Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II. 10.) rendelete

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ban, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában és 134/E. §-ban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, továbbá a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el.

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja - a helyi sajátosságoknak megfelelően, az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével - a gyermekeket nevelő családok szociális biztonságának megőrzése, a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez támogatás nyújtása, az időskorúak megsegítése, az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése, a krízishelyzetek kezelése.

(2) A szociális segítséget, ellátást minden olyan esetben, amikor az lehetséges, az egész család támogatására kell felhasználni és előnyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erősítik.

(3) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni kell az egyéni felelősség elvét.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya - ettől eltérő rendelkezés hiányában - kiterjed a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett lakcímmel rendelkező

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Miskolc közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(3) *  Az e rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 17. § (5) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 45. §-ában, valamint 48. §-ában meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a polgármesterre ruházza át.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában - ettől eltérő rendelkezés hiányában -

a) a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedülélő, a háztartás, a keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározására az Szt. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók;

b) e rendelet III. fejezetében szabályozott szociális ellátások tekintetében családként az 1997.évi III. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19. § (4) bekezdésében meghatározott közös háztartásban élő közeli hozzátartozókat kell figyelembe venni;

c) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú;

d) fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki 25. évét még nem töltött be;

e) természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel az önkormányzat anyagi javak biztosításával, szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget;

f) elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény - különösen árvíz, belvíz, szélvihar, felhőszakadás stb. - hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár;

(2) E rendelet alkalmazásában nem minősülnek jövedelemnek az Szt. 4. § (1a) bekezdésében meghatározott juttatások, valamint e rendeletben szabályozott szociális ellátások.

4. Ellátások formái

4. § (1) A jogosult részére - az e rendeletben meghatározott feltételek szerint -

a) települési támogatás

aa) gyógyszertámogatás;

ab) lakásfenntartási támogatás;

b) *  gyermekek, fiatal felnőttek és családok támogatása

ba) életkezdési és születési támogatás;

bb) gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye;

bc) menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás;

bd) ifjúságvédelmi támogatás;

c) időskorúak támogatása

ca) Salkaházi Sára Miskolc Program;

d) krízis helyzet kezelése

da) rendkívüli települési támogatás

(továbbiakban együtt: szociális ellátás) nyújtható.

5. Eljárási rendelkezések

5. § (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igényeket Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) ügyfélszolgálati irodáin - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani. Az eljárás - indokolt esetben - hivatalból is indítható.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles - az igényelt támogatástól függően - a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni. Köteles továbbá a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat - illetve ezek hivatalból történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat - mellékelni.

(3) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem számítása tekintetében az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A jogosultsági feltételek fennállását, a rokkantságot, a fogyatékosságot, munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett ellátást, közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.

6. § (1) *  Az e rendelet 12. §-ában, 12/A. §-ában és a 16. §-ában szabályozott szociális ellátás kivételével, az igénylők szociális, vagyoni körülményeinek feltárása érdekében a szociális ellátásra való jogosultság elbírálása során környezettanulmányt kell készíteni.

(2) A környezettanulmány az elkészítésétől számított három hónapig érvényes.

(3) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmezőre és vele azonos lakcímen együtt lakó közeli hozzátartozókra vonatkozóan - hozzájáruló nyilatkozatuk alapján - további információk beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat - a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon - a kérelmező köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni.

7. § (1) A támogatás megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

(2) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző.

8. § (1) A kérelmezőt - a lakásfenntartási támogatás kivételével - a havi rendszerességgel, illetve negyedévente folyósított szociális ellátások a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illetik meg.

(2) A lakásfenntartási támogatás kezdő időpontja október hó első napja. Amennyiben a kérelem ezt követően kerül benyújtásra, úgy a kezdő időpont a benyújtás hónapjának első napja.

(3) A lakásfenntartási támogatás október 1.- március 31. közötti időszakra, a gyógyszertámogatás 1 évre, a gyermekétkeztetési kedvezmény, a menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás, valamint az ifjúságvédelmi támogatás augusztus 31. napjáig kerül megállapításra.

(4) Ha a jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a megszűnés hónapjában a támogatást teljes összegben kell folyósítani.

(5) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

9. § (1) Az e rendeletben megállapított ellátások pénzben postai utalással, lakossági folyószámlára utalással, készpénzben pénztári kifizetéssel, közüzemi gazdasági társaságokhoz, intézményekhez történő utalással adhatóak.

(2) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat - ettől eltérő rendelkezés hiányában - utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.

(3) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a kifizetés esedékességétől számított hat hónapon belül érvényesítheti.

(4) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,

b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

(5) Az Szt. 17. § (5) bekezdés szerinti - méltányossági jogkörben - hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

II. fejezet

Települési támogatások

1. Gyógyszertámogatás

10. § (1) *  Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 225%-át, egyedülélő esetében 300%-át, azon családok esetében, ahol a család minden tagja betöltötte 70. életévét 325%-át, 70 éven felüli egyedülélők esetében 350%-át, feltéve, hogy

a) közgyógyellátásra nem jogosult, és

b) kérelem benyújtását megelőző három hónapban szedett gyógyszereinek az egészségbiztosítási szerv által igazolt havi átlagköltsége eléri a 3.500,- Ft-ot.

(2) A támogatás összege havi 3.500,- Ft.

(3) A támogatás három havonta, egyenlő részletekben kerül kiutalásra.

2. Lakásfenntartási támogatás

11. § (1) Lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a személy, aki a város közigazgatási területén lévő

a) *  a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 6. pontjában meghatározott feltételeknek legalább megfelelő ingatlanban életvitelszerűen lakik, és

b) önkormányzati bérlakás esetén lakásának bérleti jogát nem a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának - lakások bérletéről szóló - 25/2006. (VII.12.) rendelete 2. § (3) bekezdés a) pontja alapján szerezte, és

c) a kérelem benyújtásának időpontjában - az érintett ingatlanban - az egy főre eső lakásalapterület eléri 6 négyzetmétert, valamint

d) *  az ingatlan megfelel az e rendelet 18. §-ában szabályozott feltételeknek.

(2) A jogosultság megállapításánál figyelembe vehető havi nettó jövedelem nem haladhatja meg

a) egyszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 250%-át,

b) két személyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 450%-át,

c) többszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 700%-át, továbbá

a háztartás tagjai egyikének sem lehet vagyona.

(3) A támogatás elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában fűtési költségek viseléséhez állapítható meg.

(4) Azon személyek esetében, akiknél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztás mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást elsődlegesen a készülék feltöltéséhez kell biztosítani.

(5) A támogatás havi összege 5.400,- Ft.

(6) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(7) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

III. fejezet

Gyermekek, fiatal felnőttek és családok támogatása * 

1. *  Életkezdési és születési támogatás

12. § *  (1) Életkezdési támogatásra jogosult az a gyermek, akinek gondozó szülője - a gyermek megszületése előtt legalább egy évvel már - Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezett, és akinek a nevére Start-számlát nyitottak.

(2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a kincstári és természetes személy általi befizetésektől függetlenül a Start-számla összegét - a gondozó szülő kérelmére - egy alkalommal 20.000 Ft-tal kiegészíti.

12/A. § *  (1) A szülő a gyermek születésére tekintettel születési támogatásra jogosult, ha

a) a gyermek születését megelőző egy évben rendelkezett és a kérelem benyújtásakor is rendelkezik Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, és

b) az újszülöttet saját háztartásában neveli, gondozza.

(2) A támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a gyermek megszületését követő 120. nap.

(3) A támogatás ugyanazon gyermek tekintetében egy alkalommal állapítható meg. Az egyszeri támogatás összege: 20.000,- Ft.

(4) Születési támogatás állapítható meg az örökbefogadó szülőnek és - a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek gyámja kivételével - a gyámnak is, amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, és a születési támogatásra való jogosultságát az örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozattal igazolja.

(5) A (2) bekezdéstől eltérően a gyám és az örökbefogadó szülő esetén a kérelem a gyámságról és az örökbefogadásról szóló döntés véglegessé válásától számított 3 hónapon belül, de legfeljebb a gyermek 1 éves korának betöltéséig igényelhető.

2. Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye

13. § (1) A Gyvt. 151. § (5) bekezdésben meghatározott normatív kedvezményeken felül további kedvezmény állapítható meg annak a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg nyugdíjminimum150%-át.

(2) A kedvezmény mértéke, ha a család egy főre jutó havi jövedelme:

a) nem haladja meg a nyugdíjminimum 100%-át, a térítési díj havi 100%-a;

b) meghaladja a nyugdíjminimum 100%-át, de nem haladja meg a 130%-át, a térítési díj havi 60%;

c) a nyugdíjminimum 130%-a fölött, a térítési díj havi 30%.

(3) A miskolci közintézmények működtetéséért felelős szerv, valamint az óvodák vezetői havonta, a statisztikai adat közlésével együtt a megállapított kedvezményekről tájékoztatást adnak az önkormányzati támogatás és a bevételi kiesés ellentételezésére a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztálya részére.

3. A menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás

14. § (1) *  Utazási támogatásra jogosult a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, az oktatási-, nevelési intézmény (a továbbiakban: intézmény) azon alsó tagozatos tanulója:

a) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 175%-át.

(2) A támogatás mértéke:

a) az (1) bekezdés a) pontja alapján jogosult tanuló esetében a mindenkori tanuló bérletszelvény ellenértékének 100%-a,

b) az (1) bekezdés b) pontja alapján jogosult tanuló esetében a mindenkori tanuló bérletszelvény ellenértékének 70%-a.

(3) A támogatás készpénzben történő kifizetésére utólag, az előző havi bérletszelvény intézménybe történő leadása ellenében, azzal egyidejűleg kerül sor.

(4) A miskolci közintézmények működtetéséért felelős szerv a megállapított támogatás alapján havonta tájékoztatást ad a tényleges kifizetésekről, elszámolást készít a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztálya részére, a kifizetett összeg megtérítése céljából.

4. Ifjúságvédelmi támogatás

15. § (1) Az ifjúságvédelmi támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőttek anyagi támogatása.

(2) *  Ifjúságvédelmi támogatásban kell részesíteni azt a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személyt, aki a 25. életévét még nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 175%-át.

(3) Nem állapítható meg az ifjúságvédelmi támogatásra való jogosultság, illetőleg a megállapított támogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve az engedélyét visszavonták.

(4) Az ifjúságvédelmi támogatás havi összege a nyugdíjminimum 25%-a.

(5) Ha az ifjúságvédelmi támogatásban részesülő személy a támogatás folyósításának időtartama alatt házasságot köt, az ifjúságvédelmi támogatás folyósításának feltételeit soron kívül felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során az ifjúságvédelmi támogatásban részesülő, felhívásra köteles benyújtani a házasságkötése szerinti új családjára vonatkozó, a 5. § (2) bekezdésében szabályozott igazolásokat. A felülvizsgálat alapján - az ifjúságvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó feltételek fennállása esetén - a korábban megállapított ifjúságvédelmi támogatást tovább kell folyósítani. Amennyiben a házasságkötés után a jogosult új családjában az ifjúságvédelmi támogatás megállapításának feltételei nem állnak fenn, azt meg kell szüntetni.

IV. fejezet

Időskorú állampolgárok támogatása

1. Salkaházi Sára Miskolc Program

16. § (1) *  Pénzbeli támogatás és természetben nyújtott szociális ellátás állapítható meg a Salkaházi Sára Miskolc Program keretében annak az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, vagy rokkantsági ellátásban részesülő 60. életévét betöltött személynek, aki a kérelem benyújtásának időpontjában Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét.

(2) *  A program részeként - évente egy alkalommal - 10.000-, Ft pénzbeli támogatás és az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint a jogosultak biztonságának megerősítését, közérzetét, egészségi állapotának javítását szolgáló természetben nyújtott szociális támogatás állapítható meg.

(3) Az éves támogatás megállapítása iránti kérelem az adott év december 31. napjáig nyújtható be, ennek elmulasztása jogvesztő.

(4) *  2019. évben a jogosultak a (2) bekezdésben foglaltakon túl, további 5.000,- Ft rendkívüli pénzbeli támogatásban részesülnek.

V. fejezet

Krízis helyzet kezelése

1. Rendkívüli települési támogatás

17. § (1) *  Pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át.

(2) Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül állapítható meg a szociális ellátás a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben.

(3) A rendkívüli települési támogatás alkalmi jelleggel állapítható meg különösen az alábbi esetekben:

a) a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség esetében a gyógyítással, kórházi tartózkodással járó többletköltségekhez,

b) regisztrált munkanélküliek esetében a munkavállalás elősegítéséhez hozzájárulás (pl. állásinterjúhoz utazási költség) évente egy alkalommal,

c) temetési költségek viseléséhez, amennyiben a kérelmező a becsatolt számlák alapján igazolja, hogy meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott,

d) a lakásban elemi kár következtében súlyos, a lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár keletkezett, és átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartása veszélybe került,

e) előrefizetős áramfogyasztást, gázfogyasztást mérő készülék felszereléséhez,

f) a Gyámhivatal által nevelésben vett gyermek családjával való kapcsolattartásához a kapcsolattartásra jogosult szülő részére,

g) egy év alatti gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához - vitaminok, tápszer pótlásához - a családgondozó ajánlása alapján.

(4) A rendkívüli települési támogatás összege:

a) *  a (3) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben 30.000,- Ft.

b) a (3)bekezdés d) pontjában szabályozott esetben - a keletkezett kár nagyságától függően - legfeljebb 100.000,- Ft.

(5) A rendkívüli települési támogatás összege - a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott eset kivételével - családonként nem haladhatja meg évente a 30.000.- Ft-ot.

(6) A (3) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben a kérelem benyújtásának határideje a haláleset bekövetkeztét követő 90 nap, a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben a káresemény bekövetkeztét követő 60 nap.

(7) A (3) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben rendkívüli települési támogatás ugyanazon lakásra és ugyanazon elemi kárra tekintettel egy alkalommal állapítható meg.

(8) A (3) bekezdés g) pontja alapján megállapított támogatás a családgondozó részére kerül kifizetésre, amely összeg felhasználását utólag számlák becsatolásával igazolja.

(9) Csak kivételes méltánylást érdemlő esetben részesülhet rendkívüli települési támogatásban az a személy akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az (1) bekezdésben előírt jövedelemhatárt.

(10) *  A rendkívüli települési támogatás - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelkezésére álló készlet erejéig - természetben is nyújtható alkalmi jelleggel, különösen:

a) tűzifa,

b) élelmiszercsomag,

c) tanszer, taneszköz,

d) tisztálkodó- és tisztítószerek,

e) ruhanemű

formájában.

VI. fejezet * 

1. *  Rendezett lakókörnyezet feltételei

18. § *  Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha

a) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és az ahhoz tartozó udvar, kert, előkert

aa) tiszta, rendezett,

ab) rendeltetésszerű használhatósága biztosított,

ac) folyamatos tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, pormentesítése, valamint szükség szerinti gyakoriságú fűnyírással, kaszálással történő gyommentesítése biztosított,

ad) higiénés állapota alapján fertőzésveszély nem áll fenn, és

ae) * 

b) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakásban vagy házban és az ahhoz tartozó udvaron a szemét gyűjtésére és tárolására rendelkezésre áll rendeltetésszerűen használt, a hulladékszállítást végző szolgáltató által elfogadott hulladéktároló edény,

c) * 

d) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan előtti járda - járda hiányában egy méter széles területsáv -, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területe, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területe tiszta, rendezett, és

e) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és az ahhoz tartozó udvar, kert, előkert vonatkozásában az a)-d) pontban nem szabályozott eseteken túl a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartásra kerülnek.

VII. fejezet

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.

(2) A 2015. március 01-jét megelőző kezdő időponttal megállapított ifjúságvédelmi támogatás legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig folyósítható. A jogosultakat a jogszabályváltozásról 60 napon belül értesíteni kell.

(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem 2015. évben csak április 1. napjától nyújtható be.

(4) Nem állapítható meg e rendelet alapján szabályozott lakásfenntartási támogatás annak a személynek, akinek

a) az Szt. 2015. február 28. napján hatályos 38. § (2) és (5) bekezdésében foglaltak alapján megállapított lakásfenntartási támogatásra való jogosultsága, vagy

b) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. (VI.30.) rendeletének 29. §-ában foglaltak alapján megállapított lakbértámogatásra való jogosultsága

fennáll.

(5) *  E rendelet - a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított - 16. § (1) és (2) bekezdését a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

20. § * 

Miskolc, 2015. február 6.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére