Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2014. (XI. 4.) számú rendelete

a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzati képviselő és a nem önkormányzati képviselő bizottsági tagokat e minőségükben végzett munkájukkal összefüggésben - megbízatásuk keletkezésének napjától a megbízatásuk megszűnésének napjáig - jelen rendelet szerinti tiszteletdíj és természetbeni juttatás illeti meg.

(2) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterekre.

Tiszteletdíj és természetbeni juttatás mértéke, kifizetése és lemondásának szabályai

2. § *  (1) *  A települési képviselők havi tiszteletdíja 150.000 Ft (alapdíj).

(2) *  A bizottsági tagságot is betöltő képviselő az alapdíjon felül havi 75.000 Ft összegű, a nem képviselő bizottsági tag összesen havi 75.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult.

(3) *  Amennyiben a képviselő egyidejűleg két különböző bizottságnak tagja, akkor az alapdíjon felül összesen havi 112.500 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult.

(4) *  A bizottsági elnök az alapdíjon felül havi 150.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. Amennyiben a bizottsági elnök egyidejűleg más bizottságnak tagja, akkor az alapdíjon és az elnöki díjon felül havi 30.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult.

(5) * 

(6) *  A tanácsnok havi tiszteletdíja - az alapdíjon és a bizottsági tagsági díjon felül - havi 150.000 Ft.

(7) A települési képviselők és bizottsági tagok természetbeni juttatásként - Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére kiterjedően - kombinált tömegközlekedési bérletre térítésmentesen jogosultak.

3. § (1) A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

(2) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot évente a polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig.

(3) Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában lemond, annak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,

b) az a) pontban meghatározott időszakra járó tiszteletdíj összege mely célra kerüljön felhasználásra.

(4) Ha a tiszteletdíjról való lemondás időpontjában a felhasználás célja az írásbeli nyilatkozatban nem kerül meghatározásra, abban az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy felhasználásáról 30 napon belüli időpontban nyilatkozik a képviselő.

4-5. § * 

6. § (1) A képviselőnek a képviselői tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.

(2) A kifizetését a polgármester engedélyezi.

7. § (1) Az e rendeletben biztosított tiszteletdíj, illetve a költségtérítés számfejtéséről és kifizetéséről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője (továbbiakban: Jegyző) a tárgyhót követő hó 15. napjáig köteles gondoskodni.

(2) A kifizetéshez szükséges igazolásokat, kérelmeket a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kell a jegyzőhöz eljuttatni.

8. § Az e rendelet szerinti juttatásra vonatkozó jogosultság megszűnése, illetve megszüntetésekor a Jegyző végelszámolást készít.

9. § *  A rendeletben szabályozottakkal kapcsolatos vitákban a Közgyűlés a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérését követően dönt.

10. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzati képviselők vonatkozásában 2014. október 12. napjától, a bizottsági elnökök, alelnökök és tagok, valamint a tanácsnokok tekintetében megválasztásuk napjától kell alkalmazni.

(2) * 

Miskolc, 2014. november 3.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére