megfelelő gyűjtőedényt;

d) biztosítani a közszolgáltatási feladatok ellátásához a gáztüzelő berendezés bekapcsolását;

e) az égéstermék-elvezető kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál, magastetős épület esetén a padlástérben is legalább 10 liter vizet biztosítani;

f) biztosítani a közszolgáltató által kért, a közszolgáltatás ellátásához szükséges műszaki dokumentumokat;

g) biztosítani a CO méréshez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítását vagy kialakításának lehetőségét;

h) a közszolgáltató által elvégzett sormunkát az aláírásával igazolni, majd az aláírt dokumentum 1 példányát átvenni;

i) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás e rendelet 2. melléklete szerinti díját a közszolgáltatás teljesítését követően számla alapján megfizetni, ugyanakkor a közszolgáltatás díjának megfizetése nem mentesíti az ingatlan használóját, tulajdonosát a közszolgáltatás igénybevétele alól;

j) meglévő kémény felújítását, illetőleg valamely kéménynek használaton kívüli kéménnyé történő alakítását - a munka megkezdését megelőző 15 nappal - írásban a közszolgáltatónak bejelenteni.

A Közszolgáltatás díja

7. § (1) A Közszolgáltatás keretében végzett tevékenységért az Ingatlan tulajdonosa köteles díjat fizetni, ez alól kivételt képez a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényben 9. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott ingatlan tulajdonosa és használója közötti, a díjfizetési kötelezettség használóra való áthárítását tartalmazó megállapodás. Ez utóbbi esetben ugyanis a díj megfizetésére az Ingatlan használója köteles.

(2) A Közszolgáltatás díját az Ingatlan tulajdonosa, illetve használója egy összegben, a munkavégzést követően a Közszolgáltató által kiállított számla alapján - eltérő megállapodás hiányában - készpénzben köteles megfizetni. A közszolgáltató a közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése estén a Kstv. 10. § (5) bekezdése szerint köteles eljárni, továbbá jogosult késedelmi kamatot felszámítani, illetve a követelés kezelés költségeit megfizettetni a késedelmesen teljesítő tulajdonossal.

(3) A Közszolgáltató minden év október hó 1. napjáig kezdeményezheti a következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát. A Közszolgáltató díjemelési javaslat esetén köteles a díjemelés indokait ismertetni és adatokkal köteles alátámasztani javaslatát. A javasolt díjemelés mellett fel kell tüntetni a hatályos díjakat az összehasonlíthatóság érdekében.

(4) A közszolgáltatás díjának módosítására vonatkozó javaslatot a Közszolgáltatónak előzetesen véleményeztetnie kell a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségével és a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületével.

(5) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzéséért jelen rendelet területi hatálya alá tartozó települések közigazgatási területein felszámolható díjakat jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza

(6) A mindenkor érvényes díjról, a díjért végzendő tevékenységek feltüntetésével a Közszolgáltatónak díjjegyzéket kell készítenie a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján.

(7) Év közben használatba vett kéményeknél az időarányosan csökkentett díjat a használatbavételt követő hónap első napjától kell megfizetni.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet, a (2) bekezdés szerinti kivétellel, 2013. október hó 29. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (3) bekezdése 2014. január hó 01. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kötelezően igénybeveendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 39/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet.

9. § Jelen rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló Európa Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Miskolc, 2013. október 22.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet a 38/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 38/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 38/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelethez

ÉVES ÜZEMI ELLENŐRZÉS LEBONYOLÍTÁSA
MISKOLC

1. Az ellenőrzött terület kijelölése

Az éves üzemi ellenőrzésbe bevont intézmények címjegyzéke.

A jegyzékbe történt felvételről az Önkormányzat az érintetteknek értesítést küld.

2. Szakmai kritériumok

Az éves üzemi ellenőrzést mindenkor ellenőrizhető technológiával és eszközökkel kell végezni, kielégítve a témához tartozó valamennyi érvényes műszaki leírást és szabványt.

A vizsgálati eredménynek alkalmasnak kell lennie információ biztosítására a tüzelőberendezések beszabályozottságának, energiahatékonyságának és (szén-monoxid és nitrogén-oxidok vonatkozásában) káros anyag emissziójának megítéléséhez, garantálva az esetleges önkormányzati intézkedések szakmai megalapozását.

Az éves üzemi ellenőrzés elvégzése nem követeli meg a közszolgáltató tárgybeli, hatósági eljárást is megalapozó akkreditációját.

3. Az éves üzemi ellenőrzés dokumentálása

A tevékenység dokumentálása az alább található adatlap kitöltésével történik.

Az adatlap egy példányát a mérést követően, az egyéb kéménysepréssel kapcsolatos dokumentumokkal egy időben kell a vizsgált címre eljuttatni.

A közszolgáltató a vizsgálati dokumentumokat az egyéb kéményseprő adatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően, 5 évig köteles tárolni.

Az éves üzemi ellenőrzésről évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

4. Az éves üzemi ellenőrzés menete

A közszolgáltató az éves üzemi ellenőrzést a közszolgáltatással egy időben is elvégezheti.

Az éves üzemi ellenőrzést úgy kell ütemezni, hogy az a fűtési idényre essen. /január-április, vagy október-december/

A közszolgáltató a címjegyzékben szereplő intézményt 2 héttel az ellenőrzés előtt köteles értesíteni annak időpontjáról.

Az ellenőrzés eredménye alapján megküldött dokumentumban tüzelőberendezésenkénti minősítés található, amely „megfelelő”, „beszabályozás szükséges”, vagy „nem megfelelő” kitételt tartalmazhat. „Nem megfelelő” minősítés esetén az ellenőrzést meg kell ismételni, melynek időpontját az adatlapon kell megjelölni. Az időpont meghatározásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az ismételt mérésekre legkorábban 3 hét múlva, de még fűtési szezonban sor kerüljön.

Ismételt ellenőrzésnél, „nem megfelelő” minősítés esetén, a kéményseprő szervezet a mérési adatlap egy példányát, az intézménnyel egy időben, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának is köteles megküldeni

További méréses ellenőrzést a közszolgáltató az adott címen, tárgyévben nem végez.

5. A minősítés szempontjai

Határértékek

Hivatalos országos normatívák, illetve azok hiányában:

Tüzelési hatásfok esetében:

A vizsgált berendezés gyártója által hivatalosan megadott, névleges teljesítményhez tartozó sáv alsó határa. Gyári adatok hiányában az Önkormányzat szakemberei által megadott érték.

Szén-monoxid emisszió esetében:

Gáz vagy olajtüzelő berendezésnél a száraz égéstermékre vetített szén-monoxid koncentráció maximum 1000 ppm lehet.

Nitrogén-oxidok emissziója esetében:

Nincs helyileg megállapított határérték.

Szén-, fa-, vagy vegyestüzelésnél emisszió vizsgálatot nem kell végezni.

Konkrét minősítés

Minősítés csak a hatásfok és/vagy a szén-monoxid értékek alapján történik, a nitrogén-oxid mérése tájékoztató jellegű.

Megfelelő: hatásfok: határérték fölött és szén-monoxid emisszió 500 ppm alatt

Beszabályozás szükséges: hatásfok:határérték alatt és/vagy szén-monoxid emisszió 500 és 1000 ppm között

Nem megfelelő: szén-monoxid emisszió 1000 ppm fölött

FEJLÉC: Közszolgáltató neve, címe, elérhetősége

ADATLAP
tüzelőberendezés hatásfok és emisszió ellenőrzéséhez

1. Ügyfél adatai

1.1. Törzsszáma: ........................

Neve: .............................................................................................................................

Címe: .............................................................................................................................

(irsz) (település) (közterület) (házszám) (emelet) (ajtó)

1.2. Munka igazolására jogosult:

Neve: ......................................................... Beosztása: .................................................

2. Ellenőrzést végző munkatárs(ak) adatai

2.1. Neve: ...................................................... Beosztása: mérésvezető/munkatárs/.........

2.2. Neve: ...................................................... Beosztása: mérésvezető/munkatárs/.........

3.Ellenőrzésnél alkalmazott eszközö(ök) adatai

3.1. Gyártmány, típus: .............................................. Gyári szám: .......... Beállítás: alap/......

3.2. Gyártmány, típus: .............................................. Gyári szám: .......... Beállítás: alap/......

3.3. Adatrögzítés módja: leolvasás kézi rögzítéssel memóriában tárolás nyomtatás

4. Ellenőrzött rendszer alap adatai

4.1. Helye: kazánház egyéb:...........................................................

4.2. Feladata: egyedi fűtés / melegvízellátás központi fűtés / melegvízellátás

4.3. Hőhasznosító adatai:

Típusa: ......................................................................................................................................

Gyári száma: .............................................................................................................................

Gyártási éve: .............................................................................................................................

4.4. Tüzelőberendezés adatai:

Azonosítója: .............................................................................................................................

Típusa: .............................................................................................................................

Gyári száma: .............................................................................................................................

Gyártási éve: .............................................................................................................................

4.5. Tüzelőanyag: földgáz egyéb:..................................................

Törzsszáma: ................................

Azonosítója:..........................................................................

5. Ellenőrzött rendszer egyéb adatai

5.1. Hőmérséklet szabályozás módja: automatikus félautomatikus kézi

5.2. Bevatkozás módja/jellege: folyamatos állásos kétpont hárompont

5.3. Tüzelőanyag fogyasztás mérése: kiépítve nincs kiépítve részben kiépítve

5.4. Kezelőszemélyzet: állandó részmunkaidős nincs

5.5. Szervízfelügyelet: megoldott nem megoldott

5.6. Utolsó szervíztevékenység időpontja: 201... .................. ......

6. Méréssel kapcsolatos adatok

6.1. Mérőpont helye: .................................................................................................................

6.2. Mérőpont kialakítása: nincs nem szabványos szabványnak megfelelő

6.3. Fontosabb mért értékek:

Mérés
azonosító
Mérés dátuma, időpontja Külső hőmérséklet (°C) Átlagos tüzelési hatásfok (%) Szén-monoxid (CO) érték (ppm) Nitrogén-oxidok (NOx) érték (ppm)

7. Javaslatok

7.1. Mérési adatok alapján azonnali beavatkozás: szükséges nem szükséges

FIGYELEM!

Amennyiben azonnali beavatkozás szükséges, annak indokát és javasolt módját külön feljegyzés tartalmazza!

8. Minősítés megfelelő beszabályozás szükséges nem megfelelő

9. Egyéb megjegyzések

201... .................. ......

...........................................
munkát igazoló
...........................................
ellenőrzést végző

4. melléklet a 38/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelethez * 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI RENDJE

Ügyfélszolgálat elérhetősége

Cím Telefonszám Telefax szám
3780 Edelény, Antal Gy. u. 20. (48)525-184 (48)525-185
3400 Mezőkövesd, Gaál I. u. 4. (49)500-332 (49)500-333
3900 Szerencs, Erzsébet tér 1. (47)560-186 (47)362-933
3525 Miskolc, Tárkányi B. u. 15.
(központi ügyfélszolgálat)
(46)504-220 (46)504-221

További elektronikus elérhetőségek:

E-mail: borsodi.kemenysepro.kft@gmail.com

Honlap: www.borsodikemenysepro.hu

Nyitvatartási idő

Nap Nyitvatartási idő
Hétfő 9.00 - 15.00
Kedd 9.00 - 15.00
központi ügyfélszolgálat: 8.00 - 20.00
Szerda 9.00 - 15.00
Csütörtök 9.00 - 15.00
Péntek 9.00 - 13.00
Szombat ZÁRVA
Vasárnap ZÁRVA

  Vissza az oldal tetejére