Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási rendről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) 35. § (2) bekezdés és az 1. sz. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására (a továbbiakban: hasznosítás) vonatkozó szabályok megállapítása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartoznak az Önkormányzat tulajdonában lévő, a város közigazgatási területén elhelyezkedő, az üzleti vagyon körébe tartozó, a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó mezőgazdasági hasznosítású földnek minősülő földrészletek és - ingatlannyilvántartási megnevezésüktől függetlenül - a Földforgalmi törvény hatályán kívül eső, mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek (együttesen: önkormányzati mezőgazdasági földterületek).

(2) *  A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati mezőgazdasági földterületek vonatkozásában a vagyonkezelő a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., aki gyakorolja a közfeladat ellátásához kapcsolódó használatot, hasznosítást, feladata a jelen rendeletben foglaltak végrehajtása és ellenőrzése.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) hasznosítás: bérbe adás, rekreációs célú használatba adás és haszonbérbe adás

b) használó: bérleti szerződés bérlője, rekreációs célú földhasználati szerződés használója, haszonbérleti szerződés haszonbérlője

c) használatba adó: bérleti szerződés bérbeadója, rekreációs célú földhasználati szerződés használatba adója, haszonbérleti szerződés haszonbérbe adója

d) földhaszonbérleti szerződés: akár 1 hektárnál is nagyobb területre vonatkozó, földművessel, mezőgazdasági termelőszervezettel, valamint a Földforgalmi törvény 40. §-ban felsorolt intézményekkel, bevett egyházzal vagy annak belső egyházi jogi személyével köthető szerződés, legalább 1 gazdasági évre, és legfeljebb 20 évre, mezőgazdasági tevékenység folytatására

e) rekreációs célú földhasználati szerződés: Földforgalmi törvény 38. § (1a) bekezdése szerinti szerződés

f) területbérleti szerződés: Földforgalmi törvény hatálya alá nem tartozó területre vonatkozó szerződés.

g) *  pályázat kiírója: Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

II. fejezet

Az önkormányzati mezőgazdasági földterületek hasznosítására vonatkozó rendelkezések

4. A pályáztatás rendje

4. § (1) A használatba adó a rendelkezése alá kerülő hasznosításba vehető földterületeket nyílt pályázat útján jogosult és köteles hasznosítani.

(2) A pályázat kiírója a honlapján elektronikus úton folyamatosan közzéteszi a hasznosításba vehető földterületekre vonatkozó pályázati felhívást.

(3) A hasznosításra meghirdetett területeken életvitelszerű ott tartózkodás nem valósulhat meg, melyről a használatba adónak helyszíni ellenőrzésen kell előzetesen megbizonyosodnia.

(4) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése közérdekű önkormányzati célból jogosult az adott területre használót jelölni és a díjat, valamint a jogviszonyra vonatkozó szabályokat jelen rendeletben foglaltaktól eltérően megállapítani.

(5) A pályázatot a pályázati felhívásban megjelöltek szerinti formában és tartalommal kell benyújtani.

(6) A pályázatnak az (5) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy

a) föld használatát másnak nem engedi át, kivéve ha e rendelet másként nem rendelkezik,

b) azt maga használja,

c) eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének,

d) a területen életvitelszerűen nem tartózkodik és

e) engedély és tulajdonosi hozzájárulás nélkül nem épít semmilyen felépítményt.

5. A szerződéskötés rendje

5. § (1) A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.

(2) A pályázó részére a helyszínen be kell mutatni a hasznosítható terület(ek)et, a terület kiválasztása esetén annak határvonalait.

(3) A Földforgalmi törvény hatálya alá eső földekre benyújtott pályázatok elbírálásánál előnyt élvezők sorrendje:

a) Rekreációs célú használati szándékot megjelölő pályázó,

aa) aki, vagy akinek közeli hozzátartozója az igénylés évében vagy azt megelőző 2 évben az igényelt területre rendelkezett az önkormányzattal használati, haszonbérleti, bérleti szerződéssel.

ab) Az a pályázó, aki rendelkezik Miskolc városi állandó lakóhellyel.

ac) Az a pályázó, aki rendelkezik miskolci járási állandó lakóhellyel.

b) Az a pályázó, aki a Földforgalmi törvény szerint földművesnek, mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül, vagy a törvény 40. §-ában foglalt személyi körbe esik.

(4) Az első pályázat benyújtásától számított 8 napon belül azonos tartalommal benyújtott, a (3) bekezdésben meghatározottak szerinti pályázatok esetén licitálással kell eldönteni a használó személyét. A licitálás szabályait a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázat nyertese az a pályázó, aki az éves díjra a legmagasabb ajánlatot teszi. A licitálás lebonyolításáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(5) A pályázat nyertesével a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 15 napon belül szerződést kell kötni. A szerződéskötés feltétele, hogy a kiíró a 4. § (6) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat valóságtartalmáról ellenőrzés keretében győződjön meg.

(6) Csak olyan pályázóval köthető szerződés, aki vállalja a szerződés megkötésével egyidejűleg a jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott bruttó hasznosítási díj fél évre eső összegének megfelelő mértékű óvadék megfizetését.

6. § (1) A 18 hónapot meg nem haladó határozott időtartamú szerződések kivételével a szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a kijelölt használó közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú birtokba adásra vonatkozó jognyilatkozatot tegyen arról, hogy a hasznosítási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az ingatlan visszaadására vonatkozó kötelezettségének eleget tesz, illetve nem teljesítés esetén tudomásul veszi, hogy ellene közvetlen végrehajtási eljárás indul a földterület visszaadása iránt.

(2) A közjegyzői okirat kiállításának költsége a használót terheli.

(3) A használó köteles rekreációs célú földhasználati szerződés és területbérleti szerződés megkötését követő 15 napon belül, földhaszonbérleti szerződés esetén a települési önkormányzat jegyzőjétől történő visszajelzést követő 15 napon belül az (1) bekezdésben foglalt közjegyzői okirat kiállításáról gondoskodni és azt a használatba adó részére átadni.

7. § Földhaszonbérleti szerződés kötése esetén minden esetben a Földforgalmi törvény előírásai szerint kell eljárni.

6. A szerződés időtartama

8. § (1) A Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó földterületek esetében a szerződések határozott időtartamra, földforgalmi törvény szerinti időtartamra köthetők.

(2) A gazdasági év kezdete: január 01., a gazdasági év vége: december 31.

9. § Földforgalmi törvény hatálya alá nem tartozó földterületek esetében a területek bérbeadása belterületen határozatlan időre, külterületen legfeljebb 3 évre mely további 2 évvel meghosszabbítható, illetve mindkét esetben feltétel bekövetkezéséig is történhet.

10. § Új szerződés megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a használó a szerződés időtartama alatt a szerződésben foglalt hasznosítási kötelezettségének eleget tett és nem áll fenn bérleti vagy használati díj tartozása.

7. A földterületek díjai

11. § (1) A használónak a használatért az 1. melléklet szerinti díjat kell fizetni.

(2) A bérleti díjak értékállóságának megőrzése érdekében évente a mindenkori, KSH által közölt szolgáltatásokra vonatkozó infláció mértékével azonos mértékű emelésére kerüljön sor, melynek időpontja minden év január 1. napja.

8. A hasznosításra kötött szerződés átruházása

12. § (1) A használó a Ptk. 6:208-211. §-ban foglaltak szerint jogosult a rekreációs földhasználati szerződését, valamint a Földforgalmi törvény hatályán kívül eső terület hasznosítására kötött szerződését másra átruházni. A Földhaszonbérleti szerződés nem átruházható.

(2) A szerződésátruházás iránti kérelem benyújtásakor a használó a jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott bruttó hasznosítási díj fél évre eső összegének megfelelő mértékű eljárási díjat köteles fizetni.

(3) A szerződésátruházásra vonatkozó megállapodást a használatba adó abban az esetben kötheti meg, ha a szerződésbe belépő fél megfelel a Földforgalmi törvényben vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, valamint jelen rendeletben foglalt szabályoknak és elfogadja a szerződésátruházás tárgyát képező szerződés valamennyi rendelkezését.

(4) Határozott idejű szerződés a jogviszonyból még fennálló időtartamra ruházható át.

(5) A szerződés átruházására irányuló szerződés megkötését a használatba adó megtagadja, amennyiben a használónak díjtartozása áll fenn.

(6) Az átruházás előtt a használatba adó a terület használatát a helyszínen ellenőrzi, és amennyiben az átadó fél használata során nem tett eleget a szerződésben foglalt kötelezettségeinek, azt nem szerződés szerint használta, úgy a szerződéskötést megtagadja.

(7) A szerződésbe belépő fél a területet a szerződésátruházás megkötését követően, a használatba adó által ellenjegyzett jegyzőkönyvben rögzített állapotfelmérés mellett veheti birtokba.

9. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miskolc, 2015. április 16.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet a 12/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

A mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérleti/haszonbérleti/használati nettó díjai

A B
Éves díj
Terület nagysága BA BB
Belterület Külterület
1. 1000 m2-ig 10 Ft/m2+Áfa 6 Ft/m2+Áfa
2. 1001 - 2000 m2 között 10 Ft/m2+Áfa 6 000 Ft + Áfa
4 Ft/m2+Áfa
az 1000 m2 feletti részre
3. 2000 m2 felett 10 Ft/m2+Áfa 10 000 Ft + Áfa
2 Ft/m2+Áfa
a 2000 m2 feletti részre

  Vissza az oldal tetejére