Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Városban élő időskorú polgárok köszöntéséről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja, hogy az önkormányzat kinyilvánítsa tiszteletét és megbecsülését Miskolc megyei Jogú Város időskorú polgárai felé.

2. § A rendelet hatálya kiterjed az adott naptári évben Miskolc Megyei Jogú Város állandó lakóhellyel rendelkező, 60. életévüket betöltött és 60 év feletti életkort betöltött polgárokra.

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott feladatot a polgármester látja el.

(2) A polgármester feladatellátásának előkészítését - tekintettel a rendelet végrehajtásával érintett személyi kör meghatározásához szükséges adatfelhasználásra is - a jegyző végzi.

4. § (1) A polgármester - papír alapú üdvözlő üzenet megküldésével - Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, adott naptári évben 60. életévüket betöltött és 60 év feletti életkorú, idős polgárokat köszöntheti.

(2) A polgármesteri köszöntőnek az idős polgár iránt érzett tisztelet és megbecsülés kifejezésére kell irányulnia.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miskolc, 2014. április 14.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére