Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2014. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

az Otthonvédelmi Alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdés, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja a társasházak közös használatú helyiségei felújításának elősegítéséhez szükséges helyi elkülönített pénzalap létrehozása, továbbá az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályainak megállapítása.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén mindazon társasházakra és lakásszövetkezetekre, amelyeket alkotó ingatlanokból, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés II-27/4296/2013. számú határozatával jóváhagyott, az OTP Faktoring Zrt-től megvásárolt követelések érvényesítése során, a Végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezései alapján, mint árverési vevő tulajdont szerzett vagy szerez.

3. § (1) Az Alap költségvetésének éves előirányzatát az Önkormányzat éves költségvetésében elkülönítetten kell megállapítani és kezelni.

(2) *  Az (1) bekezdéstől eltérően az Alap 2014. évben legalább 50 000 000,-Ft-tal gazdálkodik.

4. § (1) Az Alapot elkülönítetten kell kezelni. Az Alap év végi maradványa el nem vonható, azt a következő költségvetési évre át kell vinni.

(2) Az Alap felhasználásáról a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt.

(3) Az Alap kezelésével, a pályáztatással összefüggő feladatokat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el.

5. § A társasház-felújítási, korszerűsítési beruházásokhoz, valamint a társasház környezetének revitalizálását célzó projektek megvalósításához az Alapból támogatás adható.

6. § *  (1) A pályázat kiírására évente több alkalommal is sor kerülhet. A pályázat részletes kiírását a Bizottság Miskolc város honlapján közzéteszi.

(2) A pályázat benyújtására legalább 30 nap áll rendelkezésre.

(3) A pályázatokat a Bizottság a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 60. napon belül bírálja el.

(4) A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(5) 2014. évben a pályázatot első alkalommal a Bizottság 2014. június 30. napjáig írja ki, a pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba, a Bizottságnak címezve 2014. július 31. napjáig kell benyújtani.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miskolc, 2014. június 12.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére